Altargo

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Altargo
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Altargo
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • L-ANTIBIJOTIĊI U L-KEMOTERAPEWTIĊI GĦALL-UŻU DERMATOLOĠIĊI
 • Żona terapewtika:
 • Impetigo, Stafilokokkal Infezzjonijiet Tal-Ġilda
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Trattament fuq medda qasira ta ' wara l-infezzjonijiet superfiċjali tal-ġilda:impetigo;laċerazzjonijiet, barxiet jew feriti suturati. Ara t-taqsimiet 4. 4 u 5. 1 għal tagħrif importanti dwar l-attivita'klinika ta 'retapamulin kontra tipi differenti ta' Staphylococcus aureus. Għandha tingħata kunsiderazzjoni għall-gwida uffiċjali dwar l-użu xieraq ta ' sustanzi antibatteriċi.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 15

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Irtirat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000757
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 23-05-2007
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000757
 • L-aħħar aġġornament:
 • 23-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/757

RAPPORT TA’ VALUTAZZJONI PUBBLIKA EWROPEW (EPAR)

ALTARGO

Sommarju ta’ l-EPAR għall-pubbliku

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport ta’ Valutazzjoni Pubblika Ewropea (EPAR). Huwa

jispjega kif il-Kumitat għal Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-istudji

mwettqin, biex jissodisfa r-rakkomandazzjonijiet tagħhom dwar kif tintuża l-mediċina.

Jekk inti teħtieġ aktar informazzjoni dwar il-kondizzjoni medika tiegħek jew it-trattament tiegħek,

aqra l-Fuljett ta’ Tagħrif (ara parti mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Jekk trid aktar informazzjoni abbażi tar-rakkomandazzjonijiet ta’ CHMP, aqra d-Diskussjoni

Xjentifika (ukoll parti mill-EPAR).

X’inhu Altargo?

Altargo hu ingwent li fih is-sustanza attiva retapamulin.

Għal x’hiex jintuża Altargo?

Altargo hu mediċina antibijotika. Jintuża għat-trattament immedjat ta’ infezzjonijiet superfiċjali tal-

ġilda. Jista’ jintuża fit-trattament ta’ l-impetiġini (infezzjoni fil-ġilda li twassal għall-formazzjoni ta’

qxur), u ta’ laċerazzjonijiet (qatgħat), barxiet u feriti meħjuta iffjammati. Altargo m’għandux jintuża

fit-trattament ta’ infezzjonijiet li jkun magħruf jew maħsub li ġew ikkawżati minn

methicillin-resistant

Staphylococcus aureus

(MRSA), għax jista’ ma jaħdimx fuq din it-tip ta’ infezzjoni. Madankollu,

Altargo jista’ jintuża fit-trattament ta’ infezzjonijiet ikkawżati minn tipi oħra ta’

Staphylococcus

aureus

. Min jippreskrivi din il-mediċina għandu jikkunsidra l-gwida uffiċjali fuq l-użu ta’ l-aġenti

antibatteriċi.

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta medika.

Kif jintuża Altargo?

Altargo għandu jintuża biss fuq il-ġilda. Għandu jiġi midluk f’saff irqiq fuq il-parti tal-ġilda affettwata

darbtejn kuljum għal ħamest ijiem. Il-parti affettwata tista’ titgħatta b’medikazzjoni bil-garża jew

b’faxxa sterili. Altargo jista’ jintuża f’pazjenti li jkollhom iktar minn disa’ xhur, iżda f’pazjenti li

jkollhom inqas minn 18-il sena, il-parti ttrattata ma tridx tkun ikbar minn 2% tas-superfiċje tal-ġisem.

Jekk ma jkunx hemm rispons wara jumejn jew tliet ijiem, it-tobba għandhom jevalwaw mill-ġdid il-

pazjent u jikkunsidraw trattamenti alternattivi.

Kif jaħdem Altargo?

Is-sustanza attiva f’Altargo, retapamulin, hija antibijotiku fil-klassi tal-‘pleuromutilin’. Hija derivata

minn kompost prodott minn ċerti tipi ta’ fungi. Taħdem billi timblokka r-ribożomi tal-batterji (il-parti

taċ-ċelloli li fihom jiġu manifatturati l-proteini), u b’hekk trażżan it-tkabbir tal-batterji. Il-lista sħiħa

ta’ batterji li fuqhom jaħdem Altargo hi waħda attiva u tinsab fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-

Prodott.

Kif ġie studjat Altargo?

L-effetti ta’ Altargo ġew studjati f’mudelli esperimentali qabel ma ġew studjati fin-nies.

Altargo ġie studjat f’ħames studji ewlenin li fihom ħadu sehem iktar minn 3,000 pazjent li kellhom 9

xhur jew iktar. Saru żewġ studji fuq pazjenti b’impetiġini. L-ewwel wieħed qabbel l-effett ta’ ħamest

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

EMEA 2007

ijiem trattament permezz ta’ l-Altrago ma’ dawk ta’ plaċebo (trattament fint) fuq 213 pazjent, u t-tieni

wieħed qabbel Altrago ma’

fusidic acid

(ingwent antibijotiku ieħor) f’519-il pazjent. It-tliet studji l-

oħra qabblu l-effetti ta’ ħamest ijiem trattament b’Altargo ma’ l-effetti ta’ cefalexin (mediċina

antibijotika orali): saru żewġ studji li fihom b’kollox ħadu sehem 1,918-il pazjent b’feriti infettati fil-

ġilda, u fl-istudju finali ħadu sehem 454 pazjent b’dermatite (infjammazzjoni fil-ġilda) infettata. Fil-

ħames studji, il-mezz ewlieni tal-kejl ta’ l-effettività kien il-proporzjon ta’ pazjenti li marritilhom l-

infezzjoni wara tmiem it-trattament.

X’benefiċċji ta’ Altargo irriżultaw f’dawn l-istudji?

F’pazjenti bl-impetiġini, Altargo kien iktar effettiv mill-plaċebo, b’119 (85.6%) mill-139 pazjent li

użaw Altargo u 37 (52.1%) tal-71 pazjent li użaw il-plaċebo jirrispondu għat-trattament. Altrago kien

effettiv daqs il-

fusidic acid

ukoll, b’314 (99.1%) mit-317-il pazjent u 141 (94.0%) mill-150 pazjent,

rispettivament, jirrispondu għat-trattament. Għat-trattament ta’ feriti infettati fil-ġilda, Altargo u

cefalexin kellhom rati simili ta’ rispons: meta r-riżultati taż-żewġ studji tal-feriti fil-ġilda ttieħdu

flimkien, madwar 90% taż-żewġ gruppi ta’ pazjenti kellhom rispons għat-trattament. Madankollu, iż-

żewġ studji sabu li Altargo ma kienx effettiv biżżejjed fit-trattament ta’ l-axxessi (ħofor bil-materja)

jew ta’ infezzjonijiet ikkawżati mill-MRSA.

Id-dejta ppreżentata ma kinitx biżżejjed biex turi li l-użu ta’ Altargo hu effettiv għat-trattament tad-

dermatite infettata.

X’inhu r-riskju ta’ Altargo?

L-iktar effett sekondarju komuni ta’ Altargo (li deher f’bejn wieħed u għaxar pazjenti minn kull 100)

hu l-irritazzjoni fil-post ta’ l-applikazzjoni. Għal-lista sħiħa ta’ l-effetti sekondarji kollha rrapportati

b’Altargo, ara l-Fuljett ta’ Tagħrif.

Altargo m’għandux jintuża minn persuni allerġiċi għal retapamulin jew għal xi sustanzi oħra tiegħu.

Għaliex ġie approvat Altargo?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) iddeċieda li l-benefiċċji ta’

Altargo huma ikbar mir-riskji meta wżat għat-trattament immedjat ta’ dawn l-infezzjonijiet superfiċjali

tal-ġilda:

l-impetiġini,

laċerazzjonijiet, barxiet jew feriti meħjuta infettati.

Il-Kumitat irrakkomanda li Altargo jingħata l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Tagħrif ieħor dwar Altargo:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-UE kollha għal

Altargo

lil Glaxo Group Ltd fit-24 ta’ Mejju 2007

.

L-EPAR sħiħ dwar Altargo jista’ jinstab hawnhekk

Dan is-sommarju kien aġġornat l-aħħar fi

07-2007.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAG

ĦRIF

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Fuljett ta’ tag

ħrif:

Informazzjoni g

ħall

-pazjent

Ingwent Altargo 10 mg/g

Retapamulin

Aqra sew dan il-

fuljett kollu qabel tibda tuża din il

-medi

ċina

peress li fih informazzjoni importanti

g

ħalik

.

Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-

ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu Altargo u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Altargo

Kif għandek tuża Altargo

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Altargo

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Altargo u gћalxiex jintuża

Ingwent Altargo fih antibijotiku msejjaħ retapamulin, li jintuża fuq il-ġilda.

Altargo jintuża fit-trattament ta’ infezzjonijiet batteriċi li jaffettwaw partijiet żgħar tal-ġilda. Infezzjonijiet li

jistgħu jiġu ttrattati jinkludu impetigo (li tikkawża qoxra niexfa fuq partijiet infettati), qtugħ, brix u feriti

meħjuta.

Altargo qiegħed għal adulti u tfal ta’ 9 xhur jew akbar.

2.

X’g

ħandek tkun taf qabel ma tuża Altargo

Tużax Altargo

Jekk inti allerġiku għal retapamulin jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel tuża Altargo.

Jekk tara li l-infezzjoni qed tiħżien jew jekk tiżdiedlek il-ħmura, l-irritazzjoni jew xi sinjali jew sintomi o ħra

fil-parti fejn tapplikah m’għandekx tkompli tuża Altargo u għid lit-tabib tiegħek. Ara wkoll is-sezzjoni 4 ta’

dan il-fuljett.

Jekk ma tarax titjib fl-infezzjoni tiegħek wara jumejn jew tlieta ta’ trattament kellem lit-tabib tiegħek.

Tfal

Altargo m’għandux jintuża fi tfal b’età inqas minn disa’ xhur.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Medi

ċini oħra u Altargo

M’għandekx tapplika ingwenti, kremi jew xi mediċini likwidi oħra fil-parti trattata b’Altargo sakemm ma

jkunx qallek speċifikament tagħmel hekk it-tabib tiegħek.

Għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu, użajt dan l-aħħar jew tista’ tuża xi mediċina oħra.

Jekk il-pazjent huwa tifel jew tifla b’età inqas minn sentejn huwa spe ċjalment importanti li tgħid lit-tabib

tiegħek dwar xi mediċini oħra li t-tifel jew tifla qed jingħata, inkluż mediċini li nxtraw mingħajr riċetta.

Huwa possibbli li l-użu ta’ Altargo fi tfal li qed jieħdu ċertu mediċini (bħal xi mediċini użati biex jikkuraw

infezzjonijiet mill-moffa) jista’ jirriżulta f’konċentrazzjonijiet ta’ Altargo fid-demm li huma ogħla mis-soltu.

Dan jista’ jwassal għall-effetti sekondarji. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi jekk Altargo jistax jintuża għal tfal

b’età inqas minn sentejn li qed jieħdu mediċini oħra.

Tqala u Treddig

ħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-

tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tuża din il-mediċina. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi jekk din il-kura hix

tajba għalik.

Sewqan u t

ħaddim ta’ magni

Altargo mhux mistenni li jaffettwa l-ħila tiegħek biex issuq jew tħaddem magni.

Altargo fih butylated hydroxytoluene (E321)

Jista’ jikkawża reazzjonijiet lokali fil-ġilda (eż. dermatite tal-kuntatt), jew irritazzjoni tal-għajnejn u tal-

membrani mukużi.

3.

Kif g

ħandek tuża Altargo

Dejjem għandek tuża din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib

jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Kif tapplika Altargo

Normalment, saff irqiq ta’ ingwent jitqiegħed fuq il-ġilda nfettata darbtejn kuljum għal ħamest ijiem.

Wara li tapplika l-ingwent tiegħek, tista’ tgħatti l-parti kkurata b’faxxa sterilizzata jew b’garża, sakemm it-

tabib ma jkunx qallek biex tħalliha mikxufa.

Ibqa’ uża Altargo għal kemm jgħidlek it-tabib tiegħek.

Altargo qiegħed għal użu fuq il-ġilda biss. M’għandux jintuża fuq l-għajnejn, fil-ħalq jew fuq ix-xofftejn, fl-

imnieħer jew ġewwa l-parti ġenitali tal-mara. Jekk l-ingwent imiss aċċidentalment ma’ dawn il-partijiet,

aħsel il-parti affettwata bl-ilma u kellem lit-tabib tiegħek jekk tħoss xi uġigħ ħafif. Jekk aċċidentalment tuża

Altargo ġewwa mnieħrek tista’ tinfaraġ.

Aħsel idejk qabel u wara li tuża l-ingwent.

Jekk tuża Altargo aktar milli suppost

Imsaħ b’attenzjoni l-ingwent żejjed

Jekk tinsa tuża Altargo

Idlek l-ingwent malli tiftakar, u idlek id-doża li jmiss fil-ħin normali.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Jekk a

ċċidentalment tibla’ Altargo

Kellem lit-tabib jew spiżjar tiegħek għal parir.

Jekk tieqaf tuża Altargo

Jekk tieqaf tuża Altargo kmieni wisq, il-batterja tista’ tibda tikber mill-ġdid u l-infezzjoni tiegħek tista’ terga’

lura. Tieqafx tuża din il-mediċina qabel tkellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd.

Kondizzjonijiet li g

ħandek toqgħod attent/a għalihom

Reazzjonijiet severi fil-

ġilda jew allerġiji (frekwenza mhux magħrufa)

Jekk tiżviluppa reazzjoni severa fil-ġilda jew allerġija: (eż. ħakk qawwi jew raxx sever, nefħa tal-wiċċ,

xufftejn, jew ilsien):

ieqaf uża Altargo

neħħi l-ingwent billi timsaħ b’attenzjoni

kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek

minnufih

Dawn l-effetti sekondarji li ġejjin seħħew fuq il-ġilda fejn Altargo kien applikat:

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

-irritazzjoni tal-ġilda

Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

-uġigħ, ħakk, ħmura jew raxx (dermatite minn kuntatt)

Effetti sekondarji oħra (frekwenza mhux magħrufa, ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli):

sensazzjoni ta’ ħruq

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi

effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji

tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif ta

ħżen Altargo

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kaxxa wara ‘EXP’.

Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25° Ċ

Armi t-tubi 7 ijiem wara li tkun ftaħthom, anke jekk ma jkunux vojta. M’għandhomx jinżammu għall-użu

futur.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Tarmix mediċini mal-iskart domestiku.

Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li

m’għadekx tuża.

Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni o

ħra

X’fih Altargo:

Is-sustanza attiva hi retapamulin. Kull gramma ta’ ingwent fiha 10 milligrammi ta’ retapamulin.

Is-sustanzi l-oħra huma paraffin ħafif u abjad u

butylated hydroxytoluene

(E321), priservattiv.

Kif jidher Altargo u l-kontenut tal-pakkett

Altargo hu ingwent lixx u bajdani. Jinbiegħ f’tubu ta’ l-aluminju b’tapp tal-plastik, li jkun fih 5 grammi, 10

grammi jew 15-il gramma ingwent, jew f’qartas ta’ l-aluminju li jkun fih 0.5g t’ingwent.

Pakkett ta’ tubu wieħed.

Pakkett ta’ 12-il qartas.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq fil-pajjiż tiegħek.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni g

ħat

-Tqeg

ħid fis

-Suq u l-Manifattur:

Detentur tal-Awtorizzazzjoni g

ħat

-Tqeg

ħid fis

-

Suq

Manifattur

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

Ir-Renju Unit

Glaxo Operations UK, Ltd, (trading bħala Glaxo

Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham

DL12 8DT

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta(Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Stiefel Farma, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

Vistor hf.

Simi: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

Τηλ: + 357 22 89 95 01

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

Dan il-fuljett kien rivedut l-a

ħħar f’

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

http://www.ema.europa.eu.

_______________________________________________________________________________________

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat