MIP LF (116343E)

País: Bulgária

Língua: búlgaro

Origem: Ecolab

Compre agora

Ficha de Segurança Ficha de Segurança (SDS)
27-04-2022

Disponível em:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de Segurança

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
MIP LF
116343E
1 / 18
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
MIP LF
UFI
:
X3QU-CED8-MA0G-MJU3
Код на продукта
:
116343E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за ползване при
почистващи процедури
в производството. Процес на
почистване на място (CIP)
Почистващо средство за ползване при
почистващи процедури
в производството. Полу-затворен
процес на почистване
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Ficha de Segurança Ficha de Segurança tcheco 27-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança alemão 26-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança estoniano 27-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança grego 28-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança inglês 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança francês 26-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança italiano 30-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança letão 28-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança lituano 28-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança húngaro 28-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança holandês 26-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança polonês 29-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança romeno 29-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança eslovaco 29-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança esloveno 29-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança russo 27-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança ucraniano 30-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança croata 27-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança sérvio 29-04-2022

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos