Diprivan 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, emulsion

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Kjøp det nå

Preparatomtale Preparatomtale (SPC)

17-05-2021

Aktiv ingrediens:
Propofol
Tilgjengelig fra:
Aspen Pharma Trading Limited
ATC-kode:
N01AX10
INN (International Name):
propofol
Dosering :
10 mg/ml
Legemiddelform:
injektions-/infusionsvæske, emulsion
Autorisasjon status:
Markedsført
Autorisasjonsnummer:
12090
Autorisasjon dato:
1986-11-06

Les hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diprivan 10 mg/ml, injektionsvæske-/infusionsvæske, emulsion

Diprivan 20 mg/ml, injektionsvæske-/infusionsvæske, emulsion

propofol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Diprivan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Diprivan

Sådan bliver du behandlet med Diprivan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Diprivan tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes generelle anæstetika. Generelle anæstetika bruges

til at fremkalde bevidstløshed (søvn), så der kan udføres en kirurgisk operation eller andre indgreb. De

kan også anvendes som beroligende midler (så du bliver søvnig, men ikke falder helt i søvn).

Diprivan anvendes desuden som beroligende middel ved medicinske undersøgelser og i forbindelse

med intensiv behandling af patienter i respirator.

Diprivan 10 mg/ml anvendes til:

Indledning af fuld bedøvelse hos voksne samt børn over 1 måned.

Bedøvelse under diagnosticering og kirurgiske indgreb, alene eller i kombination med lokal

eller regional bedøvelse hos voksne samt børn over 1 måned.

Bedøvelse af patienter over 16 år under intensiv behandling.

Diprivan 20 mg/ml anvendes til:

Indledning af fuld bedøvelse hos voksne samt børn over 3 år.

Bedøvelse under diagnosticering og kirurgiske indgreb, alene eller i kombination med lokal

eller regional bedøvelse hos voksne samt børn over 3 år.

Bedøvelse af patienter over 16 år under intensiv behandling.

2.

Det skal du videom Diprivan

Lægen kan have ordineret anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysninger på doseringsetiketten.

Brug ikke Diprivan:

hvis du er allergisk over for propofol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diprivan (angivet i

punkt 6).

hvis du er allergisk overfor jordnødder (peanuts) eller soja, må du ikke anvende dette

lægemiddel.

Diprivan må ikke anvendes til børn på 16 år eller derunder til bedøvelse i intensiv behandling.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet inden du får Diprivan, hvis du:

har nedsat nyre-, lever-, hjerte- eller åndedrætsfunktion

har haft et stort blodtab eller generelt føler dig svækket

har nedsat ilttilførelse til vævet

har alvorlige skader på nervesystemet

har blodforgiftning (sepsis)

har et handicap

har forstyrrelser i fedtomsætningen eller andre tilstande, hvor indgift af fedtstof er

uhensigtsmæssig

har øget risiko for zinkmangel, f.eks. hvis du har brandsår, diarré og/eller alvorlig

blodforgiftning

har epilepsi

har en sygdom, som kaldes mitokondriesyndrom (en sygdom, som vedrører cellernes

energiproduktion)

Du kan føle dig svækket efter brug af Diprivan, men det varer typisk ikke længere end 12 timer.

Lægen vil tale med dig, om du bør følges med en ledsager, når du forlader sygehuset, samt hvor længe

du skal vente, før du kan foretage koncentrationskrævende opgaver, såsom bilkørsel, cykle eller

betjening af maskiner. Derudover kan anvendelse af andre lægemidler virke mere bedøvende end

ellers (f.eks. benzodiazepiner, opiater, alkohol).

Diprivan må ikke anvendes til nyfødte børn.

Diprivan 20 mg/ml anbefales ikke til børn under 3 år.

Når Diprivan anvendes som bedøvelsesmiddel under en operation kan der forekomme ufrivillige

bevægelser, hvilket kan udgøre en risiko for operationsstedet.

Brug af anden medicin sammen med Diprivan

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Visse beroligende og smertestillende lægemidler såsom benzodiazepiner og opiater kan forstærke den

bedøvende virkning af Diprivan.

Lavt blodtryk (kraftigt) er blevet set efter indgivelse af propofol til patienter i behandling med

rifampicilin.

Brug af Diprivan sammen med alkohol

Alkohol kan forstærke den bedøvende virkning af Diprivan.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du får Diprivan.

Diprivan bør ikke anvendes, hvis du er gravid, med mindre det er absolut nødvendigt.

Diprivan udskilles i modermælken og du bør derfor ikke amme i 24 timer efter du har fået Diprivan.

Modermælk, der dannes i løbet af denne periode, skal kasseres.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diprivan kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes

i trafikken eller arbejde med maskiner. Læs indlægssedlen omhyggeligt. Kontakt lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle, fordi lægemidlet kan påvirke din evne til at

køre bil eller cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner, fordi lægemidlet kan påvirke din evne til at

betjene værktøj eller maskiner.

Diprivan indeholder sojaolie

Dette lægemiddel indeholder sojaolie. Du må ikke bruge Diprivan, hvis du er overfølsom over for

jordnødder (peanut) eller soja.

Diprivan indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. milliliter, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge Diprivan

Diprivan bør kun gives til dig af narkoselæger eller sundhedspersonale, med specialuddannelse i

smertelindring eller intensivbehandling.

Den dosis du får, vil variere afhængigt af din alder, vægt og fysiske form. Lægen vil sikre, at du får

den rigtige dosis til at opnå bedøvelse, samt til at opretholde bedøvelsen, ved omhyggeligt at overvåge

dine reaktioner og livsvigtige funktioner (puls, blodtryk, åndedræt osv.).

Du skal være under konstant overvågning, og udstyr til at sikre frie luftveje, kunstigt åndedræt,

ilttilførsel og genoplivning skal være tilgængelig. Diprivan bør gives til dig af en anden person end

den, der undersøger/stiller diagnosen eller opererer dig.

Til voksne anvendes både Diprivan 10 mg/ml og Diprivan 20 mg/ml.

Til børn anvendes kun Diprivan 10 mg/ml og kun til narkose. Diprivan må ikke anvendes til narkose

hos nyfødte børn.

Efter narkosen skal du være tilstrækkeligt udhvilet, før du sendes hjem.

Hvis du har fået for meget Diprivan

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Diprivan, og du føler dig

utilpas.

Overdosering kan føre til nedsat funktion af hjertet og kredsløbet samt svækket vejrtrækning. Ved

nedsat hjerte- og kredsløbsfunktion kan man sænke hovedlejet. I alvorlige tilfælde behandles med

medicin. Svækket vejrtrækning behandles med kontrolleret ventilation tilsat ilt.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I begyndelsen af narkosen kan der forekomme lavt blodtryk og forbigående forstyrrelser af

åndedrættet.

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere en 1 ud af 10 personer:

Lokal smerte ved injektionsstedet under behandlingen.

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Langsom puls.

Forbigående uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser.

Hovedpine i opvågningsfasen.

Kvalme og opkastning i opvågningsfasen.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer:

Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer:

Epilepsi-lignende bevægelser, inklusiv generelle kramper og krampetilstande, som gør at

kroppen bøjes bagover i en bue og hviler på nakken og hælene (opistotonus).

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer:

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.

Bevidstløshed efter operationen.

Misfarvning af urin efter langvarig brug.

Feber efter operationen.

Nekrose (dødt væv) efter utilsigtet administration uden for en blodåre.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaksi). Kan være livsfarligt.

Tab af seksuelle hæmninger.

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste

medskummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: Forekomst kan ikke angives på baggrund af

tilgængelige data:

Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan

ende med nyresvigt.

Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde

bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning (metabolsk acidose).

Forstørrelse af leveren.

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.

Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet.

Højt niveau af fedtstof i blodet (hyperlipidæmi).

Opstemthed.

Stofmisbrug og stofafhængighed.

Ufrivillige bevægelser.

Unormal EKG.

Hjerterytmeforstyrrelser.

Hjertesvigt.

Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle.

Lokal smerte eller hævelse efter utilsigtet administration uden for en blodåre.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Diprivan må ikke opbevares ved temperaturer over 25

C. Må ikke opbevares koldt.

Omrystes inden brug.

Opbevar Diprivan utilgængeligt for børn.

Brug ikke Diprivan efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Brug ikke Diprivan, hvis der er tydelige tegn på forringelse af produktet.

Restmængder skal bortskaffes. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diprivan indeholder:

Aktivt stof: Propofol: 1 ml emulsion indeholder 10 mg og 20 mg

Øvrige indholdsstoffer: Sojaolie, æg phospholipider, glycerol (E422), dinatriumedetat,

natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Diprivan er en injektions- eller infusionsvæske, hvid emulsion, som levers i følgende pakninger:

Diprivan 10 mg/ml

20 ml fyldt injektionssprøjte

50 ml fyldt injektionssprøjte

20 ml ampul (glas)

50 ml hætteglas

100 ml hætteglas

Diprivan 20 mg/ml

10 ml fyldt injektionssprøjte

50 ml fyldt injektionssprøjte

50 ml hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus

Dublin 24, Irland

Repræsentant:

Aspen Nordic Branch Office of Aspen Pharma Ireland Ltd.

Borupvang 3, 2750 Ballerup

Danmark

Fremstiller:

Cordon Pharma S.P.A, Viale dell'Industria 3, 20867 Caponago, Italien

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA,

Storbritannien

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2019

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Beholderen skal omrystes før brug. Alt indhold, der eventuelt er til overs efter endt brug, skal tilintetgøres.

Når den fyldte sprøjte anvendes sammen med en sprøjtepumpe, skal man sikre sig, at sprøjte og

pumpe passer sammen. Det er særligt vigtigt, at sprøjtepumpen er beskyttet mod aspiration af væske

og er forsynet med en okklusionsalarm, som indstilles til at varsle ved højest 1000 mm Hg. Hvis

pumpen kan programmeres til forskellige sprøjtetyper, skal indstillingen ”B-D 50/60 ml Plastipak”

anvendes for Diprivansprøjten.

Diprivan indeholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler, og emulsionen tillader vækst af mikro-

organismer. Der skal anvendes aseptiske procedurer ved håndtering af præparatet. Ved brug af store

doser til voksne, anbefales det at anvendes Diprivan 20 mg/ml for at mindske kontamineringsrisikoen

som følge af gentagne sprøjtetilkoblinger. Ved brug af ampuller/hætteglas, trækkes præparatet op i en

steril sprøjte eller overføres til et sterilt infusionssæt med det samme, efter forseglingen er brudt, og

administrationen påbegyndes umiddelbart. Aseptisk miljø skal opretholdes for Diprivan og

infusionsudstyret under hele administrationsperioden. Indholdet i en enkelt Diprivansprøjte er til

engangsbrug for en enkelt patient. Efter afsluttet infusions skal restindhold og sprøjte/infusionssæt

kasseres. I henhold til gældende retningslinjer for tilførsel af lipidemulsioner, må varighed af den

enkelte infusion på grund af kontamineringsrisikoen ikke overstige 12 timer. Ved administration ud

over 12 timer, skal sprøjte/infusionssæt skiftes minimum hver 12. time. Afvigelser fra denne

procedure har i enkelte rapporterede tilfælde ført til infektioner/sepsis.

Hvis andre infusionsvæsker skal tilføres via samme kanyle, skal tilførslen ske så tæt ved venekanylen

som muligt.

Mikrobiologisk filter må ikke anvendes ved administration af Diprivan.

Diprivan kan ved intravenøs infusion gives ufortyndet fra plastsprøjte, infusionsflasker af glas eller fra

markedsførte forfyldte sprøjter. Forfyldte sprøjter med Diprivan har en lavere friktionsmodstand end

engangssprøjter af plast. Hvis den forfyldte sprøjte anvendes uden infusionspumpe, må forbindelsen

mellem sprøjten og patienten ikke stå åben uden opsyn. Ved brug af ufortyndet Diprivan anbefales det

at tilkoble en sprøjtepumpe eller en volumetrisk pumpe for at kontrollere infusionshastigheden.

Diprivan 10 mg/ml kan fortyndes med 5% glukose i PVC-plastpose eller infusionsflasker af glas.

Blandingsforholdet Diprivan + glucose: 1+1, 1+2, 1+3 eller 1+4. Fortyndingsgraden må ikke overstige

1+4 (propofolkoncentrationen skal være ≥ 2 mg/ml). Blandingen tilberedes aseptisk umiddelbart før

infusion og skal anvendes inden for 6 timer efter tilberedning.

Ved infusion af fortyndinger af Diprivan 10 mg/ml er et infusionssæt alene ikke tilstrækkeligt for at

undgå risikoen for en ukontrolleret infusion af et stort volumen. Et målekammersæt, en dråbetæller

eller en volumetrisk pumpe skal kobles til og risikoen for ukontrolleret infusion tages i betragtning ved

bestemmelse af lægemiddelkoncentrationen og –mængde.

For at mindske smerte ved injektionsstedet kan Diprivan 10 mg/ml blandes umiddelbart før anæstesi

med lidokain 1% i forholdet 20 dele Diprivan til maksimalt 1 del lidokainopløsning.

Diprivan bør ikke blandes med andre infusionsvæsker før administration, men Diprivan 10 mg/ml kan

tilsættes natriumchlorid 0,9%, glukose 5% eller glukose 4% med natriumchlorid 0,18% via løbende

infusionsdryp.

Diprivan 10 mg/ml kan før brug blandes med alfentanil injektionsvæske, som indeholder 500 µg/ml

alfentanil (Janssen Pharma) i forholdet 20:1 til 50:1 w/w. Blandingen skal foretages sterilt og skal

anvendes inden for 6 timer.

De neuromuskulære blokkere atracurium og mivacurium bør ikke administreres gennem samme IV-line

som Diprivan uden forudgående skylning.

Samtidig tilførsel af Diprivan 10 mg/ml og andre injektions- /infusionsvæsker

Teknik

Injektions-

/infusionsvæske

Tilberedning

Forholdsregler

Fortynding før brug

Glukose

infusionsvæske 5%.

Bland 1 del Diprivan

10 mg/ml med indtil 4

dele glukose 5% i PVC-

plastpose eller

infusionsflaske af glas.

Propofolkoncentrationen

skal være ≥ 2 mg/ml.

Tilberedes aseptisk

umiddelbart før brug.

Blandingen er stabil i

op til 6 timer.

Fortynding før brug

Lidokain

injektionsvæske 1%

(uden

konserveringsmidler).

Bland 20 dele Diprivan

10 mg/ml med

maksimalt 1 del lidokain

injektionsvæske.

Udelukkende i

forbindelse med

opstart af anæstesi.

Blandingen tilberedes

aseptisk umiddelbart

før brug.

Fortynding før brug

Alfentanil

injektionsvæske 500

µg/ml

Bland 20-50 dele

Diprivan 10 mg/ml med

1 del alfentanil

injektionsvæske.

Tilberedes aseptisk.

Blandingen er stabil i

op til 6 timer.

Via løbende

infusionsdryp

Glukose

infusionsvæske 5%.

Tilføres så tæt ved

venekanylen som

muligt.

Via løbende

infusionsdryp

Natriumchlorid

infusionsvæske 0,9%.

Tilføres så tæt ved

venekanylen som

muligt.

Via løbende

infusionsdryp

Glukose

infusionsvæske 4%

med 0,18%

natriumchlorid.

Tilføres så tæt ved

venekanylen som

muligt.

Les hele dokumentet

10. maj 2021

PRODUKTRESUMÉ

Diprivan, injektions-/infusionsvæske, emulsion

D.SP.NR.

06422

LÆGEMIDLETS NAVN

Diprivan

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml emulsion indeholder 10 mg og 20 mg (1 og 2 %) propofol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

1 ml emulsion indeholder 100 mg sojaolie

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske, emulsion

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

10 mg/ml formulering

Diprivan er et kortvirkende, intravenøst, generelt anæstetikum til:

Induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi hos voksne samt børn over 1 måned.

Sedering under diagnosticering og kirurgiske indgreb, alene eller i tillæg til lokal eller

regional anæstesi hos voksne samt børn over 1 måned.

Sedering af ventilerede patienter over 16 år under intensiv behandling.

20 mg/ml formulering

Diprivan er et kortvirkende, intravenøst, generelt anæstetikum til:

Induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi hos voksne samt børn over 3 år.

Sedering under diagnosticering og kirurgiske indgreb, alene eller i tillæg til lokal eller

regional anæstesi hos voksne samt børn over 3 år.

Sedering af ventilerede patienter over 16 år under intensiv behandling.

dk_hum_12090_spc.doc

Side 1 af 16

Dosering og indgivelsesmåde

Det vil normalt være nødvendigt at give supplerende analgetika i tillæg til Diprivan.

Diprivan 20 mg/ml bør ikke gives som bolusinjektion.

Diprivan har været anvendt i forbindelse med spinal og epidural anæstesi og med almindeligt

brugte præmedicineringer, neuromuskulære blokkere, inhalationsanæstetika og analgetika

uden, at der har været observeret farmakologiske interaktioner. Lavere doser af Diprivan kan

være nødvendige, når den universelle anæstesi anvendes i tillæg til en regional anæstesi.

For vejledning vedrørende administration af Diprivan som ‘Diprifusor’- target controlled

infusion (TCI), som indeholder ‘Diprifusor’ - TCI software henvises til 4.2.- D. Brugen er

afgrænset til induktion og vedligeholdelse af anæstesi hos voksne. ‘Diprifusor’-TCI-

systemet anbefales ikke til børn.

For vejledning i administration og fortynding af præparatet før indgift, se pkt. 6.6.

Voksne

Generel anæstesi

Induktion til universel anæstesi:

Diprivan 10 mg/ml kan anvendes til at inducere anæstesi ved langsom bolusinjektion eller

infusion. Diprivan 20 mg/ml bør kun gives som infusion ved induktion af anæstesi og kun

til patienter, der fortsætter med at få Diprivan 20 mg/ml til vedligeholdelse af anæstesien.

Hos præmedicinerede og ikke-præmedicinerede patienter titreres Diprivan til klinisk respons,

hvor patienten viser tegn på anæstesi (normalt ca. 40 mg pr. 10 sekunder hos en

gennemsnitlig rask voksen ved enten bolusinjektion eller infusion). De fleste voksne under

55 år vil behøve 1,5-2,5 mg/kg. Den totale dosis kan reduceres ved langsommere

administration (20-50 mg/min). Patienter over 55 år vil sædvanligvis behøve mindre.

Patienter i ASA-klasse 3 og 4 bør få en langsommere indgift (ca. 20 mg pr. 10 sekunder).

Vedligeholdelse af universel anæstesi:

Anæstesien kan vedligeholdes ved at administrere Diprivan enten som kontinuerlig

infusion eller som bolusinjektioner så den ønskede anæstesi dybde bibeholdes.

Kontinuerlig infusion: Både Diprivan 10 mg/ml og 20 mg/ml kan bruges. Den nødvendige

administrationshastighed varierer betydeligt mellem patienter. Normalt vil 4-12

mg/kg/time opretholde en tilfredsstillende anæstesi.

Gentagne bolusinjektioner: Hvis anæstesien vedligeholdes ved gentagen indgift af

bolusinjektioner, anbefales det, at man kun bruger Diprivan 10 mg/ml. Portioner på 25-50

mg kan gives, afhængigt af det kliniske behov.

Sedering af ventilerede patienter under intensiv terapi:

Til sedering under intensiv terapi, anbefales det, at Diprivan gives som kontinuerlig

infusion til ventilerede patienter. Infusionshastigheden bør justeres efter, hvor dyb en

sedering, der er behov for. 0,3-4,0 mg/kg/time giver normalt en tilfredsstillende sedering

(se pkt. 4.4).

Administration af Diprivan ved hjælp af ‘Diprifusor’-TCI-systemet anbefales ikke ved

sedering.

dk_hum_12090_spc.doc

Side 2 af 16

Ældre

Hos ældre patienter er dosisbehovet til induktion af anæstesi reduceret. Ved

dosisfastsættelse skal der tages udgangspunkt i patientens fysiske tilstand og alder. Den

reducerede dosis bør gives med en langsommere hastighed og titreres til respons. Når

Diprivan anvendes til vedligeholdelse af anæstesi eller sedering bør infusionshastigheden

eller ”target”-koncentrationen ligeledes reduceres. Hos patienter i ASA-klasse 3 og 4

kræves yderligere reduktion i dosis og infusionshastighed. Hurtig bolusadministration

(enkel eller gentagne) bør ikke anvendes hos ældre, da dette kan føre til kardiorespiratorisk

depression.

C. Børn

Administration af Diprivan ved hjælp af ‘Diprifusor’ TCI-systemet anbefales ikke til

børn.

Diprivan anbefales ikke til anæstesi af børn under 1 måned (se pkt. 4.4).

Kun 10 mg/ml formuleringen må anvendes i børn i alderen 1 måned til 3 år.

I børn over 3 år kan Diprivan 10 mg/ml eller Diprivan 20 mg/ml anvendes.

Generel anæstesi hos børn

Induktion af

anæstesi:

Ved induktion af anæstesi skal Diprivan titreres langsomt, indtil der observeres kliniske

tegn på, at anæstesiens virkning er indtruffet. Dosis skal tilpasses efter alder og/eller

kropsvægt. Hos de fleste patienter over 8 år er en dosis Diprivan på 2,5 mg/kg kropsvægt

nødvendig for at inducere anæstesi. Hos mindre børn, især mellem 1 måned og 3år, kan en

højere dosis være nødvendig (2,5-4 mg/kg kropsvægt)

Vedligeholdelse af generel anæstesi:

Anæstesien kan vedligeholdes ved at administrere Diprivan ved infusion eller gentagne

bolusinjektioner for at opretholde den ønskede anæstesidybde. Kun 10 mg/ml

formuleringen må anvendes til gentagne bolusinjektioner.

Den nødvendige administrationshastighed varierer betydeligt fra patient til patient, men

ved hastigheder i området 9-15 mg/kg/t opnås i reglen en tilfredsstillende anæstesi. Hos

mindre børn, især mellem 1 måned og 3 år, kan dosiskravene være højere.

Lavere doser anbefales til ASA III- og IV-patienter (se også pkt. 4.4).

Sedering ved diagnostiske og kirurgiske indgreb hos børn

Doser og administrationshastigheder skal justeres efter den ønskede anæstesidybde og det

kliniske respons. De fleste patienter har behov for en Diprivan-dosis på 1-2 mg/kg

kropsvægt for at opnå sedering. Sederingen kan vedligeholdes ved at titrere Diprivan-

infusionen, indtil det ønskede sederingsniveau er opnået. Hos de fleste patienter er en

Diprivan- dosis på 1,5-9 mg/kg/t nødvendig.

Ved brug af Diprivan 10 mg/ml: Infusionen kan suppleres med bolusadministration af op

til 1 mg/kg kropsvægt, hvis en hurtig forøgelse af sederingens dybde er nødvendig.

Hos ASA III- og IV-patienter kan lavere doser være nødvendige.

dk_hum_12090_spc.doc

Side 3 af 16

Sedering af ventilerede patienter under intensiv terapi:

Diprivan er kontraindiceret til sedering af børn under 16 år under intensiv terapi (se pkt.

4.3 og 4.4).

Target Controlled Infusion (TCI) - Administration af Diprivan ved hjælp af

‘Diprifusor’ TCI-systemet.

Diprivan kan administreres ved hjælp af ”Target Controlled Infusion” med Diprifusor TCI-

systemet, der inkorporerer Diprifusor TCI-software. Dette system virker kun, når fyldte

sprøjter med Diprivan 1 eller 2 % benyttes, idet sprøjterne genkendes via elektronisk

mærkning. Diprifusor TCI-systemet tilpasser automatisk infusionshastigheden, så den

valgte koncentration af Diprivan opnås. Brugerne skal være fortrolige med

brugermanualen til infusionspumpen og med administration af Diprivan ved hjælp af TCI

samt med den korrekte brug af sprøjteidentifikationssystemet.

Diprifusor TCI-systemet har to indstillinger til target-kontrolleret infusion: target-

blodkoncentration og target-koncentration på virkningsstedet (hjerne). Tidligere modeller

har kun haft target-blodkoncentrationsfunktionen.

Administration af Diprivan ved hjælp af ‘Diprifusor’ TCI-systemet er indskrænket til

voksne til induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi. Det anbefales ikke ved

sedering eller hos børn.

Med systemet er der mulighed for at opnå og kontrollere en ønsket induktion og

anæstesidybde ved at indstille og tilpasse (forudbestemte) target-blodkoncentrationer eller

target-hjerne(virkningsstedet)-koncentrationer af propofol. Anvendelse af funktionen med

target-hjerne(virkningsstedet)-koncentrationsfunktionen medfører en hurtigere induktion af

anæstesi end anvendelse af target-blodkoncentrationsfunktionen.

Diprifusor TCI-systemet går ud fra, at patientens initiale target-koncentrationer er nul. For

patienter der for nylig har fået propofol kan der derfor være behov for at vælge en lavere

initial target -koncentration når Diprifusor TCI opstartes. Derudover anbefales det ikke

straks at anvende Diprifusor TCI hvis pumpen har været slukket.

Vejledning i target-koncentrationer af propofol er givet nedenfor. Idet propofols

farmakokinetik og dynamik varierer fra patient til patient, bør target-koncentrationer af

propofol både hos præ- og non-medicinerede patienter titreres efter klinisk respons, således

at den ønskede anæstesidybde opnås.

Hos voksne patienter under 55 år induceres anæstesi sædvanligvis med target-propofol-

blodkoncentrationer mellem 4-8 µg/ml eller target-hjerne(virkningsstedet)-koncentrationer

på 2,5 til 4 µg/ml.Hos præmedicininerede patienter anbefales en initial target-

blodkoncentration på 4µg/ml eller target-hjerne(virkningsstedet)-koncentrationer på 2,5

µg/ml; hos non-præmedicinerede patienter anbefales en initial target-blodkoncentration på

6 µg/ml eller target-hjerne(virkningstedet)-koncentration på 4 µg/ml. Induktionstiden ved

target-blodkoncentrationer ligger generelt inden for 60-120 sekunder. Højere target-

blodkoncentrationer tillader hurtigere induktion af anæstesi, men kan ledsages af en mere

udpræget hæmodynamisk og respiratorisk depression. Når der anvendes target-

hjerne(virkningsstedet)-koncentrationer, er det ikke nødvendigt og heller ikke anbefalet at

anvende højere targets for at opnå en hurtigere induktion af anæstesi.

dk_hum_12090_spc.doc

Side 4 af 16

Lavere initiale target-koncentrationer benyttes hos patienter over 55 år samt hos patienter i

ASA-klasse 3 og 4 (anvendelse af target-hjerne(virkningsstedet)-koncentrationsfunktionen

til patienter med ASA klasse 4 anbefales ikke). Ved target-hjerne(virkningsstedet)-

koncentrationsfunktionen bør der anvendes et initial target på 0,5 til 1,0 µg/ml. For begge t

arget-koncentrationsfunktioner kan target da stige i trin på 0,5-1,0 μg/ml pr. 1. minut for at

opnå en gradvis induktion af anæstesi.

Indstillinger for target-propofol koncentration i voksne er også præsenteret i Tabel 1

Tabel 1 Indstillinger for Target Propofol Koncentration i voksne

Indstillinger

18-55 år

18-55 år

non-

præmedicinerede

18-55 år

Præmedicinerede

Over 55 år

eller ASA

III & IV

Target-blod-

koncentration

4 til 8 μg/ml

6 μg/ml

4 μg/ml

Reducere

target-

indstilling

Target-hjerne-

(virkningstedet)-

koncentration

2.5 til 4

μg/ml

4 μg/ml

2.5 μg/ml

0.5 til 1.0

µg/ml og 0.5

til 1.0 µg/ml

i stigninger

som det

kræves med

mellemrum

på 1 minut *

* Anbefales ikke til ASA IV patienter

Normalt suppleres med analgetika, og target-koncentrationerne ved vedligeholdelse af

anæstesi bør reduceres afhængigt af hvor meget analgetika, som sideløbende er

administreret. Target-propofol-blodkoncentrationer i intervallet mellem 3 og 6 µg/ml og

target-hjerne(virkningsstedet)-koncentrationer på 2,5 til 4 µg/ml vil normalt medføre en

tilfredsstillende induktion og vedligeholdelse af anæstesien. Ved fravær af supplerende

analgesi kan det være nødvendigt med højere target-hjerne(virkningsstedet)-

koncentrationer på 5 til 6 µg/ml for at lette laryngoskopi eller for at eliminere reaktioner på

smertefulde stimuli.

Ved begge target-koncentrationsfunktioner forudses det, at opvågning sker ved

propofolkoncentrationer (blod eller hjerne) i intervallet 1-2 µg/ml og vil afhænge af

mængden af indgivet analgetika under vedligeholdelsen. Når target-koncentrationer

reduceres, stopper Diprifusor midlertidigt infusionen, hvilket lader koncentrationerne

falde, og der opnås dermed hurtigere et nyt target.

Beholderen skal omrystes før brug. Alt indhold, der eventuelt er til overs efter endt brug,

skal tilintetgøres.

Kontraindikationer

Diprivan er kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed over for propofol eller

over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

dk_hum_12090_spc.doc

Side 5 af 16

Diprivan indeholder sojaolie, og det må derfor ikke anvendes til patienter med

overfølsomhed over for soja eller jordnødder (peanuts).

Diprivan må ikke anvendes til børn på 16 år eller derunder til sedering i intensiv

behandling (se pkt. 4.4).

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Diprivan bør kun gives af personale, der er uddannet i anæstesi (eller, hvor det er relevant,

læger med speciale i pleje af intensivpatienter.). Patienten bør monitoreres konstant, og der

skal altid være adgang til faciliteter til at holde patientens luftveje åbne, kunstig

ventilering, iltbehandling og andre genoplivningsfaciliteter. Diprivan bør ikke

administreres af den person, som udfører det diagnostiske eller kirurgiske indgreb.

Der er blevet rapporteret om misbrug og afhængighed af propofol, især af

sundhedspersonale. Som med anden generel anæstesi kan indgivelse af Diprivan uden

luftvejsbehandling medføre fatale luftvejskomplikationer.

Når propofol administreres som lokalbedøvelse i forbindelse med kirurgiske og

diagnostiske indgreb, skal patienterne overvåges kontinuerligt for tidlige tegn på

hypotension, luftvejsobstruktion og iltdesaturation.

Som med andre sedativer kan der forekomme ufrivillige bevægelser hos patienten, når

propofol anvendes under kirurgiske indgreb. Under indgreb, der kræver immobilitet, kan

disse bevægelser udgøre en risiko for operationsstedet.

Der kræves tilstrækkelig tid inden patienten udskrives for at sikre patientens fulde

opvågning efter indgivelse af propofol.

Efter anvendelse af Diprivan kan der meget sjældent forekomme en periode med post-

operativ bevidstløshed, som kan ledsages af en stigning i muskeltonus. Dette kan muligvis

være forudgået af en vågen periode. Selvom bedring er spontan, bør bevidstløse patienter

overvåges nøje.

Propofol-fremkaldt funktionsnedsættelse kan almindeligvis ikke påvises efter 12 timer.

Virkningen af propofol, indgrebet, samtidig medicinering, patientens alder og

almentilstand, bør indgå i overvejelserne, når patienterne informeres om:

At have en ledsager, når de forlader administrationsstedet.

At vente med farlige eller koncentrationskrævende opgaver, såsom bilkørsel.

Brug af andre midler kan virke mere sederende (herunder benzodiazepiner, opiater,

alkohol).

Som ved andre intravenøse anæstetika, skal der udvises forsigtighed, når disse gives til

patienter med nedsat hjerte-, åndedræts-, nyre- eller leverfunktion samt til hypovolæmiske

eller invalide patienter. Propofol-clearance afhænger af blodgennemstrømningen, og derfor

vil samtidig behandling med lægemidler, der mindsker hjertets minutvolumen, også

reducere propofol-clearance.

Diprivan har ingen vagolytisk aktivitet og er blevet sat i forbindelse med tilfælde af

bradykardi (til tider alvorlig) og asystoli. Intravenøs indgift af et antikolinergikum før

indledning eller under v vedligeholdelse af anæstesien bør overvejes, især i situationer,

hvor den vagale tonus er prædominant, eller hvor Diprivan anvendes sammen med andre

lægemidler, som kan forårsage bradykardi.

dk_hum_12090_spc.doc

Side 6 af 16

Diprivan kan medføre kramper hos patienter med epilepsi.

Særlig omsorg bør udvises for patienter med forstyrrelse i fedtmetabolismen eller andre

tilstande, hvor lipidemulsioner bør anvendes med forsigtighed.

Propofol må ikke anvendes til patienter i alderen 16 år og derunder til sedering i intensiv

terapi, da sikkerhed og virkning af propofol til sedering i denne aldersgruppe ikke er påvist

(se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Diprivan anbefales ikke til nyfødte, da denne patientpopulation ikke er tilstrækkeligt

undersøgt. Farmakokinetiske oplysninger (se pkt. 5.2) angiver, at clearance er betydeligt

reduceret hos nyfødte, men med en meget stor interindividuel variabilitet. Relativ

overdosering kan forekomme ved administration af doser anbefalet til større børn, og kan

medføre alvorlig kardiovaskulær depression.

Diprivan 20 mg/ml anbefales ikke til børn under 3 år, da det er vanskeligt at titrere så små

mængder.

Rådgivning for intensivafdelinger

Anvendelse af emulsionsinfusioner med propofol til sedering i intensiv terapi er blevet

associeret med en række metaboliske forstyrrelser og organsystemsvigt, der kan være

dødelige. Der er blevet rapporteret om kombinationer af følgende: Metabolisk acidose,

rhabdomyolyse, hyperkaliæmi, hepatomegali, nyreinsufficiens, hyperlipidæmi,

hjertearytmi, brugadatype-EKG (forhøjet ST-segment og inverteret t-tak***) og hurtigt

tiltagende hjerteinsufficiens, der som regel ikke responderer på støttebehandling med

inotroper. Kombinationen af disse hændelser er blevet kaldt for propofol-

infusionssyndrom. Disse hændelser blev oftest set hos patienter med alvorlige hovedskader

og børn med luftvejsinfektioner, som fik doseringer, der oversteg den anbefalede dosis til

sedering af voksne i intensiv terapi.

Følgende forekommer at have forhøjet risiko for at udvikle disse bivirkninger: Nedsat

ilttilførsel til vævet, alvorlige neurologiske skader og/eller sepsis, høj dosis af en eller flere

af følgende farmakologiske midler – vasokonstriktorer, steroider, inotroper og/eller

Diprivan (som regel med doser højere end 4 mg/kg/time i længere tid end 48 timer).

Ordinerende læger bør være opmærksomme på disse hændelser hos patienter med

ovenstående risikofaktorer og øjeblikkeligt seponere propofol, når de ovennævnte

symptomer ses. Alle sedativer og terapeutiske lægemidler, som anvendes på

intensivafdelingen (ICU), skal titreres for at opretholde optimal ilttilførsel og

hæmodynamiske parametre. Patienter med forøget intrakranielt tryk (ICP) bør behandles

med henblik på at opretholde det cerebrale perfusionstryk ved ændring af behandling. Den

ansvarlige læge påmindes om så vidt muligt ikke at overskride en dosering på

4 mg/kg/time.

Der bør udvises forsigtighed hos patienter med sygdomme i fedtmetabolismen og ved

andre sygdomme, hvor lipidemulsioner skal anvendes med forsigtighed.

Hvis propofol anvendes til patienter med særlig risiko for fedtoverbelastning, anbefales

det, at serumlipidniveauet monitoreres. Er der tegn på utilstrækkelig fedtudskillelse, må

administrationen af propofol justeres herefter. Får patienten samtidig et andet intravenøst

lipid, skal det totale fedtindtag reduceres under hensyntagen til de lipider, der gives

intravenøst som en del af propofolformuleringen: 1 ml Diprivan indeholder 0,1 g fedt.

dk_hum_12090_spc.doc

Side 7 af 16

Yderligere forsigtighedsregler

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med mitokondriesygdomme.

Disse patienter kan være modtagelige over for eksacerbationer af deres sygdomme, når de

gennemgår anæstesi, kirurgi og intensiv terapi. Vedligeholdelse af normotermi, forsyning

af kulhydrater og god hydrering anbefales til sådanne patienter. Det samme kan gælde for

tidlig forekomst af eksacerbation af mitokondriesygdom og af

”propofolinfusionssyndrom”.

Diprivan indeholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler og tillader vækst af

mikroorganismer. EDTA binder metalioner, heriblandt zink, og sinker mikrobiel vækst.

Behovet for supplerende zink bør overvejes ved længerevarende administration af

Diprivan, specielt hos patienter, som er prædisponerede for zinkmangel, såsom dem med

forbrændinger, diarré og/eller udtalt sepsis.

Når Diprivan skal aspireres, skal det trækkes aseptisk op i en steril sprøjte, eller et

infusionssæt straks efter åbning af ampullen eller brud på hætteglassets forsegling.

Administration skal påbegyndes uden forsinkelse. Asepsis skal opretholdes for både

Diprivan og infusionsudstyr under hele infusionsperioden. En infusionsvæske, der tilføjes

til Diprivan-linjen skal administreres tæt på kanylestedet. Diprivan må ikke administreres

via et mikrobiologisk filter.

Diprivan og enhver sprøjte, der indeholder propofol, er til engangsbrug til en enkelt

patient. I henhold til de gældende retningslinjer for anvendelse af lipidemulsioner, må

infusion via samme infusionssystem ikke overstige 12 timer. Efter endt infusion (højst

12 timer) skal enhver restmængde af Diprivan og infusionsudstyr kasseres. Infusionen kan

om nødvendigt genoptages.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Diprivan har været brugt i forbindelse med spinal og epidural anæstesi og med almindeligt

brugte præmedicineringer, neuromuskulære blokkere, inhalationsanæstetika og analgetika,

uden der har været set farmakologiske uforligeligheder. Lavere doser propofol kan være

påkrævede, hvor generel anæstesi eller sedering anvendes som supplement til regionale

anæstesiteknikker. Der er rapporteret om kraftig hypotension efter anæstetisk induktion med

propofol til patienter i behandling med rifampicin.

Det er observeret, at patienter, som tager valproat, har brug for lavere doser propofol. Ved

samtidig brug kan det overvejes at nedsætte dosis af propofol.

Der er blevet observeret et behov for lavere propofoldoser hos patienter, der tager midazolam.

Administration af propofol sammen med midazolam vil sandsynligvis føre til øget sedation og

respirationsundertrykkelse. Det bør overvejes at reducere dosis af propofol ved samtidig brug.

dk_hum_12090_spc.doc

Side 8 af 16

4.6 Graviditet og amning

Graviditet

Sikkerheden ved Diprivan under graviditeten er ikke fastlagt. Dyrestudier har vist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Diprivan må ikke gives til gravide kvinder, med

mindre det er strengt nødvendigt.

Diprivan passerer placentabarrieren og kan forårsage neonatal depression. Diprivan kan

imidlertid anvendes under en fremkaldt abort.

Amning

Forsøg med ammende mødre har vist, at Diprivan udskilles i human mælk i små mængder.

Kvinder bør derfor ikke amme i 24 timer efter administrationen af Diprivan. Mælk, der

dannes i løbet af denne periode, skal kasseres.

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Patienten skal informeres om at undlade bilkørsel, maskinbetjening eller potentielt risikable

situationer. Funktionsnedsættelse fra propofol kan normalt ikke påvises efter 12 timer (se pkt.

4.4).

4.8 Bivirkninger

Induktion og vedligeholdelse af anæstesi eller sedering med propofol forløber generelt glat

med minimale tegn på excitation. De mest almindeligt rapporterede bivirkninger er

farmakologisk forudsigelige bivirkninger fra et anæstetikum/sedativ, såsom hypotension.

Bivirkningernes natur, alvorlighed og hyppighed, som observeres i patienter, der modtager

propofol, kan være knyttet til patientens tilstand og de kirurgiske eller behandlingsmæssige

indgreb.

Tabel over bivirkninger

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Immunsystemet

Meget sjælden

(<1/10.000)

Anafylaksi – kan omfatte

angioødem, bronkospasmer,

erytem og hypotension

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Metabolisk acidose (5), hyper-

kalæmi (5), hyperlipidæmi (5)

Psykiske forstyrrelser

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Eufori. Stofmisbrug og

stofafhængighed (8)

Nervesystemet

Almindelig

1/100 til <1/10)

Hovedpine i opvågningsfasen

dk_hum_12090_spc.doc

Side 9 af 16

Sjælden

1/10.000 til

<1/1.000)

Epileptiforme anfald, herunder

kramper, opistotonus under

induktion, vedligeholdelse og

opvågning

Meget sjælden

(<1/10.000)

Postoperativ bevidstløshed

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Ufrivillige bevægelser

Hjerte

Almindelig

1/100 til <1/10)

Bradykardi (1)

Meget sjælden

(<1/10.000)

Pulmonært ødem

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Hjertearytmier (5), hjertesvigt

(5), (7)

Vaskulære sygdomme

Almindelig

1/100 til <1/10)

Hypotension (2)

Ikke almindelig

1/1.000 til <1/100)

Trombose og flebit

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

1/100 til <1/10)

Forbigående apnø under

induktionen

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Respiratorisk depression

(dosisafhængig)

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

1/100 til <1/10)

Kvalme og opkastning under

opvågningen

Meget sjælden

(<1/10.000)

Pankreatit

Lever og galdeveje

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Hepatomegali (5)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Rhabdomyolyse (3), (5)

Nyrer og urinveje

Meget sjælden

(<1/10.000)

Misfarvning af urinen efter

langvarig administration

dk_hum_12090_spc.doc

Side 10 af 16

Lignende produkter

Søk varsler relatert til dette produktet

Vis dokumenthistorikk

Del denne informasjonen