Epclusa

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Sofosbuvir, velpatasvir

Dostupné z:

Gilead Sciences Ireland UC

ATC kód:

J05A

INN (Medzinárodný Name):

sofosbuvir, velpatasvir

Terapeutické skupiny:

Antivirotiká na systémové použitie

Terapeutické oblasti:

Hepatitída C, chronická

Terapeutické indikácie:

Epclusa is indicated for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) infection in patients 3 years of age and older (see sections 4. 2, 4. 4 a 5.

Prehľad produktov:

Revision: 18

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2016-07-06

Príbalový leták

                
82
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
83
Písomná informácia pre používateľa
Epclusa 400 mg/100 mg filmom obalené tablety
Epclusa 200 mg/50 mg filmom obalené tablety
sofosbuvir/velpatasvir
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Epclusa a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Epclusu
3.
Ako užívať Epclusu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Epclusu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
Ak bola Epclusa predpísaná vášmu dieťaťu, zoberte prosím na vedomie, že všetky informácie
v tejto písomnej informácii sú adresované vášmu dieťaťu (v tomto prípade čítajte „vaše dieťa“
namiesto „vy“).
1.
Čo je Epclusa a na čo sa používa
Epclusa je liek, ktorý obsahuje liečivá sofosbuvir a velpatasvir. Epclusa sa podáva na liečbu
chronickej (dlhodobej) infekcie vírusom hepatitídy C u dospelých a detí vo veku 3 roky a starších.
Liečivá v tomto lieku účinkujú spoločne blokovaním dvoch rôznych bielkovín, ktoré vírus potrebuje
na svoj rast a rozmnožovanie, čo umožňuje natrvalo odstrániť infekciu z tela.
Je veľmi dôležité, aby ste si prečítali aj písomné informácie pre používateľa ostatných liekov, ktoré
budete užívať s Epclusou. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Epclusa 400 mg/100 mg filmom obalené tablety
Epclusa 200 mg/50 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Epclusa 400 mg/100 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg sofosbuviru a 100 mg velpatasviru.
Epclusa 200 mg/50 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg sofosbuviru a 50 mg velpatasviru.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Epclusa 400 mg/100 mg filmom obalené tablety
Ružová, filmom obalená tableta v tvare kosoštvorca s rozmermi 20 mm x 10 mm, ktorá má na jednej
strane vtlačené označenie „GSI“ a na druhej strane „7916“.
Epclusa 200 mg/50 mg filmom obalené tablety
Ružové, filmom obalené tablety oválneho tvaru s rozmermi 14 mm x 7 mm, ktoré majú na jednej
strane vtlačené označenie „GSI“ a na druhej strane „S/V“.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Epclusa je indikovaná pacientom vo veku 3 roky a starším na liečbu chronickej infekcie vírusom
hepatitídy C (HCV) (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu Epclusou má začať a sledovať lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou pacientov s infekciou HCV.
Dávkovanie
Odporúčaná dávka Epclusy pre dospelých je jedna 400 mg/100 mg tableta užívaná perorálne jedenkrát
denne s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2).
Odporúčaná dávka Epclusy pre pediatrických pacientov vo veku 3 roky a starších je založená na
telesnej hmotnosti, ako je podrobne uvedené v Tabuľke 3.
Na liečbu chronickej infekcie HCV u pediatrických pacientov vo veku 3 roky a starších, ktorí majú
ťažkosti pri prehĺtaní filmom obalených tabliet, je k dispozícii Epclusa vo forme granulátu. V prípade
pacientov s telesnou hmotnosťou < 17 kg si pozrite súhrn charakteristických vlastností lieku pre
Epclusu 200 mg/50 mg alebo 150 mg/37,5 mg granulát.
3
T
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták čeština 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 28-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták poľština 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 06-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 06-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 06-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 06-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 07-12-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov