Vepacel

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Vírus chrípky (inaktivovaný celý virión) obsahujúci antigén: A / Vietnam / 1203/2004 (H5N1)

Dostupné z:

Ology Bioservices Ireland LTD

ATC kód:

J07BB01

INN (Medzinárodný Name):

Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (whole virion, inactivated,prepared in cell culture)

Terapeutické skupiny:

Chrípkové vakcíny

Terapeutické oblasti:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Terapeutické indikácie:

Aktívna imunizácia proti podtypu H5N1 vírusu chrípky A. Tento údaj je založený na immunogenicity údajov z predmetov od veku 6 mesiacov a ďalej po podaní lieku dve dávky vakcíny pripravené s podtypu H5N1 kmene. Vepacel by mali byť použité v súlade s Oficiálne usmernenie.

Prehľad produktov:

Revision: 9

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2012-02-17

Príbalový leták

                34
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA 35
Písomná informácia pre používateľa
VEPACEL, injekčná suspenzia vo viacdávkovom obale
Prepandemická očkovacia látka proti chrípke (H5N1) (celý virión, inaktivovaná, pripravená
v bunkovej kultúre)
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií
o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.
Informácie o tom ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako budete očkovaný, pretože obsahuje
pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajších účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú
sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1.
Čo je VEPACEL a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný VEPACEL
3.
Ako používať VEPACEL
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať VEPACEL
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je VEPACEL a na čo sa používa
VEPACEL je očkovacia látka určená pre jednotlivcov vo veku 6 mesiacov a starších. Je určená
na podávanie pred ďalšou pandémiou chrípky na prevenciu chrípky vyvolanej vírusom typu H5N1.
Pandemická chrípka je druh chrípky, ktorá sa vyskytuje raz za niekoľko desaťročí a ktorá sa rýchlo
šíri po celom svete. Príznaky pandemickej chrípky sú podobné príznakom obyčajnej chrípky,
ale zvyčajne sú závažnejšie.
Imunitný systém (prirodzený obranný systém) pacienta si bude po zaočkovaní očkovacou látkou
vytvárať vlastnú ochranu (protilátky) pred týmto
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií
o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na
nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.
1.
NÁZOV LIEKU
VEPACEL, injekčná suspenzia vo viacdávkovom obale
Prepandemická očkovacia látka proti chrípke (H5N1) (celý virión, inaktivovaná, pripravená
v bunkovej kultúre)
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
1 dávka (0,5 ml) obsahuje:
Vírus chrípky (celý virión, inaktivovaný) obsahujúci antigén* kmeňa:
A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)
7,5 mikrogramov**
*
produkovaný na Vero bunkách
**
hemaglutinín
Toto je viacdávkový obal. Počet dávok v jednej injekčnej liekovke, pozri časť 6.5.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčná suspenzia.
Číra až opalizujúca suspenzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Aktívna imunizácia proti podtypu H5N1 vírusu chrípky typu A.
Táto indikácia vychádza z údajov o imunogenicite u osôb vo veku od 6 mesiacov po podaní dvoch
dávok vakcíny pripravenej s kmeňmi podtypu H5N1 (pozri časť 5.1).
Použitie tejto vakcíny musí byť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí a deti od 6 mesiacov:
Jedna 0,5 ml dávka sa podá vo zvolenom termíne.
Druhá dávka s obsahom 0,5 ml sa má podať po uplynutí najmenej troch týždňov.
Pediatrická populácia
K dispozícii nie sú žiadne údaje o bezpečnosti a účinnosti VEPACELu u detí mladších ako 6 mesiacov.
Spôsob podávania
Imunizácia sa má uskutočniť intramuskulárnou injekciou do deltového svalu alebo do anterolaterálnej
oblasti stehna v závislosti od svalovej hmoty.
3
Pokyny na zaobchádzanie, pozri časť 6.6.
4.3
Kontraindikácie
Anamnéza anafylaktických reakcií na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných láto
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták čeština 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták poľština 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 12-02-2014
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 22-01-2019
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 22-01-2019
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 22-01-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 22-01-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 12-02-2014

Zobraziť históriu dokumentov