MANOSAN FOAM

País: Bulgària

Idioma: búlgar

Font: Ecolab

Compra'l ara

Disponible des:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Full de dades de seguretat

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
MANOSAN FOAM
114350E
1 / 14
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
MANOSAN FOAM
Код на продукта
:
114350E
Употреба на
веществото/сместа
:
Дезинфектант за ръце
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Продуктът се продава готов за
употреба.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
дезинфектант за кожа
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия
+32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+32 13 67 06 91 (Белгия)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
15.04.2015
Издание
:
1.2
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ
                
                Llegiu el document complet
                
              

Documents en altres idiomes

Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat espanyol 24-11-2017
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat txec 24-11-2017
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat danès 24-11-2017
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat alemany 16-09-2021
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat grec 26-01-2022
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat anglès 25-11-2017
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat francès 24-11-2017
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat italià 20-09-2021
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat letó 28-04-2022
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat lituà 25-11-2017
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat hongarès 25-11-2017
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat polonès 26-11-2017
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat portuguès 26-11-2017
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat romanès 19-09-2021
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat eslovac 27-11-2017
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat eslovè 20-09-2021
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat finès 24-11-2017
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat suec 25-01-2022
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat noruec 26-11-2017
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat ucraïnès 20-09-2021
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat croat 24-11-2017
Full de dades de seguretat Full de dades de seguretat serbi 27-11-2017

Cerqueu alertes relacionades amb aquest producte

Veure l'historial de documents