Viagra

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

sildenafil

Dostupné z:

Upjohn EESV

ATC kód:

G04BE03

INN (Medzinárodný Name):

sildenafil

Terapeutické skupiny:

Urologika

Terapeutické oblasti:

Erektilná dysfunkcia

Terapeutické indikácie:

Liečba mužov s erektilnou dysfunkciou, ktorou je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu penisu dostatočnú pre uspokojivé sexuálne správanie. Aby Viagra byť účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.

Prehľad produktov:

Revision: 42

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1998-09-13

Príbalový leták

                
48
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
49
Písomná informácia pre používateľa
VIAGRA 25 mg filmom obalené tablety
sildenafil
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je VIAGRA a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete VIAGRU
3.
Ako užívať VIAGRU
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať VIAGRU
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je VIAGRA a na čo sa používa
VIAGRA obsahuje liečivo sildenafil, ktorý patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory
fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Mechanizmus účinku spočíva v napomáhaní roztiahnutia krvných ciev
vo vašom penise, čo vedie k prítoku krvi do vášho penisu počas sexuálneho vzrušenia. VIAGRA vám
iba napomáha dosiahnuť erekciu, ak ste sexuálne stimulovaný.
VIAGRA je liek určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov, ktorá sa niekedy nazýva
aj impotencia. Ide o stav, keď muž nemôže dosiahnuť alebo udržať primeranú tvrdosť, erekciu
pohlavného údu potrebnú na sexuálnu aktivitu.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete VIAGRU
Neužívajte VIAGRU
–
ak ste alergický na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6).
–
ak uží
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
VIAGRA 25 mg filmom obalené tablety
VIAGRA 50 mg filmom obalené tablety
VIAGRA 100 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje sildenafiliumcitrát zodpovedajúci 25, 50 alebo 100 mg sildenafilu.
Pomocná látka so známym účinkom
VIAGRA 25 mg filmom obalené tablety
Každá tableta obsahuje 0,9 mg laktózy (ako monohydrát).
VIAGRA 50 mg filmom obalené tablety
Každá tableta obsahuje 1,7 mg laktózy (ako monohydrát).
VIAGRA 100 mg filmom obalené tablety
Každá tableta obsahuje 3,5 mg laktózy (ako monohydrát).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
VIAGRA 25 mg filmom obalené tablety
Modré tablety v tvare zaoblených kosoštvorcov, označené nápisom “PFIZER“ na jednej strane
a “VGR 25“ na strane druhej.
VIAGRA 50 mg filmom obalené tablety
Modré tablety v tvare zaoblených kosoštvorcov, označené nápisom “PFIZER“ na jednej strane
a “VGR 50“ na strane druhej.
VIAGRA 100 mg filmom obalené tablety
Modré tablety v tvare zaoblených kosoštvorcov, označené nápisom “PFIZER“ na jednej strane
a “VGR 100“ na strane druhej.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
VIAGRA je indikovaná dospelým mužom s erektilnou dysfunkciou, čo je neschopnosť dosiahnuť
alebo udržať dostatočnú erekciu penisu na vykonanie uspokojivého pohlavného styku.
Aby bola VIAGRA účinná, je potrebná sexuálna stimulácia.
3
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Použitie u dospelých
Odporúčaná dávka je 50 mg užitá podľa potreby približne 1 hodinu pred sexuálnou aktivitou. Podľa
účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na 100 mg alebo znížiť na 25 mg. Maximálna odporúčaná
dávka je 100 mg. Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je jedenkrát denne.
Ak sa užije VIAGRA spolu s jedlom, tak nástup účinku sa môže oneskoriť v porovnaní s nástupom
úč
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 12-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 30-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 30-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 30-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 30-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 12-07-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov