Orkambi

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Orkambi
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Orkambi
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • INNE UKŁADU ODDECHOWEGO PRODUKTY
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Zwłóknienie torbielowate
 • Wskazania:
 • Orkambi jest wskazany w leczeniu mukowiscydozy (CF) u pacjentów w wieku 12 lat i starszych, którzy są homozygotyczni pod względem mutacji F508del w genie CFTR.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 13

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/003954
 • Data autoryzacji:
 • 19-11-2015
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/003954
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 25-12-2018

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/801735/2017

EMEA/H/C/003954

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Orkambi

lumakaftor / iwakaftor

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Orkambi. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie

przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania.

Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Orkambi.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Orkambi należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest produkt Orkambi i w jakim celu się go stosuje?

Orkambi jest lekiem stosowanym w leczeniu mukowiscydozy u pacjentów w wieku od 6 lat.

Mukowiscydoza to choroba dziedziczna, która silnie oddziałuje na płuca oraz układ trawienny. Wpływa

ona na komórki wytwarzające śluz oraz soki trawienne. W mukowiscydozie wydzieliny stają się gęste i

powodują zablokowanie. Nagromadzenie się gęstych i lepkich wydzielin w płucach powoduje stan

zapalny i długotrwałe zakażenie. W układzie pokarmowym zablokowanie przewodów trzustkowych

spowalnia trawienie pokarmu i powoduje słaby wzrost.

Lek Orkambi jest stosowany u pacjentów z mutacją genetyczną zwaną mutacją F508del. Mutacja ta

wpływa na gen białka zwanego błonowym regulatorem przewodnictwa (ang. Cystic fibrosis

transmembrane conductance regulator, CFTR), które odgrywa ważną rolę w regulacji wytwarzania

śluzu i soków trawiennych.

Lek Orkambi jest stosowany u pacjentów, którzy odziedziczyli mutację od

obojga rodziców i mają z tego powodu mutację obu kopii genu CFTR.

Lek zawiera substancje czynne lumakaftor i iwakaftor.

Jak stosować produkt Orkambi?

Lek Orkambi może być przepisany wyłącznie przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu

mukowiscydozy. Powinien być przepisywany wyłącznie pacjentom z potwierdzeniem mutacji F508del

w obu kopiach genu CFTR.

Orkambi

EMA/801735/2017

Strona 2/3

Lek Orkambi dostępny jest w tabletkach zawierających 200 mg lumakaftoru i 125 mg iwakaftoru (dla

osób dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat) lub 100 mg lumakaftoru i 125 mg iwakaftoru (dla dzieci w

wieku od 6 do 11 lat). Zalecana dawka leku Orkambi to dwie tabletki dwa razy na dobę przyjmowane

w odstępie 12 godzin z pokarmami zawierającymi tłuszcze, jak posiłki przygotowane z masłem lub

olejami bądź posiłki zawierające jaja, ser, orzechy, mleko pełne lub mięso.

Dawka leku Orkambi może wymagać zmniejszenia u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz

u pacjentów przyjmujących leki zwane silnymi inhibitorami CYP3A4.

Jak działa produkt Orkambi?

Mukowiscydoza jest wywoływana przez mutacje w genie CFTR. Gen CFTR wytwarza białko CFTR, które

odgrywa ważną rolę w regulacji wytwarzania śluzu i soków trawiennych. Mutacje te ograniczają liczbę

białek CFTR na powierzchni komórki lub wpływają na sposób działania białka.

Jedna z substancji czynnych leku Orkambi, lumakaftor, zwiększa liczbę białek CFTR na powierzchni

komórki, a druga, iwakaftor, zwiększa aktywność wadliwego białka CFTR. Działania te powodują

rozrzedzenie śluzu i soków trawiennych.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Orkambi zaobserwowano w

badaniach?

Skuteczność leku Orkambi w poprawie czynności płuc wykazano w dwóch badaniach głównych z

udziałem 1108 pacjentów z mukowiscydozą w wieku 12 lat i starszych oraz w jednym badaniu z

udziałem 204 dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Wszyscy pacjenci mieli mutację F508del w obu kopiach

genu CFTR. W badaniach lek Orkambi porównywano z placebo (leczenie pozorowane) jako uzupełnienie

zwykłej terapii pacjentów.

W obydwu badaniach z udziałem pacjentów w wieku od 12 lat główne kryterium oceny skuteczności

opierało się na poprawie odsetka wartości należnej FEV

, który jest miarą prawidłowego

funkcjonowania płuc. Wyniki z pierwszego badania wykazały, że po 24 tygodniach leczenia u pacjentów

przyjmujących lek Orkambi odnotowano średnią poprawę wartości FEV

o 2,41 punktu procentowego

wyższą niż u pacjentów przyjmujących placebo, natomiast w drugim badaniu wartość ta wynosiła 2,65.

Leczenie produktem Orkambi prowadziło także do ograniczenia liczby zaostrzeń wymagających

przyjęcia do szpitala lub leczenia antybiotykami. Ogólnie liczba zaostrzeń zmniejszyła się o 39%

w porównaniu z placebo.

W badaniu z udziałem dzieci w wieku od 6 do 11 lat głównym kryterium oceny skuteczności było

obniżenie wskaźnika klirensu płucnego (LCI

), który świadczy o lepszej wentylacji płuc. Po 24

tygodniach leczenia u pacjentów leczonych produktem Orkambi odnotowano obniżenie wskaźnika LCI

o 1,01, w porównaniu z jego wzrostem o 0,08 u pacjentów otrzymujących placebo.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Orkambi?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Orkambi (mogące wystąpić u

więcej niż 1 osoby na 10) to duszność, biegunka i nudności (mdłości). Ciężkie działania niepożądane

obejmowały problemy z wątrobą, takie jak podwyższone wartości enzymów wątrobowych,

cholestatyczne zapalenie wątroby (nagromadzenie się żółci prowadzące do zapalenia wątroby)

i encefalopatia wątrobowa (choroba mózgu spowodowana przez problemy z wątrobą). Ogółem te

ciężkie działania niepożądane występowały u więcej niż 1 na 200 osób uczestniczących w badaniach

klinicznych.

Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Orkambi znajduje się

w ulotce dla pacjenta.

Orkambi

EMA/801735/2017

Strona 3/3

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Orkambi?

Wykazano, że Orkambi poprawia czynność płuc i ich wentylację u pacjentów z mukowiscydozą w wieku

od 6 lat.

Korzystne skutki działania produktu Orkambi były mniejsze niż oczekiwano w przypadku leku, którego

działanie lecznicze dotyczy bardziej mechanizmu choroby niż jej objawów. Ponieważ jednak

mukowiscydoza wywoływana przez mutację F508del jest szczególnie ciężka, uznano, że obserwowane

działania były istotne klinicznie dla pacjentów, którzy nie mają innych możliwości leczenia. Działania

niepożądane leku Orkambi dotyczyły głównie układu pokarmowego i oddechowego oraz były uważane

za mające przebieg łagodny do umiarkowanego i możliwe do opanowania.

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści płynące ze stosowania produktu Orkambi przewyższają

ryzyko, i zaleciła jego dopuszczenie do stosowania w UE.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Orkambi?

Od firmy wprowadzającej lek Orkambi do obrotu wymaga się przeprowadzenia trwającego 5 lat

badania pacjentów z mukowiscydozą w celu oceny długoterminowych skutków leku.

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Orkambi w charakterystyce produktu

leczniczego i ulotce dla pacjenta zawarto również zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla

personelu medycznego i pacjentów.

Inne informacje dotyczące produktu Orkambi

W dniu 19 listopada 2015 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu

Orkambi do obrotu, ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Orkambi znajduje się na stronie internetowej Agencji

pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W

celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Orkambi należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 12.2017.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Orkambi 100 mg + 125 mg, tabletki powlekane

Orkambi 200 mg + 125 mg, tabletki powlekane

lumakaftor + iwakaftor

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Orkambi i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Orkambi

Jak przyjmować lek Orkambi

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Orkambi

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Orkambi i w jakim celu się go stosuje

Lek Orkambi (lumakaftor i iwakaftor) jest stosowany w długotrwałym leczeniu mukowiscydozy

u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, u których stwierdzono występowanie specyficznej zmiany

(nazywanej mutacją

F508del

) w genie kodującym białko nazywane błonowym regulatorem

przewodnictwa (ang.

cystic fibrosis transmembrane conductance regulator

, CFTR), które odgrywa

ważną rolę w regulacji przepływu śluzu w płucach.

U osób, u których obecna jest ta mutacja,

wytwarzane jest nieprawidłowe białko CFTR. Komórki organizmu zawierają dwie kopie genu

CFTR

Lek Orkambi jest stosowany u pacjentów, u których mutacja

F508del

jest obecna w obydwu kopiach.

Lek Orkambi ma postać tabletki zawierającej dwie substancje czynne, lumakaftor oraz iwakaftor. Te

dwie substancje działają wspólnie w celu poprawy działania nieprawidłowego białka CFTR.

Lumakaftor zwiększa ilość dostępnego białka CFTR, natomiast iwakaftor sprawia, że nieprawidłowe

białko funkcjonuje w sposób bardziej zbliżony do prawidłowego.

Podczas stosowania leku Orkambi pacjent może zaobserwować poprawę w oddychaniu, rzadsze

zachorowania i (lub) łatwiejsze przybieranie na wadze.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Orkambi

Kiedy nie przyjmować leku Orkambi

jeśli pacjent ma uczulenie na lumakaftor, iwakaftor lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Orkambi należy omówić to z lekarzem, jeżeli u pacjenta

stwierdzono chorobę wątroby lub nerek, ponieważ konieczne może być dostosowanie dawki leku

Orkambi przez lekarza.

U niektórych osób otrzymujących lek Orkambi obserwowano nieprawidłowe wyniki testów

czynnościowych wątroby. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta wystąpił

którykolwiek z podanych objawów, mogących świadczyć o problemach z wątrobą:

ból lub uczucie dyskomfortu w górnej części brzucha po prawej stronie

zażółcenie skóry lub białej części oczu

utrata apetytu

nudności lub wymioty

ciemne zabarwienie moczu

splątanie

Lekarz będzie zlecał badania krwi przed rozpoczęciem leczenia oraz podczas przyjmowania leku

Orkambi, aby sprawdzić, jaki jest stan wątroby, szczególnie w pierwszym roku leczenia.

W początkowym okresie przyjmowania leku Orkambi u niektórych pacjentów obserwowano zdarzenia

niepożądane związane z oddychaniem, takie jak płytki oddech lub ucisk w klatce piersiowej, w

szczególności u pacjentów z osłabioną czynnością płuc. Jeśli czynność płuc pacjenta jest ograniczona,

lekarz może dokładniej obserwować pacjenta w początkowym okresie przyjmowania leku Orkambi.

U niektórych pacjentów leczonych lekiem Orkambi obserwowano podwyższenie ciśnienia krwi.

Lekarz może kontrolować ciśnienie krwi podczas leczenia lekiem Orkambi.

U niektórych pacjentów z grupy dzieci i młodzieży przyjmujących lek Orkambi oraz leczonych tylko

iwakaftorem (jednym ze składników leku Orkambi), obserwowano przypadki nieprawidłowości

dotyczących soczewki oka

(zaćma), bez wpływu na ostrość wzroku.

Lekarz może wykonać badania oczu przed rozpoczęciem i w trakcie przyjmowania leku Orkambi.

Nie należy stosować leku Orkambi u pacjentów, którzy nie mają dwóch kopii mutacji

F508del

w genie

CFTR

Lek Orkambi nie jest zalecany do stosowania u pacjentów po przeszczepieniu narządu.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Nie wiadomo, czy lek Orkambi jest bezpieczny i skuteczny u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie należy

stosować leku Orkambi u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lek Orkambi a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy koniecznie powiedzieć lekarzowi o stosowaniu któregokolwiek z poniższych leków:

Antybiotyki (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych), na przykład:

telitromycyna, klarytromycyna, ryfampicyna, ryfabutyna ryfapentyna, erytromycyna

Leki przeciwdrgawkowe (stosowane w leczeniu drgawek [napadów padaczkowych]),

na przykład: fenobarbital, karbamazepina, fenytoina

Benzodiazepiny (stosowane w leczeniu lęku, bezsenności, pobudzenia itp.), na przykład:

midazolam, triazolam

Leki przeciwgrzybiczne (stosowane w leczeniu zakażeń grzybicznych), na przykład:

flukonazol, ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol, worykonazol

Leki immunosupresyjne (stosowane po przeszczepach narządów), na przykład:

cyklosporyna, ewerolimus, sirolimus, takrolimus

Leki ziołowe, na przykład:

dziurawiec (

Hypericum perforatum

Leki przeciwalergiczne (stosowane w leczeniu alergii i (lub) astmy), na przykład:

montelukast, feksofenadyna

Leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji), na przykład:

cytalopram, escytalopram, sertralina, bupropion

Leki przeciwzapalne (stosowane w leczeniu stanów zapalnych), na przykład:

ibuprofen

Antagoniści receptora H2 (stosowane w celu zmniejszenia wydzielania kwasu przez żołądek),

na przykład: ranitydyna

Glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu łagodnej do umiarkowanej zastoinowej

niewydolności serca oraz zaburzeń rytmu serca nazywanych migotaniem przedsionków),

na przykład: digoksyna

Leki przeciwzakrzepowe (stosowane w celu zapobiegania tworzeniu lub powiększaniu się

zakrzepów krwi), na przykład: warfaryna, dabigatran

Środki antykoncepcyjne (stosowane w celu zapobiegania ciąży):

doustne, wstrzykiwane i implantowane środki antykoncepcyjne, jak również plastry

antykoncepcyjne, które mogą zawierać etynyloestradiol, noretyndron lub inne progestageny.

Powyższe środki antykoncepcyjne nie są podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Orkambi

uznawane za skuteczną metodę zapobiegania ciąży.

Kortykosteroidy (stosowane w leczeniu stanów zapalnych):

metyloprednizolon, prednizon

Inhibitory pompy protonowej (stosowane w leczeniu choroby refluksowej oraz wrzodów):

omeprazol, ezomeprazol, lanzoprazol

Doustne leki przeciwcukrzycowe (stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2):

repaglinid

U pacjentów otrzymujących lek Orkambi odnotowywano przypadki fałszywie dodatnich wyników

badań przesiewowych moczu na obecność tetrahydrokannabinolu (THC – substancji czynnej zawartej

w konopiach). Lekarz może zlecić dodatkowe badanie, aby potwierdzić wyniki.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Jeśli jest to możliwe, należy

unikać stosowania leku Orkambi w ciąży. Lekarz pomoże zdecydować, jaki sposób postępowania

będzie najlepszy dla pacjentki i jej dziecka.

Nie wiadomo, czy lumakaftor lub iwakaftor przenika do mleka ludzkiego. Jeżeli pacjentka planuje

karmić piersią, przed zastosowaniem leku Orkambi powinna poradzić się lekarza. Lekarz zdecyduje,

czy należy przerwać karmienie piersią, czy przerwać stosowanie lumakaftoru w skojarzeniu

z iwakaftorem. Lekarz weźmie pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści

z leczenia dla pacjentki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U pacjentów przyjmujących iwakaftor, składnik leku Orkambi, zgłaszano występowanie zawrotów

głowy, które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli

u pacjenta wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu

ustąpienia objawów.

W przypadku wystąpienia w trakcie leczenia zawrotów głowy u dziecka, nie powinno ono jeździć na

rowerze ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji, do czasu ustąpienia objawów.

3.

Jak przyjmować lek Orkambi

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka

Zalecana dawka dla pacjentów w wieku 6 lat i starszych to dwie tabletki rano i dwie tabletki

wieczorem (w odstępie 12 godzin). W sumie są to cztery tabletki na dobę, które należy przyjmować

z posiłkiem zawierającym tłuszcze.

Dostępne są różne moce tabletek Orkambi dla różnych grup wiekowych. Należy sprawdzić, czy

pacjent otrzymał właściwą moc (poniżej).

Wiek

Tabletki

Dawka

6 do 11 lat

Orkambi 100 mg + 125 mg

2 tabletki rano

2 tabletki wieczorem

12 lat i powyżej

Orkambi 200 mg + 125 mg

2 tabletki rano

2 tabletki wieczorem

Jeśli u pacjenta występują umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby, lekarz może

zmniejszyć dawkę leku Orkambi, ponieważ wątroba nie usuwa leku Orkambi tak szybko, jak

u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby.

Umiarkowane zaburzenia czynności wątroby: dawka może zostać zmniejszona do dwóch

tabletek rano oraz jednej tabletki wieczorem.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby: dawka może zostać zmniejszona do jednej tabletki co

12 godzin.

Sposób podawania

Lek Orkambi należy przyjmować doustnie. Tabletki należy połknąć w całości. Nie należy żuć,

przełamywać ani rozpuszczać tabletek. Przyjmowanie leku Orkambi można rozpocząć w dowolnym

dniu tygodnia.

Przyjmowanie leku Orkambi wraz z posiłkiem zawierającym tłuszcze jest ważne dla osiągnięcia

odpowiedniego poziomu leku w organizmie. Bezpośrednio przed przyjęciem lub natychmiast po

przyjęciu leku Orkambi należy spożyć posiłek lub przekąskę zawierającą tłuszcze. Posiłki i przekąski

zalecane w mukowiscydozie lub jako część normalnej diety zawierają odpowiednią ilość tłuszczu.

Posiłki i przekąski, które przygotowano z wykorzystaniem masła, oleju lub jajek, zawierają tłuszcze.

Przykłady innych produktów żywnościowych zawierających tłuszcze:

ser, pełne mleko, produkty mleczne z pełnego mleka;

mięso, ryby tłuste;

awokado, hummus, produkty sojowe (tofu);

batony proteinowe i napoje.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Orkambi

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę. Jeśli jest to możliwe, należy wziąć ze sobą

lek i tę ulotkę. Mogą wystąpić działania niepożądane, w tym działania wymienione w punkcie 4,

poniżej.

Pominięcie przyjęcia leku Orkambi

Jeśli od czasu, kiedy powinna zostać przyjęta pominięta dawka upłynęło mniej niż 6 godzin, pominiętą

dawkę należy przyjąć razem z posiłkiem zawierającym tłuszcze. W przeciwnym razie należy poczekać

i przyjąć lek o zwyczajowej porze, zgodnie z zaleconym schematem dawkowania. Nie należy

stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Orkambi

Lek należy przyjmować tak długo, jak jest to zalecane przez lekarza, nawet gdy pacjent czuje się

dobrze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania leku Orkambi oraz iwakaftoru w monoterapii

(jedna z substancji czynnych leku Orkambi) wymieniono poniżej. Działania te mogą wystąpić podczas

stosowania leku Orkambi.

Ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Orkambi obejmują podwyższoną

aktywność enzymów we krwi, uszkodzenie wątroby oraz pogorszenie istniejącej wcześniej choroby

wątroby. Pogorszenie czynności wątroby może prowadzić do zgonu. Wymienione ciężkie działania

niepożądane występują niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób).

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych

objawów:

ból lub dyskomfort w górnej części podbrzusza po prawej stronie,

zażółcenie skóry lub białek oczu,

utrata apetytu,

nudności lub wymioty,

dezorientacja,

ciemne zabarwienie moczu.

Bardzo częste działania niepożądane

- mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób:

mokry kaszel,

zatkany nos,

płytki oddech,

ból głowy*,

ból żołądka (brzucha)*,

biegunka,

wzmożone wytwarzanie plwociny

nudności,

przeziębienie*,

zawroty głowy*,

zmiana rodzaju bakterii obecnych w śluzie u pacjenta*.

Częste działania niepożądane

- mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób:

ucisk w klatce piersiowej,

zatkane zatoki*,

zatkany nos lub katar,

zakażenie górnych dróg oddechowych,

ból gardła,

zaczerwienienie gardła*,

wysypka,

wzdęcia,

wymioty,

zwiększenie aktywności we krwi jednego z enzymów (kinazy fosfokreatynowej),

nieregularne miesiączki lub ból podczas miesiączki,

ból ucha, uczucie dyskomfortu w uchu*,

dzwonienie w uszach*,

zaczerwienienie wewnątrz ucha*,

zaburzenia ucha wewnętrznego (zawroty głowy)*,

guzy w piersiach*.

Niezbyt częste działania niepożądane

- mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób:

nieprawidłowe miesiączki, w tym brak miesiączki lub rzadsze występowanie miesiączki lub

częstsze występowanie miesiączki lub nasilenie krwawienia podczas miesiączki;

podwyższenie ciśnienia krwi;

niedrożność przewodu słuchowego*;

zapalenie piersi*;

powiększenie piersi*;

zmiany lub ból w obrębie sutka*.

*Działania niepożądane obserwowane podczas leczenia samym iwakaftorem.

Działania niepożądane u dzieci

Działania niepożądane u dzieci są podobne do tych obserwowanych u dorosłych i młodzieży.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w Załączniku V. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Orkambi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku/blistrze po: Termin

ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Orkambi

Substancjami czynnymi leku są lumakaftor oraz iwakaftor.

Orkambi 100 mg + 125 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg lumakaftoru oraz 125 mg iwakaftoru.

Orkambi 200 mg + 125 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg lumakaftoru oraz 125 mg iwakaftoru.

Orkambi 100 mg +125 mg, tabletki powlekane i Orkambi 200 mg + 125 mg, tabletki powlekane:

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, octanobursztynian

hypromelozy, powidon K30, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk,

karmina (E120), błękit brylantowy FCF (E133), indygokarmin (E132)

Tusz do nadruku: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy, amonowy

wodorotlenek

Jak wygląda lek Orkambi i co zawiera opakowanie

Orkambi 100 mg + 125 mg, tabletki powlekane (tabletki) to różowe, owalne tabletki (o wymiarach

14 × 7,6 × 4,9 mm) z czarnym nadrukiem „1V125” na jednej stronie.

Orkambi 200 mg + 125 mg, tabletki powlekane (tabletki) to różowe, owalne tabletki (o wymiarach

14 × 8,4 × 6,8 mm) z czarnym nadrukiem „2V125” na jednej stronie.

Lek Orkambi 100 mg + 125 mg jest dostępny w opakowaniach o wielkości:

Opakowanie zawierające 112 tabletek powlekanych (4 opakowania po 28 tabletek).

Lek Orkambi 200 mg + 125 mg jest dostępny w opakowaniach o wielkości:

Opakowanie zawierające 28 tabletek powlekanych.

Opakowanie zbiorcze zawierające 56 tabletek powlekanych (2 opakowania po 28 tabletek).

Opakowanie zbiorcze zawierające 112 tabletek powlekanych (4 opakowania po 28 tabletek).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

2 Kingdom Street

London

W2 6BD

Wielka Brytania

Tel.: +44 (0) 1923 437672

Wytwórca:

Almac Pharma Services Limited

Seagoe Industrial Estate

Craigavon

County Armagh

BT63 5UA

Wielka Brytania

Tel.: +44 (0) 28 3836 3363

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu. Znajdują się tam również linki do stron internetowych o rzadkich

chorobach i sposobach leczenia.

ANEKS IV

WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY ZMIANY WARUNKÓW

POZWOLENIA (POZWOLEŃ) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wnioski naukowe

Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

(PSUR) dotyczących skojarzenia substancji lumakaftor + iwakaftor, wnioski naukowe przyjęte przez

komitet CHMP są następujące:

Sumarycznie, 31 pacjentów zgłosiło rzekomo fałszywy wynik pozytywny w teście na obecność

tetrahydrokannabinolu (THC) podczas przyjmowania produktu Orkambi. Spośród tych

31 pacjentów, 22 równocześnie przyjmowało inne leki, które powiązano z fałszywie pozytywnym

wynikiem testu na obecność THC. W ośmiu przypadkach stwierdzono, że pacjenci nie przyjmowali

takich leków lub nie dostarczono wystarczających informacji, aby to określić.

Dwudziestu ośmiu z 31 pacjentów dostarczyło szczegółowe informacje dotyczące powtarzanych

testów na obecność narkotyków. W 24 przypadkach kolejne badanie dało wynik negatywny, podczas

gdy w 4 przypadkach wynik powtórzonego testu był pozytywny. Warto zauważyć, że próbki od 21 z

24 pacjentów, w przypadku których wynik powtórnego badania był negatywny, pochodziły z tego

samego miejsca pobrania (Detroit) i wszystkie wyniki pozytywne uzyskano z wykorzystaniem

metody immunodetekcji. Wynik kolejnego badania GC-MS był negatywny. Próbki od dwóch

kolejnych pacjentów pochodziły z różnych miejsc pobrania, a początkowy wynik pozytywny

uzyskano metodą immunodetekcji. Wynik kolejnego badania inną metodą (np. testowanie mieszka

włosowego lub GC-MS) był negatywny. W przypadku jednego pacjenta stwierdzono powtarzalną

zależność pomiędzy wynikami testów a odstawieniem oraz ponownym rozpoczęciem stosowania

produktu Orkambi, jednak nie przedstawiono szczegółów dotyczących zastosowanej metodologii.

W związku z powyższym, komitet PRAC zaleca aktualizację punktu 4.5 ChPL, która będzie miała na

celu dodanie informacji dotyczącej możliwie fałszywie pozytywnego wyniku testu na obecność THC

w moczu. Ulotka dla pacjenta powinna zostać odpowiednio zmieniona.

Komitet CHMP zgadza się z wnioskami naukowymi komitetu PRAC.

Podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Na podstawie wniosków naukowych dotyczących skojarzenia substancji lumakaftor + iwakaftor

komitet CHMP uznał, że bilans korzyści i ryzyka stosowania produktu leczniczego zawierającego

substancję czynną lumakaftor + iwakaftor pozostaje niezmieniony, pod warunkiem wprowadzenia

proponowanych zmian do druków informacyjnych.

Komitet CHMP zaleca zmianę warunków pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

27-7-2018

Pending EC decision: Kalydeco, ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Kalydeco, ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-2-2019

EU/3/18/2116 (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

EU/3/18/2116 (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

EU/3/18/2116 (Active substance: Ivacaftor, N-(1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl)-6-[3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl]-2-[(4S)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridine-3-carboxamide, tezacaftor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)1362 of Mon, 18 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000003732

Europe -DG Health and Food Safety

15-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Kalydeco,ivacaftor, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0353/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Kalydeco,ivacaftor, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0353/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Kalydeco,ivacaftor, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0353/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-2-2019

EU/3/18/2117 (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

EU/3/18/2117 (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

EU/3/18/2117 (Active substance: Ivacaftor, potassium(benzenesulfonyl)({[6-(3-{2-[1-(trifluoromethyl) cyclopropyl]ethoxy}-1H-pyrazol-1-yl)-2-[(4S)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridin-3-yl]carbonyl})azanide, tezacaftor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)1363 of Thu, 14 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000003788

Europe -DG Health and Food Safety

15-1-2019

Symkevi (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

Symkevi (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

Symkevi (Active substance: tezacaftor/ivacaftor) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)188 of Tue, 15 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004682/T/0003

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2018

EU/3/18/2117 (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

EU/3/18/2117 (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

EU/3/18/2117 (Active substance: Ivacaftor, potassium(benzenesulfonyl)({[6-(3-{2-[1-(trifluoromethyl) cyclopropyl]ethoxy}-1H-pyrazol-1-yl)-2-[(4S)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridin-3-yl]carbonyl})azanide, tezacaftor) - Orphan designation - Commission Decision (2018)9032 of Tue, 18 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/137/18

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2018

EU/3/18/2116 (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

EU/3/18/2116 (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

EU/3/18/2116 (Active substance: Ivacaftor, N-(1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl)-6-[3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl]-2-[(4S)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridine-3-carboxamide, tezacaftor) - Orphan designation - Commission Decision (2018)9031 of Tue, 18 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/139/18

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2018

EU/3/17/1828 (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

EU/3/17/1828 (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

EU/3/17/1828 (Active substance: 1-(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-{1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl}cyclopropane-1-carboxamide and ivacaftor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)9017 of Tue, 18 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002757

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

Orkambi (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

Orkambi (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

Orkambi (Active substance: Lumacaftor/Ivacaftor) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8042 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3954/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

Kalydeco (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

Kalydeco (Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited)

Kalydeco (Active substance: ivacaftor) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8047 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2494/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018


Orphan designation: 1-(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-{1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl}cyclopropane-1-carboxamide and ivacaftor (tezacaftor and ivacaftor), Treatment of cystic fibrosis, 27/02

Orphan designation: 1-(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-{1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl}cyclopropane-1-carboxamide and ivacaftor (tezacaftor and ivacaftor), Treatment of cystic fibrosis, 27/02

Orphan designation: 1-(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-{1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl}cyclopropane-1-carboxamide and ivacaftor (tezacaftor and ivacaftor), Treatment of cystic fibrosis, 27/02/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Human medicines European public assessment report (EPAR): Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Cystic Fibrosis, Date of authorisation: 31/10/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Cystic Fibrosis, Date of authorisation: 31/10/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Cystic Fibrosis, Date of authorisation: 31/10/2018, Status: Authorised

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-11-2018

Symkevi (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Symkevi (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Symkevi (Active substance: tezacaftor/ivacaftor) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7415 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4682

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

Kalydeco (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Kalydeco (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Kalydeco (Active substance: ivacaftor) - PASS - Modification - Commission Decision (2018)5693 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2494/RSR/S/14

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

Orkambi (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Orkambi (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Orkambi (Active substance: Lumacaftor/Ivacaftor) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5710 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10455/201711

Europe -DG Health and Food Safety