Kisplyx

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

lenvatinib mesilát

Dostupné z:

Eisai GmbH

ATC kód:

L01XE29

INN (Medzinárodný Name):

lenvatinib

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Karcinóm, obličková bunka

Terapeutické indikácie:

Kisplyx is indicated for the treatment of adults with advanced renal cell carcinoma (RCC):in combination with pembrolizumab, as first-line treatment (see section 5. in combination with everolimus, following one prior vascular endothelial growth factor (VEGF)-targeted therapy.

Prehľad produktov:

Revision: 17

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2016-08-25

Príbalový leták

                47
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
48
Písomná informácia pre používateľa
Kisplyx 4 mg tvrdé kapsuly
Kisplyx 10 mg tvrdé kapsuly
lenvatinib
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
•
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Kisplyx a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Kisplyx
3.
Ako užívať Kisplyx
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Kisplyx
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Kisplyx a na čo sa používa
Čo je Kisplyx
Kisplyx je liek, ktorý obsahuje liečivo lenvatinib. Používa sa v kombinácii s pembrolizumabom
v rámci prvej liečby dospelých pacientov s pokročilým nádorovým ochorením obličiek (pokročilý
karcinóm renálnych buniek). Používa sa taktiež v kombinácii s everolimom na liečbu dospelých
pacientov s pokročilým nádorovým ochorením obličky, keď iná liečba (takzvaná „VEGF cielená
terapia) nepomohla zastaviť ochorenie.
Ako Kisplyx účinkuje
Kisplyx blokuje činnosť bielkovín, ktoré sa volajú receptorové tyrozínkinázy (RTK) a sú zapojené
rozvoja nových krvných ciev, ktoré zásobujú bunky kyslíkom a živinami a pomáhajú im rásť. Tieto
bielkoviny môžu byť vo vysokej miere prítomné v nádorových bunkách. Blokádou ich činnosti môže
Kisplyx spomaliť rýchlosť množenia nádoro
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Kisplyx 4 mg tvrdé kapsuly
Kisplyx 10 mg tvrdé kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Kisplyx 4 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 4 mg lenvatinibu (vo forme mesilátu).
Kisplyx 10 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 10 mg lenvatinibu (vo forme mesilátu).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdá kapsula.
Kisplyx 4 mg tvrdé kapsuly
Kapsula so žltočerveným telom a žltočerveným viečkom, dlhá približne 14,3 mm, s čiernym
označením „Є“ na viečku a „LENV 4 mg” na tele.
Kisplyx 10 mg tvrdé kapsuly
Kapsula so žltým telom a žltočerveným viečkom, dlhá približne 14,3 mm, s čiernym označením „Є“
na viečku a „LENV 10 mg” na tele.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Kisplyx je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s pokročilým karcinómom renálnych buniek
(
renal cell carcinoma ‒ RCC):
•
v kombinácii s pembrolizumabom ako liečba prvej línie (pozri časť 5.1),
•
v kombinácii s everolimom po jednej predchádzajúcej terapii namierenej proti vaskulárnemu
endoteliálnemu rastovému faktoru (
vascular endothelial growth factor ‒ VEGF) (pozri
časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečba sa má začať a prebiehať pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka so skúsenosťami
s protinádorovou liečbou.
Dávkovanie
Kisplyx v kombinácii s pembrolizumabom ako liečba prvej línie
Odporúčaná dávka lenvatinibu je 20 mg (dve 10 mg kapsuly) perorálne jedenkrát denne v kombinácii
s pembrolizumabom podávaným v dávke buď 200 mg každé 3 týždne, alebo 400 mg každých
3
6 týždňov vo forme intravenóznej infúzie počas 30 minút. Podľa potreby sa má denná dávka
lenvatinibu modifikovať podľa plánu pre riadenie pomeru dávky a toxicity. V liečbe lenvatinibom sa
má pokračovať do progresie ochorenia alebo neprijateľnej toxicity. V liečbe pembrolizumabom sa má
pokračovať
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 30-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 17-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 17-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 17-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 17-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 30-11-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov