Iclusig

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Iclusig
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Iclusig
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Środek przeciwnowotworowy, białko
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Białaczka Białaczka Białaczka, Migdałka Gardłowego
 • Wskazania:
 • Iclusig jest wskazany u dorosłych pacjentów z przewlekłą fazie, fazie przyspieszonej lub wybuch-faza chroniczna myeloid białaczka (CML), które są odporne na dasatinib lub ogniwo nilotinib jest, kto jest nietolerancyjny do dasatinib lub nilotinib jest i dla których późniejsza obróbka z imatinib nie jest to klinicznie wskazane, lub kto ma T315I mutację; Filadelfii chromosomów-pozytywne ostrej białaczki limfoblastycznej (pH+ all), które są odporne na dasatinib, kto jest nietolerancyjny do dazatynib i dla których późniejsza obróbka z imatinib nie jest to klinicznie wskazane, lub u których istnieje mutacja T315I .
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 19

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/002695
 • Data autoryzacji:
 • 01-07-2013
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/002695
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 26-12-2018

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/418308/2018

EMEA/H/C/002695

Iclusig (ponatynib)

Przegląd wiedzy na temat leku Iclusig i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia

na dopuszczenie do obrotu w UE

Co to jest Iclusig i w jakim celu się go stosuje

Iclusig to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną ponatynib. Stosuje się go w leczeniu

osób dorosłych z następującymi typami białaczki (nowotwór krwinek białych):

przewlekła białaczka szpikowa (CML) w różnych stadiach – fazie przewlekłej, fazie akceleracji i

fazie przełomu blastycznego

ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) u pacjentów z dodatnim chromosomem Filadelfia (Ph+). Ph+

oznacza, że niektóre z genów pacjenta zmieniają swój układ, tworząc specjalny chromosom,

określany jako chromosom Filadelfia, który powoduje rozwój białaczki. Chromosom Filadelfia

występuje u niektórych pacjentów z ALL i jest obecny u większości pacjentów z CML.

Produkt Iclusig stosuje się u pacjentów, którzy nie tolerują leczenia lub u których nie występuje

odpowiedź na leczenie dasatynibem (w przypadku pacjentów z CML lub ALL) lub nilotynibem (w

przypadku pacjentów z CML), które są innymi lekami przeciwnowotworowymi z tej samej grupy, oraz u

których kolejne leczenie imatynibem (kolejny tego rodzaju lek) nie jest uważane za właściwe. Lek ten

jest także stosowany u pacjentów z mutacją genetyczną zwaną mutacją T315I, która powoduje, że

pacjenci ci nie wykazują odpowiedzi na leczenie imatynibem, dasatynibem lub nilotynibem.

Ze względu na to, że liczba pacjentów z wymienionymi chorobami jest mała, choroby te są uważane za

rzadko występujące, zatem Iclusig uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich chorobach) w dniu

2 lutego 2010 r. Więcej informacji na temat przyznania statusu leku sierocego można znaleźć tutaj:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (CML; ALL).

Jak stosować lek Iclusig

Lek Iclusig jest dostępny wyłącznie na receptę, a leczenie powinien rozpoczynać lekarz doświadczony w

rozpoznawaniu i leczeniu białaczki.

Iclusig dostępny jest w postaci tabletek (15 mg, 30 mg i 45 mg). Zalecana dawka początkowa wynosi

45 mg raz na dobę. Leczenie będzie kontynuowane tak długo, jak długo pacjent odnosi z niego

korzyści. Jeśli u pacjenta wystąpią określone ciężkie działania niepożądane, lekarz może podjąć decyzję

Iclusig (ponatynib)

EMA/418308/2018

Strona 2/4

o zmniejszeniu kolejnych dawek albo przerwaniu lub przełożeniu leczenia. Lekarz powinien rozważyć

przerwanie leczenia, jeśli liczba białych krwinek nie powróci do normy w ciągu trzech miesięcy.

Lek Iclusig może powodować powstawanie skrzepów lub zatorów w tętnicach i żyłach, dlatego przed

rozpoczęciem leczenia i w jego trakcie należy sprawdzić stan serca i krążenia u pacjentów, a w razie

problemów zastosować odpowiednie leczenie. Jeżeli u pacjenta występują niektóre działania

niepożądane, dawkę należy zmniejszyć lub leczenie przerwać; leczenie należy bezzwłocznie przerwać w

przypadku powstania zatoru w tętnicy lub żyle.

Więcej informacji o sposobie stosowania leku Iclusig znajduje się w ulotce dla pacjenta lub udzieli ich

lekarz lub farmaceuta.

Jak działa lek Iclusig

Substancja czynna leku Iclusig, ponatynib, należy do grupy leków zwanych inhibitorami kinazy

tyrozynowej. Działanie tych substancji polega na blokowaniu enzymów zwanych kinazami

tyrozynowymi. Ponatynib działa poprzez blokowanie kinazy tyrozynowej zwanej Bcr-Abl. Enzym ten

znajduje się na powierzchni komórek białaczkowych, a jego funkcja polega na stymulacji komórek do

niekontrolowanych podziałów. Blokując Bcr-Abl, Iclusig pomaga ograniczać wzrost i rozsiew komórek

białaczkowych.

Korzyści ze stosowania leku Iclusig wykazane w badaniach

Lek Iclusig oceniano w jednym badaniu głównym z udziałem 449 pacjentów z CML lub Ph+ ALL , którzy

nie tolerowali leczenia dasatynibem lub nilotynibem lub byli na nie oporni bądź u których występowała

mutacja T315I. W badaniu nie porównywano leku Iclusig z innym lekiem. Odpowiedź na leczenie

oceniano, mierząc odsetek pacjentów, u których wystąpiła „większa odpowiedź hematologiczna” (gdy

liczba białych krwinek powraca do normy lub brak jest dowodów białaczki) lub „większa odpowiedź

cytogenetyczna” (gdy odsetek białych krwinek zawierających chromosom Filadelfia spada poniżej

35%).

Wyniki badania wskazują, że leczenie lekiem Iclusig powodowało klinicznie istotną odpowiedź we

wszystkich grupach pacjentów:

wśród pacjentów z CML w fazie przewlekłej większą odpowiedź cytogenetyczną uzyskano u ok.

54% (144 spośród 267),

wśród pacjentów z CML w fazie akceleracji większą odpowiedź hematologiczną uzyskano u ok. 58%

(48 spośród 83),

wśród pacjentów z CML w fazie przełomu blastycznego większą odpowiedź hematologiczną

uzyskano u ok. 31% (19 spośród 62),

wśród pacjentów z Ph+ ALL większą odpowiedź hematologiczną uzyskano u ok. 41% (13 spośród

32).

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Iclusig

Najczęstsze poważne działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Iclusig (mogące wystąpić u

więcej niż 2 na 100 pacjentów) to: zapalenie płuc (związane z zakażeniem płuc), zapalenie trzustki,

gorączka, ból brzucha, zawał mięśnia sercowego (zawał serca), migotanie przedsionków (nieregularne,

szybkie skurcze przedsionków serca), niedrożność tętniczych naczyń obwodowych (nieprawidłowy

Iclusig (ponatynib)

EMA/418308/2018

Strona 3/4

przepływ krwi w tętnicach), niedokrwistość (anemia, niska liczba krwinek czerwonych), dusznica

bolesna (ból klatki piersiowej, żuchwy, pleców związany z niedokrwieniem mięśnia sercowego),

obniżona liczba płytek krwi (składnika krwi ułatwiającego jej krzepnięcie), gorączka neutropeniczna

(gorączka, której towarzyszy obniżona liczba krwinek białych), nadciśnienie tętnicze, choroba

wieńcowa (choroba serca spowodowana zwężeniem naczyń krwionośnych zaopatrujących mięsień

sercowy), niewydolność serca (serce nie pracuje z odpowiednią wydajnością), epizod naczyniowo-

mózgowy (udar mózgu), posocznica (sepsa, ogólnoustrojowe zakażenie krwi), cellulitis (zapalenie

tkanki podskórnej), ostre uszkodzenie nerek, zakażenie układu moczowego, podwyższony poziom

lipazy trzustkowej (enzymu wydzielanego przez trzustkę).

Działania niepożądane związane z upośledzeniem przepływu krwi przez naczynia tętnicze (skrzepy lub

inna blokada tętnic) wystąpiły u 25% pacjentów, natomiast poważne działania niepożądane wystąpiły u

20% pacjentów. Poważne działania niepożądane związane z upośledzeniem przepływu krwi przez

naczynia żylne (skrzepy lub inna blokada żył) wystąpiły u 5% pacjentów. Żylne powikłania

zakrzepowo-zatorowe (skrzepy w naczyniach żylnych) wystąpiły u 6% pacjentów.

Pełny wykaz działań niepożądanych oraz ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Iclusig znajduje

się w ulotce dla pacjenta.

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Iclusig w UE

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku Iclusig przewyższają

ryzyko i może on być dopuszczony do stosowania w UE. Wykazano, iż Iclusig jest skuteczny w leczeniu

tych pacjentów z CML lub Ph+ ALL, których możliwości leczenia były ograniczone. Biorąc pod uwagę

bezpieczeństwo stosowania, działania niepożądane leku Iclusig były w większości podobne do działań

niepożądanych związanych ze stosowaniem innych inhibitorów kinazy tyrozynowej i w większości

ustępowały po zmniejszeniu lub odroczeniu dawki. Ryzyko wystąpienia problemów (w tym zawału

serca i udaru) wynikających ze skrzepów krwi lub zatorów w tętnicach lub żyłach można ograniczyć

przez monitorowanie i leczenie zaburzeń, które się do nich przyczyniają, takich jak wysokie ciśnienie

krwi i wysoki poziom cholesterolu, zarówno przed leczeniem, jak i w jego trakcie.

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego

stosowania leku Iclusig

Firma, która wprowadza lek Iclusig do obrotu, udostępni materiały edukacyjne wszystkim lekarzom

mogącym przepisać lek, podkreślające poważne zagrożenia, w związku z którymi zaleca się kontrolę i

dostosowanie dawek. Firma przeprowadzi również badanie mające na celu określenie najlepszej dawki

początkowej leku Iclusig oraz ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku po obniżeniu dawki

u pacjentów z fazą przewlekłą CML, u których wystąpiła większa odpowiedź cytogenetyczna.

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Iclusig w Charakterystyce Produktu

Leczniczego i w Ulotce dla pacjenta zawarto również zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla

personelu medycznego i pacjentów.

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane o stosowaniu leku Iclusig są stale monitorowane.

Zgłaszane działania niepożądane leku Iclusig są starannie oceniane i podejmowane są wszystkie

czynności konieczne do ochrony pacjentów.

Iclusig (ponatynib)

EMA/418308/2018

Strona 4/4

Inne informacje dotyczące leku Iclusig

Lek Iclusig otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, ważne w całej UE od dnia 1 lipca 2013 r.

Dalsze informacje na temat leku Iclusig znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Data ostatniej aktualizacji: 07.2018.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA INFORMACYJNA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Iclusig 15 mg tabletki powlekane

Iclusig 30 mg tabletki powlekane

Iclusig 45 mg tabletki powlekane

Ponatynib

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Iclusig i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Iclusig

Jak przyjmować lek Iclusig

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Iclusig

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Iclusig i w jakim celu się go stosuje

Lek Iclusig stosowany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z następującymi typami białaczki, u

których stosowanie innych leków nie przynosi już korzyści lub którzy mają pewną różnicę

genetyczną, znaną jako mutacja T315I:

przewlekła białaczka szpikowa (CML): nowotwór krwi, wiążący się z nadmierną liczbą białych

krwinek we krwi i szpiku kostnym (miejscu, w którym wytwarzana jest krew).

ostra białaczka limfoblastyczna z obecnością chromosomu Filadelfia (Ph+ ALL): typ białaczki

wiążący się z nadmierną liczbą niedojrzałych białych krwinek we krwi i szpiku kostnym

wytwarzającym krew. W tym typie białaczki część DNA (materiału genetycznego) może zostać

przekształcona w nieprawidłowy chromosom, zwany chromosomem Filadelfia.

Iclusig należy do grupy leków zwanych inhibitorami kinazy tyrozynowej. U pacjentów z CML i

Ph+ ALL zmiany w obrębie DNA powodują powstanie sygnału, który powoduje, że organizm

produkuje nieprawidłowe białe krwinki. Iclusig hamuje ten sygnał i tym samym zatrzymuje produkcję

tych komórek.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Iclusig

Kiedy nie stosować leku Iclusig:

jeśli pacjent ma uczulenie na ponatynib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Iclusig należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeżeli u

pacjenta występuje:

zaburzenie czynności wątroby lub trzustki, lub zaburzenie czynności nerek. Lekarz może

zdecydować o zastosowaniu dodatkowych środków ostrożności.

nadużywanie alkoholu stwierdzone w wywiadzie.

zawał serca lub udar mózgu w wywiadzie.

występowanie zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych w wywiadzie.

zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczyń krwionośnych dochodzących do jednej lub obu

nerek) w wywiadzie.

problemy z sercem, w tym niewydolność serca, nieregularny rytm serca i wydłużenie odstępu

wysokie ciśnienie krwi.

problemy z krwawieniem w wywiadzie.

zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (trwające lub przebyte w przeszłości); wynika to

stąd, że lek Iclusig może powodować ponowną aktywację wirusowego zapalenia wątroby typu

B, co może w niektórych przypadkach być śmiertelne; pacjenci będą poddawani dokładnej

kontroli przez lekarza pod kątem objawów tego zakażenia przed rozpoczęciem leczenia.

Lekarz wykona:

Ocenę czynności serca oraz stanu tętnic i żył.

Badanie pełnej morfologii krwi.

Badanie to będzie powtarzane co 2 tygodnie przez pierwsze 3 miesiące po rozpoczęciu leczenia.

Następnie będzie przeprowadzane co miesiąc lub w terminach wskazanych przez lekarza.

Oznaczenie lipazy (pewnego białka) w surowicy.

Oznaczenie lipazy w surowicy będzie przeprowadzane co 2 tygodnie przez pierwsze 2 miesiące,

a następnie okresowo. W razie zwiększenia poziomu lipazy konieczne może być przerwanie

leczenia lub zmniejszenie dawki leku.

Testy wątrobowe.

Testy wątrobowe będą przeprowadzane okresowo, w terminach wskazanych przez lekarza.

U pacjentów przyjmujących ponatynib stwierdzono schorzenie mózgu określane jako zespół

odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES). Do jego objawów mogą należeć: nagłe wystąpienie silnego

bólu głowy, splątanie, napady drgawkowe i zaburzenia widzenia. Należy powiadomić lekarza od razu

po wystąpieniu tych objawów w trakcie leczenia ponatynibem, ponieważ mogą być one poważne.

Dzieci i młodzież

Nie podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 18 lat z uwagi na brak dostępnych danych

dotyczących stosowania u dzieci.

Inne leki i Iclusig

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Następujące leki mogą wpływać na działanie leku Iclusig lub też lek Iclusig może wpływać na ich

działanie:

ketokonazol, itrakonazol, worykonazol: leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych.

indynawir, nelfinawir, rytonawir, sakwinawir: leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV.

klarytromycyna, telitromycyna, troleandomycyna: leki stosowane w leczeniu zakażeń

bakteryjnych.

nefazodon: lek stosowany w leczeniu depresji.

ziele dziurawca: produkt ziołowy stosowany w leczeniu depresji.

karbamazepina: lek stosowany w leczeniu padaczki, stanów euforii/depresji oraz pewnych

dolegliwości bólowych.

fenobarbital, fenytoina: leki stosowane w leczeniu padaczki.

ryfabutyna, ryfampicyna: leki stosowane w leczeniu gruźlicy i pewnych innych zakażeń;

digoksyna: lek stosowany w leczeniu osłabienia mięśnia sercowego.

dabigatran: lek zapobiegający powstawaniu zakrzepów krwi.

kolchicyna: lek stosowany w leczeniu napadów dny moczanowej.

prawastatyna, rozuwastatyna: leki stosowane w leczeniu zwiększonego stężenia cholesterolu.

metotreksat: lek stosowany w leczeniu ciężkiego zapalenia stawów (reumatoidalnego

zapalenia stawów), raka oraz łuszczycy (choroby skóry).

sulfasalazyna: lek stosowany w leczeniu ciężkiego zapalenia jelit i reumatoidalnego zapalenia

stawów.

Iclusig z jedzeniem i piciem

Unikać produktów z grejpfruta, takich jak sok grejpfrutowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Porada dotycząca antykoncepcji dla mężczyzn i kobiet

Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę podczas leczenia lekiem Iclusig.

Mężczyźni leczeni lekiem Iclusig nie powinni płodzić dzieci w okresie leczenia. Podczas leczenia

pacjenci muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Lek Iclusig można stosować podczas ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie

konieczne, z uwagi na zagrożenie dla nienarodzonego dziecka.

Karmienie piersią

Należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia lekiem Iclusig. Nie wiadomo, czy Iclusig

przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn,

ponieważ u pacjentów przyjmujących Iclusig mogą występować zaburzenia wzroku, zawroty głowy,

senność i męczliwość.

Lek Iclusig zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak przyjmować lek Iclusig

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Iclusig powinien być przepisywany przez lekarza z doświadczeniem w leczeniu białaczki.

Iclusig dostępny jest w postaci:

tabletki powlekanej 45 mg, co stanowi zalecaną dawkę.

tabletki powlekanej 15 mg i tabletki powlekanej 30 mg, które umożliwiają dostosowanie dawki.

Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka powlekana 45 mg raz na dobę.

Lekarz może zmniejszyć dawkę leku lub polecić pacjentowi tymczasowe przerwanie przyjmowanie

leku Iclusig, jeżeli:

zostanie osiągnięta właściwa odpowiedź na leczenie;

dojdzie do zmniejszenia liczby pewnego typu białych krwinek (neutrofili);

dojdzie do zmniejszenia liczby płytek krwi;

wystąpią ciężkie działanie niepożądane niedotyczące krwi:

zapalenie trzustki.

zwiększenie poziomu pewnych białek (lipazy lub amylazy) w surowicy.

wystąpią problemy z sercem lub naczyniami krwionośnymi.

wystąpią zaburzenia wątroby.

Po ustąpieniu lub opanowaniu takiego zdarzenia leczenie lekiem Iclusig może być wznowione w tej

samej lub zmniejszonej dawce. Lekarz może oceniać reakcję pacjenta na leczenie w regularnych

odstępach czasu.

Sposób stosowania

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Tabletki mogą być przyjmowane

jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Nie kruszyć ani nie rozpuszczać tabletek.

Nie połykać pojemnika z pochłaniaczem wilgoci znajdującego się w butelce.

Czas stosowania

Należy pamiętać, aby przyjmować Iclusig codziennie tak długo, jak zalecił lekarz. Jest to leczenie

długookresowe.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Iclusig

W takiej sytuacji należy zgłosić to natychmiast swojemu lekarzowi.

Pominięcie przyjęcia leku Iclusig

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę

należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Iclusig

Nie należy przerywać stosowania leku Iclusig bez zgody lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wystąpienie działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w wieku 65 i więcej lat.

Jeżeli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych

należy natychmiast poszukiwać pomocy lekarskiej.

W razie uzyskania nieprawidłowych wyników testów krwi należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem.

Poważne działania niepożądane (często: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób):

zapalenie płuc (może powodować trudności w oddychaniu),

zapalenie trzustki. W razie wystąpienia zapalenia trzustki należy zgłosić to natychmiast

swojemu lekarzowi. Objawy to silny ból brzucha i pleców.

gorączka, często z innymi objawami zakażenia, związana ze zmniejszeniem liczby białych

krwinek,

zawał serca (objawy obejmują: nagłe uczucie przyspieszonego bicia serca, ból w klatce

piersiowej, duszność),

zmiana następujących parametrów krwi:

zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (objawy obejmują: osłabienie, zawroty głowy,

zmęczenie),

zmniejszenie liczby płytek krwi (objawy obejmują: zwiększoną skłonność do krwawienia

lub powstawania sińców),

zmniejszenie liczby białych krwinek zwanych neutrofilami (objawy obejmują:

zwiększoną skłonność do zakażeń),

zwiększenie poziomu białka w surowicy zwanego lipazą,

zaburzenia rytmu serca, nieprawidłowe tętno,

niewydolność serca (objawy obejmują: osłabienie, zmęczenie, obrzęk nóg),

nieprzyjemny ucisk, uczucie pełności, ściskanie lub ból w klatce piersiowej (dławica

piersiowa), ból w klatce piersiowej niezwiązany z sercem,

nadciśnienie,

zwężenie tętnic mózgowych,

problemy z naczyniami krwionośnymi mięśnia sercowego,

zakażenie krwi,

opuchnięcie lub zaczerwienie skóry wywołujące uczucie gorąca i tkliwości (zapalenie tkanki

łącznej),

odwodnienie,

trudności w oddychaniu,

płyn w obrębie klatki piersiowej (może powodować trudności w oddychaniu),

biegunka,

zakrzep krwi w żyle głębokiej, nagła niedrożność żyły/żył, zakrzep krwi w naczyniu

krwionośnym w płucu (objawy obejmują: uderzenia gorąca, zaczerwienienie skóry,

zaczerwienienie twarzy, trudności w oddychaniu),

udar mózgu (objawy obejmują: trudności w mówieniu, poruszaniu się, senność, migrenę,

nieprawidłowe odczucia),

zaburzenia krążenia krwi (objawy obejmują: ból w obrębie nóg lub rąk, oziębienie końcówek

kończyn),

zakrzep krwi w tętnicach głównych transportujących krew do głowy lub szyi (tętnica szyjna),

zaparcie,

zmniejszenie stężenia sodu we krwi,

zwiększona skłonność do krwawienia lub powstawania sińców.

Inne możliwe działania niepożądane, jakie mogą wystąpić z podaną poniżej częstością:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

zakażenie górnych dróg oddechowych (może powodować trudności w oddychaniu),

zmniejszenie łaknienia,

bezsenność,

ból głowy, zawroty głowy,

kaszel,

biegunka, wymioty, nudności,

zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi, zwanych:

aminotransferaza alaninowa

aminotransferaza asparaginianowa

wysypka, suchość skóry, swędzenie

ból kości, stawów, mięśni, pleców, rąk lub nóg, kurcze mięśni,

zmęczenie, nagromadzenie płynu w rękach i (lub) nogach, gorączka, ból.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób):

zapalenie mieszków włosowych, opuchnięcie i zaczerwienienie skóry lub warstwy podskórnej

wywołujące uczucie gorąca i tkliwość,

zmniejszenie czynności tarczycy,

zatrzymanie płynów w organizmie,

małe stężenie wapnia, fosforanów lub potasu we krwi,

zwiększone stężenie cukru lub kwasu moczowego we krwi, duże stężenie tłuszczu

(triglicerydów) we krwi,

utrata masy ciała,

mini udar,

zaburzenia nerwów w rękach i (lub) nogach (często powodujące drętwienie i ból dłoni i stóp),

ospałość, migrena,

nasilenie lub osłabienie odczuwania dotyku lub czucia, nieprawidłowe odczucia, takie jak

kłucie, mrowienie czy swędzenie,

niewyraźne widzenie, suchość oczu, zakażenie oka, zaburzenia widzenia

obrzęk tkanki powiek lub wokół oczu spowodowany przez nadmiar płynów w organizmie.

kołatanie serca,

ból jednej lub obu nóg podczas chodzenia lub wysiłku fizycznego ustępujący po kilku minutach

odpoczynku,

uderzenia gorąca, zaczerwienienie skóry,

krwawienia z nosa, trudności w wydawaniu dźwięków, nadciśnienie w płucach,

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i trzustkowych we krwi:

amylazy,

fosfatazy zasadowej,

gamma-glutamylotranspeptydazy.

zgaga spowodowana zarzucaniem soku żołądkowego do przełyku (refluksem), zapalenie jamy

ustnej, rozdęcie brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej lub niestrawność, suchość w ustach,

krwawienie z żołądka (objawy obejmują: ból żołądka, wymioty krwistą treścią),

zwiększony poziom bilirubiny - żółtego produktu metabolizmu barwnika krwi - we krwi

(objawy obejmują: ciemny, bursztynowy mocz),

ból w obrębie układu kostnego lub szyi,

wysypka na skórze, łuszczenie się skóry, nieprawidłowe zgrubienie skóry, zaczerwienienie

skóry, tworzenie się sińców, ból skóry, zmiany koloru skóry, wypadanie włosów,

obrzęk tkanek twarzy spowodowany przez nadmiar płynów,

pocenie się w nocy, nasilona potliwość,

trudności z osiągnięciem lub utrzymaniem erekcji,

dreszcze, choroba grypopodobna.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób):

zaburzenia metaboliczne spowodowane produktami rozpadu umierających komórek

nowotworowych,

krwawienie wewnątrzmózgowe,

niedrożność naczyń krwionośnych oka,

problemy z sercem, ból po lewej stronie klatki piersiowej, zaburzenia czynności lewej komory

serca,

zwężenie naczyń krwionośnych, słabe krążenie krwi, nagły wzrost ciśnienia krwi,

zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczyń krwionośnych dochodzących do jednej lub obu

nerek),

problemy z krążeniem krwi w śledzionie,

uszkodzenie wątroby, żółtaczka (objawy obejmują: zażółcenie skóry i oczu),

ból głowy, splątanie, napady drgawek i utrata widzenia, które mogą być objawami schorzenia

mózgu określanego jako zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

nawrót (reaktywacja) zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (zakażenia wątroby) u

pacjentów, którzy przebyli tę chorobę w przeszłości,

niepokojące wysypki skórne obejmujące powstawanie pęcherzy lub łuszczenie się skóry,

rozprzestrzeniające się na całym ciele i związane ze zmęczeniem. Należy niezwłocznie

poinformować lekarza w przypadku wystąpienia tych objawów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania

leku.

5.

Jak przechowywać lek Iclusig

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i na

pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym pojemniku w celu ochrony przed światłem.

Butelka zawiera jeden zapieczętowany plastikowy pojemnik zawierający pochłaniacz wilgoci na bazie

sita molekularnego. Nie usuwać pojemnika z butelki. Nie połykać pojemnika z pochłaniaczem

wilgoci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Iclusig

Substancją czynną leku jest ponatynib.

Każda tabletka powlekana 15 mg zawiera 15 mg ponatynibu (w postaci chlorowodorku).

Każda tabletka powlekana 30 mg zawiera 30 mg ponatynibu (w postaci chlorowodorku).

Każda tabletka powlekana 45 mg zawiera 45 mg ponatynibu (w postaci chlorowodorku).

Pozostałe składniki to laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, glikolan

sodowo-skrobiowy, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu, talk,

makrogol 4000, alkohol poliwinylowy, dwutlenek tytanu (E171). Patrz punkt 2 „Lek Iclusig

zawiera laktozę”.

Jak wygląda lek Iclusig i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane leku Iclusig są białe, okrągłe i zaokrąglone z dolnej i górnej strony.

Tabletki powlekane leku Iclusig 15 mg mają około 6 mm średnicy i oznaczone są symbolem „A5” z

jednej strony.

Tabletki powlekane leku Iclusig 30 mg mają około 8 mm średnicy i oznaczone są symbolem „C7” z

jednej sytony.

Tabletki powlekane leku Iclusig 45 mg mają około 9 mm średnicy i oznaczone są symbolem „AP4” z

jednej strony.

Lek Iclusig dostępny jest w plastikowych buteleczkach, z których każda zawiera jeden pojemnik

zawierający pochłaniacz wilgoci na bazie sita molekularnego. Butelki są zapakowane w tekturowe

pudełko.

Butelki z lekiem Iclusig 15 mg zawierają 30, 60 lub 180 tabletek powlekanych.

Butelki z lekiem Iclusig 30 mg zawierają 30 tabletek powlekanych.

Butelki z lekiem Iclusig 45 mg zawierają 30 lub 90 tabletek powlekanych.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Incyte Biosciences Distribution B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Holandia

Wytwórca

Haupt Pharma Amareg GmbH

Donaustaufer Str. 378

93055 Regensburg

Niemcy

Incyte Biosciences Distribution B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Holandia

Tjoapack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: {MM/RRRR}.

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

ANEKS IV

WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY ZMIANY WARUNKÓW POZWOLENIA

(POZWOLEŃ) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wnioski naukowe

Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

(PSUR) dotyczących ponatinibu, wnioski naukowe przyjęte przez komitet CHMP są następujące:

U pacjentów leczonych ponatinibem stwierdzono przypadki zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii

(ang. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, PRES). W skumulowanym przeglądzie

dokonanym w ramach poprzednich procedur wspólnej oceny PSUSA

(EMEA/H/C/PSUSA/00010128/201606) zidentyfikowano 16 zdarzeń potencjalnego PRES po

wprowadzeniu produktu do obrotu. Żadne z nich nie zakończyło się zgonem. Były wśród nich trzy

zidentyfikowane przypadki PRES, z których jeden został potwierdzony, a w przypadku dwóch

stwierdzono pozytywny skutek odstawienia leku: jednak w oparciu o podane szczegółowe informacje

o tych przypadkach uznano, że dowód nie był wystarczająco przekonujący, by aktualizować

Charakterystykę Produktu Leczniczego (ChPL); PRES został wprowadzony jako potencjalne ryzyko

do Planu zarządzania ryzykiem, a Podmiot odpowiedzialny zaktualizował Firmowy arkusz danych

podstawowych (ang. Company Core Data Sheet, CCDS).

Nadciśnienie, w tym przełom nadciśnieniowy, jest znanym powikłaniem leczenia ponatinibem, które

może się dodatkowo przyczyniać do występowania ryzyka PRES. Ponadto inhibitory czynnika

wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF) były we

wcześniejszym piśmiennictwie wiązane z PRES (Tlemsani i wsp. Target Oncol. Gru. 2011;6 (4):253-

8; Tirumani i wsp. RadioGraphics 2015; 35:455–474). Ponatinib wykazywał aktywność przeciwko

rodzinom kinaz VEGFR, co wzmacnia możliwe powiązanie między lekiem i zdarzeniem.

W trakcie bieżącego okresu raportowania zgłoszono dwa nowe przypadki PRES, które składają się na

skumulowaną łączną liczbę 5 przypadków PRES. Jeden z przypadków zgłoszonych w okresie

raportowania został potwierdzony przez obrazowanie rezonansem magnetycznym (RM), wykazując

możliwą zależność czasową i pozytywny efekt odstawienia. W związku z tym, biorąc pod uwagę

wiarygodność biologiczną, przypadki zgłaszane po dopuszczeniu do obrotu i ciężkość zdarzeń PRES,

komitet PRAC stwierdził, że zmiany w informacji o produkcie leczniczym zawierającym ponatinib

uzasadniają odzwierciedlenie ryzyka wystąpienia zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES).

Komitet CHMP zgadza się z wnioskami naukowymi komitetu PRAC.

Podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Na podstawie wniosków naukowych dotyczących ponatinibu komitet CHMP uznał, że bilans korzyści

i ryzyka stosowania produktu leczniczego zawierającego (produktów leczniczych zawierających)

ponatinib pozostaje niezmieniony, pod warunkiem wprowadzenia proponowanych zmian do druków

informacyjnych.

Komitet CHMP zaleca zmianę warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu.

3-2-2014

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Ciprofloxacin and the risk of tendon disorders, risk of blood clots from the use of the cancer medicine ponatinib and reporting of adverse reactions to the Danish Health and Medicines Authority.

Danish Medicines Agency

5-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Iclusig,ponatinib, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0293/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Iclusig,ponatinib, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0293/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Iclusig,ponatinib, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0293/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-6-2018

Iclusig (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

Iclusig (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

Iclusig (Active substance: ponatinib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3687 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2695/T/47

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety