Repaglinide Accord

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

repaglinid

Dostupné z:

Accord Healthcare S.L.U.

ATC kód:

A10BX02

INN (Medzinárodný Name):

repaglinide

Terapeutické skupiny:

Lieky používané pri cukrovke

Terapeutické oblasti:

Diabetes mellitus, typ 2

Terapeutické indikácie:

Repaglinid je indikovaná u pacientov s diabetom typu 2 (non-inzulín - dependentný diabetes mellitus (NIDDM)) ktorého hyperglykémia môže už neovládala uspokojivo diéta, zníženie hmotnosti a cvičením. Liečba by mala byť zahájená ako doplnok stravy a cvičením na zníženie hladiny glukózy v krvi vo vzťahu k jedál.

Prehľad produktov:

Revision: 7

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-12-22

Príbalový leták

                
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Písomná informácia pre používateľov
Repaglinide Accord 0,5 mg tablety
Repaglinide Accord 1 mg tablety
Repaglinide Accord 2 mg tablety
Repaglinid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek.
–
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
–
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
–
Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.
– Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov. Pozrite časť 4.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.
Čo je Repaglinide Accord a na čo sa užíva
2.
Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Repaglinide Accord
3.
Ako užívať Repaglinide Accord
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Repaglinide Accord
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Repaglinide Accord a na čo sa používa
Repaglinide Accord je
perorálne antidiabetikum(liek na cukrovku podávaný cez ústa)
obsahujúce liečivorepaglinid
, ktoré pomáha pankreasu (podžalúdková žľaza) produkovať viac
inzulínu a týmto znižuje hladinu cukru (glukózy) v krvi .
Cukrovka 2. typu je ochorenie, pri ktorom pankreas nevytvára dostatok inzulínu potrebného na
udržiavanie hladiny cukru v krvi alebo keď telo normálne nereaguje na inzulín, ktorý produkuje
Repaglinide Accord sa používa na liečbu cukrovky 2. typu u dospelých ako doplnok diéty
a cvičenia: liečba sa obvykle začína vtedy, keďsamotná diéta, cvičenie a znižovanie hmotnosti
nepostačujú na kontrolu (alebo znižovanie) vašej hladiny cukru v krvi. Repaglinide Accord môže
byť tiež podávaný s metformí
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
1.
NÁZOV LIEKU
Repaglinide Accord 0,5 mg tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tableta
Biele až svetlo šedé, okrúhle, bikonvexné neobaľované tablety so skosenými hranami a vyrytým
označením „R“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Repaglinid je indikovaný u dospelých s diabetes mellitus 2. typu , u ktorých sa hyperglykémiu už
nedarí uspokojivoliečiť diétou, znižovaním hmotnosti a cvičením. Repaglinid je tiež indikovaný u
dospelých s diabetes mellitus 2. typu v kombinácii s metformínom, keď samostatná liečba
metformínom je nedostatočná.
Liečba má byť iniciovaná ako doplnok diéty a cvičení na zníženie glukózy v krvi v závislosti od
jedla.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Repaglinid je podávaný tesne pred jedlom a je určený individuálne aby sa optimalizovala
kontrola glykémie. Okrem toho obvykle pacient sám sleduje hladinu glukózy v krvi a/alebo v
moči. Hladina glukózy v krvi pacienta musí byť pravidelne sledovaná lekárom, aby mohol určiť
minimálnu účinnú dávku. Ako odpoveď na liečbu sa u pacienta sleduje hladina glykovaného
hemoglobínu. Pravidelné sledovanie je potrebné na odhalenie neprimeraného zníženia glukózy v
krvi pri odporúčanej maximálnej dávke (napr. primárne zlyhanie) a na detekciu straty adekvátnej
odpovede zníženia glukózy v krvi po počiatočnom období účinnosti (napr. sekundárne zlyhanie).
Krátkodobé podávanie repaglinidu môže byť dostatočné počas obdobia prechodného poklesu
kontroly u pacientov s diabetom 2. typu, obvykle dobre kompenzovaných diétou.
Začiatočná dávka
Dávka má byť určená lekárom podľa potreby pacienta.
Odporučená počiatočná dávka je 0,5 mg. Medzi dvomi titračnými krokmi musia byť jeden až dva
týž
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 21-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 21-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 21-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 21-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 21-01-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov