Cefalexin PharmaSwiss 500mg kapsula, tvrda

Land: Serbia

Språk: serbisk

Kilde: Агенција за лекове и медицинска средства Србије (Agencija za lekove i medicins)

Preparatomtale Preparatomtale (SPC)
26-06-2020

Aktiv ingrediens:

cefaleksin

Tilgjengelig fra:

PHARMASWISS D.O.O., BEOGRAD

ATC-kode:

J01DB01

INN (International Name):

cefaleksin

Dosering :

500mg

Legemiddelform:

kapsula, tvrda

Enheter i pakken:

blister, 2x8kom

Klasse:

R

Produsert av:

PHARMASWISS D.O.O., BEOGRAD - Republika Srbija

Produkt oppsummering:

JKL: 1321085

Autorisasjon status:

REGISTRACIJA

Autorisasjon dato:

2018-03-26

Informasjon til brukeren

                1 od 6
UPUTSTVO ZA LEK
CEFALEXIN PHARMASWISS, 250 MG, KAPSULA, TVRDA
CEFALEXIN PHARMASWISS, 500 MG, KAPSULA TVRDA
INN: cefaleksin
PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO, PRE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE
OVAJ LEK, JER ONO SADRŽI INFORMACIJE
KOJE SU VAŽNE ZA VAS.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru Ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da
im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem
lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom
uputstvu. Vidite odeljak 4.
U OVOM UPUTSTVU PROČITAĆETE:
1.
Šta je lek Cefalexin PharmaSwiss i čemu je namenjen
2.
Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cefalexin PharmaSwiss
3.
Kako se uzima lek Cefalexin PharmaSwiss
4.
Moguća neželjena dejstva
5.
Kako čuvati lek Cefalexin PharmaSwiss
6.
Sadržaj pakovanja i ostale informacije
2 od 6
1. ŠTA JE LEK CEFALEXIN PHARMASWISS I ČEMU JE NAMENJEN
Lek Cefalexin PharmaSwiss je antibiotik koji pripada grupi
cefalosporina i kao aktivnu supstancu sadrži
cefaleksin
(u
obliku
cefaleksin-monohidrata).
Lek
se
koristi
za
lečenje
infekcija
izazvanih
mikroorganizmima koji su osetljivi na ovaj lek. To su:
•
infekcije disajnih puteva;
•
infekcija srednjeg uha (_otitis media_);
•
infekcije kože i mekih tkiva (npr. mišića);
•
infekcije kostiju i zglobova;
•
infekcije mokraćnih puteva (npr. cistitis - infekcija mokraćne
bešike) i polnih organa, uključujući
akutnu upalu prostate (prostatitis);
•
infekcije u stomatologiji
2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CEFALEXIN PHARMASWISS
LEK CEFALEXIN PHARMASWISS NE SMETE UZIMATI:
•
ukoliko ste alergični (preosetljivi) na cefaleksin, druge antibiotike
iz grupe cefalosporina ili na bilo
koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).
UPOZORENJA I MERE OPREZA
Razgovarajte sa svojim lekarom ili f
                
                Les hele dokumentet
                
              

Preparatomtale

                1 od 7
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA
1. IME LEKA
Cefalexin PharmaSwiss; 250 mg; kapsula, tvrda
Cefalexin PharmaSwiss; 500 mg; kapsula tvrda
INN: cefaleksin
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Cefalexin PharmaSwiss, kapsula, tvrda 250 mg:
Jedna kapsula, tvrda, sadrži 250 mg cefaleksina u obliku cefaleksin,
monohidrata.
Cefalexin PharmaSwiss, kapsula, tvrda 500 mg:
Jedna kapsula, tvrda, sadrži 500 mg cefaleksina u obliku cefaleksin,
monohidrata
Pomoćna supstanca sa potvrđenim dejstvom: laktoza, bezvodna.
Za listu svih pomoćnih supstanci, videti odeljak 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Kapsula, tvrda.
Cefalexin PharmaSwiss, kapsula, tvrda 250 mg:
Beo do skoro beo prašak u tvrdoj želatinskoj kapsuli veličine
„2“ sa tamno zelenom kapom sa oznakom
„CEP“ i tamno zelenim telom sa oznakom „250“, odštampanih
crnom bojom.
Cefalexin PharmaSwiss, kapsula, tvrda 500 mg:
Beo do skoro beo prašak u tvrdoj želatinskoj kapsuli veličine
„0“ sa svetlo zelenom kapom sa oznakom
„CEP“ i svetlo zelenim telom sa oznakom „500“, odštampanih
crnom bojom.
4. KLINIČKI PODACI
4.1. TERAPIJSKE INDIKACIJE
Cefaleksin je semisintetski cefalosporinski antibiotik za oralnu
primenu.
Cefaleksin je indikovan u terapiji sledećih infekcija izazvanih
osetljivim mikroorganizmima:
•
infekcije respiratornog trakta;
•
_otitis media_;
•
infekcije kože i mekog tkiva;
•
infekcije kostiju i zglobova;
•
infekcije urogenitalnog trakta, uključujući akutni prostatitis;
•
dentalne infekcije.
4.2. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Lek Cefalexin PharmaSwiss se primenjuje oralno.
2 od 7
_Odrasli_
Doziranje kod odraslih je u rasponu 1 do 4 g dnevno, u podeljenim
dozama; kod većine infekcija će delovati
doza od 500 mg na svakih 8 sati. Kod infekcija kože i mekog tkiva,
streptokoknog faringitisa i blagih,
nekomplikovanih infekcija urinarnog trakta, uobičajeno doziranje je
250 mg na svakih 6 sati, ili 500 mg na
svakih 12 sati.
Kod težih infekcija ili onih izazvanih manje osetljivim organizmima,
mogu da budu potrebne veće doze. A
                
                Les hele dokumentet
                
              

Søk varsler relatert til dette produktet