Oncept IL-2

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

vírus vCP1338

Dostupné z:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

ATC kód:

QL03AX

INN (Medzinárodný Name):

feline interleukin-2 recombinant canarypox virus (vCP1338 virus)

Terapeutické skupiny:

mačky

Terapeutické oblasti:

Immunostimulants, ANTINEOPLASTICKÉ A imunomudulačné látky, Immunostimulants,

Terapeutické indikácie:

Imunoterapia byť použité v spojení s operáciou a rádioterapii v mačky s fibrosarcoma (2-5 cm priemer) bez metastáz alebo lymfatická uzlina zapojenie, aby sa znížilo riziko relapsu a zvýšiť čas relapsu (lokálna recidíva alebo metastázami).

Prehľad produktov:

Revision: 5

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-05-03

Príbalový leták

                
14
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
15
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Oncept IL-2
lyofilizát a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu pre mačky
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
NEMECKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
Francúzsko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Oncept IL-2 lyofilizát a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu pre mačky
3.
OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH ALEBO POČET
DÁVOK
Po rekonštitúcii každá dávka (1 ml) obsahuje:
Felínny interleukín-2 rekombinantný Canarypox vírus (vCP1338) ................................ ≥ 10
6,0
EAID*
50
*ELISA 50% infekčná dávka
Lyofilizát: bledá homogénna peleta.
Rozpúšťadlo: číry bezfarebný roztok.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Imunoterapia použitá spolu s chirurgickou liečbou a rádioterapiou u mačiek s fibrosarkómom (v
priemere 2-5 cm) bez výskytu metastáz alebo zasiahnutia lymfatických uzlín, na zníženie rizika
relapsu a na predĺženie doby do relapsu (lokálna recidíva alebo metastázy). Bolo to dokazované
v terénnych pokusoch po dobu 2 rokov.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nie sú.
16
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
V skúškach bezpečnosti sa vyskytli veľmi často mierne lokálne reakcie (bolesť pri dotyku, opuch,
poškriabanie, ktoré zvyčajne spontánne vymizli maximálne v priebehu 1 týždňa.
V terénnych štúdiách sa často vyskytla prechodná apatia alebo hypertermia (nad 39,5 °C).
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:
-
veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat )
-
časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)
-
menej časté ( u viac ako 1 ale menej ako 10 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Oncept IL-2 lyofilizát a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu pre mačky
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Po rekonštitúcii každá dávka (1 ml) obsahuje:
Účinná (-é) látka (-y):
Felínny interleukín-2 rekombinantný Canarypox vírus (vCP1338) ................................. ≥ 10
6,0
EAID*
50
*ELISA 50% infekčná dávka
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Lyofilizát a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu.
Lyofilizát: bledá homogénna peleta.
Rozpúšťadlo: číry bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Mačky.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Imunoterapia použitá spolu s chirurgickou liečbou a rádioterapiou u mačiek s fibrosarkómom (v
priemere 2-5 cm) bez výskytu metastáz alebo zasiahnutia lymfatických uzlín, na zníženie rizika
relapsu a na predĺženie doby do relapsu (lokálna recidíva alebo metastázy). Bolo to dokazované
v terénnych pokusoch po dobu 2 rokov.
4.3
Kontraindikácie
Nie sú.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Použitie odporučeného spôsobu podania (aplikácia injekciou na 5 bodov) je dôležité na dosiahnutie
účinnosti lieku; injekcia aplikovaná na jeden bod môže viesť k zníženiu účinnosti (viď bod 4.9).
Účinnosť bola testovaná len za súbežného použitia s chirurgickým zákrokom a rádioterapiou; preto by
liečba mala byť vykonaná podľa liečebnej schémy uvedenej v bode 4.9.
Účinnosť nebola testovaná na mačkách s výskytom metastáz alebo zasiahnutia lymfatických uzlín.
Keďže bezpečnosť a účinnosť opakovania liečby nebola preskúmaná na liečenie recidívy
fibrosarkómu, opakovanie liečby by mal zhodnotiť veterinárny lekár po zohľadnení pomeru prínosov a
rizík. Účinnosť liečby nebola preskúmaná dlhšie ako 2 roky po liečbe.
3
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 18-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 20-08-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 20-08-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 20-08-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov