METHOTREXAT SANDOZ 2.5 mg/1 tableta tableta

Država: Bosna in Hercegovina

Jezik: hrvaščina

Source: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupite ga zdaj

Prenos Navodilo za uporabo (PIL)
18-05-2022
Prenos Lastnosti izdelka (SPC)
18-05-2022

Aktivna sestavina:

metotreksat

Dostopno od:

Sandoz d.o.o.

Koda artikla:

L04AX03

INN (mednarodno ime):

metotreksat

Odmerek:

2.5 mg/1 tableta

Farmacevtska oblika:

tableta

Sestava:

1 tableta sadrži: 2,5 mg metotreksata

Enote v paketu:

50 tableta u PP spremniku sa PE zatvaračem, u kutiji

Tip zastaranja:

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe

Izdeluje:

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Labor L+S AG Mangelsfeld 4, 5, 6, Bad BockletGrossenbrach, Njemačka

Status dovoljenje:

Važeći

Datum dovoljenje:

2021-07-13

Navodilo za uporabo

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Δ Methotrexat Ebewe
2,5mg
tablete
Methotrexate
Pažljivo proČitajte cijelo uputstvo prije nego poČnete uzimati
lijek jer sadrži važne podatke za Vas.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete trebati ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im
naštetiti, čak i ako imaju
simptome slične Vašim.

Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo, obavijestite svog
ljekara ili farmaceuta. To se odnosi
na sva potencijalna neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom
uputstvu.
Šta se nalazi u ovom uputstvu:
1.
Šta je Methotrexat Ebewe i za šta se koristi
2.
O čemu morate voditi računa prije nego što počnete koristiti
Methotrexat Ebewe
3.
Kako se Methotrexat Ebewe uzima
4.
Moguća neželjena dejstva
5.
Kako čuvati Methotrexat Ebewe
6.
Sadržaj pakovanja i ostali podaci
1.
Šta je Methotrexat Ebewe i za šta se koristi
Metotreksat je lijek koji ima sljedeće karakteristike:

Sprečava rast određenih ćelija u organizmu koje se brzo umnožavaju
(anti-tumorski lijek)

Smanjuje neželjene reakcije odbrambenih tjelesnih mehanizama
(imunosupresiv)

Posjeduje antiinflamatorni učinak.
Methotrexat Ebewe se primjenjuje kod pacijenata sa:

aktivnog reumatoidnog artritisa (RA) kod odraslih osoba

poliartritični oblici(kada je zahvaćeno pet ili više zglobova)
teškog, aktivnog juvenilnog idiopatskog
artritisa (JIA) kada liječenje sa nesteroidnim antiimflamatornim
lijekovima nije dalo odgovarajući
odgovor

teška, tvrdokorna, onesposobljavajuća psorijaza (crvene, pločaste
promjene na koži koje se
perutaju) koja se ne može adekvatno liječiti drugim oblicima
terapije kao npr. svjetlosna terapija
/fototerapija/, PUVA terapija i retinoidi i kod teških oblika
psorijaze kod odraslih pacijenata kod
kojih su oštečeni zbog toga zglobovi (psorijatični artritis).
2. O Čemu morate voditi raČuna prije nego što poČnete uzimati
Methotrexat Ebewe
Važna
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV LIJEKA
Δ Methotrexat Ebewe
2,5 mg
tablete
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna tableta sadrži 2,5 mg metotreksata.
Pomoćne supstance sa poznatim dejstvom:
Methotrexat Ebewe 2,5 mg sadrži 74,7 mg laktoze (u obliku laktoze
monohidrata).
Za punu listu pomoćnih supstanci pogledati dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Tableta
Methotrexat Ebewe 2,5 mg su svijetlo žute tablete, sa mogućim žutim
do crvenim tačkicama.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1 Terapijske indikacije
Antireumatske:
Aktivni reumatoidni artritis kod odraslih pacijenata kod kojih je
indikovana primjena
antireumatskih lijekova za modifikaciju bolesti (DmARD).
Poliartritični oblici teškog, aktivnog juvenilnog idiopatskog
artritisa (JIA) kada se ne postiže odgovarajući
odgovor primjenom nesteroidnih antiinflamatornih lijekova (NSAID).
Antipsorijati_č_ke:
Teška, tvrdokorna psorijaza koja izaziva invalidnost i koja ne
pokazuje primjeren odgovor na druge oblike
terapije poput fototerapije, PUVA, primjene retinoida, i teški
psorijatični artritis kod odraslih pacijenata
4.2 Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Važno upozorenje o doziranju Methotrexate 2,5 mg - tableta
(metotreksata):
Methotrexate 2,5 mg tablete (metotreksat) se za liječenje reumatskih
bolesti ili kožnih bolesti smije
koristiti samo jednom sedmiČno. Pogrešno doziranje Methotrexate
"Lederle" 2,5 mg - tablete
(metotreksata) može izazvati ozbiljna neželjena dejstva
uključujući i ona sa smrtnim ishodom. Ovaj
dio Sažetka karakteristika lijeka pročitajte pažljivo.
Metotreksat smiju propisivati samo ljekari iskusni u liječenju
metotreksatom, koji u cijelosti razumiju rizike
terapije metotreksatom. Ljekar koji propisuje lijek mora biti siguran
da se pacijenti ili njihovi njegovatelji
mogu pridržavati režima primjene jednom sedmično.
Metoreksat se smije davati samo jednom sedmiČno.
Ljekar koji propisuje lijek mora na receptu naznačiti dan uzimanja
lijeka.
2
Doza i trajanje liječenja određuju se pojedinačno, na osnovu
kliničke slik
                
                Preberite celoten dokument