MIP LF (116343E)

Ország: Bulgária

Nyelv: bolgár

Forrás: Ecolab

Vedd Meg Most

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap (SDS)
27-04-2022

Beszerezhető a:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Biztonsági adatlap

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
MIP LF
116343E
1 / 18
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
MIP LF
UFI
:
X3QU-CED8-MA0G-MJU3
Код на продукта
:
116343E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за ползване при
почистващи процедури
в производството. Процес на
почистване на място (CIP)
Почистващо средство за ползване при
почистващи процедури
в производството. Полу-затворен
процес на почистване
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap cseh 27-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap német 26-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap észt 27-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap görög 28-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap angol 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap francia 26-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap olasz 30-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lett 28-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap litván 28-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap magyar 28-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap holland 26-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lengyel 29-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap román 29-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovák 29-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovén 29-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap orosz 27-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap ukrán 30-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap horvát 27-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szerb 29-04-2022

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése