Truxima

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

rituximab

Dostupné z:

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

ATC kód:

L01FA01

INN (Medzinárodný Name):

rituximab

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Lymphoma, Non-Hodgkin; Arthritis, Rheumatoid; Wegener Granulomatosis; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Microscopic Polyangiitis

Terapeutické indikácie:

Truxima je indikovaný u dospelých na nasledujúcich označení:Non-Hodgkin je lymfóm (NHL)Truxima je indikovaný na liečbu doteraz neliečených pacientov s fáza III IV follicular lymfóm v kombinácii s chemoterapiou. Truxima údržba terapia je indikovaná na liečbu follicular lymfóm, pacienti odpovedajúci na indukčná terapia. Truxima monotherapy je indikovaný na liečbu pacientov s fáza III IV follicular lymfóm, ktorí sú odolné voči chemoterapii alebo sú v ich druhom a ďalších relapsu po chemoterapii. Truxima je indikovaný na liečbu pacientov s CD20 pozitívne plošných veľké B bunky non Hodgkin je lymfóm v kombinácii s CHOP (cyklofosfamidom, doxorubicin, vincristine, prednisolone) chemoterapia. Chronic lymphocytic leukémia (CLL)Truxima v kombinácii s chemoterapiou je indikovaný na liečbu pacientov s predtým neliečených a relapsed/žiaruvzdorné CLL. Dostupné sú len obmedzené údaje o účinnosti a bezpečnosti u pacientov, ktorí boli predtým liečení monoklonálnymi protilátkami vrátane lieku Truxima alebo pacientov refraktérn

Prehľad produktov:

Revision: 19

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2017-02-17

Príbalový leták

                73
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
74
Písomná informácia pre používateľa
Truxima 100 mg infúzny koncentrát
Truxima 500 mg infúzny koncentrát
rituximab
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek možných vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené
v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácií sa dozviete
1.
Čo je Truxima a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Truximu
3.
Ako používať Truximu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Truximu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Truxima a na čo sa používa
Čo je Truxima
Truxima obsahuje liečivo „rituximab“. Je to typ bielkoviny nazývanej „monoklonálna protilátka“.
Priľne na povrch typu bielej krvinky nazývanej B-lymfocyt. Keď rituximab priľne na povrch tejto
krvinky, krvinka zanikne.
Na čo sa Truxima používa
Truxima sa môže používať na liečbu niekoľkých odlišných ochorení u dospelých a detí. Váš lekár môže
predpísať Truximu na liečbu:
a)
non-Hodgkinovho lymfómu
Je to ochorenie lymfatického tkaniva (súčasti imunitného systému), ktoré postihuje typ bielych
krviniek
nazývaných B-lymfocyty.
U dospelých sa Truxima môže podávať samotná alebo s ďalšími liekmi nazývanými „chemoterapia“.
U dospelých pacientov, u ktorých je liečba účinná, Truxima sa môže ďalej používať počas
2 rokov po
skončení úvodnej liečby.
U detí a dospievajúcich sa Truxima podáva v kombinácii s „chemoterapiou“.
b)
chronickej l
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚ HRN CHARAKTERISTICKÝ CH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁ ZOV LIEKU
Truxima 100 mg infúzny koncentrát
Truxima 500 mg infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Truxima 100 mg infúzny koncentrát
Každý ml roztoku obsahuje 10 mg rituximabu.
Každá 10 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg rituximabu.
Truxima 500 mg infúzny koncentrát
Každý ml roztoku obsahuje 10 mg rituximabu.
Každá 50 ml injekčná liekovka obsahuje 500 mg rituximabu.
Rituximab je génovým inžinierstvom pripravená chimérna myšia/ľudská monoklonálna protilátka,
ktorá predstavuje glykozylovaný imunoglobulín s konštantnými časťami ľudského IgG1
a
variabilnými sekvenciami myšieho ľahkého a ťažkého reťazca. Protilátka je vytvorená cicavčou
(ovariálne bunky čínskeho škrečka) kultúrou bunkovej suspenzie a čistí sa afinitnou a iónomeničovou
chromatografiou, vrátane špecifických postupov zameraných na inaktiváciu a odstránenie vírusov.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá 10 ml injekčná liekovka obsahuje 2,3 mmol (52,6 mg) sodíka.
Každá 50 ml injekčná liekovka obsahuje 11,5 mmol (263,2 mg) sodíka.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Infúzny koncentrát.
Číra, bezfarebná tekutina s pH 6,3 – 6,8 a s osmolalitou 329 – 387 mOsmol/kg.
4.
KLINICKÉ Ú DAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Truxima je indikovaná na liečbu dospelých pacientov v nasledujúcich indikáciách:
Non-Hodgkinov lymfóm (NHL)
Truxima je indikovaná na liečbu doteraz neliečených dospelých pacientov v štádiách III-IV
folikulového
lymfómu v kombinácii s chemoterapiou.
Udržiavacia liečba Truximou sa indikuje dospelým pacientom s folikulovým lymfómom, ktorí
odpovedali na
indukčnú liečbu.
Monoterapia Truximou je indikovaná na liečbu dospelých pacientov v štádiách III-IV folikulového
lymfómu,
ktorí sú rezistentní na chemoterapiu alebo ktorí sa nachádzajú v druhom alebo nasledujúcom
ďalšom
relapse po chemoterapii.
Tr
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták čeština 30-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 30-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták poľština 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 05-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 31-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 31-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 31-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 31-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 05-09-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov