SAC GREEN TEAT WASH

Land: Tsjekkia

Språk: tsjekkisk

Kilde: Ecolab

Kjøp det nå

Last ned Sikkerhetsdatablad (SDS)
24-11-2017

Tilgjengelig fra:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sikkerhetsdatablad

                SAC GREEN TEAT WASH
BEZPEČNOSTNÍ LIST
OBCHODNÍ NÁZEV SMĚSI
SAC GREEN TEAT WASH
ODPOVÍDÁ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1907/2006 (REACH), PŘÍLOHA II
(453/2010) - EVROPA
:
1.1 IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU
1.3 PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU
1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A
NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ
UVEDENÁ POUŽITÍ
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
KÓD PRODUKTU
:
NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ
1.4 TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE
NÁRODNÍ PORADNÍ ORGÁN/TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO
Přípravky k péči o stájové prostory. Manuální aplikace
Přípravky k péči o stájové prostory. Semi-automatická aplikace
Nejsou známa.
Ecolab Hygiene s.r.o.
Hlinky 118
603 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 543 518 250
Fax: +420 543 518 299
e-mail: office.brno@ecolab.com
:
VÝROBCE/ DISTRIBUTOR/
DOVOZCE
:
TELEFONNÍ ČÍSLO
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,
tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402
114047E
POUŽITÍ LÁTKY NEBO
PŘÍPRAVKU
:
Přípravek k mytí vemene
PŘÍPRAVEK JE URČEN VÝHRADNĚ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
VÝROBCE/ DISTRIBUTOR/ DOVOZCE
:
TELEFONNÍ ČÍSLO
543 518 111 (nepřetržitě)
VERZE
: 2
KLASIFIKACE
Neklasifikován.
:
Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích -
viz oddíl 11.
KLASIFIKACE V SOULADU S NAŘÍZENÍM (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI
DEFINICE PRODUKTU
:
Směs
Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.
KLASIFIKACE PODLE NAŘÍZENÍ 1999/45/ES [DPD]
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle směrnice
č.1999/45/ES a jejích dodatků.
2.2 PRVKY OZNAČENÍ
STANDARDNÍ VĚTY O
NEBEZPEČNOSTI
:
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
2.3 DALŠÍ NEBEZPEČNOST
Neklasifikován.
Nejsou známy závažné negativní účinky.
DATUM VYDÁNÍ/DATUM REVIZE
:
_1/10_
19 prosince 2012
_SAC GREEN TEAT WASH_
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
:
DALŠÍ NEBEZPEČÍ, KTERÁ
                
                Les hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre språk

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad bulgarsk 24-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad spansk 28-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad dansk 24-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad tysk 24-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad estisk 24-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad gresk 25-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad fransk 23-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad latvisk 25-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad litauisk 26-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad ungarsk 25-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad nederlandsk 23-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad polsk 26-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad portugisisk 26-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad rumensk 26-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad slovakisk 27-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad slovensk 27-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad finsk 24-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad svensk 24-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad russisk 27-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad norsk 26-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad ukrainsk 28-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad kroatisk 24-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad serbisk 27-11-2017

Søk varsler relatert til dette produktet