Anagrelid Aurovitas 0,5 mg kapsułki twarde

Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Kup teraz

Składnik aktywny:
Anagrelidi hydrochloridum monohydricum
Dostępny od:
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Kod ATC:
L01XX35
INN (International Nazwa):
Anagrelidum
Dawkowanie:
0,5 mg
Forma farmaceutyczna:
kapsułki twarde
Podsumowanie produktu:
84 kaps., 05909991386412, Rpz; 90 kaps., 05909991386429, Rpz; 100 kaps. w blistrze, 05909991386443, Rpz; 100 kaps. w butelce, 05909991386436, Rpz
Numer pozwolenia:
24981

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Anagrelid Aurovitas, 0,5 mg, kapsułki, twarde

Anagrelidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Anagrelid Aurovitas i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anagrelid Aurovitas

Jak stosować lek Anagrelid Aurovitas

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Anagrelid Aurovitas

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Anagrelid Aurovitas i w jakim celu się go stosuje

Lek Anagrelid Aurovitas zawiera substancję czynną anagrelid. Anagrelid Aurovitas to lek, który hamuje

rozwój płytek krwi. Lek ten ogranicza liczbę płytek krwi wytwarzanych przez szpik kostny, co

prowadzi do zmniejszenia liczby płytek krwi we krwi do bardziej prawidłowej wartości. Z tego względu

jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną.

Nadpłytkowość samoistna to choroba, która występuje, gdy szpik kostny wytwarza zbyt dużą liczbę

komórek krwi znanych jako płytki krwi. Duża liczba płytek krwi we krwi może prowadzić do ciężkich

zaburzeń krążenia i krzepnięcia krwi.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anagrelid Aurovitas

Kiedy nie stosować leku Anagrelid Aurovitas

Jeśli pacjent ma uczulenie na anagrelid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6). Reakcja uczuleniowa objawia się w postaci wysypki, swędzenia,

obrzęku twarzy lub warg oraz duszności;

Jeśli u pacjenta występuje umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności wątroby;

Jeśli u pacjenta występuje umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Anagrelid Aurovitas należy omówić to z lekarzem:

W razie występowania lub podejrzenia występowania problemu z sercem;

Jeśli u pacjenta występuje od urodzenia lub stwierdzono w wywiadzie rodzinnym zwiększenie

odstępu QT (widoczne w EKG, zapisie graficznym elektrycznej pracy serca) lub jeżeli pacjent

przyjmuje inne leki powodujące zmiany w EKG lub jeżeli u pacjenta występuje zmniejszone

stężenie elektrolitów, np. potasu, magnezu lub wapnia (patrz punkt „Lek Anagrelid Aurovitas a

inne leki”);

W razie problemów z wątrobą lub nerkami.

W przypadku jednoczesnego podawania z kwasem acetylosalicylowym (substancją, znaną również pod

nazwą aspiryna, obecną w wielu lekach stosowanych w łagodzeniu bólu oraz do obniżenia gorączki, jak

też w lekach zapobiegających krzepnięciu krwi) występuje zwiększone ryzyko dużego krwotoku

(krwawienia) (patrz punkt „Lek Anagrelid Aurovitas a inne leki”).

Dzieci i młodzież

Informacje dotyczące stosowania leku Anagrelid Aurovitas u dzieci i młodzieży są ograniczone. Należy

zachować ostrożność podczas stosowania tego leku w tej grupie pacjentów.

Anagrelid Aurovitas a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

leków, które mogą zmieniać rytm pracy serca np. sotalol, amiodaron;

fluwoksaminy stosowanej w leczeniu depresji;

określonych rodzajów antybiotyków stosowanych w leczeniu zakażeń, takich jak enoksacyna;

teofiliny stosowanej w leczeniu ciężkich przypadków astmy i problemów z oddychaniem;

leków stosowanych w leczeniu chorób serca, na przykład milrynonu, enoksymonu, amrynonu,

olprynonu i cylostazolu;

kwasu acetylosalicylowego (tzw. aspiryny, obecnej w wielu lekach stosowanych w łagodzeniu bólu

oraz do obniżenia gorączki, jak też w lekach zapobiegających krzepnięciu krwi);

innych leków stosowanych w leczeniu chorób wpływających na liczbę płytek krwi np.

klopidogrelu;

omeprazolu, leku stosowanego w celu zmniejszenia ilości kwasu produkowanego w żołądku;

doustnych środków antykoncepcyjnych: wystąpienie silnej biegunki w trakcie przyjmowania tego

leku może zmniejszyć skuteczność stosowanego doustnego środka antykoncepcyjnego i w związku

z tym zaleca się użycie dodatkowej metody antykoncepcyjnej (np. prezerwatyw). Należy zapoznać

się z zaleceniami zawartymi w ulotce dla pacjenta załączonej do opakowania przyjmowanej pigułki

antykoncepcyjnej.

Działanie leku Anagrelid Aurovitas lub wymienionych leków może być nieprawidłowe, jeśli będą

przyjmowane jednocześnie.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, podejrzewa że może być w ciąży lub planuje zajść

w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem tego leku. Kobiety w ciąży nie

powinny przyjmować leku Anagrelid Aurovitas. Kobiety, które mogą zajść w ciążę, powinny stosować

skuteczne środki antykoncepcyjne w okresie przyjmowania leku Anagrelid Aurovitas. Porady odnośnie

metod antykoncepcji może udzielić lekarz.

Nie należy stosować leku Anagrelid Aurovitas w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka stosuje lek

Anagrelid Aurovitas powinna zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów stosujących lek Anagrelid Aurovitas występowały zawroty głowy. W razie

wystąpienia zawrotów głowy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Anagrelid Aurovitas zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować

się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Anagrelid Aurovitas

Lek Anagrelid Aurovitas należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ilość leku Anagrelid Aurovitas przyjmowana przez poszczególnych pacjentów może być różna i zależy

od stanu pacjenta. Lekarz przepisze pacjentowi odpowiednią dla niego dawkę.

Zwykle dawka początkowa leku Anagrelid Aurovitas wynosi 1 mg. Aby przyjąć tę dawkę, pacjent

będzie stosował jedną kapsułkę 0,5 mg dwa razy na dobę przez co najmniej tydzień. Po upływie tego

czasu lekarz może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę przyjmowanych kapsułek, aby ustalić najbardziej

odpowiednią dawkę, która umożliwi skutecznie leczenie pacjenta.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie rozgniatać kapsułek ani nie

rozpuszczać ich zawartości w płynach. Kapsułki można przyjmować z posiłkiem, po posiłku lub na

pusty żołądek. Najlepiej przyjmować kapsułkę (kapsułki) codziennie o tej samej porze.

Nie należy przyjmować więcej kapsułek niż zalecił lekarz.

Lekarz zleci regularne wykonywanie badań krwi pacjenta, aby ustalić, czy przyjmowany lek jest

skuteczny oraz czy wątroba i nerki pracują prawidłowo.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Anagrelid Aurovitas

W razie przyjęcia większej dawki leku Anagrelid Aurovitas niż zalecona lub przyjęcia leku przez inną

osobę, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę. Należy pokazać opakowanie

leku Anagrelid Aurovitas.

Pominięcie zastosowania leku Anagrelid Aurovitas

Pacjent powinien przyjąć kapsułki, jak tylko sobie o tym przypomni. Kolejną dawkę należy przyjąć

o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie jakichkolwiek niepokojących objawów należy poradzić się lekarza.

Ciężkie działania niepożądane

Niezbyt często: niewydolność serca (objawy obejmują duszności, ból w klatce piersiowej, obrzęk

kończyn dolnych ze względu na gromadzenie się płynu), ciężkie zaburzenia częstości pracy serca lub

rytmu serca (częstoskurcz komorowy, częstoskurcz nadkomorowy lub migotanie przedsionków),

zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha i pleców, krwawe wymioty lub oddawanie krwistych

lub smolistych stolców, znaczne zmniejszenie się liczby krwinek, co może powodować osłabienie,

występowanie siniaków, krwawienia lub zakażenia (pancytopenia), nadciśnienie płucne (objawy

obejmują duszności, obrzęk nóg lub kostek oraz sine zabarwienie warg i skóry).

Rzadko: niewydolność nerek (oddawanie bardzo małej ilości moczu lub zatrzymanie moczu), zawał

serca.

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyżej wymienionych działań niepożądanych, należy

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1 osoby na 10)

Ból głowy.

Częste działania niepożądane (mogą występować u nie więcej niż 1 osoby na 10):

Zawroty głowy, zmęczenie, szybkie, nieregularne lub silne uderzenia serca (kołatanie serca), nudności,

biegunka, ból żołądka, wzdęcia, wymioty, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość),

zatrzymanie płynów w organizmie lub wysypka.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować u nie więcej niż 1 osoby na 100):

Uczucie osłabienia lub złe samopoczucie, wysokie ciśnienie krwi, nieregularny rytm serca, omdlenia,

dreszcze lub gorączka, niestrawność, utrata apetytu, zaparcie, siniaki, krwawienie, obrzęk (obrzmienie),

zmniejszenie masy ciała, bóle mięśniowe, bóle stawów, ból pleców, ograniczone czucie lub utrata

czucia albo uczucie drętwienia, szczególnie w skórze, nieprawidłowe czucie lub wrażenie drętwienia

lub mrowienia, bezsenność, depresja, dezorientacja, nerwowość, suchość w jamie ustnej, zaniki

pamięci, duszność, krwawienie z nosa, ciężkie zakażenie płuc z gorączką, dusznościami, kaszlem

i odkrztuszaniem plwociny; wypadanie włosów, swędzenie i odbarwienie skóry, impotencja, ból w

klatce piersiowej, zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość) zwiększające ryzyko wystąpienia

krwawień lub siniaków, gromadzenie się płynu wokół płuc, zwiększona aktywność enzymów

wątrobowych. Lekarz może zlecić wykonanie badania krwi, które może wykazać zwiększenie

aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować u nie więcej niż 1 osoby na 1 000):

Krwawienie z dziąseł, zwiększenie masy ciała, silny ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna),

choroba mięśnia sercowego (objawy obejmują zmęczenie, ból w klatce piersiowej i kołatanie serca),

powiększenie serca, nagromadzenie płynu wokół serca, zaburzenia koordynacji ruchowej, trudności

z mówieniem, suchość skóry, migrena, zaburzenia widzenia lub podwójne widzenie, dzwonienie

w uszach, zawroty głowy przy wstawaniu (zwłaszcza z pozycji siedzącej lub leżącej), zwiększona

potrzeba oddawania moczu w nocy, ból, objawy grypopodobne, senność, rozszerzenie naczyń

krwionośnych, zapalenie jelita grubego (objawy obejmują: biegunkę, zwykle zawierającą krew i śluz,

ból żołądka, gorączkę), zapalenie żołądka (objawy obejmują: ból, nudności, wymioty), występowanie

w płucach obszarów o zmienionej gęstości, zwiększone stężenie kreatyniny w badaniach krwi, co może

być objawem zaburzenia czynności nerek.

Zgłaszano również następujące działania niepożądane, ale ich częstość występowania jest nieznana:

Potencjalnie zagrażające życiu zaburzenia pracy serca (

torsade de pointes

Zapalenie wątroby objawiające się nudnościami, wymiotami, swędzeniem, zażółceniem skóry

i białkówek oczu oraz zmianą barwy stolca i moczu (żółtaczka);

Zapalenie płuc (objawy obejmują gorączkę, kaszel, utrudnione oddychanie, świszczący oddech;

choroba może prowadzić do zbliznowacenia tkanki płucnej) (alergiczne zapalenie pęcherzyków

płucnych, w tym śródmiąższowa choroba płuc, zapalenie płuc);

Zapalenie nerek (kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Anagrelid Aurovitas

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Blister:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Butelka z HDPE:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed wilgocią. Po pierwszym otwarciu szczelnie zamykać butelkę i przechowywać w suchym

miejscu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Anagrelid Aurovitas

Substancją czynną leku jest anagrelid. Jedna kapsułka zawiera 0,5 mg anagrelidu w postaci anagrelidu

chlorowodorku jednowodnego.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki: laktoza jednowodna (200M), celuloza mikrokrystaliczna (PH 101), kroskarmeloza

sodowa, hydroksypropylceluloza i magnezu stearynian.

Otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czarny (E 172) i tytanu dwutlenek (E 171).

Tusz: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172) i potasu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Anagrelid Aurovitas i co zawiera opakowanie

Żelatynowa kapsułka twarda w rozmiarze 4, o nieprzezroczystym szarym korpusie i białym wieczku,

z czarnym nadrukiem ‘1453’ na wieczku i ‘0,5 mg’ na korpusie, wypełniona białym lub białawym

proszkiem.

Blister z OPA/Aluminium/PVC/Aluminium

Wielkość opakowań:

84, 90 i 100 kapsułek, twardych.

Butelka z HDPE: Produkt leczniczy dostępny jest w białej, nieprzezroczystej okrągłej butelki z HDPE,

z zamknięciem z PP. Butelka z HDPE zawiera środek pochłaniający wilgoć.

Wielkość opakowań:

100 kapsułek, twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Sokratesa 13D lokal 27

01-909 Warszawa

Wytwórca/importer:

APL Swift Services (Malta) Ltd

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19,

2700-487 Amadora

Portugalia

Arrow Génériques

26 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francja

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road

Ruislip, HA4 6QD

Wielka Brytania

Ten Produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami :

Republika Czeska:

Anagrelid Aurovitas

Francja:

Anagrelide Arrow 0,5 mg gélule

Niemcy:

Anagrelid PUREN 0,5 mg Hartkapseln

Włochy:

Anagrelide Aurobindo

Polska:

Anagrelid Aurovitas

Portugalia:

Anagrelida Aurovitas

Rumunia:

Anagrelidă Aurobindo 0,5 mg capsule

Hiszpania:

Anagrelida Aurovitas 0,5 mg capsulas duras EFG

Wielka Brytania:

Anagrelide Milpharm 0.5 mg hard capsules

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Lek referencyjny zawierający anagrelid został dopuszczony do obrotu w „wyjątkowych

okolicznościach”. Oznacza to, że ze względu na rzadkie występowanie choroby nie było możliwe

uzyskanie pełnej informacji dotyczącej tego leku. Europejska Agencja Leków dokona co roku przeglądu

wszystkich nowych informacji dotyczących leku referencyjnego, a wszelkie wynikłe z tego aktualizacje

dla leku referencyjnego zostaną także włączone do treści tej ulotki.

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu. Znajdują się tam również linki do stron internetowych o rzadkich chorobach

i sposobach ich leczenia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Anagrelid Aurovitas, 0,5 mg, kapsułki, twarde

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka twarda zawiera 0,5 mg anagrelidu (w postaci anagrelidu chlorowodorku jednowodnego).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna kapsułka twarda zawiera laktozę jednowodną (70,795 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, twarda.

Żelatynowa kapsułka twarda w rozmiarze 4, o nieprzezroczystym szarym korpusie i białym wieczku,

z czarnym nadrukiem ‘1453’ na wieczku i ‘0,5 mg’ na korpusie, wypełniona białym lub białawym

proszkiem.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Anagrelid Aurovitas jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia zwiększonej

liczby płytek krwi u zagrożonych pacjentów z nadpłytkowością samoistną (NS), którzy nie tolerują

bieżącego leczenia lub u których zwiększona liczba płytek krwi nie zmniejsza się do zadawalających

wartości podczas stosowania bieżącego leczenia.

Pacjent zagrożony z nadpłytkowością samoistną

Zagrożenie pacjenta z nadpłytkowością samoistną określa się na podstawie obecności jednego lub więcej

z następujących czynników:

wiek powyżej 60 lat,

liczba płytek krwi >1000 x 10

/l lub

przebyte zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie produktem leczniczym Anagrelid Aurovitas powinien rozpocząć klinicysta z odpowiednim

doświadczeniem w zakresie postępowania z nadpłytkowością samoistną.

Dawkowanie

Zalecana dawka początkowa anagrelidu wynosi 1 mg na dobę, podawanego doustnie w dwóch dawkach

podzielonych (0,5 mg na dawkę).

Dawkę początkową należy utrzymać przez co najmniej jeden tydzień. Po tygodniu dawkę można

dostosować indywidualnie do pacjenta tak, aby osiągnąć najmniejszą skuteczną dawkę wymaganą do

zmniejszenia i (lub) utrzymania liczby płytek krwi poniżej 600 x 10

/l, najlepiej w zakresie od 150 x 10

do 400 x 10

/l. Tempo zwiększania dawki nie może być większe niż 0,5 mg na dobę w ciągu jednego

tygodnia, a zalecana maksymalna pojedyncza dawka nie powinna być większa niż 2,5 mg (patrz punkt

4.9). W trakcie klinicznych prac badawczo-rozwojowych stosowano dawki 10 mg na dobę.

Skuteczność leczenia anagrelidem musi być regularnie monitorowana (patrz punkt 4.4). Jeśli dawka

początkowa jest większa niż 1 mg na dobę, należy oznaczać liczbę płytek krwi co dwa dni w trakcie

pierwszego tygodnia leczenia, a następnie co najmniej raz w tygodniu, aż do osiągnięcia stałej dawki

podtrzymującej. Zwykle do zmniejszenia liczby płytek krwi dochodzi w ciągu 14 do 21 dni od

rozpoczęcia leczenia, a u większości pacjentów właściwą odpowiedź terapeutyczną uzyskuje się

i utrzymuje podczas stosowania dawki od 1 do 3 mg na dobę (więcej informacji dotyczących działania

klinicznego przedstawiono w punkt 5.1).

Pacjenci w podeszłym wieku

Obserwowana różnica w farmakokinetyce pomiędzy osobami w podeszłym wieku a młodymi pacjentami

z NS (patrz punkt 5.2) nie daje podstaw do stosowania innego dawkowania początkowego lub innego

dostosowywania dawki w celu uzyskania indywidualnego, zoptymalizowanego dla danego pacjenta

dawkowania anagrelidu.

Około 50% pacjentów leczonych anagrelidem w trakcie klinicznych prac badawczo-rozwojowych

stanowiły osoby powyżej 60 lat. U pacjentów tych nie były konieczne żadne zmiany dawki związane

z wiekiem. Jak jednak można było się spodziewać, częstość występowania ciężkich zdarzeń

niepożądanych (głównie dotyczących serca) była w tej grupie wiekowej pacjentów dwukrotnie większa.

Zaburzenia czynności nerek

Istnieją ograniczone dane dotyczące farmakokinetyki w tej grupie pacjentów. Ryzyko i korzyści leczenia

anagrelidem pacjenta z zaburzeniem czynności nerek należy ocenić przed rozpoczęciem leczenia (patrz

punkt 4.3).

Zaburzenia czynności wątroby

Istnieją ograniczone dane dotyczące farmakokinetyki w tej grupie pacjentów. Metabolizm wątrobowy

stanowi jednak główną drogę eliminacji anagrelidu z organizmu, z tego względu można się spodziewać,

że czynność wątroby będzie wpływać na ten proces. Dlatego zaleca się, aby nie leczyć anagrelidem

pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Ryzyko i korzyści leczenia

anagrelidem pacjenta z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby należy ocenić przed rozpoczęciem

leczenia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania anagrelidu u dzieci i młodzieży.

Doświadczenia ze stosowaniem u dzieci i młodzieży są bardzo ograniczone. Należy zachować ostrożność

podczas stosowania anagrelidu w tej grupie pacjentów. Wobec braku konkretnych wytycznych dla dzieci

i młodzieży, przyjmuje się, że dla tej grupy pacjentów odpowiednie jest stosowanie kryteriów

diagnostycznych WHO rozpoznawania NS u pacjentów dorosłych. Należy ściśle stosować się

do wytycznych dotyczących diagnostyki nadpłytkowości samoistnej, a w przypadkach wątpliwych

diagnozę należy okresowo weryfikować. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozróżnienie

nadpłytkowości samoistnej od nadpłytkowości dziedzicznej lub wtórnej; konieczne może być

przeprowadzenie analizy genetycznej i biopsji szpiku kostnego.

U dzieci i młodzieży z grupy wysokiego ryzyka zazwyczaj stosuje się leczenie cytoredukcyjne.

Leczenie anagrelidem wolno rozpocząć wyłącznie wtedy, gdy u pacjenta wystąpią oznaki progresji

choroby lub jeżeli pacjent ma zakrzepy. W trakcie leczenia należy regularnie oceniać stosunek korzyści

do ryzyka jego prowadzenia oraz okresowo dokonywać oceny konieczności dalszego leczenia.

Docelowa liczba płytek krwi jest szacowana przez lekarza prowadzącego indywidualnie dla każdego

pacjenta.

Jeżeli u dziecka lub pacjenta w wieku młodzieńczym po około 3 miesiącach nie wystąpi zadowalająca

odpowiedź na leczenie, należy rozważyć jego zaprzestanie.

Aktualne dane przedstawiono w punktach 4.4, 4.8, 5.1 i 5.2, ale nie można sformułować zaleceń

dotyczących dawkowania.

Sposób podawania

Podanie doustne. Kapsułki należy połykać w całości. Nie kruszyć kapsułek ani nie rozpuszczać ich

zawartości w płynach.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na anagrelid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1.

Pacjenci z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Pacjenci z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny

< 50 ml/min.).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjenta z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić

potencjalne ryzyko i korzyści z leczenia anagrelidem. Nie zaleca się stosowania produktu u pacjentów

ze zwiększoną aktywnością aminotransferaz (>5-krotnie górna granica normy) (patrz punkty 4.2 i 4.3).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjenta z zaburzeniem czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić potencjalne

ryzyko i korzyści z leczenia anagrelidem (patrz punkty 4.2 i 4.3).

Nadzór kliniczny

Podczas leczenia wymagany jest ścisły nadzór kliniczny nad pacjentem, co obejmuje pełną morfologię

krwi (hemoglobina, liczba krwinek białych i liczba płytek krwi), ocenę czynności wątroby (AlAT

i AspAT) i nerek (stężenie kreatyniny i mocznika w surowicy) oraz analizę stężenia elektrolitów (potasu,

magnezu i wapnia).

Płytki krwi

Liczba płytek krwi zwiększy się w ciągu 4 dni od zaprzestania leczenia anagrelidem i powróci

do wartości sprzed leczenia w ciągu 10 do 14 dni, prawdopodobnie przekraczając wartość początkową.

W zawiązku z tym należy często kontrolować liczbę płytek krwi.

Czynniki sercowo-naczyniowe

Zgłaszano ciężkie zdarzenia niepożądane dotyczące układu sercowo-naczyniowego w tym

torsade de

pointes

, częstoskurcz komorowy, kardiomiopatię, kardiomegalię i zastoinową niewydolność serca (patrz

punkt 4.8).

Anagrelid należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka

wydłużenia odstępu QT, takimi jak wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT, nabyty zespół

wydłużonego odstępu QTc w wywiadzie, przyjmowanie produktów leczniczych mogących wydłużać

odstęp QTc oraz hipokalemia.

Należy zachować również ostrożność w przypadku pacjentów, u których może wystąpić większe

maksymalne stężenie w osoczu (C

) anagrelidu lub jego aktywnego metabolitu, 3-hydroksy anagrelidu,

np. u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub przyjmujących inhibitory CYP1A2 (patrz punkt

4.5).

Zaleca się dokładne kontrolowanie wpływu na odstęp QTc.

Przed rozpoczęciem leczenia u wszystkich pacjentów w celu ustalenia stanu wyjściowego zaleca się

przeprowadzenie badania układu sercowo-naczyniowego, w tym wykonanie badania

elektrokardiograficznego (EKG) i echokardiograficznego. Wszystkich pacjentów należy regularnie

kontrolować w trakcie leczenia (np. EKG lub echokardiografia), aby wykryć objawy ze strony układu

sercowo-naczyniowego, co może wymagać dalszych badań serca i naczyń krwionośnych. Przed

podaniem anagrelidu należy skorygować istniejącą hipokalemię lub hipomagnezemię, a następnie

okresowo podczas leczenia kontrolować stężenie potasu i magnezu.

Anagrelid jest inhibitorem fosfodiesterazy III cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP)

i ze względu na jego dodatnie działanie inotropowe oraz chronotropowe anagrelid należy stosować

z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze stwierdzoną chorobą serca lub jej podejrzewaniem,

bez względu na wiek pacjenta. Ponadto, ciężkie zdarzenia niepożądane dotyczące układu

sercowo-naczyniowego występowały także u pacjentów bez podejrzewanej choroby serca oraz

u pacjentów z prawidłową czynnością układu sercowo-naczyniowego przed leczeniem.

Anagrelid można stosować jedynie, gdy potencjalne korzyści wynikające z leczenia przewyższają

ryzyko.

Nadciśnienie płucne

Zgłaszano przypadki nadciśnienia płucnego u pacjentów leczonych anagrelidem. Przed rozpoczęciem

i w czasie leczenia anagrelidem należy obserwować pacjentów w celu wykrycia przedmiotowych

i podmiotowych objawów choroby układu krążeniowo-oddechowego.

Dzieci i młodzież

Dane dotyczące stosowania anagrelidu u dzieci i młodzieży są bardzo ograniczone, dlatego anagrelid

należy ostrożnie stosować w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.2, 4.8, 5.1 i 5.2).

Podobnie jak u pacjentów dorosłych, przed rozpoczęciem leczenia i regularnie w jego trakcie należy,

przeprowadzać badania obejmujące pełną morfologię krwi oraz ocenę czynności serca, wątroby i nerek.

Choroba może rozwinąć się do mielofibrozy lub ostrej białaczki szpikowej. Chociaż nie jest znane tempo

takiej progresji choroby, to u dzieci choroba trwa dłużej i w związku z tym mogą one być bardziej

zagrożone niż dorośli wystąpieniem złośliwej przemiany. W celu wykrycia progresji choroby należy

regularnie kontrolować pacjentów zgodnie ze standardowymi praktykami klinicznymi, takimi jak badanie

fizykalne, ocena odpowiednich markerów choroby oraz biopsja szpiku kostnego.

W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości należy poddać je natychmiastowej ocenie

i zastosować odpowiednie środki, co może również wiązać się ze zmniejszeniem dawki, przerwaniem lub

zaprzestaniem stosowania produktu leczniczego.

Klinicznie istotne interakcje

Anagrelid jest inhibitorem fosfodiesterazy III (PDE III) cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania anagrelidu z innymi inhibitorami PDE III, takimi jak milrynon,

amrynon, enoksymon, olprynon i cylostazol.

Jednoczesne stosowanie anagrelidu i kwasu acetylosalicylowego może prowadzić do występowania

dużych krwawień (patrz punkt 4.5).

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy Anagrelid Aurovitas zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany

u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem

złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeprowadzono ograniczone badania właściwości farmakokinetycznych i (lub) farmakodynamicznych

określające możliwe interakcje między anagrelidem i innymi produktami leczniczymi.

Wpływ innych substancji czynnych na anagrelid

Badania interakcji

in vivo

u ludzi wykazały, że digoksyna i warfaryna nie wpływają na właściwości

farmakokinetyczne anagrelidu.

Inhibitory CYP1A2

Anagrelid jest metabolizowany głównie przez enzym CYP1A2. Wiadomo, że kilka produktów

leczniczych, w tym fluwoksamina i enoksacyna, hamuje działanie CYP1A2, i takie produkty

lecznicze mogłyby teoretycznie niekorzystnie wpływać na eliminację anagrelidu z organizmu.

Induktory CYP1A2

Substancje indukujące CYP1A2 (takie jak omeprazol) mogą zmniejszać narażenie na anagrelid

zwiększając narażenie na jego główny aktywny metabolit. Nie ustalono wpływu tego faktu na profil

bezpieczeństwa ani skuteczność anagrelidu. W związku z tym zaleca się kliniczne i biologiczne

monitorowanie pacjentów, którzy przyjmują równocześnie induktory CYP1A2. Jeżeli jest to

konieczne, można dostosować dawkę anagrelidu.

Wpływ anagrelidu na inne substancje czynne

Anagrelid wykazuje pewną ograniczoną aktywność hamującą wobec enzymu CYP1A2,

co teoretycznie może stwarzać ryzyko interakcji z innymi jednocześnie podawanymi produktami

leczniczymi wykorzystującymi ten sam mechanizm eliminacji z organizmu, np. z teofiliną.

Anagrelid jest inhibitorem PDE III. Anagrelid może nasilać działanie produktów leczniczych

o podobnych właściwościach, takich jak leki inotropowe milrynon, enoksymon, amrynon, olprynon

i cylostazol.

Badania interakcji

in vivo

u ludzi wykazały, że anagrelid nie wpływa na właściwości

farmakokinetyczne digoksyny ani warfaryny.

W dawkach zalecanych do stosowania w leczeniu nadpłytkowości samoistnej anagrelid może

nasilać działanie innych produktów leczniczych, które hamują lub modyfikują czynność płytek krwi,

np. kwasu acetylosalicylowego.

W badaniu interakcji klinicznych z udziałem zdrowych osób wykazano, że jednoczesne podawanie

powtarzanej dawki anagrelidu 1 mg raz na dobę i kwasu acetylosalicylowego w dawce 75 mg raz na

dobę, może nasilać działanie hamujące agregację płytek krwi każdej z tych substancji czynnych,

w porównaniu z podaniem samego kwasu acetylosalicylowego. U niektórych pacjentów

z nadpłytkowością samoistną, którym równocześnie podawano kwas acetylosalicylowy i anagrelid,

wystąpiły duże krwotoki. W związku z tym, przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć

potencjalne ryzyko i korzyści jednoczesnego stosowania anagrelidu z kwasem acetylosalicylowym,

zwłaszcza u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia krwotoku.

Anagrelid może wywoływać zaburzenia jelitowe u niektórych pacjentów i ograniczać wchłanianie

doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Interakcje z pokarmem

Pokarm opóźnia wchłanianie anagrelidu, ale nie zmienia istotnie ekspozycji ogólnoustrojowej na tę

substancję.

Wpływ pokarmu na biodostępność nie jest uważany za istotny klinicznie podczas stosowania

anagrelidu.

Dzieci i młodzież

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie środki zapobiegania ciąży w trakcie

leczenia anagrelidem.

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania anagrelidu u kobiet w ciąży. Badania na

zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla

człowieka nie jest znane. Dlatego Anagrelid Aurovitas nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży.

Jeśli anagrelid jest stosowany w okresie ciąży lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania

produktu leczniczego, pacjentkę należy poinformować o potencjalnym ryzyku dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy anagrelid i (lub) jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Dane uzyskane na

podstawie badań prowadzonych na zwierzętach wykazały przenikanie anagrelidu i (lub) jego

metabolitów do mleka. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodka i (lub) niemowlęcia. Podczas

leczenia anagrelidem należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu anagrelidu na płodność u ludzi. Anagrelid nie miał wpływu na

płodność ani na reprodukcję samców szczurów. W przypadku samic szczurów, stosowanie dawek

anagrelidu przekraczających zakres dawek terapeutycznych prowadziło do zaburzeń procesu

zagnieżdżania się zarodka (patrz punkt 5.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas prac badawczo-rozwojowych często zgłaszano zawroty głowy. Pacjentów należy poinformować,

aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn, jeśli podczas stosowania anagrelidu wystąpią

u nich zawroty głowy.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo stosowania anagrelidu zbadano w 4. otwartych badaniach klinicznych. W 3. spośród

nich dokonano oceny bezpieczeństwa u 942. pacjentów otrzymujących anagrelid w średniej dawce około

2 mg na dobę. W badaniach tych 22. pacjentów otrzymywało anagrelid przez okres do 4 lat.

W późniejszym badaniu przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa u 3660. pacjentów otrzymujących

anagrelid w średniej dawce około 2 mg na dobę. W badaniu tym 34. pacjentów otrzymywało anagrelid

przez okres do 5 lat.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi z anagrelidem były: ból głowy

występujący u około 14% pacjentów, kołatanie serca u około 9% pacjentów, zatrzymanie płynów

i nudności – obydwa u około 6% pacjentów oraz biegunka występująca u 5% pacjentów. Takich działań

niepożądanych można się spodziewać na podstawie właściwości farmakologicznych anagrelidu

(hamowanie PDE III). Stopniowe dostosowywanie dawki może pomóc w ograniczeniu tych działań

(patrz punkt 4.2).

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

W tabeli poniżej przedstawiono działania niepożądane pochodzące z badań klinicznych, badań

bezpieczeństwa stosowania po dopuszczeniu do obrotu oraz zgłoszeń spontanicznych. Działania

wymienione są zgodnie z systemem klasyfikacji układów i narządów z następująca częstością

występowania: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100),

rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona

na podstawie dostępnych danych). Działania niepożądane w każdej grupie częstości występowania

zostały wymienione według malejącej ciężkości.

System

klasyfikacji

układów

i narządów

MedDRA

Częstość działąń niepożądanych

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość

nieznana

Zaburzenia

krwi i układu

chłonnego

Niedokrwistość

Pancytopenia,

małopłytkowość,

krwotok,

wybroczyny

Zaburzenia

metabolizmu

i odżywiania

Zatrzymanie

płynów

Obrzęk,

zmniejszenie

masy ciała

Zwiększenie

masy ciała

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból

głowy

Zawroty głowy

Depresja,

niepamięć,

stan splątania,

bezsenność,

parestezje,

niedoczulica,

nerwowość,

suchość błony

śluzowej jamy

ustnej

Migrena,

dyzartria,

senność,

nieprawidłowa

koordynacja

Zaburzenia

oka

Diplopia,

zaburzenia

widzenia

Zaburzenia

ucha i

błędnika

Szumy uszne

Zaburzenia

serca

Częstoskurcz,

kołatanie serca

Częstoskurcz

komorowy,

zastoinowa

niewydolność

serca,

migotanie

przedsionków,

częstoskurcz

nadkomorowy,

arytmia,

nadciśnienie

tętnicze,

omdlenie

Zawał serca,

kardiomiopatia,

kardiomegalia,

wysięk

osierdziowy,

dławica

piersiowa,

niedociśnienie

ortostatyczne,

rozszerzenie

naczyń

Torsade de

pointes

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej

i śródpiersia

Nadciśnienie

płucne,

zapalenie płuc,

wysięk

opłucnowy,

duszność,

krwawienie

z nosa

Nacieki

w płucach

Śródmiąższowa

choroba płuc w

tym zapalenie

płuc oraz

alergiczne

zapalenie

pęcherzyków

płucnych

Zaburzenia

żołądka i jelit

Biegunka,

wymioty,

ból brzucha,

nudności,

wzdęcia

Krwotok

z przewodu

pokarmowego,

zapalenie

trzustki,

jadłowstręt,

niestrawność,

zaparcie,

zaburzenia

żołądkowojelito

Zapalenie

okrężnicy,

zapalenie

żołądka,

krwawienie

z dziąseł

Zaburzenia

wątroby i

dróg

żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

Zapalenie

wątroby

Zaburzenia

skóry i tkanki

podskórnej

Wysypka

Łysienie,

świąd,

odbarwienie

skóry

Suchość skóry

Zaburzenia

Bóle stawowe,

mięśniowoszki

eletowe

i tkanki

łącznej

bóle mięśniowe,

bóle pleców

Zaburzenia

nerek i dróg

moczowych

Impotencja

Niewydolność

nerek,

oddawanie

moczu w nocy

Kanalikowo -

śródmiąższowe

zapalenie nerek

Zaburzenia

ogólne i stany

w miejscu

podania

Zmęczenie

Ból w klatce

piersiowej,

gorączka,

dreszcze,

złe

samopoczucie,

osłabienie

Objawy

grypopodobne,

ból,

astenia

Badania

diagnostyczne

Zwiększone

stężenie

kreatyniny we

krwi

Dzieci i młodzież

48. pacjentów w wieku od 6 do 17 lat (19. dzieci i 29. pacjentów w wieku młodzieńczym) otrzymywało

anagrelid przez okres do 6,5 roku albo podczas badań klinicznych lub w ramach zbierania danych

dotyczących choroby (patrz punkt 5.1). Większość zaobserwowanych działań niepożądanych została

wymieniona w ChPL. Jednak dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania są ograniczone i dlatego nie ma

możliwości przeprowadzenia wiarygodnego porównania między pacjentami dorosłymi, a dziećmi

i młodzieżą (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

4.9 Przedawkowanie

Po wprowadzeniu produktu do obrotu otrzymano raporty o celowym przedawkowaniu anagrelidu.

Zgłoszone objawy obejmowały częstoskurcz zatokowy i wymioty. Objawy ustąpiły po leczeniu

zachowawczym.

Wykazano, że anagrelid w dawkach większych niż zalecane powoduje obniżenie ciśnienia krwi

ze sporadycznymi epizodami niedociśnienia tętniczego. Pojedyncza dawka 5 mg anagrelidu może

doprowadzić do obniżenia ciśnienia krwi, któremu zwykle towarzyszą zawroty głowy.

Nie znaleziono swoistego antidotum dla anagrelidu. W razie przedawkowania wymagana jest ścisła

obserwacja kliniczna pacjenta, która obejmuje monitorowanie liczby płytek krwi w kierunku

małopłytkowości. Dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć lub odstawić produkt leczniczy,

w zależności od sytuacji, aż liczba płytek krwi powróci do prawidłowej wartości.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwnowotworowe.

Kod ATC: L01XX35.

Mechanizm działania

Nie jest znany dokładny mechanizm, w jakim anagrelid zmniejsza liczbę płytek krwi. W badaniach

z wykorzystaniem hodowli komórkowych anagrelid hamował ekspresję czynników transkrypcyjnych,

w tym GATA-1 i FOG-1, które są niezbędne w procesie megakariocytopoezy. W efekcie prowadzi to

do zmniejszonej produkcji płytek krwi.

W badaniach

in vitro

megakariocytopoezy u ludzi ustalono, że hamujące działanie anagrelidu

na tworzenie się płytek krwi u człowieka, zachodzi poprzez opóźnienie dojrzewania megakariocytów

oraz zmniejszenie ich rozmiarów i ploidii. Dowody na podobne działanie

in vivo

zaobserwowano

w próbkach z biopsji szpiku kostnego leczonych pacjentów.

Anagrelid jest inhibitorem fosfodiesterazy III cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP).

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i skuteczność anagrelidu jako leku zmniejszającego liczbę płytek krwi oceniano

w czterech otwartych badaniach klinicznych bez grupy kontrolnej (badania kliniczne nr: 700-012, 700-

014, 700-999 i 13970-301), do których włączono ponad 4000 pacjentów z nowotworami

mieloproliferacyjnymi. U pacjentów z nadpłytkowością samoistną pełną odpowiedź zdefiniowano jako

zmniejszenie liczby płytek krwi do wartości ≤600 x 10

/l lub zmniejszenie liczby płytek o ≥50%

w porównaniu z wartością wyjściową i utrzymanie tego efektu przez co najmniej 4 tygodnie.

W badaniach klinicznych 700-012, 700-014, 700-999 oraz 13970-301 czas do wystąpienia całkowitej

odpowiedzi wahał się w granicach od 4 do 12 tygodni. Nie wykazano w przekonujący sposób korzyści

klinicznych w zakresie zdarzeń zakrzepowo-krwotocznych.

Wpływ na częstość akcji serca i odstęp QTc

Wpływ anagrelidu podawanego w dwóch różnych dawkach (dawka pojedyncza 0,5 mg lub 2,5 mg)

na częstość akcji serca oraz odstęp QTc oceniono w randomizowanym, kontrolowanym placebo

i substancją czynną, krzyżowym badaniu z podwójnie ślepą próbą, w grupie zdrowych dorosłych

mężczyzn i kobiet.

Zaobserwowano zależne od dawki zwiększenie częstości akcji serca w czasie pierwszych 12 godzin

z najwyższą wartością obserwowaną w okresie, kiedy produkt był w najwyższym stężeniu. Maksymalna

zmiana średniej częstości akcji serca występowała po 2 godzinach po podaniu i wynosiła +7,8 uderzeń

na minutę dla dawki 0,5 mg oraz +29,1 uderzeń na minutę dla dawki 2,5 mg.

Zaobserwowano przemijające zwiększenie średniego odstępu QTc dla obydwu dawek w okresie

zwiększonej częstości akcji serca. Maksymalna zmiana w średnim QTcF (skorygowanym wg. Fridericia)

wynosiła +5,0 ms po 2 godzinach dla dawki 0,5 mg oraz +10,0 ms po 1 godzinie dla dawki 2,5 mg.

Dzieci i młodzież

W otwartym badaniu klinicznym z udziałem 8 dzieci i 10 pacjentów w wieku młodzieńczym (w tym

pacjentów uprzednio nieleczonych anagrelidem oraz otrzymujących anagrelid przez okres do 5 lat przed

rozpoczęciem badania), mediana liczby płytek u pacjentów zmalała do kontrolowanego poziomu po 12

tygodniach leczenia. Średnie dawki dobowe wydają się być większe u młodzieży.

W badaniach rejestracyjnych dotyczących dzieci i młodzieży stwierdzono, że mediana liczby płytek krwi

zmniejszyła się od czasu rozpoznania i utrzymywała się przez okres do 18 miesięcy u 14 pacjentów z tej

grupy z NS (4 dzieci, 10 pacjentów w wieku młodzieńczym) leczonych anagrelidem. We wcześniejszych

badaniach otwartych zmniejszenie mediany liczby płytek wystąpiło u 7 dzieci i 9 pacjentów w wieku

młodzieńczym leczonych przez okres od 3 miesięcy do 6,5 lat.

Średnia całkowita dawka dobowa anagrelidu u pacjentów we wszystkich badaniach z udziałem dzieci

i młodzieży z NS była wysoce zmienna, ale z uzyskanych danych wynika, że pacjenci w wieku

młodzieńczym mogą otrzymywać podobne dawki początkowe i podtrzymujące jak dorośli. Dla dzieci

powyżej 6 lat właściwe wydaje się zastosowanie mniejszej dawki początkowej, 0,5 mg na dobę (patrz

punkty 4.2, 4.4, 4.8, 5.2). W przypadku wszystkich pacjentów z grupy dzieci i młodzieży konieczne jest

staranne indywidualne dostosowanie dawki.

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą dopuszczenia w wyjątkowych

okolicznościach. Oznacza to, że ze względu na rzadkie występowanie choroby nie było możliwe

uzyskanie pełnej informacji dotyczącej tego produktu leczniczego. Europejska Agencja Leków dokona

raz do roku przeglądu wszelkich nowych informacji i, w razie konieczności, ChPL zostanie

zaktualizowana.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu anagrelidu drogą doustną u ludzi co najmniej 70% jest wchłaniane z przewodu

pokarmowego. U pacjentów na czczo maksymalne stężenia w osoczu występują około 1 godzinę po

podaniu. Dane farmakokinetyczne pochodzące od zdrowych ochotników wykazały, że przyjęcie pokarmu

zmniejsza C

anagrelidu o 14%, ale zwiększa AUC o 20%. Pokarm zmniejszał również C

aktywnego

metabolitu 3-hydroksyanagrelidu o 29%, nie wpływając jednocześnie na AUC.

Metabolizm

Anagrelid jest metabolizowany głównie przez enzym CYP1A2 do 3-hydroksyanagrelidu, który jest

następnie metabolizowany przez enzym CYP1A2 do nieaktywnego metabolitu, 2-amino-5,6-dichloro-

3,4-dihydrochinazoliny.

Eliminacja

Okres półtrwania anagrelidu w osoczu jest krótki i wynosi około 1,3 godziny. Jak się spodziewano,

na podstawie okresu półtrwania, brak dowodów na kumulację anagrelidu w osoczu. Mniej niż 1% dawki

jest odzyskiwane z moczu w postaci anagrelidu. Średni odzysk 2-amino-5,6-dichloro-3,4-

dihydrochinazoliny z moczu wynosi 18-35% podanej dawki.

Ponadto uzyskane wyniki nie wskazują na autoindukcję eliminacji anagrelidu z organizmu.

Liniowość

Zwiększenie stężenia proporcjonalne do dawki stwierdzono w zakresie dawek od 0,5 mg do 2 mg.

Dzieci i młodzież

Dane farmakokinetyczne uzyskane z badań z udziałem dzieci i młodzieży (przedział wieku od 7 do 16

lat) z nadpłytkowością samoistną, którym lek podawano na czczo, wskazują, że narażenie na anagrelid

po uwzględnieniu dawki, C

i AUC były zazwyczaj większe u dzieci i (lub) młodzieży niż u dorosłych.

Obserwowano także tendencję w kierunku wyższego, normalizowanego dawką, narażenia na czynny

metabolit.

Osoby w podeszłym wieku

Dane farmakokinetyczne pochodzące od poszczących pacjentów w podeszłym wieku z NS (przedział

wieku od 65 do 75 lat) w porównaniu z danymi pochodzącymi od poszczących dorosłych pacjentów

(przedział wieku od 22 do 50 lat) wskazują, że C

oraz AUC anagrelidu były odpowiednio o 36%

i 61% większe u pacjentów w podeszłym wieku, natomiast C

oraz AUC aktywnego metabolitu,

3-hydroksy anagrelidu, były odpowiednio mniejsze o 42% i 37% u pacjentów w podeszłym wieku.

Różnice te prawdopodobnie wynikają ze zmniejszonego u osób w podeszłym wieku metabolizmu

anagrelidu do 3-hydroksy anagrelidu w czasie pierwszego przejścia.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu wielokrotnych dawek

Po doustnym wielokrotnym podaniu anagrelidu psom w dawkach 1 mg/kg mc. na dobę lub większych,

wystąpiły krwotoki podwsierdziowe i ogniskowa martwica mięśnia sercowego, zarówno u samców jak

i u samic, ale to samce były bardziej wrażliwe. Dawka na poziomie NOEL (ang.

no observed effect level

u samców psów (0,3 mg/kg mc. na dobę) odpowiada 0,1-, 0,1- i 1,6-krotności wartości AUC u ludzi dla,

odpowiednio, anagrelidu oraz metabolitów BCH24426 oraz RL603.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Płodność

U samców szczurów anagrelid w dawkach doustnych do 240 mg/kg mc. na dobę (dawka >1000 razy

większa od dawki 2 mg na dobę, w przeliczeniu na powierzchnię ciała) nie miał wpływu na płodność

i reprodukcję. U samic szczurów po podaniu produktu w dawce 30 mg/kg mc. na dobę obserwowano

zwiększoną częstość utraty zarodków przed i po zagnieżdżeniu oraz zmniejszenie średniej liczby żywych

zarodków. Po podaniu dawki na poziomie NOEL dla tego działania (10 mg/kg mc. na dobę), wartości

AUC anagrelidu oraz metabolitów BCH24426 i RL603 wyniosły, odpowiednio, 143- oraz 12- i 11-

krotnie więcej niż wartości AUC u ludzi po podaniu doustnym anagrelidu w dawce 2 mg na dobę.

Badania rozwoju zarodkowo-płodowego

Stosowaniu dawek toksycznych dla ciężarnych samic szczurów i królików towarzyszyła zwiększona

częstość występowania resorpcji zarodków i obumierania płodów.

W badaniu dotyczącym rozwoju pre- oraz postnatalnego, przeprowadzonym na samicach szczurów,

doustnie podawany anagrelid w dawkach ≥10 mg/kg powodował wydłużenie okresu ciąży. Po podaniu

dawki na poziomie NOEL (3 mg/kg mc. na dobę), wartości AUC dla anagrelidu oraz metabolitów

BCH24426 i RL603 wyniosły, odpowiednio, 14-, 2- i 2-krotnie więcej niż wartości AUC u ludzi po

doustnym podaniu anagrelidu w dawce 2 mg na dobę.

Podanie anagrelidu w dawce ≥60 mg/kg wydłużyło poród u suk i zwiększyło śmiertelność płodów. Po

podaniu dawki na poziomie NOEL (30 mg/kg mc. na dobę), wartości AUC dla anagrelidu oraz

metabolitów BCH24426 i RL603 wyniosły, odpowiednio, 425-, 31- i 13-krotnie więcej niż wartości

AUC u ludzi po doustnym podaniu anagrelidu w dawce 2 mg na dobę.

Działanie mutagenne i rakotwórcze

Badania potencjału genotoksycznego anagrelidu nie wykazały działań mutagennych ani klastogennych.

W dwuletnim badaniu rakotwórczości na szczurach stwierdzono zmiany nowotworowe i

nienowotworowe, spowodowane lub związane z nadmiernym działaniem farmakologicznym. Wśród nich

zaobserwowano wzrost częstości występowania guzów chromochłonnych nadnerczy, w porównaniu z

grupą kontrolną, u samców otrzymujących wszystkie wielkości dawek (≥ 3 mg/kg/dobę) i samic

otrzymujących dawki 10 mg/kg/dobę i większe. Najmniejsza dawka u samców (3 mg/kg/dobę)

odpowiada 37-krotnemu zwiększeniu wartości AUC u ludzi po podawaniu dawki 1 mg leku dwa razy na

dobę. Występowanie gruczolakoraków macicy pochodzenia epigenetycznego może być związane z

indukcją enzymu z rodziny CYP1. Zaobserwowano je u samic otrzymujących dawkę 30 mg/kg/dobę,

odpowiadającą 572-krotnemu zwiększeniu wartości AUC u ludzi po podawaniu dawki 1 mg leku dwa

razy na dobę.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki:

Laktoza jednowodna (200M)

Celuloza mikrokrystaliczna (PH 101)

Kroskarmeloza sodowa

Hydroksypropyloceluloza

Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Tusz

Szelak

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Potasu wodorotlenek

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 100 dni.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Blister

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Butelka z HDPE:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu

ochrony przed wilgocią.

Po pierwszym otwarciu szczelnie zamykać butelkę i przechowywać w suchym miejscu.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium

Wielkość opakowań: 84, 90 i 100 kapsułek, twardych.

Butelka z HDPE: Produkt leczniczy dostępny jest w białej, nieprzezroczystej, okrągłej butelce z HDPE,

z zamknięciem z PP. Butelka z HDPE zawiera środek pochłaniający wilgoć.

Wielkość opakowań:

100 kapsułek, twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego

do stosowania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny

z obowiązującymi przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Sokratesa 13D lokal 27

01-909 Warszawa

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację