SAC GREEN TEAT WASH

Repubblica Ceca - ceco - Ecolab

Compra

Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza (SDS)
24-11-2017
Commercializzato da:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Numero dell'autorizzazione:
114047E

Documenti in altre lingue

Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
bulgaro 24-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
spagnolo 28-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
danese 24-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
tedesco 24-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
estone 24-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
greco 25-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
francese 23-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
lettone 25-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
lituano 26-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
ungherese 25-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
olandese 23-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
polacco 26-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
portoghese 26-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
rumeno 26-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
slovacco 27-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
sloveno 27-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
finlandese 24-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
svedese 24-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
russo 27-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
norvegese 26-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
ucraino 28-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
croato 24-11-2017
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza
serbo 27-11-2017

Leggi il documento completo

SAC GREEN TEAT WASH

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

SAC GREEN TEAT WASH

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Přípravky k péči o stájové prostory. Manuální aplikace

Přípravky k péči o stájové prostory. Semi-automatická aplikace

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

114047E

Použití látky nebo

přípravku

:

Přípravek k mytí vemene

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 2

Klasifikace

Neklasifikován.

:

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

2.2 Prvky označení

Standardní věty o

nebezpečnosti

:

Pokyny pro bezpečné zacházení

2.3 Další nebezpečnost

Neklasifikován.

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Datum vydání/Datum revize

:

1/10

19 prosince 2012

SAC GREEN TEAT WASH

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

Nevztahuje se.

Na základě současných znalostí dodavatele nejsou ve výrobku přítomny žádné další složky v koncentracích, dle kterých

by mohl být klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v tomto

oddíle.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

[1] Látka klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo pro životní prostředí

[2] Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

[3] Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[4] Látka splňuje kritéria pro vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

Směsi

3.2

Vypláchněte ústa vodou. Jestliže byl materiál požit a postižená osoba je při vědomí,

podávejte k pití vodu v malých dávkách. Nevyvolávejte zvracení, pokud to není

výslovně doporučeno lékařem. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou

pomoc.

Styk s kůží

Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a

spodní víčka. Vyjměte případně používané kontaktní čočky. V případě

přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažené části pokožky důkladně opláchněte vodou. Odstraňte kontaminovaný

oděv a obuv. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.1 Popis první pomoci

Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze

usnadňující dýchání. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámky pro lékaře

Postupujte podle příznaků. Pokud došlo k požití či nadýchání většího množství

přípravku, okamžitě kontaktujte lékaře s toxikologickou specializací.

Požití

Vdechnutí

Styk s okem

:

:

:

:

:

Specifická opatření

Ochrana pracovníků první

pomoci:

:

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Potenciální akutní účinky na zdraví

Vdechnutí

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Nejsou známy závažné negativní účinky.

:

Požití

Styk s kůží

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Nejsou známy závažné negativní účinky.

:

Styk s okem

Známky a příznaky nadměrné expozice

Styk s kůží

Požití

Vdechnutí

Žádné specifické údaje.

Žádné specifické údaje.

Žádné specifické údaje.

:

:

:

Styk s okem

:

Žádné specifické údaje.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Není specifické ošetřování.

:

Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro přítomné osoby, ani

akce prováděné bez řádného předchozího proškolení.

Datum vydání/Datum revize

:

2/10

19 prosince 2012

SAC GREEN TEAT WASH

Ihned zamezte přítomnosti nepovolaných osob v prostoru hašení. Nesmí být

podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro přítomné osoby, ani akce

prováděné bez řádného předchozího proškolení.

Nebezpečné produkty

hoření.

Nebezpečí z látky nebo

...

Leggi il documento completo

Cerca alert relativi a questo prodotto

Condividi questa pagina