LEVETIRACETAM BRISTOL LAB 750 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 100X750MG II

Tsjechië - Tsjechisch - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koop het nu

Bijsluiter Bijsluiter (PIL)
29-11-2022
Productkenmerken Productkenmerken (SPC)
29-11-2022
Werkstoffen:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Beschikbaar vanaf:
Bristol Laboratories Limited, Berkhamsted
ATC-code:
N03AX14
Dosering:
750MG
farmaceutische vorm:
Potahovaná tableta
Toedieningsweg:
Perorální podání
Eenheden in pakket:
100 II, Blistr
Prescription-type:
Léčiva na lékařský předpis
Autorisatie-status:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Autorisatienummer:
21/ 131/12-C
Autorisatie datum:
0000-00-00

Lees het volledige document

Příloha č. 2 krozhodnutí o registraci sp.zn. sukls206924-7/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LevetiracetamBristolLab 250 mg potahované tablety

LevetiracetamBristolLab 500 mg potahované tablety

LevetiracetamBristolLab 750mgpotahované tablety

LevetiracetamBristolLab 1000 mg potahované tablety

levetiracetamum

Přečtětesi pozorně celoupříbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechejte si tuto příbalovou informacipro případ, že si ji budetepotřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tentopřípravek byl předepsánVám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by ji ublížit, a to i tehdy,

jestliže má stejné příznaky jako Vy.

-Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékáři

nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek LevetiracetamBristol Laba kčemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LevetiracetamBristol Labužívat

3.Jak se LevetiracetamBristol Labužívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak LevetiracetamBristol Labuchovávat

6.Další informace

1. COJE PŘÍPRAVEKLEVETIRACETAM BRISTOL LABAK ČEMU SE POUŽÍVÁ

LevetiracetamBristol Labje antiepileptický léčivý přípravek (užívaný k léčbě epileptických záchvatů).

LevetiracetamBristol Labse užívá:

samostatně u pacientů ve věku od 12 lets nově diagnostikovanou epilepsií k léčbě parciálních

(ohraničených) epileptických záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní

jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě:

parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez níu pacientůod jednoho

měsíce věku.

myoklonických záchvatů u pacientů od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií.

primárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůupacientůod12věkus

idiopatickou generalizovanou epilepsií.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST,NEŽ ZAČNETELEVETIRACETAM

BRISTOL LABUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekLevetiracetam Bristol Lab:

jestližejstealergický(á)(přecitlivělý/á)nalevetiracetamnebonakteroukolidalšísložkutohoto

přípravku (viz bod 6).

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravkuLevetiracetam Bristol Labje zapotřebí

Jestližemáte potíže s ledvinami, dbejte pokynů lékaře. Lékařmůže rozhodnout o případné úpravě

dávkování.

JestližezpozorujetezpomalenírůstuneboneočekávanýrozvojpubertyVašehodítěte,spojtese,

prosím,se svým lékařem.

PokudbyuVásdošlokezhoršenízáchvatů(např.zvýšenéhopočtu),sdělteto,prosím,svému

lékaři.

U několika osob léčených antiepileptiky, jako jeLevetiracetam Bristol Lab, se vyskytly myšlenky

na sebepoškození či sebevraždu..Pokud seu Vás objeví jakýkoli příznak deprese a/nebo

sebevražedných myšlenek, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích,které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravkuLevetiracetam Bristol Labsjídlem a pitím

PřípravekLevetiracetamBristolLabmůžeteužívatsjídlemnebobezjídla.Jakobezpečnostníopatření

neužívejte přípravekLevetiracetam Bristol Labs alkoholem.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, informujte, prosím, svého lékaře.

Přípravek Levetiracetam Bristol Labse nesmíužívatběhem těhotenství, pokud to není naprosto nezbytné.

Není známo možné riziko pro Vaše nenarozené dítě. Vestudiích měllevetiracetam nežádoucí

reprodukční účinky,avšak ve vyšších dávkách než budete potřebovat ke kontrole svých záchvatů.

Kojeníse během léčby nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PřípravekLevetiracetamBristolLabmůženarušitVašischopnostříditvozidloaobsluhovatstrojea

zařízení, protožemůže způsobitospalost.Je to pravděpodobnější na počátku léčby nebo po zvýšení dávky.

Neměl(a)bysteříditneboobsluhovatstroje,dokudnenízaručeno,žeVašeschopnostvykonávattyto

činnosti není negativně ovlivněna.

Důležité informace o některých složkách přípravkuLevetiracetam Bristol Lab

L L e e v v e e t t i i r r a a c c e e t t a a m m B B r r i i s s t t o o l l L L a a b b 7 7 5 5 0 0 m m g gpotahovanétabletyobsahujíhlinitýlakoranžovéžluti(barvivoE

110),kterýmůže způsobovat alergické reakce.

3. JAK SELEVETIRACETAM BRISTOLLABUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekLevetiracetamBristolLabpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejste

jistý(á), poraďte se svým lékařem.

Tablety musí být užity dvakrát denně, jedna ráno a jedna večer, přibližně ve stejnou dobu každý den.

Užívejte počet tablet podle pokynů svého lékaře.

Monoterapie

Dávkau dospělých amladistvých (od16 let věku):

Obvyklá dávka: mezi 1000 mg a 3000 mg denně.

Když začnetepřípravek Levetiracetam Bristol Labužívat poprvé,lékař Vám předepíšepo dobu prvních 2

týdnůnižšídávkupřed podáním obvyklé nejnižší dávky.

Příklad:jestližejevašedennídávka1000mg,musítevzítjednutabletu500mgránoajednu500mg

tabletu večer.

Přídatná léčba

Dávkapro dospělé a dospívající (12až17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Obvyklá dávka: mezi 1000 mg a 3000 mg denně.

Příklad:jestližejevašedennídávka1000mg,musítevzítjednutabletu500mgránoajednu500mg

tabletu večer.

Dávkapro kojence (6-23 měsíců), děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností nižší než 50 kg:

Lékař Vám předepíše nejvhodnější lékovou formulevetiracetamu podle věku, tělesné hmotnosti a dávky.

Perorální roztokje vhodnější léková forma pro kojence a děti mladší než 6 let.

Obvyklá dávka: mezi 20 mg/kg tělesné hmotnosti a 60 mg/kg tělesné hmotnosti denně.

Příklad:proobvykloudávku20mg/kgtělesnéhmotnostidenněmusítepodávatdítěti,kteréváží25kg

jednu 250mg tabletu ráno a jednu večer..

Dávkypro kojence (1 měsícažméně než 6 měsíců)

Pro kojence je vhodnější léková forma perorální roztok.

Způsob podání

TabletyLevetiracetamBristolLabsepolykajísdostatečnýmmnožstvímtekutiny(např.zapijtesklenicí

vody).

Délka léčby:

PřípravekLevetiracetamBristolLabsepoužívákdlouhodobéléčbě.Vléčběpřípravkem

Levetiracetam Bristol Lab, byste měl(a) pokračovat tak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

NeukončujteléčbupřípravkemLevetiracetamBristolLabbezporadyslékařemneboťbyto

mohlozvýšitvýskytzáchvatů.PokudVášlékařrozhodneukončitléčbupřípravkem

Levetiracetam Bristol Lab, doporučí vám, jak tablety postupně vysadit.

Jestliže jste užil(a) vícepřípravkuLevetiracetamBristol Lab, než jste měl(a):

MožnénežádoucíúčinkypředávkovánípřípravkemLevetiracetamBristolLabjsouospalost,pohybový

neklid, agresivita, snížení pozornosti, útlum dýchání a kóma(bezvědomí).

Jestližejsteužil(a) vícetablet,nežjsteměl(a), kontaktujtesvého lékaře.Váš lékařurčí nejlepšímožnou

léčbu předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravekLevetiracetam Bristol Lab:

Pokud jste vynechal(a) jednu nebo dvě dávky, kontaktujte svého lékaře.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal užívatpřípravek Levetiracetam Bristol Lab:

Při ukončování léčby, stejně jako u jiných antiepileptických přípravků, je nutnoLevetiracetam Bristol Lab

vysazovat postupně, aby se zabránilo zvýšenému výskytu záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekLevetiracetamBristolLabnežádoucíúčinky,kterése

ale nemusí vyskytnout u každého.

Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících nežádoucích účinků a pokud

Vás tytoúčinky znepokojují:

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat v určitých četnostech, které jsou definované následovně:

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z10)

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000)

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000)

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z10000)

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

Velmi časté

somnolence (ospalost)

astenie(slabost)/únava.

Časté

závratě (pocit nerovnováhy), křeče, bolesti hlavy, hyperkineze (hyperaktivita), ataxie (porucha

koordinace pohybů), třes (mimovolné chvění), amnézie (ztráta paměti), poruchy rovnováhy,

poruchy soustředění (ztráta koncentrace), poruchy paměti (zapomnětlivost);

pohybovýneklid, deprese, citová nestabilita/výkyvy nálady, nepřátelství nebo agrese, nespavost,

nervozita nebo podrážděnost, poruchy osobnosti (problémy s chováním), abnormální myšlení

(pomalé myšlení, neschopnost se soustředit);

bolesti břicha, nevolnost, dyspepsie (zažívací potíže), průjem, zvracení;

anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti

vertigo(pocit točení hlavy);

diplopie (dvojité vidění), rozostřené vidění;

myalgie (bolest svalů);

náhodná poranění;

infekce, nasofaryngitida;

kašel (zhoršení kašle);

vyrážka, ekzém, svědění;

snížený počet krevních destiček.

Not known:

parestezie (brnění), potíže sovládáním pohybů, nekontrolovatelné svalové křeče postihující hlavu,

trup a končetiny;

poruchychování,zloba,úzkost,zmatenost,halucinace,mentálníporuchy,sebevraždy,

sebevražený pokus, sebevražedné myšlenky;

zánětslinivkybřišní,selháníjaterníchfunkcí,zánětjater,abnormálníhodnotytestůjaterních

funkcí;

úbytek tělesné hmotnosti;

vypadávánívlasů,puchýřkynakůži,vústech,vokolíočíanapohlavníchorgánech,kožní

vyrážka

snížený počet červených a/nebo bílých krvinek.

Některéznežádoucíczhúčinkůjakoospalost,únavanebozávratěmohoubýtčastějšínapočátkuléčby

nebopo zvýšení dávky. Nicméně tyto účinky se sčasemomezí.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAKLEVETIRACETAM BRISTOLLABUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Tentoléčivýpřípraveknepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénapapírové

krabičceanablistruza„Použitelnédo:“nebo„EXP:“.Dobapoužitelnostisevztahujek

poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékarníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhají

chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoLevetiracetam Bristol Labobsahuje

Léčivou látkou jelevetiracetamum.

Levetiracetam Bristol Lab250mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg.

Levetiracetam Bristol Lab500mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg.

Levetiracetam Bristol Lab750mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 750 mg.

Levetiracetam Bristol Lab1000mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Pomocné látky jsou:

Jádro tablety:

Kukuřičný škrob,sodná sůl krokarmelosy,povidon (kolidon 30),koloidní bezvodýoxid

křemičitý, mastek a magnesium-stearát.

Potahtablety:

Levetiracetam Bristol Lab250mg potahované tablety:

Mastek, polyvinylalkohol, indigokarmín (E132), makrogol (3350) a oxid titaničitý(E171).

Levetiracetam Bristol Lab500mg potahované tablety:

Mastek, polyvinylalkohol, žlutý oxid železitý (E172), makrogol (3350)a oxid titaničitý (E171).

Levetiracetam Bristol Lab750mg potahované tablety:

Mastek, polyvinylalkohol, oranžová žluť FCF(E110), makrogol (3350), oxid titaničitý (E171) a

červený oxid železnatý (E172).

Levetiracetam Bristol Lab1000mg potahované tablety:

Mastek, polyvinylalkohol, makrogol (3350) a oxid titaničitý (E171).

Levetiracetam potahované tablety jsou baleny v blistrech uložených v papírových krabičkách

Jak přípravekLevetiracetam Bristol Labvypadá a co obsahuje toto balení

LevetiracetamBristolLab250mgpotahovanétabletyjsoumodré,podlouhlé,spůlicírýhoua

vylisovaným označením „H“na jedné straně potahovaných tablet a “87” na druhé straně.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv rozdělení na stejné dávky.

Levetiracetam Bristol Lab500mg potahované tablety jsou žluté, podlouhlé, spůlicí rýhou a

vylisovaným označením“H”na jedné straně a “88” na druhé straně.

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Levetiracetam Bristol Lab750mg potahované tablety jsou oranžové, podlouhlé, spůlicí rýhou a

vylisovaným označením “H” na jedné straně a “90” na druhé straně.

Půlicí rýhamá pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv rozdělení na stejné dávky.

Levetiracetam Bristol Lab1000mg potahované tablety jsou bílé, podlouhlé, spůlicí rýhou a

vylisovaným označením “H” na jedné straně a “91” na druhé straně.

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Tabletypřípravku Levetiracetam Bristol Labjsou dodávány v

v papírových krabičkách obsahujících 10, 20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bristol Laboratories Limited

Unit 3, canalside, Northbridge Road

Berkhamsted, Hertfordshire, HP41EG,Velká Británie

Telefon: 0044 (0) 1442 200922

Fax: 0044 (0) 1442 873717

E-mail: info@bristol-labs.co.uk

Výrobce:

Bristol Laboratories Limited

Unit 3, canalside, Northbridge Road

Berkhamsted, Hertfordshire, HP41EG, Velká Británie

Telefon: 0044 (0) 1442 200922

Fax: 0044 (0) 1442 873717

E-mail: info@bristol-labs.co.uk

Bristol Laboratories Limited

Laporte Way, Luton, Bedfordshire, LU4 8WL,Velká Británie

Telefon: 0044 (0) 1582 545500

Fax: 0044 (0) 1582 545505

E-mail: info@bristol-labs.co.uk

Tento léčivý přípravek je včlenských státech EHPregistrován pod těmito názvy:

CZ-Levetiracetam Bristol Lab 250mg, 500mg, 750mg a 1000mg potahované tablety

DE-LevetiracetamBristol Lab 250mg, 500mg, 750mg and 1000mg filmtabletten

ES-Levetiracetam Bristol Lab 250mg, 500mg, 750mg and 1000mg comprimido recubierto con

película

IS- Levetiracetam Bristol Lab 250mg, 500mg, 750mg and 1000mg filmuhúðaðar töflur

SE-Levetiracetam Bristol Lab 250mg, 500mg, 750mg and 1000mg filmdragerade tabletter

SK-Levetiracetam Bristol Lab 250mg, 500mg, 750mg and 1000mg filmom obalené tablety

UK-Levetiracetam Bristol Lab 250mg, 500mg, 750mg and 1000mg Film-coated tablets

Tatopříbalová informace byla naposledy schválena:29.2.2012

Chcete-li požádat o kopii této příbalové informace v Braillově písmu, velkém výtisku nebo audio formátu,

obraťte se na držitele licence na adresu (nebo telefon, fax, email) uvedenou výše.

Lees het volledige document

Příloha č. 3 krozhodnutí o registraci sp.zn. sukls206924-7/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Levetiracetam Bristol Lab 250 mg potahované tablety

Levetiracetam Bristol Lab 500 mg potahované tablety

Levetiracetam Bristol Lab 750 mg potahované tablety

Levetiracetam Bristol Lab 1000 mg potahované tablety

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Levetiracetam Bristol Lab250 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg.

Levetiracetam Bristol Lab500 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg.

Levetiracetam Bristol Lab750 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 750mg

Pomocné látky: 0.168 mg barviva E 110 (hlinitý lakoranžovéžluti)

Levetiracetam Bristol Lab1000 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Levetiracetam Bristol Lab250 mg potahované tablety:

Modré, podlouhlé potahované tablety, spůlicí rýhou a vylisovaným označením "H" na jedné straně a

"87" na druhé straně. Rozměry tablet jsou 14,2 mm x 6,2 mm.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv rozdělení na stejné dávky.

Levetiracetam Bristol Lab500 mg potahované tablety:

Žluté, podlouhlé potahované tablety, spůlicí rýhou a vylisovaným označením "H" na jedné straně a

"88" na druhé straně. Rozměry tablet jsou 18,5mm x 7,5mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Levetiracetam Bristol Lab750 mg potahované tablety:

Oranžové, podlouhlé potahované tablety, spůlicí rýhou a vylisovaným označením "H" na jedné

straně a "90"na druhé straně. Rozměry tablet jsou 18,9mm x 9,6mm.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv rozdělení na stejné dávky.

Levetiracetam Bristol Lab1000 mg potahované tablety:

Bílé, podlouhlé potahované tablety, spůlicí rýhou a vylisovaným označením "H" na jedné straně a

"91" na druhé straně. Rozměry tablet jsou 21,4 mm x 10,2 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

PřípravekLevetiracetamBristolLabjeindikovánjakomonoterapiepřiléčběparciálníchzáchvatůs

nebobezsekundární generalizace upacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií.

Přípravek Levetiracetam Bristol Labje indikován jako přídatná terapie

přiléčběparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceudospělých,dětía

kojencůod 1 měsíce věku s epilepsií.

přiléčbě myoklonických záchvatů u pacientů nad 12 let s juvenilní myoklonickou epilepsií.

v léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Monoterapieudospělýchamladistvýchod 16 let

Doporučená počáteční dávka je 250 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech užívání by měla být zvýšena na

počáteční terapeutickou dávku 500 mg dvakrát denně. Dávka může být dále zvyšována o 250 mg dvakrát

denně každé dva týdny v závislosti na klinické odpovědi. Maximální dávka je 1500 mg dvakrát denně.

Přídatná léčbaudospělých (≥ 18 let) a mladistvých (12 až 17 let) s hmotností 50 kg a více

Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. Tatodávka může být podána první den léčby.

V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti lze dávku zvýšit až na 1500 mg dvakrát denně. Dávku

lze zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny.

Speciální populace

Starší pacienti (65 let a starší)

U starších pacientů s poruchou funkce ledvin se doporučuje úprava dávky (viz "Porucha funkce ledvin"

níže).

Porucha funkce ledvin

Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí.

Pro dospělé pacienty použijte následujícítabulku a upravte dávku dle indikace. Při použití této tabulky

dávkování je nutno nejprve odhadnout pacientovu clearance kreatininu (CLcr) v ml/min. U dospělých a

mladistvých o hmotnosti 50 kg a více lze hodnotu CLcr v ml/min odhadnout z hladin kreatininuv séru

(mg/dl) podle následujícího vzorce:

[140-věk (roky)] x hmotnost (kg)

CLcr (ml/min) = ----------------------------------------- (x 0,85 u žen)

72x sérový kreatinin (mg/dl)

CLcr se poté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchutěla („body surface area“BSA):

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m 2 )= ------------------------------ x 1,73

BSA pacienta (m 2 )

Úprava dávkování u dospělých a mladistvýchpacientů s hmotností vyšší než 50 kg s poruchou funkce

ledvin

Stupeň nedostatečnosti funkce

ledvin Clearance kreatininu

(ml/min/1,73m 2 ) Dávka a frekvence podávání

Normální

Mírný

Středně těžký

Těžký

Dialyzovaní pacienti

vkonečném stadiu onemocnění

>80

50-79

30-49

<30

500 až 1500mg dvakrát denně

500 až 1000 mg dvakrát denně

250 až 750mg dvakrát denně

250 až 500 mg dvakrát denně

500 až 1000mg jednou denně (2)

(1) První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat úvodní dávku 750 mg.

(2) Po dialýzese doporučuje podat dodatečnou dávku250 až 500 mg.

U dětí s poruchou ledvin je třeba dávkování levetiracetamu upravit podle renálních funkcí, protože

clearance levetiracetamu závisí na renálních funkcích. Toto doporučení vychází ze studie s dospělými

pacienty sporuchou funkce ledvin.

CLcr v ml/min/1,73m 2 je možné odhadnout ze stanoveného sérového kreatininu (mg/dl), pro mladé

dospívající, děti a kojence, podle následujícího vzorce (Schwartzův vzorec):

Výška (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m 2 )= ----------------------------------

Sérový kreatinin (mg/dl)

ks= 0,45pro donošené kojence do 1 roku věku; ks=0,55 pro děti mladší než 13 let a dospívající dívky;

ks= 0,7 pro dospívající chlapce

Úprava dávkování pro kojence, děti a a mladistvé pacienty s hmotností nižší než 50 kg s poruchou

renálních funkcí

Dávka a frekvence podávání(1) Stupeň

nedostatečnosti

funkce ledvin Clearance

kreatininu

(ml/min/1.73 m 2 )

Kojenci od 1 do méně

než 6 měsíců Kojencive věku 6 až 23

měsíců, děti a mladiství o

hmotnosti menší než 50kg

Normální >80 7 až 21 mg/kg dvakrát

denně 10 až 30 mg/kg dvakrát denně

Mírný 50-79 7 až 14 mg/kg dvakrát

denně 10 až 20 mg/kg dvakrát denně

Středně těžký 30-49 3,5 až 10,5 mg/kg

dvakrát denně 5 až15 mg/kg dvakrát denně

Těžký <30 3,5 až 7 mg/kg dvakrát

denně 5 až10 mg/kg dvakrát denně

Dialyzovaní

pacienti -- 7 až 14 mg/kg jednou 10 až 20 mg/kg jednou denně(3)

vkonečném

stadiu

onemocnění

ledvin denně(2) (4) (5)

(1) Pro dávky nižší než 250 mg a u pacientů neschopných polykat tablety by měl býtpodáván perorální

roztok.

(2) První den léčby levetiracetamem se doporučuje úvodní dávka 10,5 mg/kg.

(3) První den léčby levetiracetamem se doporučuje úvodní dávka 15 mg/kg.

(4) Podialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5až 7 mg/kg.

(5) Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5 až 10 mg/kg.

Porucha funkce jater

Úprava dávky není nutná u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí. U pacientů

stěžkou poruchou jaterních funkcí může clearance kreatininu podhodnocovat renální nedostatečnost.

Proto se doporučuje 50% snížení denní udržovací dávky při clearance kreatininu <60 ml/min/1,73 m 2 .

Pediatrická populace

Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem k věku,

hmotnosti pacienta a dávkování.

Léková forma tablety není vhodná pro podávání dětem mladším než 6 let.

U této populace se dává přednost perorálnímu roztoku. Navíc dostupná síla tablet není vhodná pro

počátečníléčbu u dětí s hmotností nižší než 25 kg, pro pacienty neschopnépolykat tablety nebo pro

podání nižších dávek než250 mg. Ve všech výše uvedených případech by měl býtpoužit perorální

roztok.

Monoterapie

Bezpečnost aúčinnostlevetiracetamu u dětí a mladistvých do 16 let nebyly u monoterapie ještě

stanoveny.

Nejsou dostupné žádnéúdaje.

Přídatná léčbaukojenců (6 až 23 měsíců), dětí (2 až 11 let) a mladistvých (12až17let) s hmotností nižší

než 50 kg:

Perorální roztok je vhodnější léková forma pro kojence a děti mladší než 6 let.

Počáteční terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.

Podle klinické odpovědi a snášenlivosti lze dávku zvýšit až na30 mg/kg dvakrát denně. Změna dávky by

neměla překročit zvýšení nebo snížení o 10 mg/kg dvakrát denně každé dva týdny. Měla by být podávána

nejnižší účinná dávka.

Dávka u dětí s hmotností 50 kg a více je stejná jako u dospělých.

Doporučené dávkování pro kojence od 6 měsíců věku, děti a mladistvé:

Hmotnost Počáteční dávka:

10mg/kg dvakrát denně Maximálnídávka:

30 mg/kg dvakrát denně

6 kg (1) 60 mg dvakrát denně 180 mg dvakrát denně

10 kg (1) 100 mg dvakrát denně 300 mg dvakrát denně

15 kg (1) 150 mg dvakrát denně 450 mg dvakrát denně

20 kg (1) 200 mg dvakrát denně 600 mg dvakrát denně

25 kg 250mg dvakrát denně 750 mg dvakrát denně

Od50 kg (2) 500 mg dvakrát denně 1500 mg dvakrát denně

(1) Děti hmotnosti 25 kg nebo méně by měla být léčbu přednostně zahájenaperorálním roztokem.

(2) Dávky u dětí a mladistvých s hmotností vyšší než 50 kg jsou stejné jako u dospělých.

Přídatná léčbaukojenců ve věkuod 1 měsíce do méně než 6 měsíců

U kojenců se používá léková forma perorální roztok.

Způsob podání

Potahované tablety je nutno užívat perorálně, zapíjet dostatečným množstvím tekutiny a lze je užívat

spolu s jídlem nebo na lačno. Denní dávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na levetiracetam, jiné deriváty pyrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ukončení léčby

Pokud je nutno ukončit léčbupřípravkem Levetiracetam Bristol Lab, doporučuje se na základě současné

klinické praxe vysazovat jej postupně (např.u dospělých a mladistvých s hmotností více než 50 kg:

snižování o 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny, u kojenců starších než 6 měsíců a

mladistvých s hmotností nižší než 50 kg: dávka by se měla snižovat nejvýše o 10 mg/kg dvakrát denně

každé dva týdny, u kojenců (méně než 6 měsíců): snížení dávky by nemělo překročit 7 mg/kg dvakrát

denně každé dva týdny.

Ledvinná nedostatečnost:

PodáváníLevetiracetamupacientůmsporuchourenálníchfunkcímůževyžadovatúpravudávky.U

pacientůstěžkouporuchoufunkcejaterjevhodnépředzvolenímdávkyvyhodnocenírenálníchfunkcí

(viz bod 4.2).

Sebevražda

Upacientůléčenýchantiepileptiky(včetněpřípravkuLevetiracetamBristolLab)bylyhlášenypřípady

sebevraždy,pokusuosebevraždu,sebevražednýchmyšlenekachování.Metaanalýzarandomizovaných

placebemkontrolovanýchklinickýchhodnoceníantiepileptikprokázalamírnězvýšenériziko

sebevražedných myšlenek a chování. Mechanismus tohoto rizika není znám.

Ztohotodůvodubyupacientůmělybýtsledoványznámkydepresea/nebosebevražednýchmyšleneka

chováníapřípadněbybýtzvolenavhodnáléčba.Pacientům(aosobám,kteréoněpečují)bymělobýt

doporučeno,abyvyhledalilékařskoupomoc,pokudseupacientůprojevídepresea/nebosebevražedné

myšlenky či chování.

Pediatrická populace

Léková forma tablety není vhodná pro kojence a děti mladší než 6 let.

Dostupnéúdajeudětínenaznačujívlivnarůstapubertu.Avšakdlouhodobývlivnaučení,inteligenci,

růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám.

Bezpečnost aúčinnost levetiracetamu nebyly důkladně posouzeny u dětí s epilepsií ve věku mladším než

1 rok. Klinických studií se účastnilo pouze 35 kojenců ve věku méně než 1 rok s parciálními záchvaty a

pouze 13znich bylo mladších než 6 měsíců.

Levetiracetam Bristol Lab 750 mg potahované tablety obsahujíhlinitýlak oranžové žluti(E110),barvivo,

které může způsobovat alergické reakce.

4.5Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antiepileptické léčivé přípravky

Údajezpředmarketingovýchklinickýchstudiíprovedenýchudospělýchukazují,želevetiracetam

neovlivňujesérovékoncentracejižpodávanýchantiepileptickýchléčivýchpřípravků(fenytoin,

karbamezapin, kyselina valproová, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin

a primidon) a že tyto antiepileptické léčivé přípravky nemají vliv na farmakokinetiku levetiracetamu.

Stejnějakoudospělýchneníudětíužívajícíchlevetiracetamdodávky60mg/kg/dendůkazoklinicky

významných reakcích léčivého přípravku.

Retrospektivnísledovánífarmakokinetickýchinterakcíudětíamladistvýchsepilepsií(4až17let)

prokázala,žepřídatnáléčbaperorálněpodávanýmlevetiracetamemneovlivňujesérovékoncentrace

současně podávaného karbamazepinu a valproátu vustáleném stavu. Získané údaje však naznačují o 20%

vyššíclearancelevetiracetamuudětíužívajícíchenzymyindukujícíantiepileptickéléčivépřípravky.

Úprava dávky není nutná.

Probenecid

Bylo prokázáno, že probenecid (500 mg 4krát denně), blokátor renální tubulární sekrece,inhibuje renální

clearanceprimárníhometabolitu,nevšaklevetiracetamu.Koncentracetohotometabolituvšakzůstává

nízká.Lzeočekávat,žeiostatníléčivépřípravkyvylučovanéaktivnítubulárnísekrecíbymohlytaké

snižovatrenálníclearancemetabolitu.Účineklevetiracetamunaprobenecidnebylstudovánaúčinek

levetiracetamu na ostatní aktivně vylučované léčivé přípravky,např. NSAID, sulfonamidy a methotrexát

není znám.

Perorální kontraceptiva a další farmakokinetické interakce

Levetiracetamvdávce1000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikuperorálníchkontraceptiv

(etinylestradiol,estradiola levonorgestrel);endokrinníparametry(luteinizačníhormonaprogesteron)se

nezměnily.Levetiracetamvdávce2000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikudigoxinuawarfarinu.

Protrombinovéčasysenezměnily.Současnépodávánídigoxinu,perorálníchkontraceptivawarfarinu

neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacida

Žádné údaje o vlivu antacid na vstřebávání levetiracetamu nejsou k dispozici.

Potraviny a alkohol

Rozsahvstřebávánílevetiracetamunebylovlivněnpříjmempotravy,alerychlostvstřebávánísemírně

snížila.

Žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem nejsou k dispozici.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátníúdajeopodávánílevetiracetamátěhotnýmženámnejsoukdispozici.Studienazvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.

Levetiracetambynemělbýtpodávánběhemtěhotenstvíauženvefertilnímvěku,kterénepoužívají

antikoncepci, pokud to není nezbytně nutné.

Stejnějakoujinýchantiepileptik,fyziologickézměnyběhemtěhotenstvímohouovlivnitkoncentraci

levetiracetamu.Vprůběhutěhotenstvíbylpozorovánpoklesplazmatickékoncentracelevetiracetamu.

Tentopoklesjevýraznějšívetřetímtrimestru(ažo60%výchozíkoncentracepředtěhotenstvím).Měla

bybýtzajištěnapatřičnáklinickáléčbatěhotnýchženužívajíchlevetiracetam.Vysazeníantiepileptické

léčby může vést k exacerbaci onemocnění, které může být škodlivá pro matku i plod.

Kojení

Levetiracetam se vylučuje do lidského mateřského mléka. Z tohoto důvodu se kojení nedoporučuje.

Pokudjevšakléčbalevetiracetamemběhemkojenínutná,jetřebavzhledemkvýznamukojenízvážit

poměr rizika a přínosu léčby.

Fertilita

Studie na zvířatech neprokázaly žádný vliv na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné

klinické údaje, potenciální riziko pro člověka není známo.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Vzhledem k možné rozdílné individuálnícitlivosti mohou někteří pacienti pociťovat ospalost nebo jiné

příznaky související s centrálním nervovým systémem, zejména na začátku léčby nebopo zvýšení dávky.

Proto je třeba opatrnosti u těchto pacientů při provádění kvalifikovaných činností,např. řízení

motorových vozidel a obsluhy strojů. Pacientům není doporučeno řídit nebo obsluhovat stroje, dokud není

zaručeno, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.

4.8Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Souhrnnéúdajeobezpečnostizklinickýchstudiíprovedenýchudospělýchpacientůsparciálními

záchvaty ukázaly, že u 46,4% pacientů léčených perorálními formami levetiracetamu a u 42,2% pacientů,

jimžbylopodávánoplacebo,sevyskytlynežádoucíúčinky.Závažnénežádoucíúčinkysevyskytlyu

2,4%pacientůléčenýchlevetiracetamemau2,0%pacientůveskupiněplaceba.Nejčastějihlášenými

nežádoucímiúčinkybylysomnolence,slabostazávratě.Vsouhrnnéanalýzebezpečnostinebylžádný

jednoznačný vztah mezi dávkou a odpovědí, ale incidence a závažnost nežádoucích účinků souvisejících s

centrálním nervovým systém časem klesala.

Přimonoterapiiseu49,8%pacientůvyskytlalespoňjedennežádoucíúčinekvsouvislostispodávaným

lékem. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinkybyly únava a ospalost.

Studieprovedenáudospělýchamladistvých(12až65let)smyoklonickýmizáchvatyukázala,žeseu

33,3%pacientůveskupiněspřípravkemLevetiracetamau30,0%pacientůveskupiněsplacebem

vyskytlynežádoucíúčinky,kterébylyposouzenyjakosouvisejícísléčbou.Nejčastějihlášenými

nežádoucímiúčinkybylybolestihlavyaospalost.Výskytnežádoucíchúčinkůupacientůs

myoklonickými záchvaty byl nižší než u dospělých pacientů s parciálními záchvaty (33,3% proti 46,4%).

Studieprovedená u dospělých a dětí (12 až 65 let) s idiopatickou generalizovanou epilepsii (4 až 65 let) s

primárnímigeneralizovanýmitonicko-klonickýmizáchvatyukázala,žeu39,2%pacientůveskupině

léčených levetiracetamem a u 29,8 % pacientů ve skupiněsplacebem se vyskytly nežádoucí účinky, které

byly posouzeny jako související s léčbou. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla únava.

Zvýšení četnosti záchvatů o více než 25% bylo hlášeno u 14% dospělých i pediatrických pacientů (4 až

16 let) léčených levetiracetamem s parciálními záchvaty, a u 26% dospělých a 21% pediatrických

pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Při použití levetiracetamu k léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a

mladistvých s idiopatickou generalizovanou epilepsiínebyl zaznamenán žádný vlivnafrekvenci absencí.

Seznam nežádoucích účinků

Nežádoucíúčinkyhlášenézklinickýchstudií(udospělých,mladistvých,dětíakojenců>1měsíc)apo

uvedenínatrhjsouuvedenyvnásledujícítabulcepodletřídorgánovýchsystémůafrekvence.Pro

klinické studie je frekvence definována takto: velmi časté (≥ 1/10),časté (≥ 1/100 až <1/10), méně časté

(≥1/1000až<1/100),vzácné(≥1/10000až<1/1000),velmivzácné(<1/10000),neníznámo(z

dostupnýchúdajůnelzeurčit).Údajezískanépouvedenínatrhnejsoudostatečnéproodhadfrekvence

frekvence nežádoucích účinků vléčené populaci.

Infekce a infestace

Časté: infekce, nasofaryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté: trombocytopenie

Není známo: leukopenie, neutropenie,pancytopenie(vněkterých případech bylazjištěnasuprese

kostní dřeně).

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: anorexie, zvýšení tělesné hmotnosti

Není známo: snížení tělesné hmotnosti

Psychiatrické poruchy

Časté: agitovanost, deprese, emoční labilita/výkyvy nálady, nepřátelství/agresivita,

nespavost, nervozita/podrážděnost, poruchy osobnosti, abnormální myšlení

Není známo: poruchy chování, zloba, úzkost, zmatenost, halucinace, psychotické

mentální poruchy, sebevraždy, sebevražedné pokusy a sebevražedné myšlenky

Poruchy nervového systému

Velmi časté: ospalost

Časté: amnézie, ataxie, křeče, závratě, bolesti hlavy, hyperkineze, třes,

poruchy rovnováhy, poruchy pozornosti, zhoršení paměti.

Není známo: parestezie, choreoatetóza, dyskineze

Poruchy oka:

Časté: diplopie, rozostřené vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Časté: vertigo

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté: zhoršení kašle

Gastrointestinální poruchy

Časté: bolesti břicha, dyspepsie, průjem, nauzea, zvracení

Není známo: pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo: jaterní selhání, hepatitida, abnormální hodnoty jaterních testů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: vyrážka, ekzém, svědění;

Neníznámo:toxickáepidermálnínekrolýza,Stevens-Johnsonůvsyndrom,multiformníerytéma

alopecie.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté: myalgie

Celkové poruchy a reakce vmístě aplikace

Velmi časté: astenie/vyčerpanost (únava).

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Časté: náhodné poranění.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topiramátu.

V některých případech alopecie, bylapo vysazení levetiracetamupozorována spontánní úprava stavu.

Pediatrická populace

Studieprovedenáupediatrickýchpacientů(4až16let)sparciálnímizáchvatyukázala,žeseu55,4%

pacientů ve skupině léčenélevetiracetamema 40,2% pacientů ve skupině s placebem vyskytly nežádoucí

účinky. Závažné nežádoucí účinky se nevyskytly u žádného pacienta ve skupině léčenélevetiracetamema

nastalyu1,0%pacientůveskupiněplaceba.Nejčastějihlášenýminežádoucímiúčinkyupediatrické

populace byly ospalost, hostilita, nervozita, emoční labilita, agitovanost, anorexie, astenie a bolesti hlavy.

Výsledkybezpečnostiupediatrickýchpacientůbylykonzistentnísbezpečnostnímprofilem

levetiracetamuudospělých,vyjmabehaviorálníchapsychiatrickýchnežádoucíchúčinků,kterébyly

častějšíudětínežudospělých(38,6%proti18,6%).Relativnírizikovšakbyloudětívesrovnání

sdospělýmipodobné.

Studieprovedenáupediatrických pacientů(1měsícažméněnež4roky)sparciálnímizáchvatyukázala,

žeu21,7%pacientůveskupiněléčenélevetiracetamema7,1%pacientůveskupiněsplacebemse

vyskytlynežádoucíúčinky.Žádnézávažnénežádoucíúčinkynebylyzaznamenányupacientůléčené

levetiracetamemaniupacientů,jimž bylopodáváno placebo. Přidlouhodobé pokračovacístudiiN01148

nejčastější s léčbou související nežádoucí účinky ve skupině 1 měsíc-<4 roky byly podrážděnost (7,9%),

křeče(7,2%),somnolence(6,6%),psychomotorickáhyperaktivita(3,3%),poruchyspánku(3,3%)a

agresivita(3,3%).Výsledkytýkajícísebezpečnostiudětskýchpacientůbylykonzistentnís

bezpečnostním profilem levetiracetamu u starších dětí ve věku od 4 do 16 let.

Dvojitězaslepená,placebemkontrolovanábezpečnostnípediatrickástudiesuspořádánímprohodnocení

non-inferioritysledovalakognitivníaneuropsychologickéúčinkylevetiracetamuudětíod4do16lets

parciálnímizáchvaty.Zestudievyplývá,ževpopulacisplňujícípodmínkyprotokoluselevetiracetam

neodlišoval(nebylhorší)odplacebasohledemnazměnuodvýchozíhostavuvesloženémskóre

khodnocenípamětiLeiter-Rzahrnujícímpozornostapaměť(Leiter-RAttentionandMemory,Memory

ScreenCompositescore).Výsledkytýkajícísechováníaemočníhofungovánínaznačovalaupacientů

léčenýchlevetiracetamem zhoršení, pokud jde o agresivní chování, což byloměřeno standardizovaným a

systematickýmzpůsobemzapoužitívalidovanéhonástroje(CBCL–AchenbachChildBehavior

Checklist). Avšak u jedinců, kteří užívalilevetiracetam vdlouhodobéotevřené následné studii, nedošlo v

průměrukezhoršeníjejichchováníaemočníhofungování, zejménaměřítkaagresivníhochovánínebyla

horší oprotivýchozímu stavu.

4.9Předávkování

Příznaky

Připředávkovánílevetiracetamembylypozorovány:ospalost,agitovanost,agresivita,poruchyvědomí,

útlum dýchání a kóma.

Léčba předávkování

Poakutnímpředávkováníjetřebažaludekvyprázdnitvýplachemnebovyvolánímzvracení.Žádné

specifickéantidotumlevetiracetamuneníkdispozici.Léčbapředávkováníjesymptomatickáamůže

zahrnovathemodialýzu.Účinnostvylučovánílevetiracetamdialýzouje60%aprimárníhometabolitu

74%.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX14.

Léčiválátkalevetiracetamjederivátpyrolidonu(S-enantiomerα-etyl-2-oxo-1-pyrolidinacetamidu),

chemicky nesouvisející sléčivými látkami obsaženými vsoučasných antiepileptických přípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismusúčinkulevetiracetamustáleještěneníplněobjasněn,alezdásebýtodlišnýodostatních

vsoučasnostipoužívanýchantiepileptik.Pokusyinvitroainvivonasvědčujítomu,želevetiracetam

nemění základní vlastnosti buněk ani normální přenos nervových vzruchů.

In vitrostudieukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladinu Ca 2+ částečnou inhibicí kalciových kanálů typu

NasníženímuvolňováníCa 2+ zintraneuronalníchrezerv.Levetiracetamnavícčástečnězvrátísnížení

aktivityGABAaglycinovýchkanálůzpůsobenézinkemaβ-karboliny.Kromětohobylavestudiíchin

vitroprokázánavazbalevetiracetamunaspecifickémístovmozkovétkánihlodavců.Specifickým

vazebnímmístemjesynaptickývezikulárníprotein2A,kterýjepovažovánzasoučástprocesůfúze

vezikulů a exocytózyneurotransmiterů. Levetiracetama jeho analogy vykazují různou afinitu kvazbě na

synaptickývezikulárníprotein2A,kterákorelujesjejichochrannouprotizáchvatovoupotencív

audiogeníchmodelechepilepsieumyší.Tatozjištěnínaznačují,žeinterakcemezilevetiracetamema

synaptickýmvezikulárnímproteinem2Apřispívákantiepileptickémumechanismuúčinkuléčivého

přípravku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetamposkytujeochranupředzáchvatyvširokémspektruzvířecíchmodelůparciálnícha

primárně generalizovaných záchvatů, aniž by měl prokonvulzní účinek. Primární metabolit je neaktivní.

U člověka potvrdila aktivita při parciální i generalizované epilepsii (epileptiformní

výboj/fotoparoxysmalní odpověď) široké spektrum farmakologického profilu levetiracetamu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přídatná léčba parciálníchzáchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, mladistvých, dětí a

kojenců od1měsíce věku s epilepsií:

U dospělých byla účinnost levetiracetamu prokázána ve 3 zaslepených, placebem kontrolovaných studiích

vdennídávce 1000mg,2000mgnebo 3000 mgrozdělenédo 2dílčíchdávek.Léčba trvala až 18 týdnů.

Vsouhrnné analýze bylo procento pacientů, kteří dosáhli snížení frekvence parciálních záchvatů za týden

ažo50%nebovíceoprotivýchozímustavupřistabilnídávce(12/14týdnů)27,7%,31,6%a41,3%u

pacientů s 1000 mg, 2000 mg resp. 3000 mg levetiracetamu a 12,6% u pacientů užívajících placebo.

Pediatrická populace

Upediatrickýchpacientů(4až16let),bylaúčinnostlevetiracetamuprokázánavedvojitězaslepené,

placebem kontrolované studii, do které bylo zařazeno 198 pacientů s trváním léčby 14 týdnů. V této studii

byl levetiracetam užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den, rozdělené do dvou dílčích dávek.

U44,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema u 19,6%pacientůs placebemdošlok50%nebovětšímu

sníženífrekvenceparciálníchzáchvatůzatýdenoprotivýchozímustavu.Připokračujícídlouhodobé

léčběbylo11,4%pacientůbezzáchvatůpodobualespoň6měsícůa7,2%bylobezzáchvatůpodobu

alespoň 1 roku.

Upediatrických pacientů (ve věku1měsíc ažméněnež4roky),bylaúčinnost levetiracetamustanovena

ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii, která zahrnovala 116 pacientů s trváním léčby 5 dnů.

Vtétostudiidostávalipacientidennídávku20mg/kg,25mg/kg,40mg/kgnebo 50mg/kgperorálního

roztoku na základě titračního rozpisu podle věku. Vtéto studii byla použita dávka 20 mg/kg/den titrovaná

do 40 mg/kg/den pro kojence ve věku od jednoho měsíce do méně než šesti měsíců a dávka 25 mg/kg/den

titrovanádo50mg/kg/denprokojenceadětivevěkuod6měsícůdoméněnež4let.Celkovádenní

dávka byla podávána rozdělená do dvou dílčích dávek.

Primárnímměřítkemúčinnostibylpodílpacientůodpovídajícíchnaléčbu(procentopacientůs50%

poklesemprůměrnédennífrekvenceparciálníchzáchvatůoprotivýchozímustavu),kterýbylhodnocen

zaslepeněcentrálnímhodnotitelemprostřednictvím48hodinovéhovideoEEGzáznamu.Doanalýzy

účinnostibylozahrnuto109pacientů,kteřímělinejméně24hodinvideoEEGvobouobdobích,

základnímihodnoceném.43,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientů,kterýmbylo

podávánoplacebo,bylopovažovánozaodpovídajícínaléčbu.Výsledkyseshodujínapříčvšemi

věkovýmiskupinami.Připokračujícídlouhodobéléčběbylo8,6%pacientůbezzáchvatůpodobu

alespoň 6 měsíců a 7,8% bylo bez záchvatůpo dobu alespoň 1 roku.

Monoterapiepřiléčběparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceupacientůod16lets

novědiagnostikovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamuvmonoterapiibylaprokázánavedvojitě zaslepeném paralelnímporovnání non-

inferiorityskarbamazepinemsřízenýmuvolňováním(CR)u576pacientůvevěku16letastaršíchs

nověnebonedávnodiagnostikovanouepilepsií.Upacientůmuselybýtpřítomnypouzespontánní

parciálnímizáchvatynebogeneralizovanétonicko-klonickézáchvaty.Pacientibylirandomizovánik

užíváníkarbamazepinu s řízenýmuvolňováním v dávce400-1200 mg/dennebo levetiracetamuvdávce

1000-3000 mg/den, délka léčby byla až 121 týdnů v závislostina terapeutické odpovědi.

Šestiměsíčníobdobíbezzáchvatůbylodosaženou73,0%pacientůužívajícíchlevetiracetama u 72,8%

pacientů užívajících karbamazepin sřízeným uvolňováním, korigovaný absolutní rozdíl mezi léčbami byl

0,2%(95%CI:-7,88,2).Vícenežpolovinaúčastníkůstudiebylabezzáchvatůpodobu12měsíců

(56,6%a58,5%pacientůužívajícíchlevetiracetama karbamazepinsřízenýmuvolňovánímvuvedeném

pořadí).

Ve studii odrážející klinickou praxi mohla být souběžná antiepileptická medikace vysazena u omezeného

počtu pacientů, kteří reagovali na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69).

Přídatnáléčbamyoklonickýchzáchvatůudospělýchamladistvýchod12letvěkusjuvenilní

myoklonickou epilepsii.

Účinnostlevetiracetamubylaprokázánavedvojitězaslepenéplacebemkontrolovanéstudiivdélce16

týdnů u pacientů od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií s myoklonickými záchvaty u různých

syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.

Vtéto studii byl levetiracetam užíván v dávce 3000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek.

U58,3% pacientůléčenýchlevetiracetamema 23,3%pacientůsplacebembylodosaženonejméně50%

sníženípočtudnůsmyoklonickýmzáchvatemzatýden.Připokračujícídlouhodobéléčběbylo28,6%

pacientůbezmyoklonickýchzáchvatůpodobualespoň6měsícůa21,0%pacientůbylobez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatnáléčbaprimárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchudospělýchamladistvýchod12lets

idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Účinnostlevetiracetamubylaprokázánavedvojitězaslepenéplacebemkontrolovanéstudiitrvající24

týdnů,kterázahrnovaladospělé,mladistvéaomezenýpočetdětítrpícíchidiopatickougeneralizovanou

epilepsiísprimárněgeneralizovanýmitonicko-klonickými(PGTC)záchvatyurůznýchsyndromů

(juvenilnímyoklonickéepilepsie,juvenilníepilepsiesabsencemi,dětskáabsenčníepilepsienebo

epilepsie s generalizovanými tonicko klonickými záchvaty po probuzení).V této studii byla levetiracetam

užívánvdávce3000mg/denudospělýchamladistvýchnebo60mg/kg/denudětí,rozdělenédodvou

denních dávek.

U72,2%pacientůléčenýchlevetiracetamemau45,2%pacientů,jimžbylopodávánoplacebo,bylo

dosaženo50%nebovětšíhosníženífrekvenceprimárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatů

zatýdenoprotivýchozímustavu.Připokračujícídlouhodobéléčběbylo47,4%pacientůbeztonicko-

klonickýchzáchvatů podobualespoň6měsícůa31,5%pacientůbylobez tonicko-klonickýchzáchvatů

po dobu alespoň 1 roku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetam je vysoce rozpustná látka svysokou schopnostíprůniku. Farmakokinetický profil je

lineární s nízkou intra-a interindividuální variabilitou. Při opakovaném podávání nedochází ke změně

clearance.

Kdispozicinejsoužádnédůkazyovariabilitěmezipohlavími,rasamianicirkadiánnívariabilitě.

Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků apacientů s epilepsií je srovnatelný.

Vzhledemkúplnémualineárnímuvstřebávánílzeplazmatickéhladinypředvídatzperorálnídávky

levetiracetamu,vyjádřenévmg/kgtělesnéhmotnosti.Protonenítřebamonitorovatplazmatickéhladiny

levetiracetamu.

Byla prokázaná významná korelace mezi plazmatickou koncentrací a koncentrací ve slinách u dospělých i

dětí(poměrkoncentraceveslinách/koncentracevplazměsepohybovalvrozmezíod1do1,7pro

perorální tablety a 4 hodiny po podáníipro perorální roztok).

Dospělí a mladiství

Vstřebávání:

Levetiracetam je po perorálním podání rychle vstřebáván. Absolutní biologická dostupnost po perorálním

podání se blíží 100%.

Maximální plazmatickékoncentrace(C

) jsoudosaženy 1,3 hodiny po podání dávky. Ustálenéhostavu

je dosaženo po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně.

Maximálních koncentrací(C

)ve výši31 µg/mlse běžně dosahujepo podání jednorázovédávky1000

mg a 43 µg/ml po opakované dávce 1000 mg dvakrát denně.

Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněn příjmem potravy.

Distribuce

Žádné údaje o distribuci v tkáních člověka nejsou k dispozici.

Levetiracetamanijehoprimárnímetabolitynejsouvevýznamnémířevázánynaplazmatickébílkoviny

(<10%).

DistribučníobjemLevetiracetamujepřibližně0,5až 0,7 l/kg,cožjehodnotablízkácelkovémuobjemu

vody v těle.

Biotransformace

Levetiracetamnenívlidskémorganismuvýrazněmetabolizován.Hlavnímetabolickoucestou(24%

dávky)jeenzymatickáhydrolýzaacetamidovéskupiny.IzoenzymyjaterníhocytochromuP

nepodporujívznikprimárníhometabolituucbL057.Hydrolýzaacetamidovéskupinybylaměřitelnáv

celé řadě tkání, včetně krvinek. Metabolit ucb L057 není farmakologicky aktivní.

Byly zjištěny i dva méně významné metabolity. Jeden byl získán hydroxylací pyrolidonového jádra (1,6%

dávky) a druhý otevřením pyrolidonového kruhu (0,9% dávky).

Další neidentifikované složky představovaly pouze 0,6% dávky.

Žádnáenantiomerováinterkonverzenebylaprokázánainvivoulevetiracetamuanijehoprimárního

metabolitu.

Invitrobylozjištěno,želevetiracetamajehoprimárnímetabolitneinhibujíhlavníizoformyjaterního

cytochromu P

u člověka (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu glukuronyltransferázy

(UGT1A1aUGT1A6)aniepoxidovéhydroxylázy.Levetiracetaminvitronavícneovlivňuje

glukuronidaci kyseliny valproové.

VkultuřelidskýchhepatocytůměllevetiracetammalýnebožádnýúčineknaCYP1A2,SULT1E1nebo

UGT1A1.LevetiracetamzpůsobovalmírnouindukciCYP2B6aCYP3A4.Invitroainvivoúdajeo

interakcisperorálnímikontraceptivy,digoxinemawarfarinemneukazují,žebyinvivodocházelo

kvýznamnéindukcienzymů.ProtojeinterakceLevetiracetamusjinýmilátkami,nebonaopak,

nepravděpodobná.

Vylučování

Plazmatickýpoločasudospělýchbyl7±1hodinanelišilsepodledávky,cestypodáníanipři

opakovaném podání. Průměrná celková systémová clearance měla hodnotu 0,96 ml/min/kg.

Hlavní cestou vylučování byla moč, což představovalo v průměru 95% dávky (přibližně 93% dávky bylo

vyloučeno během 48 hodin). Vylučovánícestoustolicepředstavovalo pouze0,3% dávky.

Kumulativní vylučování levetiracetamu močí během prvních 48 hodin dosáhlo 66% dávky, vpřípadě jeho

primárního metabolitu 24% dávky.

Renálníclearancelevetiracetamuje0,6ml/min/kgaproucbL0574,2ml/min/kg,cožukazuje,že

levetiracetam se vylučuje glomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primární metabolit se

kroměglomerulárnífiltracevylučujeiaktivnítubulárnísekrecí.Eliminacelevetiracetamukorelujes

clearance kreatininu.

Starší pacienti:

Ustaršíchpacientůjeeliminačnípoločasprodlouženpřibližněo40%(10až11hodin).Tosouvisíse

snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2).

Porucha renálních funkcí

Zdánlivásystémováclearancelevetiracetamuajehoprimárníhometabolitukorelujesclearance

kreatininu.Doporučujeseprotoupravitudržovacídennídávkulevetiracetamunazákladěclearance

kreatininu u pacientů se středně závažnou azávažnou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2).

U anurických dospělých jedinců sterminálním renálním selháním byl poločas během dialýzy přibližně 25

hodin během dialýzy přibližně 3,1 hodin.

Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51%.

Porucha funkce jater

Ujedincůsmírnouastřednězávažnouporuchoufunkcejaternedocházelokžádnévýznamnézměně

clearancelevetiracetamu.Uvětšinyjedincůsezávažnouporuchoufunkcejaterbylaclearance

levetiracetamu snížena o více než 50 % následkem současné poruchy renální funkce (viz bod4.2).

Pediatrická populace

Děti (4 až 12 let)

Po perorálnímpodáníjednédávky(20 mg/kg)dětems epilepsií(6až 12 let) byl poločas levetiracetamu

6,0 hodin. Zdánlivá tělesná clearance byla přibližně o 30% vyšší než u dospělých s epilepsií.

Poopakovanéperorálnídávce(20až60mg/kg/den)dětemsepilepsií(4až12let),byllevetiracetam

rychlevstřebáván. Maximální plazmatické koncentrace byly pozorovány od 0,5 do 1,0 hodiny po podání.

Bylopozorovánolineárníadávceúměrnézvýšenímaximálníplazmatickékoncentraceaplochypod

křivkou.Eliminačnípoločasbylpřibližně5hodin.Zdánlivátělesnáclearancemělahodnotu1,1

ml/min/kg.

Kojenci a děti (1 měsíc až 4 roky)

Po jednorázovém podání (20 mg/kg) perorálního roztoku 100 mg/kg dětem s epilepsií (1 měsíc až 4 roky)

byllevetiracetamrychlevstřebávánamaximálníplazmatickékoncentracebylypozoroványpřibližně1

hodinu po podání. Farmakokinetické výsledky ukázaly, že eliminační poločas je u dětí kratší (5,3 h) než u

dospělých (7,2 h) a že zdánlivá tělesná clearance je u dětí rychlejší (1,5 ml/min/kg) než u dospělých (0,96

ml/min/kg).

Vanalýze populační farmakokinetiky provedené u pacientů od 1 měsíce do 16 let věku, tělesná hmotnost

výrazně koreluje se zdánlivou clearance (clearance se zvyšuje s nárůstem tělesné hmotnosti) a zdánlivým

distribučním objemem. Věk měl také vliv na oba parametry. Tento účinek byl výraznější u mladších dětí,

ustupoval se zvyšujícím se věkem aby stal se zanedbatelným asi ve 4 letech věku.

Vobou analýzách populační farmakokinetiky došlo k asi 20% nárůstu zdánlivé clearance levetiracetamu,

když byl podáván spolu santiepileptikyindukujícími tvorbu enzymů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se bezpečnosti

Neklinickéúdajezískanénazákladěkonvenčníchfarmakologickýchstudiíbezpečnosti,genotoxicitya

kancerogenity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Nežádoucí účinky, kterénebylypozoroványvklinických studiích,alebyly zjištěny u potkanůavmenší

mířeumyší,poexpozicipodobnýmhladinámjakoučlověkaaspotenciálnímvýznamempropoužití

vklinicképraxi,bylyjaternízměnynaznačujícíadaptivníodpověď,jakojezvýšenáhmotnosta

centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě.

U potkanů nebyly při dávkách až 1800 mg/kg/den (6násobek maximální doporučené dávky u lidí

vpřepočtu na mg/m 2 nebo expozici) pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu samců ani samic u

rodičů a první generace potomků.

Dvěstudieembryo-fetálníhovývoje(EFD)bylyprovedenynapotkanechsdávkami400,1200a3600

mg/kg/den. PouzevjednéztěchtodvouEFDstudiípřidávce3600 mg/kg/dendošlokmírnémupoklesu

hmotnostiploduspojenémusnepatrnýmnárůstempočtukostníchzměn/menšíchanomálií.Nebyl

pozorovánžádnývlivnaembryomortalituanizvýšenývýskytmalformací.NOAEL(hladinabez

pozorovanýchnežádoucíchúčinků)byla3600mg/kg/denprobřezísamicepotkanů(12násobek

maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ) a 1200 mg/kg/den pro plody.

Čtyřistudieembryo-fetálníhovývojebylyprovedenyukrálíkůsdávkami200,600,800,1200a1800

mg/kg/den. Dávka 1800 mg/kg/den vedla ke značné toxicitě u samic matek a ke snížení fetální hmotnosti,

spojenémusezvýšenýmvýskytemplodůskardiovaskulárními/kosternímianomáliemi.NOAELbyla

<200mg/kg/denusamicmateka200mg/kg/denproplody(odpovídajícímaximálnídoporučenédenní

dávce u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

Studie perinatálního a postnatálního vývoje byla provedena u potkanůs dávkami levetiracetamu 70, 350 a

1800 mg/kg/den. NOAELbyla>1800mg/kg/den pro samice F0ipropřežití, růstavývojpotomstva F1

až do odstavení (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

Studienanovorozenýchamladýchzvířatechupotkanůapsůneprokázályžádnénežádoucíúčinkyna

standardnívýsledkyvývojeamaturacevdávkáchdo1800mg/kg/den(6-17násobekmaximální

doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Kukuřičný škrob

Sodná sůlkroskarmelosy

Povidon (Kolidon 30)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Mastek

Magnesium-stearát

Potah tablety:

Levetiracetam 250mg:

Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Levetiracetam 500mg:

Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek,žlutý oxid železitý (E172).

Levetiracetam 750mg:

Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek,hlinitý lak oranžové žluti (E110)

červený oxid železitý (E172).

Levetiracetam 1000mg:

Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350,mastek.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštnípodmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Levetiracetam Bristol Lab250mg potahované tablety:

PVC-Al a PVC/PVDC-Al blistry obsahující 10, 20, 30, 50,60, 100 nebo 200potahovaných tablet

Levetiracetam Bristol Lab500mg potahované tablety:

PVC-Al a PVC/PVDC-Alblistry obsahující10, 20, 30, 50, 60, 100 nebo 200 potahovaných tablet.

Levetiracetam Bristol Lab750mg potahované tablety:

PVC-Al a PVC/PVDC-Alblistry obsahující 10, 20, 30, 50, 60, 100 nebo 200 potahovaných tablet.

Levetiracetam Bristol Lab1000mg potahovanétablety:

PVC-Al a PVC/PVDC-Alblistry obsahující 10, 20, 30, 50, 60, 100 nebo 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení sním

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BRISTOL LABORATORIES LIMITED

Unit 3, canalside, Northbridge Road

Berkhamsted, Herts, HP4 1EG

Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Levetiracetam Bristol Lab 250 mg potahované tablety:21/129/12-C

Levetiracetam Bristol Lab 500 mg potahované tablety:21/130/12-C

Levetiracetam Bristol Lab 750 mg potahované tablety:21/131/12-C

Levetiracetam Bristol Lab 1000 mg potahované tablety:21/132/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.2.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

29.2.2012

Vergelijkbare producten

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten

Deel deze informatie