Ivemend

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

fosaprepitant

Dostupné z:

Merck Sharp & Dohme B.V.

ATC kód:

A04AD12

INN (Medzinárodný Name):

fosaprepitant

Terapeutické skupiny:

Antiemetics a antinauseants,

Terapeutické oblasti:

Vomiting; Cancer

Terapeutické indikácie:

Predchádzanie nevoľnosti a zvracanie spojené s vysoko a stredne emetogenic rakoviny chemoterapiou u dospelých a pediatrických pacientov vo veku od 6 mesiacov a staršie. Ivemend 150 mg je uvedená ako súčasť kombinovanej liečbe.

Prehľad produktov:

Revision: 24

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2008-01-11

Príbalový leták

                25
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE
ŠKATUĽA 150 mg
1.
NÁZOV LIEKU
IVEMEND 150
mg prášok na infúzny roztok
f
osaprepitant
2.
LIEČIVO
(LIEČIVÁ)
Každá injekčn
á liekovka obsahuje
dimeglumínfosapr
epitant
zodpovedajúci 150
mg fosaprepitantu
, čo
zodpovedá 130,5
mg aprepitantu
. Po rekon
štitúcii a zriedení obsahuje 1
ml roztoku 1 mg
fosaprepitantu (1 mg/ml).
3.
ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK
Edetan disodný, polysorbát 8
0, bezvodá l
aktóza, NaOH a/alebo zried
ená HCl
(na úpravu pH).
Ďalšie informácie si pozrite v
písomnej informácii pre používateľ
a.
4.
LIEKOVÁ FORMA A
OBSAH
Prášok na infúzny roztok
1
injekčná liekovka
10
injekčných lie
koviek
5.
SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA
Le
n na jednorazové použitie.
Nie je
potrebné použiť perorálny aprepitant.
Pred použitím si prečítajte písomnú inform
áciu pre
používateľ
a.
Int
ravenózne použitie.
6.
ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOV
Á
VAŤ MIMO DOHĽADU
A
DOSAHU DETÍ
Uchovávajte mimo
dohľadu a
dosahu detí.
7.
INÉ
ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE
(UPOZORNENIA)
, AK JE TO POTREBNÉ
8.
DÁTUM EXSPIRÁCIE
EXP
26
9.
ŠPECIÁLNE PODMIENK
Y NA UCHOVÁVANIE
Uchovávajte v
chladničke.
Po rekonštitúcii a zriedení:
24 hodín pri teplote 25 °C.
10.
ŠPECIÁLNE
UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU
NEPOUŽ
ITÝCH LIEKOV ALEBO
ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ
11.
NÁZOV A ADRE
SA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O
REGISTRÁCII
Merck Sharp & Dohme
B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Holandsko
12.
REGISTRAČNÉ ČÍSLO (Č
ÍSLA)
EU/1/
07/437/003
1 x 1
injekčná
liekovka
EU/1/07/437/004
1 x 10
injekčných liekoviek
13.
ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE
Č. šarž
e
14.
ZATRIEDENIE LIEKU
PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA
15.
POKYNY NA POUŽITIE
16.
INFORMÁCIE V BRAI
LLOVOM PÍSME
IVEMEND 150 mg
17.
ŠP
ECIFICKÝ I
DENTIFIKÁTOR
–
DVOJROZMERN
Ý
ČIARO
VÝ KÓD
Dvojrozmerný
čiarový
kód so špecifickým identifikátorom.
18.
ŠPECIFICKÝ
IDENTIFIKÁTOR
–
ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM
PC
SN
NN
27
MINIMÁLN
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
IVEMEND 150
mg prášok na infúzny roztok
2.
KVALITATÍVNE A
KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá injekčná liekovka obsahuje dimeglumínfosaprepitant zodpovedajúci 150 mg f
osaprepitantu
, čo
zodpovedá 130,5
mg aprepitantu
. Po rekonštitúcii a
zriedení obsahuje 1
ml roztoku 1 mg
fosaprepitantu (1
mg/ml) (pozri časť 6.6).
Úplný zoznam
pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok na infúzny roztok.
Biely až
takmer
biely amorfný prášok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indiká
cie
Prevencia nevoľnosti a
vracania, ktoré sú spojené s vysoko a stredne
emetogénnou protirak
ovinovou
chemoterapiou u dospelých a
pediatrických pacientov
vo veku 6 mesiacov a
starších
.
IV
EMEND 150
mg sa podáva ako súčasť kombinovanej liečby
(pozri časť 4.2).
4.2
Dávkovanie a
spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí
Odporúčaná dávka je
150
mg podáva
ná ako infúzia
trvajúca 20
– 30 minút v
deň
1, zavedená
približne 30
minút pred chemoterapiou (
p
ozri časť
6.6). IVEMEND sa má podávať spolu
s
kortikosteroidom a an
tagonistom 5
-HT
3
tak, ako je to špecifikované v
tabuľkách nižšie.
Na prevenciu nevoľnosti a v
racania spojených s emetogé
nnou protirakovinovou chemoterapiou sa
odporúča
jú nasledovné
režim
y.
Tabuľka 1: Odporúčané dávkovanie na prevenciu nevoľnosti a vracania, ktoré sú spojené
s r
ežim
om
vysoko emetogénnej chemoterapi
e u dospelých
Deň 1
Deň 2
Deň 3
Deň 4
IVEMEND
150
mg intravenózne
bez
bez
bez
Dexametazón
12
mg perorálne
8
mg perorálne
8 m
g perorálne
dvakrát denne
8
mg perorálne
dvakrát denne
antagonisty
5-HT
3
Štandardn
á dávka
antagonistov 5
-HT
3
.
P
ríslušné informácie
o
dávkovaní pozri
v súhrne
ch
arakteristických
vlastností vybraného
antagonistu 5
-HT
3
.
bez
bez
bez
3
Dexametazón sa má podáva
ť 30
minút pred chemoterapiou v
deň 1 a ráno v
dňoch 2
až 4.
Dexame
tazón sa má tiež podávať večer v
dňoch 3
až
4. D
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 08-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 26-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 26-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 26-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 26-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 08-05-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov