Spectrila

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Spectrila
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Spectrila
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Środki agentów,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Prekursor komórkowy limfoblastyczny białaczka-chłoniak
 • Wskazania:
 • Preparat Spectrila jest wskazany jako składnik przeciwnowotworowej terapii skojarzonej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci w wieku od urodzenia do 18 lat i dorosłych.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 2

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/002661
 • Data autoryzacji:
 • 14-01-2016
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/002661
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 07-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

EMA/793954/2015

EMEA/H/C/002661

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Spectrila

asparaginaza

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego produktu Spectrila. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie

przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania.

Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania produktu Spectrila.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Spectrila należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest produkt Spectrila i w jakim celu się go stosuje?

Spectrila to lek do leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL, ang. acute lymphoblastic leukemia),

raka białych krwinek zwanych limfoblastami. Zawiera substancję czynną asparaginazę i jest stosowany

w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Jak stosować produkt Spectrila?

Lek Spectrila jest podawany co 3 dni jako wlew (kroplówka) do żyły z dawką zależną od wieku i

powierzchni ciała pacjenta.

Lek Spectrila powinni przepisywać i podawać wyłącznie lekarze mający doświadczenie w leczeniu raka.

Lekarze powinni podawać lek wyłącznie w warunkach szpitalnych, gdzie dostępny jest sprzęt do

resuscytacji. Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Lek Spectrila jest dostępny wyłącznie na receptę, w fiolce jako proszek do przygotowywania roztworu

do wlewu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak działa produkt Spectrila?

Substancja czynna leku Spectrila, asparaginaza, to enzym, który działa, rozkładając aminokwas

asparaginę i redukując jego stężenie we krwi. Komórki raka potrzebują tego aminokwasu do wzrostu

oraz namnażania i dlatego jego redukcja we krwi powoduje śmierć komórek. Dla odróżnienia komórki

prawidłowe mogą same wytwarzać asparaginę i lek wpływa na nie w mniejszym stopniu.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Spectrila zaobserwowano w

badaniach?

W badaniu z udziałem 199 dzieci chorych na ALL lek Spectrila był równie skuteczny jak inny lek

zawierający asparaginazę (oba stosowane w skojarzeniu z innymi lekami) w redukcji asparaginy we

krwi: 95% pacjentów leczonych lekiem Spectrila i 94% leczonych innym lekiem zawierającym

asparaginazę wykazywało całkowite wyczerpanie (redukcję) asparaginy we krwi.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Spectrila?

Najczęstsze działania niepożądane leku Spectrila (mogące wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10) to

reakcje alergiczne (w tym uderzenia gorąca, wysypka, niskie ciśnienie krwi, pokrzywka i trudności z

oddychaniem), biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, zmęczenie, obrzęk (spowodowany przez

nagromadzenie płynu), wysokie stężenie cukru we krwi i niskie stężenie albuminy (białka) we krwi oraz

inne nieprawidłowości w morfologii krwi. Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze

stosowaniem produktu Spectrila znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Najcięższe działania niepożądane związane z lekiem Spectrila obejmują ciężkie reakcje alergiczne,

zakrzepy krwi, zapalenie trzustki oraz problemy z wątrobą.

Leku Spectrila nie wolno stosować u pacjentów, którzy mają alergię na jakikolwiek preparat

asparaginazy i mających zapalenie trzustki, ciężką chorobę wątroby oraz problemy z krzepnięciem

krwi. Nie wolno go także stosować u pacjentów, którzy kiedykolwiek mieli zapalenie trzustki lub ciężkie

krwawienie bądź zakrzepy krwi po leczeniu asparaginazą. Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce

dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Spectrila?

Lek Spectrila jest skuteczny w ograniczaniu stężenia asparaginy we krwi, której komórki raka

potrzebują do przeżycia. Chociaż dane dotyczące dorosłych są ograniczone, dostępne jest znaczne

doświadczenie kliniczne dotyczące asparaginazy u dorosłych i można oczekiwać, że korzyści ze

stosowania leku Spectrila będą podobne.

Pod względem ryzyka działania niepożądane leku Spectrila są podobne do innych leków zawierających

asparaginazę i są opisane w planie minimalizacji ryzyka dotyczącego leku.

Dlatego Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji uznał, że korzyści

płynące ze stosowania produktu Spectrila przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do

stosowania w UE.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Spectrila?

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania produktu Spectrila opracowano plan

zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla

Spectrila

EMA/793954/2015

Strona 2/3

pacjenta dotyczących produktu Spectrila zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym

odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów.

Więcej informacji znajduje się w streszczeniu planu zarządzania ryzykiem

Inne informacje dotyczące produktu Spectrila:

Pełne sprawozdanie EPAR i streszczenie planu zarządzania ryzykiem dotyczące produktu Spectrila

znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących

leczenia produktem Spectrila należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Spectrila

EMA/793954/2015

Strona 3/3

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Spectrila 10 000 j proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Asparaginaza

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed podaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Spectrila i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed podaniem leku Spectrila

Jak stosować lek Spectrila

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Spectrila

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Spectrila i w jakim celu się go stosuje

Lek Spectrila zawiera asparaginazę, czyli enzym, który oddziałuje z naturalnymi substancjami

potrzebnymi do rozwoju komórek nowotworowych. Aby żyć, wszystkie komórki potrzebują

aminokwasu o nazwie asparagina. Prawidłowe komórki samodzielnie wytwarzają asparaginę, podczas

gdy niektóre komórki nowotworowe nie są do tego zdolne. Asparaginaza obniża stężenie asparaginy w

nowotworowych komórkach krwi i hamuje rozwój nowotworu.

Lek Spectrila jest stosowany w leczeniu dorosłych i dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną, która jest

postacią nowotworu krwi. Lek Spectrila stosowany jest jako część leczenia skojarzonego.

2.

Informacje ważne przed podaniem leku Spectrila

Lek Spectrila nie będzie podany:

jeśli pacjent ma uczulenie na asparaginazę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta występuje lub występowało w przeszłości zapalenie trzustki,

jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi (takie jak hemofilia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku Spectrila należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

Podczas leczenia lekiem Spectrila mogą wystąpić następujące, zagrażające życiu sytuacje:

ciężkie zapalenie trzustki,

zaburzenia wątroby,

ciężka reakcja alergiczna powodująca trudności w oddychaniu lub zawroty głowy,

zaburzenia krzepnięcia krwi (krwawienia lub tworzenie się zakrzepów krwi),

podwyższone stężenie cukru we krwi.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Spectrila oraz w trakcie leczenia lekarz zleci przeprowadzenie

badań kontrolnych krwi.

Jeśli wystąpią ciężkie zaburzenia czynności wątroby, należy natychmiast przerwać stosowanie leku

Spectrila.

Jeśli wystąpią objawy alergii, należy natychmiast przerwać wykonywanie wlewu dożylnego leku

Spectrila. Pacjentowi mogą zostać podane leki przeciwalergiczne oraz, w razie konieczności, leki

stabilizujące krążenie. W większości przypadków leczenie może być kontynuowane po zmianie na

inny lek zawierający inny rodzaj asparaginazy.

Zaburzenia krzepnięcia krwi mogą wymagać leczenia uzupełniającego świeżym osoczem lub

określonym rodzajem białka (antytrombiną III) w celu ograniczenia ryzyka krwawienia lub tworzenia

zakrzepów krwi (zakrzepicy).

Podwyższone stężenie cukru we krwi może wymagać leczenia poprzez dożylne podanie płynów i

(lub) podania insuliny.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (objawiający się bólem głowy, splątaniem, drgawkami i

utratą widzenia) może wymagać leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi, a w przypadku

wystąpienia drgawek, leczenia przeciwpadaczkowego.

Lek Spectrila a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to ważne, ponieważ lek Spectrila, wpływając na

wątrobę, która odgrywa istotną rolę w usuwaniu leków z organizmu, może nasilać działania

niepożądane innych leków.

Szczególnie ważne jest również, aby poinformować lekarza o stosowaniu poniższych leków:

Winkrystyny (stosowanej w leczeniu niektórych nowotworów), ponieważ jednoczesne

stosowanie winkrystyny oraz asparaginazy może zwiększać ryzyko występowania niektórych

działań niepożądanych. W celu uniknięcia takiego działania, winkrystyna jest zazwyczaj

podawana 3 – 24 h przed asparaginazą.

Glikokortykosteroidów (leki przeciwzapalne hamujące układ odpornościowy pacjenta),

ponieważ jednoczesne stosowanie glikokortykosteroidów oraz asparaginazy może zwiększać

ryzyko powstawania zakrzepów krwi (zakrzepica).

Leków zmniejszających zdolność tworzenia zakrzepów krwi, takich jak leki przeciwzakrzepowe

(np. warfaryna heparyna), dipirydamol, kwas acetylosalicylowy lub leki stosowane w leczeniu

bólu i stanów zapalnych), ponieważ stosowanie tego rodzaju leków z asparaginazą może

zwiększać ryzyko wystąpienia krwawienia.

Leków, które są metabolizowane w wątrobie, ponieważ ryzyko wystąpienia działań

niepożądanych może być podwyższone.

Asparaginaza może wpływać na skuteczność metotreksatu i cytarabiny (leki stosowane w

leczeniu niektórych rodzajów nowotworów):

jeśli asparaginaza jest podawana po tych lekach, ich działanie może być nasilone.

jeśli asparaginaza jest podawana przed tymi lekami, ich działanie może być osłabione.

Leków, które mogą mieć niekorzystny wpływ na czynność wątroby, ponieważ to niekorzystne

działanie może być nasilone podczas jednoczesnego leczenia asparaginazą.

Leków, które mogą hamować czynność szpiku kostnego, ponieważ to działanie może być

nasilone przez jednoczesne stosowanie asparaginazy. Pacjent może być bardziej narażony na

zakażenia.

Innych leków stosowanych w leczeniu nowotworów, ponieważ mogą one powodować

uwolnienie zbyt dużej ilości kwasu moczowego, gdy komórki nowotworowe są niszczone przez

asparaginazę.

Szczepienia

Jednoczesne szczepienie z wykorzystaniem żywych szczepionek może zwiększyć ryzyko wystąpienia

ciężkiego zakażenia. Pacjent nie powinien być szczepiony z wykorzystaniem żywych szczepionek w

okresie co najmniej 3 miesięcy od zakończenia leczenia lekiem Spectrila.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak danych dotyczących stosowania asparaginazy u kobiet w okresie ciąży. Leku Spectrila nie należy

stosować w okresie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia asparaginazą. Nie

wiadomo, czy asparaginaza obecna jest w mleku ludzkim. Dlatego nie należy stosować leku Spectrila

w okresie karmienia piersią.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest dojrzała płciowo, musi stosować odpowiednią metodę antykoncepcji lub zachować

abstynencję seksualną podczas chemioterapii oraz w okresie do 3 miesięcy od zakończenia leczenia.

Ponieważ nie można wykluczyć niebezpośredniej interakcji między doustnymi środkami

antykoncepcyjnymi i asparaginazą, nie można uznać stosowania doustnych środków

antykoncepcyjnych za wystarczająco bezpieczne. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować

inną niż doustne środki antykoncepcyjne metodę antykoncepcji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas przyjmowania tego leku nie należy prowadzić pojazdów, ponieważ pacjent może odczuwać

senność, zmęczenie lub splątanie.

3.

Jak stosować lek Spectrila

Lek Spectrila jest przygotowywany i podawany przez fachowy personel medyczny. Lekarz podejmie

decyzję, jaką dawkę podać pacjentowi. Wielkość dawki zależy od powierzchni ciała, którą oblicza się

na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta.

Lek Spectrila jest podawany do żyły. Zazwyczaj jest podawany razem z innymi lekami

przeciwnowotworowymi. Czas leczenia zależy od protokołu chemioterapii, który jest stosowany w

leczeniu danej choroby nowotworowej.

Zalecana dawka leku Spectrila dla osób dorosłych wynosi 5 000 j/m² powierzchni ciała (pc.),

podawanych co trzy dni.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Podobnie jak u osób dorosłych, zalecana dawka u dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 18 lat wynosi

5 000 j/m² pc., podawanych co trzy dni.

Zalecenia dotyczące dawkowania u niemowląt od urodzenia do 12 miesięcy są następujące:

wiek poniżej 6 miesięcy:

6 700 j/m² powierzchni ciała,

wiek 6 – 12 miesięcy:

7 500 j/m² powierzchni ciała,

Otrzymanie większej niż zalecana dawki leku Spectrila

Jeśli pacjentowi wydaje się, że otrzymał zbyt dużo leku Spectrila, należy jak najszybciej

poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

Dotychczas nie odnotowano żadnego przypadku przedawkowania asparaginazy z towarzyszącymi

objawami przedawkowania. Jeśli będzie to konieczne, lekarz zastosuje leczenie objawowe i

podtrzymujące.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza i przerwać stosowanie leku Spectrila, jeśli wystąpią:

zapalenie trzustki, którego objawami są silny ból brzucha i pleców,

ciężkie zaburzenia czynności wątroby (określone na podstawie badań laboratoryjnych),

reakcje alergiczne, w tym ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny), uderzenia gorąca,

wysypka, niskie ciśnienie tętnicze krwi, obrzęk twarzy i gardła, pokrzywka, płytki oddech,

zaburzenia krzepnięcia krwi, takie jak krwawienie, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe

lub tworzenie zakrzepów krwi (zakrzepica),

wysokie stężenie cukru we krwi (hiperglikemia).

Poniżej znajduje się lista pozostałych działań niepożądanych, wymienionych zgodnie z częstością

ich występowania:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

nudności, wymioty, ból żołądka i wodniste stolce (biegunka)

nagromadzenie płynów (obrzęk)

uczucie zmęczenia

nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, w tym zmiany wartości białek we krwi,

tłuszczów oraz enzymów wątrobowych we krwi oraz wysokie stężenie mocznika we krwi.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

łagodne do umiarkowanego zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek, reakcje

alergiczne, w tym świszczący oddech (skurcz oskrzeli) lub trudności w oddychaniu

obniżone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)

utrata apetytu i utrata masy ciała

depresja, halucynacje i splątanie

nerwowość (pobudzenie) lub senność

zmiany w elektroencefalogramie (zapis aktywności elektrycznej mózgu)

zwiększona aktywność amylazy i lipazy we krwi

ból (pleców, stawów, żołądka)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia)

wysokie stężenie amoniaku we krwi (hiperamonemia)

ból głowy

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 osób):

cukrzycowa kwasica ketonowa (powikłanie niekontrolowanego stężenia cukru we krwi)

drgawki, ciężkie zaburzenia świadomości, w tym śpiączka i udar

zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (stan objawiający się bólem głowy, splątaniem,

drgawkami i utratą widzenia)

stan zapalny ślinianek (zapalenie ślinianki przyusznej)

zastój żółci (zablokowany odpływ żółci z wątroby)

żółtaczka

zniszczenie komórek wątroby (martwica komórek wątroby)

niewydolność wątroby, która może prowadzić do śmierci

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

zmniejszenie czynności tarczycy lub przytarczyc

łagodne drżenie palców

pseudotorbiele trzustki (gromadzenie się płynu po ostrym zapaleniu trzustki)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zakażenia

stłuszczenie wątroby

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Spectrila

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Roztwór po rekonstytucji jest stabilny przez 2 dni, jeżeli przechowywany jest w temperaturze 2°C –

8°C. Jeżeli produkt nie jest zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada osoba

przygotowująca lek. Produkt nie powinien być przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze

2 - 8ºC.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Spectrila

Substancją czynną jest asparaginaza. Asparaginaza jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA

w mikroorganizmach nazywanych Escherichia coli. Jedna fiolka zawiera 10 000 jednostek

asparaginazy. Po rekonstytucji jeden mililitr zawiera 2 500 jednostek asparaginazy.

Lek zawiera także sacharozę.

Jak wygląda lek Spectrila i co zawiera opakowanie

Lek Spectrila jest dostępny w postaci proszku do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.

Proszek jest biały i jest dostarczany w fiolce z bezbarwnego szkła z gumowym korkiem

zabezpieczonym aluminiowym uszczelnieniem oraz plastikowym, zrywalnym wieczkiem.

Lek Spectrila jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 lub 5 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Niemcy

Tel.:

+49-4103-8006-0

Fax:

+49-4103-8006-100

E-mail: contact@medac.de

Data ostatniej aktualizacji ulotki: MM/RRRR.

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Produkt Spectrila 10 000 j powinien być stosowany wyłącznie przez lekarzy posiadających

doświadczenie w stosowaniu tego typu protokołów leczenia.

Zalecane badania kontrolne oraz środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć bilirubinę, aminotransferazy wątrobowe oraz parametry

krzepnięcia (czas częściowej tromboplastyny [PPT], czas protrombinowy [PT], antytrombinę,

fibrynogen oraz D-dimery).

Po podaniu asparaginazy zaleca się ścisłe monitorowanie bilirubiny, aminotransferaz wątrobowych,

glukozy we krwi / moczu, parametrów krzepnięcia (PTT, PT, antytrombiny III, fibrynogenu oraz

D-dimerów), amylazy, lipazy, triglicerydów oraz cholesterolu.

Ostre zapalenie trzustki

U pacjentów, u których wystąpiło ostre zapalenie trzustki należy przerwać leczenie asparaginazą.

Ostre zapalenie trzustki występowało u mniej niż 10% pacjentów. W rzadkich przypadkach występuje

krwotoczne lub martwicze zapalenie trzustki. Odnotowano pojedyncze przypadki zgonu. Objawy

kliniczne obejmują ból brzucha, nudności, wymioty oraz jadłowstręt. Wartości amylazy i lipazy w

surowicy są zazwyczaj zwiększone, chociaż u niektórych pacjentów mogą pozostawać w normie z

powodu zaburzeń syntezy białek. U pacjentów z ciężką hipertriglicerydemią ryzyko wystąpienia

ostrego zapalenia trzustki jest wyższe.

Pacjentom takim nie należy dłużej podawać żadnego preparatu asparaginazy.

Hepatotoksyczność

W rzadkich przypadkach opisywano ciężkie zaburzenia czynności wątroby, w tym cholestazę,

żółtaczkę, martwicę komórek wątroby oraz niewydolność wątroby prowadzącą do zgonu (patrz

punkty 4.8 i 4.5). Należy ściśle monitorować parametry czynnościowe wątroby przed rozpoczęciem, a

także w trakcie leczenia asparaginazą.

Leczenie z użyciem asparaginazy należy przerwać, jeżeli u pacjenta wystąpią ciężkie zaburzenia

czynności wątroby (bilirubina > 3 razy GGN; aminotransferazy > 10 razy GGN), ciężka

hipertriglicerydemia, hiperglikemia lub zaburzenia krzepnięcia (np. zakrzepica zatok żylnych, ciężkie

krwawienie).

Reakcja alergiczna i wstrząs anafilaktyczny

Ze względu na ryzyko ciężkich reakcji anafilaktycznych, asparaginazy nie należy podawać w

pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym (bolusie).

Jeżeli wystąpią objawy reakcji alergicznej, należy natychmiast przerwać podawanie asparaginazy i

wdrożyć odpowiednie leczenie, które może obejmować podanie leków przeciwhistaminowych i

kortykosteroidów.

Zaburzenia krzepnięcia

Z powodu hamowania syntezy białek (zmniejszona synteza czynników II, V, VII, VIII oraz IX,

białka C oraz S, antytrombiny III [AT III]) przez asparaginazę, mogą wystąpić zaburzenia krzepnięcia,

które mogą objawiać się zarówno jako zakrzepica, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC)

lub jako krwawienie. Ryzyko zakrzepicy wydaje się być większe niż ryzyko krwawienia. Opisywano

zakrzepicę objawową związaną ze stosowaniem cewnika do żyły centralnej. Częsta ocena parametrów

krzepnięcia jest istotna przed i podczas leczenia asparaginazą. W przypadkach zmniejszenia stężenia

AT III należy zasięgnąć opinii specjalisty.

Stany podwyższonego stężenia cukru

Asparaginaza może powodować hiperglikemię, będącą skutkiem zmniejszonej produkcji insuliny.

Ponadto może zmniejszać wydzielanie insuliny przez komórki β trzustki oraz zaburzać czynność

receptora insuliny. Zespół ten jest w zasadzie samoograniczający. Jednak w rzadkich przypadkach

jego skutkiem może być cukrzycowa kwasica ketonowa. Jednoczesne stosowanie kortykosteroidów

nasila ten efekt. Należy regularnie monitorować stężenie glukozy w surowicy i w moczu i jeżeli jest to

wskazane należy podjąć odpowiednie leczenie.

Leki przeciwnowotworowe

Wywołane przez asparaginazę niszczenie komórek guza może prowadzić do uwolnienia dużych ilości

kwasu moczowego, a w konsekwencji do hiperurykemii. Jednoczesne podawanie innych leków

przeciwnowotworowych przyczynia się do tego działania. Agresywna alkalizacja moczu oraz

podawanie allopurynolu pozwala zapobiegać nefropatii moczanowej..

Glikokortykosteroidy

W trakcie leczenia indukcyjnego z zastosowaniem asparaginazy i prednizonu obserwowano większe

ryzyko zakrzepicy u dzieci z genetycznymi czynnikami ryzyka zakrzepicy (mutacje G1691A czynnika

V, mutacja G20210A genu protrombiny, mutacja T677T genu reduktazy 5,10-

metylenotetrahydrofolianowej [MTHFR], podwyższone stężenie lipoproteiny A,

hiperhomocysteinemia).

Środki antykoncepcyjne

Podczas leczenia oraz przez przynajmniej 3 miesiące po jego zakończeniu należy stosować skuteczną

metodę antykoncepcji. Ponieważ nie można wykluczyć niebezpośredniej interakcji między doustnymi

środkami antykoncepcyjnymi i asparaginazą, w tej sytuacji klinicznej nie można uznać stosowania

doustnych środków antykoncepcyjnych za wystarczająco bezpieczne.

Pacjenci z chromosomem Philadelphia

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Spectrila u pacjentów

z chromosomem Philadelphia.

Aktywność asparaginazy

W celu wykluczenia nasilonej eliminacji asparaginazy można oznaczyć aktywność asparaginazy w

surowicy lub osoczu. Preferowane jest przeprowadzenie oznaczenia trzy dni po ostatnim podaniu

asparaginazy, tj. zazwyczaj bezpośrednio przed podaniem kolejnej dawki asparaginazy. Małej

aktywności asparaginazy często towarzyszy pojawienie się przeciwciał przeciw asparaginazie. W

takich przypadkach należy rozważyć zastosowanie innego produktu asparaginazy. Najpierw jednak

należy zasięgnąć opinii specjalisty.

Hipoalbuminemia

W wyniku zaburzonej syntezy białek, często dochodzi od zmniejszenia stężenia białka (szczególnie

albuminy) w surowicy pacjentów otrzymujących asparaginazę. Ponieważ białka znajdujące się w

surowicy odgrywają istotną rolę w wiązaniu i transporcie niektórych substancji czynnych, należy

regularnie monitorować ich stężenie.

Hiperamonemia

U wszystkich pacjentów z niewyjaśnionymi objawami neurologicznymi lub ostrymi i długotrwałymi

wymiotami należy określić stężenie amoniaku w osoczu. W przypadku wystąpienia hiperamonemii

o ciężkich objawach klinicznych, należy zastosować odpowiednie środki oraz leczenie

farmakologiczne mające na celu szybkie zmniejszenie stężenia amoniaku w osoczu (np. ograniczenia

białka oraz hemodializa), odwrócenie stanu katabolicznego oraz zwiększenie wydalania zbędnych

produktów przemiany azotu. Należy zasięgnąć opinii specjalisty.

Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii

Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (ang. reversible posterior leukoencephalopathy syndrome,

RPLS) rzadko może wystąpić w trakcie stosowania któregokolwiek z preparatów asparaginazy (patrz

punkt 4.8). Zespół ten, w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego, charakteryzuje się

przemijającymi (od kilku dni do kilku miesięcy) zmianami/obrzękiem, głównie w tylnej części mózgu.

Objawy RPLS obejmują przed wszystkim podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, drgawki, bóle głowy,

zmiany kondycji psychicznej oraz ostre zaburzenia widzenia (głównie ślepota korowa lub

niedowidzenie połowicze jednoimienne). Nie ma pewności, czy RPLS spowodowany jest podawaniem

asparaginazy, jednoczesnym stosowaniem innych leków czy przez choroby podstawowe. RPLS należy

leczyć objawowo, w tym zastosować leczenie przeciwdrgawkowe. Może być również konieczne

przerwanie stosowania lub zmniejszenie dawki jednocześnie podawanych produktów leczniczych o

działaniu immunosupresyjnym.. Należy zasięgnąć opinii specjalisty.

Przygotowanie

Aby rozpuścić proszek, należy za pomocą strzykawki, ostrożnie wstrzyknąć 3,7 ml wody do

wstrzykiwań na wewnętrzną ściankę fiolki (nie należy wstrzykiwać wody bezpośrednio na proszek

lub do proszku). Zawartość należy rozpuścić poprzez powolne obracanie fiolki (nie wstrząsać, aby nie

dopuścić do powstania piany). Gotowy do użycia roztwór może wykazywać lekką opalescencję.

Obliczoną ilość asparaginazy należy dalej rozcieńczyć w 50 do 250 ml roztworu chlorku sodu do

wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%).

Sposób podawania

Wyłącznie do podania dożylnego. Dawkę dobowa asparaginazy można rozcieńczyć w końcowej

objętości 50 – 250 ml roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%).

Czas trwania podawania

Rozcieńczony roztwór asparaginazy można podawać w infuzji w czasie od 0,5 do 2 godzin.

Asparaginazy nie wolno podawać w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym (bolusie).

Usuwanie

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami.

23-1-2019


Withdrawn application: Graspa, asparaginase, Date of withdrawal: 22/06/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Graspa, asparaginase, Date of withdrawal: 22/06/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Graspa, asparaginase, Date of withdrawal: 22/06/2018, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Spectrila (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Spectrila (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Spectrila (Active substance: asparaginase) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4246 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

Withdrawn application: Graspa, asparaginase, Initial authorisation

Withdrawn application: Graspa, asparaginase, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency