MANOSAN FOAM

Država: Bolgarija

Jezik: bolgarščina

Source: Ecolab

Kupite ga zdaj

Varnostni list Varnostni list (SDS)
24-11-2017

Dostopno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Varnostni list

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
MANOSAN FOAM
114350E
1 / 14
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
MANOSAN FOAM
Код на продукта
:
114350E
Употреба на
веществото/сместа
:
Дезинфектант за ръце
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Продуктът се продава готов за
употреба.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
дезинфектант за кожа
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия
+32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+32 13 67 06 91 (Белгия)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
15.04.2015
Издание
:
1.2
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list španščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list češčina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list danščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list nemščina 16-09-2021
Varnostni list Varnostni list grščina 26-01-2022
Varnostni list Varnostni list angleščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list francoščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list italijanščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list latvijščina 28-04-2022
Varnostni list Varnostni list litovščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list madžarščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list poljščina 26-11-2017
Varnostni list Varnostni list portugalščina 26-11-2017
Varnostni list Varnostni list romunščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list slovaščina 27-11-2017
Varnostni list Varnostni list slovenščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list finščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list švedščina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list norveščina 26-11-2017
Varnostni list Varnostni list ukrajinščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list hrvaščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list srbščina 27-11-2017

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov