Fertigest 0,004 mg/ml (co odpowiada 0,0042 mg busereliny octanu) roztwór do wstrzykiwań

Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Kup teraz

Składnik aktywny:
Buserelinum
Dostępny od:
Vetpharma Animal Health, S.L.
Kod ATC:
QH01CA90
INN (International Nazwa):
Buserelinum
Dawkowanie:
0,004 mg/ml (co odpowiada 0,0042 mg busereliny octanu)
Forma farmaceutyczna:
roztwór do wstrzykiwań
Podsumowanie produktu:
1 fiol. 20 ml, 5909991348731, Rp; 5 fiol. 20 ml, 5909991348748, Rp
Numer pozwolenia:
2704

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Fertigest 0,004 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.

C/ Les Corts, 23

08028 Barcelona

Hiszpania

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

MEVET S.A.U.

Polígono Industrial El Segre, p. 409-410,

25191 Lleida

Hiszpania

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

MEDIVET S.A.

ul. Szkolna 17

63-100 Śrem

Polska

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Fertigest 0,004 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Busereliny octan

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:

Buserelina ................................................................ 0,004 mg

(co odpowiada 0,0042 mg busereliny octanu)

Substancje pomocnicze:

Alkohol benzylowy (E1519) ................................... 20 mg

Klarowny, bezbarwny roztwór

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Bydło:

Leczenie torbieli pęcherzykowych jajnika.

Podwyższenie wskaźnika zacieleń w zabiegach sztucznej inseminacji.

Synchronizacja rui i owulacji u bydła w cyklu rujowym w celu przeprowadzenia sztucznej

inseminacji w ustalonym czasie z podaniem prostaglandyny F2α.

Konie:

Leczenie torbieli pęcherzykowych jajnika.

Wywołanie owulacji w celu lepszego zsynchronizowania owulacji z kryciem.

Świnie:

Wywołanie owulacji po synchronizacji rui przez odsadzenie (lochy) lub podanie progestagenu

(loszki) w celu przeprowadzenia programu pojedynczej sztucznej inseminacji w ustalonym

czasie.

Króliki:

Podwyższenie wskaźnika zapłodnień.

Wywołanie owulacji po porodzie.

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt, u których stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje

pomocnicze.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej

lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy), konie (klacze), świnie (lochy i loszki) i króliki (królice reprodukcyjne).

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie domięśniowe lub podskórne.

Bydło:

Pęcherzykowe torbiele jajnika: 5 ml produktu leczniczego weterynaryjnego (0,021 mg

busereliny octanu) na zwierzę.

Podwyższony wskaźnik zacieleń: 2,5 ml produktu leczniczego weterynaryjnego (0,0105 mg

busereliny octanu) na zwierzę, podawane pomiędzy rozpoczęciem rui do czasu sztucznej

inseminacji i w jej trakcie.

Synchronizacja rui i owulacji u bydła w cyklu rujowym: 2,5 ml produktu leczniczego

weterynaryjnego (0,0105 mg busereliny octanu) na zwierzę. Można zastosować następujący

protokół: 0,0105 mg busereliny octanu w dniu 0, następnie zastrzyk z prostaglandyny 7 dni

później i drugi zastrzyk 0,0105 mg busereliny octanu 48 godzin po podaniu prostaglandyny.

Sztuczna inseminacja przeprowadzana w ustalonym czasie może odbyć się 12 do 24 godzin

po drugim zastrzyku z busereliny octanu.

Konie:

10 ml produktu leczniczego weterynaryjnego (0,042 mg busereliny octanu) na zwierzę.

Produkt należy podać w pierwszym dniu, w którym pęcherzyk osiągnął swój maksymalny rozmiar.

Najlepiej podawać produkt około 6 godzin przed kryciem. Klacz powinna zostać poddana kryciu po

raz kolejny następnego dnia rano, jeśli nadal jest w rui. Jeśli nie doszło do owulacji w ciągu 24 godzin

po zastosowaniu leczenia, iniekcję należy powtórzyć.

Króliki:

0,2 ml produktu leczniczego weterynaryjnego (0,00084 mg busereliny octanu) na zwierzę.

Wywołanie owulacji po porodzie: 0,2 ml po porodzie, inseminację należy przeprowadzić

bezpośrednio po podaniu.

Podwyższenie wskaźnika zapłodnień: wstrzyknąć 0,2 ml w momencie inseminacji lub krycia.

Świnie:

2,5 ml produktu leczniczego weterynaryjnego (0,011 mg busereliny octanu) na zwierzę.

Harmonogram sztucznej inseminacji u świń jest następujący:

Loszka:

Podać 2,5 ml produktu leczniczego weterynaryjnego 115 do 120 godzin po zakończeniu

synchronizacji progestagenem.

Przeprowadzić pojedynczą sztuczną inseminację 30 do 33 godzin po podaniu produktu

leczniczego weterynaryjnego.

Locha:

Podać 2,5 ml produktu leczniczego weterynaryjnego 83 do 89 godzin po odsadzeniu.

Należy przeprowadzić pojedynczą sztuczną inseminację 30 do 33 godzin po podaniu produktu

leczniczego weterynaryjnego.

W indywidualnych przypadkach ruja może jeszcze nie być widoczna 30 do 33 godzin po podaniu

produktu leczniczego weterynaryjnego. W tych przypadkach inseminację można przeprowadzić w

późniejszym czasie, gdy pojawią się oznaki rui.

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

U bydła, koni i królików preferowane jest podawanie produktu drogą domięśniową, ale może on być

także wstrzykiwany podskórnie. U świń zaleca się podawanie produktu drogą domięśniową.

Gumowy korek można bezpiecznie przekłuć do 20 razy.

10.

OKRES(-Y) KARENCJI

Bydło, konie, świnie i króliki

Tkanki jadalne: zero dni.

Bydło i konie

Mleko: zero dni

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na

etykiecie i pudełku - po upływie „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień

danego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Bydło:

Bydło, u którego występuje krótszy odstęp pomiędzy wycieleniem i inseminacją (< 60 dni), niski

wskaźnik oceny kondycji (BCS, Body Condition Score) lub wysoki współczynnik wycielenia może

wykazywać niższy współczynnik ciąż po standardowym protokole synchronizacji (patrz punkt 8). Nie

ma gwarancji, że wszystkie krowy, które zostały poddane synchronizacji zgodnie z protokołem będą

w okresie rui w momencie sztucznej inseminacji. Szanse zacielenia mogą być wyższe, jeśli w

momencie inseminacji krowa będzie w okresie rui.

W celu zmaksymalizowania wskaźników zacieleń u krów poddawanych zabiegowi należy określić

stan jajników i potwierdzić, że występuje regularny cykl jajnikowy. Optymalne rezultaty zostaną

osiągnięte u zdrowych krów z normalnym cyklem.

Świnie:

Podawanie busereliny ma charakter czysto zootechniczny. Buserelinę podaje się po synchronizacji rui.

Buserelinę podaje się loszkom po leczeniu progestagenem. Konsekwencją leczenia progestagenem jest

to, że w przypadku jego jednoczesnego zakończenia dochodzi do synchronizacji cykli płodności

leczonych zwierząt. U loch synchronizacja rui jest osiągana naturalnie przez odsadzenie. Inseminację

można przeprowadzić 30 do 33 godzin po wykonaniu iniekcji. Zaleca się, aby podczas sztucznej

inseminacji obecny był knur, a zwierzę przed inseminacją należy zbadać pod kątem oznak rui.

Negatywny bilans energii podczas laktacji może w niektórych przypadkach być powiązany z

mobilizacją rezerw organizmu, przy znacznym spadku grubości warstwy tłuszczowej na grzbiecie

(więcej niż około 30%). Zwierzęta te mogą cierpieć z powodu opóźnienia rui i owulacji; opieka nad

nimi i hodowla powinny być prowadzone indywidualnie.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Wstrzykiwać produkt z zastosowaniem procedur aseptycznych. Jeśli do tkanki w miejscu

wstrzyknięcia dostaną się bakterie anaerobowe, może dojść do infekcji, w szczególności jeśli zastrzyk

podano domięśniowo.

Świnie:

W przypadku niezastosowania się do zalecanego harmonogramu, może dojść do zaburzenia płodności.

Progestyny i buserelinę można stosować tylko u zdrowych zwierząt.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

U zwierząt laboratoryjnych wykazano toksyczność busereliny dla płodu. W związku z tym kobiety w

ciąży nie powinny mieć kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym. Kobiety w wieku

rozrodczym powinny zachować ostrożność podczas podawania produktu.

Należy unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie przypadkowego kontaktu dokładnie przemyć wodą.

Jeśli dojdzie do kontaktu produktu ze skórą, natychmiast przemyć ją wodą z mydłem, gdyż analogi

GnRH mogą ulegać wchłanianiu przez skórę. Po użyciu umyć ręce.

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowej samoiniekcji podczas podawania produktu.

Należy zastosować odpowiednie metody ograniczenia zwierzętom ruchu i osłonić igłę w momencie

wykonywania zastrzyku. Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc

lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Nie wolno jeść, pić ani palić w trakcie stosowania produktu.

Ciąża i laktacja:

Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży.

Stosowanie tego produktu leczniczego weterynaryjnego podczas laktacji jest bezpieczne.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nieznane.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Buserelina wykazuje niewielką toksyczność; nawet jeśli dojdzie do przekroczenia zalecanej dawki,

zatrucie jest mało prawdopodobne.

Główne niezgodności farmaceutyczne:

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego

nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z

obowiązującymi przepisami.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

15.

INNE INFORMACJE

Pudełko tekturowe z 1 fiolką po 20 ml.

Pudełko tekturowe z 5 fiolkami po 20 ml.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Fertigest 0,004 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:

Buserelina ................................................................ 0,004 mg

(co odpowiada 0,0042 mg busereliny octanu)

Substancje pomocnicze:

Alkohol benzylowy (E1519) ................................... 20 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

Klarowny, bezbarwny roztwór

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Docelowe gatunki zwierząt

Bydło (krowy), konie (klacze), świnie (lochy i loszki) i króliki (królice reprodukcyjne).

4.2

Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Bydło:

Leczenie torbieli pęcherzykowych jajnika.

Podwyższenie wskaźnika zacieleń w zabiegach sztucznej inseminacji.

Synchronizacja rui i owulacji u bydła w cyklu rujowym w celu przeprowadzenia sztucznej

inseminacji w ustalonym czasie z podaniem prostaglandyny F2α.

Konie:

Leczenie torbieli pęcherzykowych jajnika.

Wywołanie owulacji w celu lepszego zsynchronizowania owulacji z kryciem.

Świnie:

Wywołanie owulacji po synchronizacji rui przez odsadzenie (lochy) lub podanie progestagenu

(loszki) w celu przeprowadzenia programu pojedynczej sztucznej inseminacji w ustalonym

czasie.

Króliki:

Podwyższenie wskaźnika zapłodnień.

Wywołanie owulacji po porodzie.

4.3

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt, u których stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje

pomocnicze.

4.4

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Bydło:

Bydło, u którego występuje krótszy odstęp pomiędzy wycieleniem i inseminacją (< 60 dni), niski

wskaźnik oceny kondycji (BCS, Body Condition Score) lub wysoki współczynnik wycielenia może

wykazywać niższy współczynnik ciąż po standardowym protokole synchronizacji (patrz punkt 4.9).

Nie ma gwarancji, że wszystkie krowy, które zostały poddane synchronizacji zgodnie z protokołem

będą w okresie rui w momencie sztucznej inseminacji. Szanse zacielenia mogą być wyższe, jeśli w

momencie inseminacji krowa będzie w okresie rui.

W celu zmaksymalizowania wskaźników zacieleń u krów poddawanych zabiegowi należy określić

stan jajników i potwierdzić, że występuje regularny cykl jajnikowy. Optymalne rezultaty zostaną

osiągnięte u zdrowych krów z normalnym cyklem.

Świnie:

Podawanie busereliny ma charakter czysto zootechniczny. Buserelinę podaje się po synchronizacji rui.

Buserelinę podaje się loszkom po leczeniu progestagenem. Konsekwencją leczenia progestagenem jest

to, że w przypadku jego jednoczesnego zakończenia dochodzi do synchronizacji cykli płodności

leczonych zwierząt. U loch synchronizacja rui jest osiągana naturalnie przez odsadzenie. Inseminację

można przeprowadzić 30 do 33 godzin po wykonaniu iniekcji. Zaleca się, aby podczas sztucznej

inseminacji obecny był knur, a zwierzę przed inseminacją należy zbadać pod kątem oznak rui.

Negatywny bilans energii podczas laktacji może w niektórych przypadkach być powiązany z

mobilizacją rezerw organizmu, przy znacznym spadku grubości warstwy tłuszczowej na grzbiecie

(więcej niż około 30%). Zwierzęta te mogą cierpieć z powodu opóźnienia rui i owulacji; opieka nad

nimi i hodowla powinny być prowadzone indywidualnie.

4.5

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Wstrzykiwać produkt z zastosowaniem procedur aseptycznych. Jeśli do tkanki w miejscu

wstrzyknięcia dostaną się bakterie anaerobowe, może dojść do infekcji, w szczególności jeśli zastrzyk

podano domięśniowo.

Świnie:

W przypadku niezastosowania się do zalecanego harmonogramu, może dojść do zaburzenia płodności.

Progestyny i buserelinę można stosować tylko u zdrowych zwierząt.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

U zwierząt laboratoryjnych wykazano toksyczność busereliny dla płodu. W związku z tym kobiety w

ciąży nie powinny mieć kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym. Kobiety w wieku

rozrodczym powinny zachować ostrożność podczas podawania produktu.

Należy unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie przypadkowego kontaktu dokładnie przemyć wodą.

Jeśli dojdzie do kontaktu produktu ze skórą, natychmiast przemyć ją wodą z mydłem, gdyż analogi

GnRH mogą ulegać wchłanianiu przez skórę. Po użyciu umyć ręce.

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowej samoiniekcji podczas podawania produktu.

Należy zastosować odpowiednie metody ograniczenia zwierzętom ruchu i osłonić igłę w momencie

wykonywania zastrzyku. Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc

lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Nie wolno jeść, pić ani palić w trakcie stosowania produktu.

4.6

Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nieznane.

4.7.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży.

Stosowanie tego produktu leczniczego weterynaryjnego podczas laktacji jest bezpieczne.

4.8

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9

Dawkowanie i droga(i) podawania

Podanie domięśniowe lub podskórne.

U bydła, koni i królików preferowane jest podawanie produktu drogą domięśniową, ale może on być

także wstrzykiwany podskórnie. U świń zaleca się podawanie produktu drogą domięśniową.

Bydło:

Pęcherzykowe torbiele jajnika: 5 ml produktu leczniczego weterynaryjnego (0,021 mg

busereliny octanu) na zwierzę.

Podwyższony wskaźnik zacieleń: 2,5 ml produktu leczniczego weterynaryjnego (0,0105 mg

busereliny octanu) na zwierzę, podawane pomiędzy rozpoczęciem rui do czasu sztucznej

inseminacji i w jej trakcie.

Synchronizacja rui i owulacji u bydła w cyklu rujowym: 2,5 ml produktu leczniczego

weterynaryjnego (0,0105 mg busereliny octanu) na zwierzę. Można zastosować następujący

protokół: 0,0105 mg busereliny octanu w dniu 0, następnie zastrzyk z prostaglandyny 7 dni

później i drugi zastrzyk 0,0105 mg busereliny octanu 48 godzin po podaniu prostaglandyny.

Sztuczna inseminacja przeprowadzana w ustalonym czasie może odbyć się 12 do 24 godzin

po drugim zastrzyku z busereliny octanu.

Konie:

10 ml produktu leczniczego weterynaryjnego (0,042 mg busereliny octanu) na zwierzę.

Produkt należy podać w pierwszym dniu, w którym pęcherzyk osiągnął swój maksymalny rozmiar.

Najlepiej podawać produkt około 6 godzin przed kryciem. Klacz powinna zostać poddana kryciu po

raz kolejny następnego dnia rano, jeśli nadal jest w rui. Jeśli nie doszło do owulacji w ciągu 24 godzin

po zastosowaniu leczenia, iniekcję należy powtórzyć.

Króliki:

0,2 ml produktu leczniczego weterynaryjnego (0,00084 mg busereliny octanu) na zwierzę.

Wywołanie owulacji po porodzie: 0,2 ml po porodzie, inseminację należy przeprowadzić

bezpośrednio po podaniu.

Podwyższenie wskaźnika zapłodnień: wstrzyknąć 0,2 ml w momencie inseminacji lub krycia.

Świnie:

2,5 ml produktu leczniczego weterynaryjnego (0,011 mg busereliny octanu) na zwierzę.

Harmonogram sztucznej inseminacji u świń jest następujący:

Loszka:

Podać 2,5 ml produktu leczniczego weterynaryjnego 115 do 120 godzin po zakończeniu

synchronizacji progestagenem.

Przeprowadzić pojedynczą sztuczną inseminację 30 do 33 godzin po podaniu produktu

leczniczego weterynaryjnego.

Locha:

Podać 2,5 ml produktu leczniczego weterynaryjnego 83 do 89 godzin po odsadzeniu.

Należy przeprowadzić pojedynczą sztuczną inseminację 30 do 33 godzin po podaniu produktu

leczniczego weterynaryjnego.

W indywidualnych przypadkach ruja może jeszcze nie być widoczna 30 do 33 godzin po podaniu

produktu leczniczego weterynaryjnego. W tych przypadkach inseminację można przeprowadzić w

późniejszym czasie, gdy pojawią się oznaki rui.

Gumowy korek można bezpiecznie przekłuć do 20 razy.

4.10

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy,

odtrutki), jeśli konieczne

Buserelina wykazuje niewielką toksyczność; nawet jeśli dojdzie do przekroczenia zalecanej dawki,

zatrucie jest mało prawdopodobne.

4.11

Okres(-y) karencji

Bydło, konie, świnie i króliki

Tkanki jadalne: zero dni.

Bydło i konie

Mleko: zero dni.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: hormon uwalniający gonadotropinę.

Kod ATC vet: QH01CA90

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Buserelina jest syntetycznym hormonem peptydowym o funkcji analogicznej do naturalnego hormonu

uwalniającego gonadotropinę (GnRH). Wywołuje uwalnianie hormonu luteinizującego (LH) i

hormonu stymulującego rozwój pęcherzyków (FSH) z przedniego płata przysadki mózgowej do krwi,

około 1 do 2 godzin po wstrzyknięciu. Szczytowy poziom LH stymuluje owulację dojrzałych

pęcherzyków u samic w ściśle określonych momentach czasu po wstrzyknięciu. Przykładowo u bydła

w większości przypadków oczekuje się, że owulacja nastąpi około 24 do 28 godzin po wstrzyknięciu

busereliny. U świni w większości przypadków oczekuje się, że owulacja nastąpi około 38 do 44

godzin po wstrzyknięciu busereliny. Optymalne wskaźniki zapłodnień można osiągnąć planując

inseminację 12 do 24 godzin przed oczekiwaną owulacją. Podawanie busereliny w czasie pomiędzy

rują i sztuczną inseminacją zwiększa wartość lub czas występowania szczytowego poziomu LH.

Często wiąże się to z podwyższonymi wskaźnikami zapłodnień. Dawki wyższe niż zalecane dawki

kliniczne nie mają dodatkowego działania stymulującego wydzielanie LH i FSH ani dodatkowego

pozytywnego wpływu na wskaźniki zapłodnień.

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu pozajelitowym buserelina ulega szybkiej absorpcji i wydaleniu, głównie w moczu. Jej

metabolizm ma miejsce w wątrobie, nerkach i przysadce. Wszystkie metabolity są niewielkimi,

nieaktywnymi peptydami.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy (E1519)

Sodu chlorek

Sodu diwodorofosforan jednowodny

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego

nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3

Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C–8°C).

Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5

Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Produkt leczniczy weterynaryjny jest zapakowany w fiolki z bezbarwnego szkła typu I z korkiem z

gumy bromobutylowej (typu I), zamknięte kapslem aluminiowym.

1 fiolka po 20 ml w pudełku tekturowym.

5 fiolek po 20 ml w pudełku tekturowym.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego

weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z

obowiązującymi przepisami.

7.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.

C/ Les Corts, 23

08028 Barcelona

Hiszpania

8.

NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: {DD/MM/RRRR}.

10.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

{MM/RRRR}

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB

STOSOWANIA

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację