Galvus

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

vildagliptín

Dostupné z:

Novartis Europharm Limited

ATC kód:

A10BH02

INN (Medzinárodný Name):

vildagliptin

Terapeutické skupiny:

Lieky používané pri cukrovke

Terapeutické oblasti:

Diabetes mellitus, typ 2

Terapeutické indikácie:

Vildagliptin is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:as monotherapy in patients in whom metformin is inappropriate due to contraindications or intolerance. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control.

Prehľad produktov:

Revision: 22

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2007-09-25

Príbalový leták

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Galvus 50 mg tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje 50 mg vildagliptínu.
Pomocná látka so známym účinkom: Každá tableta obsahuje 47,82 mg (bezvodej) laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tableta.
Biela až slabo nažltlá, okrúhla (priemer 8 mm), plochá tableta so skoseným okrajom. Na jednej strane
je vyrazené označenie „NVR”, na druhej strane „FB”.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Vildagliptín je indikovaný ako prídavná liečba k diéte a telesnej aktivite na zlepšenie glykemickej
kompenzácie u dospelých s diabetes mellitus 2. typu:
•
ako monoterapia u pacientov, u ktorých metformín nie je vhodný pre kontraindikácie alebo
intoleranciu.
•
v kombinácii s inými liekmi na liečbu diabetu, vrátane inzulínu, ak tieto neposkytujú dostatočnú
glykemickú kompenzáciu (pozri časti 4.4, 4.5 a 5.1 pre dostupné údaje o rôznych
kombináciách).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí
Pri použití ako monoterapia, v kombinácii s metformínom, v kombinácii s tiazolidíndiónovým
antidiabetikom, v kombinácii s metformínom a sulfonylureovým antidiabetikom alebo v kombinácii
s inzulínom (s metformínom alebo bez neho) je odporúčaná denná dávka vildagliptínu 100 mg, ktorá
sa podáva ako jedna dávka 50 mg ráno a jedna dávka 50 mg večer.
Pri duálnej kombinácii so sulfonylureovým antidiabetikom je odporúčaná dávka vildagliptínu 50 mg
raz denne, podávaná ráno. U tejto populácie pacientov nebolo 100 mg vildagliptínu denne účinnejších
než 50 mg vildagliptínu raz denne.
Pri použití v kombinácii so sulfonylureovým antidiabetikom sa má zvážiť nižšia dávka
sulfonylureového antidiabetika, aby sa znížilo riziko hypoglykémie.
Dávky vyššie ako 100 mg sa neodporúčajú.
3
Ak sa vynechá dávka Galvusu, má sa užiť hneď, ako si pacient spomenie. Dvojitá 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Galvus 50 mg tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje 50 mg vildagliptínu.
Pomocná látka so známym účinkom: Každá tableta obsahuje 47,82 mg (bezvodej) laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tableta.
Biela až slabo nažltlá, okrúhla (priemer 8 mm), plochá tableta so skoseným okrajom. Na jednej strane
je vyrazené označenie „NVR”, na druhej strane „FB”.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Vildagliptín je indikovaný ako prídavná liečba k diéte a telesnej aktivite na zlepšenie glykemickej
kompenzácie u dospelých s diabetes mellitus 2. typu:
•
ako monoterapia u pacientov, u ktorých metformín nie je vhodný pre kontraindikácie alebo
intoleranciu.
•
v kombinácii s inými liekmi na liečbu diabetu, vrátane inzulínu, ak tieto neposkytujú dostatočnú
glykemickú kompenzáciu (pozri časti 4.4, 4.5 a 5.1 pre dostupné údaje o rôznych
kombináciách).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí
Pri použití ako monoterapia, v kombinácii s metformínom, v kombinácii s tiazolidíndiónovým
antidiabetikom, v kombinácii s metformínom a sulfonylureovým antidiabetikom alebo v kombinácii
s inzulínom (s metformínom alebo bez neho) je odporúčaná denná dávka vildagliptínu 100 mg, ktorá
sa podáva ako jedna dávka 50 mg ráno a jedna dávka 50 mg večer.
Pri duálnej kombinácii so sulfonylureovým antidiabetikom je odporúčaná dávka vildagliptínu 50 mg
raz denne, podávaná ráno. U tejto populácie pacientov nebolo 100 mg vildagliptínu denne účinnejších
než 50 mg vildagliptínu raz denne.
Pri použití v kombinácii so sulfonylureovým antidiabetikom sa má zvážiť nižšia dávka
sulfonylureového antidiabetika, aby sa znížilo riziko hypoglykémie.
Dávky vyššie ako 100 mg sa neodporúčajú.
3
Ak sa vynechá dávka Galvusu, má sa užiť hneď, ako si pacient spomenie. Dvojitá 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 24-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 26-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 26-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 24-08-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov