Kexxtone

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

monenzín (ako sodná soľ monenzínu)

Dostupné z:

Elanco GmbH

ATC kód:

QA16QA06

INN (Medzinárodný Name):

monensin

Terapeutické skupiny:

Dobytok (kravy a jalovice)

Terapeutické oblasti:

Lieky na prevenciu a/alebo liečbu acetonemia

Terapeutické indikácie:

Na zníženie výskytu ketózy u peri-partrientnej dojnice / jalovice, u ktorej sa očakáva vznik ketózy.

Prehľad produktov:

Revision: 9

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-01-28

Príbalový leták

                14
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
15
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Kexxtone 32,4 g intraruminálne zariadenie s kontinuálnym uvoľňovaním liečiva pre hovädzí
dobytok
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Elanco GmbH
Heinz-
Lohmann
-
Str.
4
27472 Cuxhaven
NEMECKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Elanco France S.A.S
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Francúzsko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Kexxtone 32,4 g intraruminálne zariadenie
s kontinuálnym uvoľňovaním liečiva pre hovädzí
dobytok
m
onenzín
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Monenzín
32,4 g
(zodpovedá 35,2 g monenzinátu sodného)
Valcovité oranžové polypropylénové intraruminálne zariadenie s
krídlami označené osobitným číslom
skladajúce sa z hlavnej
časti, ktorá tvorí zásobník 12 čiastkových jednotiek.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Na zníženie výskytu ketózy u periparturientných dojníc/jalovíc, u ktorých sa očakáva vznik ketózy.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívať u zvierat s
telesnou hmotnosťou nižšou ako 300 kg.
Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
V
zriedkavých prípadoch
boli pozorované zažívacie problémy
(napr. hnačka, žalúdočné ťažkosti
prežúvavcov
).
Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola pozorovaná obštrukci
a
pažeráka.
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:
-
veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečenýc
h zvierat)
-
časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených
zvierat)
16
-
menej časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených
zvierat)
-
zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených
zvierat)
-
veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10
000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlá
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Kexxtone 32,4 g intraruminálne zariadenie
s kontinuálnym uvoľňovaním liečiva pre hovädzí
dobytok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Účinná látka:
Monenzín
32,4 g
(zodpovedá 35,2 g monenzinátu sodného)
Každ
é intraruminálne zariadenie obsahuje
12 čiastkových jednotiek, z ktorej každá obsahuje 2,7 g
monenzínu (zodpovedá 2,9 g monenzinátu sodného).
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v
časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Intraruminálne zariadenie
s kontinuálnym uvoľňovaním liečiva.
Valcovit
é
oranžov
é
polypropylénov
é intraruminálne zariadenie
s krídlami označen
é
osobitným číslom
skladajúc
e
sa z hlavnej časti, ktorá tvorí zásobník 12 čiastkových jednotiek.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Hovädzí dobytok (dojnice a jalovice).
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Na zníženie výskytu ketózy u periparturientných dojníc/jalovíc, u ktorých sa očakáva vznik ketózy.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať u zvierat s
telesnou hmotnosťou nižšou ako 300 kg.
Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Zvieratá na liečbu sa určia podľa rozhodnutia veterinára. K rizikovým faktorom môžu patriť ochorenia
súvisiace s nedostatkom energie, vysoké skóre telesn
ej
kondície
a parita v anamnéze.
V prípade predčasn
ej
regurgitácie identifikujte príslušné
zviera porovnaním identifikačné
ho
čísl
a
z
vieraťa s číslom na intraruminálnom zariadení a znova
podajte použitím nepoškoden
ého
intraruminálneho zariadenia (
pozri časť 4.5).
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Ošetrený dobytok ustajnite
v uzavretom priestore po dobu 1 hodiny od podania, aby sa sledovalo, či
nedošlo k ťažkostiam s prehĺtaním alebo re
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 25-06-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 25-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 25-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 25-06-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 25-06-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov