Memantine Orion 10 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

01-11-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

01-11-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Memantīna hidrohlorīds
Pieejams no:
Orion Corporation, Finland
ATĶ kods:
N06DX01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Memantine hydrochloride
Deva:
10 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Orion Corporation Orion Pharma, Finland; Orion Corporation Orion Pharma, Finland
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
13-0071

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Memantine Orion 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine Orion 20 mg apvalkotās tabletes

Memantini hydrochloridum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Memantine Orion un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Memantine Orion lietošanas

Kā lietot Memantine Orion

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Memantine Orion

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Memantine Orion un kādam nolūkam tās lieto

Memantine Orion satur aktīvo vielu memantīna hidrohlorīdu. Tā pieder zāļu grupai, kas pazīstamas kā

zāles demences ārstēšanai.

Atmiņas zudumu Alcheimera slimības gadījumā izraisa signālu pārvades traucējumi smadzenēs.

Smadzenes satur tā sauktos N-metil-D-aspartāta (NMDA) receptorus, kas ir iesaistīti mācībām un

atmiņai svarīgu nervu signālu pārvadē. Memantine Orion pieder zāļu grupai, ko sauc par NMDA

receptoru antagonistiem. Memantine Orion iedarbojas uz šiem NMDA receptoriem, uzlabojot nervu

signālu pārvadi un atmiņu.

Memantine Orion lieto vidēji smagas līdz smagas Alcheimera slimības pieaugušu pacientu ārstēšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms Memantine Orion lietošanas

Nelietojiet Memantine Orion šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret memantīna hidrohlorīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Memantine Orion lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums ir bijušas epilepsijas lēkmes;

ja Jūs nesen esat pārcietis miokarda infarktu (sirdslēkmi), vai arī, ja Jums ir sastrēguma sirds

mazspēja vai nekontrolēta hipertensija (augsts asinsspiediens).

Šajos gadījumos ārstēšana ir rūpīgi jānovēro, un ārstam regulāri un atkārtoti jāizvērtē Memantine

Orion lietošanas klīniskais ieguvums.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi (nieru darbības problēmas), ārstam rūpīgi jāseko nieru darbībai

un, ja nepieciešams, atbilstoši jāpielāgo memantīna deva.

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

Jāizvairās no zāļu, kuras sauc amantadīns (Parkinsona slimības ārstēšanai), ketamīns (viela, ko parasti

lieto anestēzijā), dekstrometorfāns (parasti lieto klepus ārstēšanai), kā arī citu NMDA antagonistu

lietošanas tajā pašā laikā.

Bērni un pusaudži

Memantine Orion neiesaka lietot bērniem un pusaudžiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem.

Citas zāles un Memantine Orion

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Memantine Orion iedarbībā īpaši var mainīties turpmāk uzskaitīto zāļu efektivitāte, un ārstam,

iespējams, būs jākoriģē to devas:

amantadīns, ketamīns, dekstrometorfāns;

dantrolēns, baklofēns;

cimetidīns, ranitidīns, prokaīnamīds, hinidīns, hinīns, nikotīns;

hidrohlortiazīds (vai jebkura citu zāļu kombinācija ar hidrohlortiazīdu);

antiholīnerģiskie līdzekļi (vielas, ko plaši lieto, lai ārstētu kustību traucējumus vai zarnu

spazmas);

pretkonvulsiju līdzekļi (vielas, ko lieto, lai novērstu un atvieglotu krampju lēkmes);

barbiturāti (vielas, ko parasti lieto kā miegazāles);

dopamīnerģiskie agonisti (piemēram, L-dopa, bromokriptīns);

neiroleptiskie līdzekļi (vielas, ko lieto psihisku traucējumu ārstēšanai);

perorālie antikoagulanti.

Nokļūstot slimnīcā, informējiet ārstu par to, ka lietojat Memantine Orion.

Memantine Orion kopā ar uzturu un dzērienu

Informējiet ārstu, ja nesen būtiski izmainījāt vai plānojat mainīt diētu (t.i., pāriet no normālas diētas uz

stingru veģetāro diētu), vai arī, ja Jums ir nieru tubulārā acidoze (NTA, nieru disfunkcijas (sliktas

nieru darbības) izraisīts skābes veidojošo vielu pārpalikums asinīs), vai smaga urīnceļu (urīna izvades

sistēmas) infekcija, jo šādos gadījumos ārstam var rasties nepieciešamība koriģēt zāļu devu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Grūtniecība

Grūtniecēm memantīna lietošana nav ieteicama.

Barošana ar krūti

Sievietes, kuras lieto Memantine Orion, nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ārsts pateiks, vai slimība Jums atļauj droši vadīt transportlīdzekļus un apkalpot iekārtas. Memantine

Orion, bez tam, var arī izmainīt Jūsu reakciju, padarot transportlīdzekļu vadīšanu vai iekārtu

apkalpošanu nepieļaujamu.

3.

Kā lietot Memantine Orion

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

Devas

Ieteicamā Memantine Orion deva pieaugušajiem un gados vecākiem pacientiem ir 20 mg vienu reizi

dienā. Lai mazinātu blakusparādību rašanās risku, šī deva jāsasniedz pakāpeniski, izmantojot sekojošo

terapeitisko devu lietošanas shēmu:

1. nedēļa (1.-7. diena):

Lietojiet pusi 10 mg tabletes (5 mg) vienu reizi dienā 7 dienas.

2. nedēļa (8.-14. diena):

Lietojiet vienu 10 mg tableti vienu reizi dienā 7 dienas.

3. nedēļa (15.-21. diena):

Lietojiet pusotru 10 mg tableti vienu reizi dienā 7 dienas.

Sākot no 4. nedēļas (22.-28. diena un turpmāk):

Lietojiet divas 10 mg tabletes vai vienu 20 mg tableti vienu reizi dienā.

1. nedēļa

puse 10 mg tabletes vienu

reizi dienā

2. nedēļa

viena 10 mg tablete vienu

reizi dienā

3. nedēļa

pusotra 10 mg tablete vienu

reizi dienā

4. nedēļa un

turpmāk

divas 10 mg tabletes vai

viena 20 mg tablete vienu

reizi dienā

Uzturošā deva

Ieteicamā dienas deva ir 20 mg vienu reizi dienā.

Par ārstēšanas turpināšanu, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

Devas pacientiem ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts izlems, kāda deva ir piemērota Jūsu veselības stāvoklim.

Šādā gadījumā ārstam noteiktos intervālos jākontrolē Jūsu nieru darbība.

Lietošana

Memantine Orion jālieto iekšķīgi vienu reizi dienā. Lai zāļu lietošana būtu efektīva, tās jālieto katru

dienu vienā un tajā pašā dienas laikā. Tabletes jānorij, uzdzerot nelielu ūdens daudzumu.

Tabletes var lietot kopā ar ēdienu vai bez tā.

Ārstēšanas ilgums

Turpiniet lietot Memantine Orion tik ilgi, kamēr tā iedarbība ir pozitīva. Jūsu ārstam jāveic regulāra

ārstēšanas izvērtēšana.

Ja esat lietojis Memantine Orion vairāk nekā noteikts

Parasti, lietojot Memantine Orion vairāk nekā noteikts, nekas ļauns nenotiek. Jūs varat spēcīgāk

sajust 4. punktā “Iespējamās blakusparādības” aprakstītos simptomus.

Ja Jūs ievērojami pārdozējat Memantine Orion, sazinieties ar savu ārstu vai kādu citu medicīnas

speciālistu, jo Jums var būt vajadzīga medicīniska aprūpe.

Ja esat aizmirsis lietot Memantine Orion

Ja atklājat, ka esat aizmirsis lietot kārtējo Memantine Orion devu, nogaidiet un nākošo devu

lietojiet parastajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Parasti novērotās blakusparādības ir vieglas līdz vidēji stipri izteiktas.

Bieži (var skart līdz 1 lietotāju no 10):

galvassāpes, miegainība, aizcietējums, paaugstināts aknu funkcionālais tests, galvas reiboņi,

līdzsvara traucējumi, elpas trūkums, paaugstināts asinsspiediens un paaugstināta jutība pret

zālēm.

Retāk (var skart līdz 1 lietotāju no 100):

nogurums, sēnīšu infekcijas, apjukums, halucinācijas, vemšana, gaitas traucējumi, sirds

mazspēja un asins recekļu veidošanās vēnās (tromboze/trombembolija).

Ļoti reti (var skart līdz 1 lietotāju no 10 000):

krampji.

Nav zināmi (blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

aizkuņģa dziedzera iekaisums, aknu iekaisums (hepatīts) un psihotiskas reakcijas.

Alcheimera slimība ir saistīta ar depresiju, tieksmi uz pašnāvību un pašnāvības mēģinājumiem. Ir

ziņots par šādiem gadījumiem pacientiem, kurus ārstēja ar Memantine Orion.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Memantine Orion

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „EXP:”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Memantine Orion satur

Aktīvā viela ir memantīna hidrohlorīds.

Katra 10 mg apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda, kas atbilst 8,31 mg

memantīna.

Katra 20 mg apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda, kas atbilst 16,62 mg

memantīna.

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, krospovidons (B tips), koloidāls bezūdens silīcija

dioksīds, talks, magnija stearāts, hipromeloze, makrogols 400, titāna dioksīds (E 171).

Papildu krāsvielas 20 mg apvalkotās tabletes apvalkā ir dzeltenais dzelzs oksīds (E 172) un

sarkanais dzelzs oksīds (E 172).

Memantine Orion ārējais izskats un iepakojums

10 mg apvalkotās tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, ovālas formas, apmēram 13,0 x 5,5 mm, abpusēji

izliektas apvalkotās tabletes ar slīpām malām, iespiedumu ‘10’ vienā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

20 mg apvalkotās tabletes ir gaiši sarkanas līdz pēlēcīgi sarkanas, ovālas formas, apmēram

15,3 x 6,2 mm, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar slīpām malām, iespiedumu ‘20’ vienā pusē un

gludu otru pusi.

Iepakojuma izmēri:

Blisteru iepakojumi: 28, 30, 50, 56, 98 vai 100 tabletes.

ABPE pudeles iepakojums: 100 vai 150 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

Ražotājs

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Somija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dalībvalsts nosaukums

Zāļu nosaukums

Čehijas Republika

Memantine Orion

Dānija

Memantin Orion

Igaunija

Memantine Orion

Latvija

Memantine Orion 10 mg

apvalkotās tabletes

Memantine Orion 20 mg

apvalkotās tabletes

Lietuva

Memantine Orion

Norvēģija

Memantin Orion

Polija

Memantine Orion

Slovākijas Republika

Memantine Orion

Somija

Memantin Orion

Ungārija

Memantine Orion

Zviedrija

Memantin Orion

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2018

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Memantine Orion 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine Orion 20 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra 10 mg apvalkotā tablete satur 10 mg memantīna hidrohlorīda (memantini hydrochloridum), kas

atbilst 8,31 mg memantīna.

Katra 20 mg apvalkotā tablete satur 20 mg memantīna hidrohlorīda (memantini hydrochloridum), kas

atbilst 16,62 mg memantīna.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

10 mg apvalkotās tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, ovālas formas, apmēram 13,0 x 5,5 mm, abpusēji

izliektas apvalkotās tabletes ar slīpām malām, iespiedumu ‘10’ vienā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

20 mg apvalkotās tabletes ir gaiši sarkanas līdz pēlēcīgi sarkanas, ovālas formas, apmēram

15,3 x 6,2 mm, abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar slīpām malām, iespiedumu ‘20’ vienā pusē un

gludu otru pusi.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Vidēji smagas līdz smagas Alcheimera slimības pieaugušu pacientu ārstēšanai.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Ārstēšanu jāsāk un jāuzrauga ārstam, kuram ir pieredze Alcheimera demences diagnozes noteikšanā

un ārstēšanā.

Devas

Terapiju jāsāk tikai tādā gadījumā, ja ir pieejams aprūpētājs, kurš regulāri uzraudzīs, kā pacients lieto

šīs zāles. Diagnoze jāuzstāda atbilstoši pašreizējām vadlīnijām. Memantīna panesamība un devas

regulāri jāpārbauda, vēlams triju mēnešu laikā pēc ārstēšanas sākšanas. Pēc tam klīniskais guvums no

memantīna un terapijas panesamība regulāri jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajām klīniskajām

vadlīnijām. Balstterapiju var turpināt tik ilgi, kamēr ir pozitīvs terapeitiskais guvums un pacientam nav

memantīna terapijas nepanesības. Memantīna lietošanas pārtraukšanu var apsvērt, kad vairs nav

terapeitiskās iedarbības pazīmju, vai ja pacients nepanes ārstēšanu.

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

Pieaugušie:

Devas titrēšana

Maksimālā dienas deva ir 20 mg dienā. Lai samazinātu nevēlamo blakusparādību risku, uzturošo devu

sasniedz, titrējot un palielinot devu par 5 mg nedēļā pirmo 3 nedēļu laikā, kā norādīts turpmāk.

Titrēšanai pieejami citi zāļu stiprumi.

1.

nedēļa (1.-7.

diena)

Pacientam jālieto puse 10 mg apvalkotās tabletes (5 mg) dienā 7 dienas.

2.

nedēļa (8.-14.

diena)

Pacientam jālieto viena 10 mg apvalkotā tablete (10 mg) dienā 7 dienas.

3.

nedēļa (15.-21.

diena)

Pacientam jālieto pusotra 10 mg apvalkotā tablete (15 mg) dienā 7 dienas.

Sākot ar 4.

nedēļu

Pacientam jālieto divas 10 mg apvalkotās tabletes (20 mg) vai viena 20 mg apvalkotā tablete dienā.

Uzturošā deva

Ieteicamā uzturošā deva ir 20 mg dienā.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti

Pamatojoties uz klīniskiem pētījumiem, pacientiem, kuri vecāki par 65 gadiem, ieteicamā deva ir

20 mg dienā (divas 10 mg apvalkotās tabletes vai viena 20 mg apvalkotā tablete dienā) kā norādīts

iepriekš.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nedaudz pavājinātu nieru darbību (kreatinīna klīrenss 50-80 ml/min) nav nepieciešama

devas pielāgošana. Pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss

30-49 ml/min) dienas deva ir 10 mg dienā. Ja pirmajās 7 ārstēšanas dienās zāles tiek labi panestas,

devu var palielināt līdz 20 mg/dienā saskaņā ar parasto devas titrēšanas shēmu. Pacientiem ar smagiem

nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss 5-29 ml/min) dienas deva ir 10 mg dienā.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (Child-Pugh A un Child-

Pugh B) devas pielāgošana nav nepieciešama. Nav datu par memantīna lietošanu pacientiem ar

smagiem aknu darbības traucējumiem. Memantine Orion nav ieteicams lietot pacientiem ar smagiem

aknu darbības traucējumiem.

Pediatriskā populācija

Memantine Orion nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav

pietiekamas informācijas par drošumu un efektivitāti.

Lietošanas veids

Memantine Orion jālieto iekšķīgi vienu reizi dienā, un to katru dienu vajadzētu lietot vienā un tajā

pašā laikā. Apvalkotās tabletes var lietot kopā ar ēdienu vai bez tā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Zāles ieteicams lietot uzmanīgi pacientiem ar epilepsiju, kā arī tiem pacientiem, kuriem anamnēzē ir

bijušas krampju lēkmes vai kuriem ir riska faktori epilepsijas attīstībai.

Jāizvairās no vienlaicīgas N-metil-D-aspartāta (NMDA) antagonistu, piemēram, amantadīna, ketamīna

vai dekstrometorfāna lietošanas. Šie savienojumi iedarbojas uz to pašu receptoru sistēmu kā

memantīns, un tāpēc nelabvēlīgas blakusparādības (galvenokārt saistībā ar centrālo nervu sistēmu –

CNS) var būt biežāk sastopamas un spilgtāk izteiktas (skatīt arī 4.5. apakšpunktu).

Daži faktori, kas var paaugstināt urīna pH (skatīt 5.2. apakšpunktu “Eliminācija”), var radīt

nepieciešamību rūpīgai pacienta novērošanai. Šie faktori ietver krasas diētas izmaiņas, piem., pāreju

no diētas, kas satur gaļu uz veģetāro diētu, vai arī sārmainu dzērienu lietošanu lielos daudzumos. Vēl

bez tam urīna pH var paaugstināt arī nieru tubulārā acidoze (NTA) vai Proteus bacteria izraisīta

smaga urīnceļu infekcija.

No lielākās daļas klīnisko pētījumu izslēdza pacientus ar nesenu miokarda infarktu, nekompensētu

sastrēguma sirds mazspēju (NYHA III-IV) vai nekontrolējamu hipertensiju. Tā rezultātā pieejamās

informācijas daudzums ir ierobežots, un šādi pacienti ir rūpīgi jānovēro.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Memantīna farmakoloģiskais efekts un darbības mehānisms var izraisīt šādu mijiedarbību:

Darbības veids liek domāt, ka L-dopas, dopamīnerģisku agonistu un antiholīnerģisku līdzekļu

iedarbību var paaugstināt vienlaicīga NMDA antagonistu, piemēram, memantīna, lietošana.

Barbiturātu un neiroleptisko līdzekļu iedarbība var būt samazināta. Vienlaicīga memantīna un

spazmolītisku līdzekļu, dantrolēna vai baklofēna, ievadīšana var izmainīt to iedarbību, un var

būt nepieciešama devu pielāgošana.

Jāizvairās no vienlaicīgas memantīna un amantadīna lietošanas farmakotoksiskas psihozes riska

dēļ. Abi savienojumi ir ķīmiski radniecīgi NMDA antagonisti. Tas pats attiecas uz ketamīnu un

dekstrometorfānu (skatīt arī 4.4. apakšpunktu). Ir arī viens publicēts ziņojums par iespējamu

risku, kombinējot memantīnu un fenitoīnu.

Citas aktīvās vielas, piemēram, cimetidīns, ranitidīns, prokaīnamīds, hinidīns, hinīns un

nikotīns, kas izmanto to pašu renālo katjonu transporta sistēmu kā amantadīns, iespējams, arī

var mijiedarboties ar memantīnu un izraisīt paaugstināta līmeņa plazmā risku.

Ievadot memantīnu vienlaicīgi ar hidrohlortiazīdu (HCT) vai jebkurā kombinācijā ar HCT,

pastāv iespēja, ka HCT līmenis serumā var samazināties.

Pēc ieviešanas tirgū ir ziņots par atsevišķiem gadījumiem ar paaugstinātu starptautisko

normalizēto attiecību (INR) pacientiem, kuri vienlaicīgi tika ārstēti ar varfarīnu. Lai gan

cēloņsakarība nav noteikta, pacientiem, kuri vienlaicīgi tiek ārstēti ar perorālajiem

antikoagulantiem, ir ieteicams stingri kontrolēt protrombīna laiku vai INR.

Vienreizējas devas farmakokinētikas pētījumos (FK) jauniem veseliem subjektiem netika konstatēta

nozīmīga mijiedarbība starp memantīna aktīvo vielu un gliburīda/metformīna vai donepezila aktīvajām

vielām.

Klīniskā pētījumā jauniem veseliem subjektiem netika novērots, ka memantīns būtiski ietekmētu

galantamīna farmakokinētiku.

In vitro memantīns neinhibēja CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavīnu saturošu monoksigenāzi,

epoksīdu hidrolāzi vai sulfatāciju.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pieejami vai ir ierobežots daudzums datu par memantīna lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar

dzīvniekiem norādīja uz iespējamu augļa intrauterīnās augšanas samazināšanos pie iedarbības līmeņa,

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

kas ir identisks vai nedaudz pārsniedz to, ko lieto cilvēkiem (skatīt 5.3. apakšpunktu). Iespējamais

risks cilvēkiem nav zināms. Memantīnu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien nav nepārprotamu

indikāciju tā lietošanas nepieciešamībai.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai memantīns izdalās ar mātes pienu cilvēkiem, bet, ņemot vērā vielas lipofilitāti, tas,

iespējams, notiek. Sievietes, kuras lieto memantīnu, nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Fertilitāte

Memantīnam netika konstatēta nevēlama reakcija uz vīriešu un sieviešu fertilitāti..

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Vidēji smaga līdz smaga Alcheimera slimība parasti pati par sevi pasliktina spēju vadīt

transportlīdzekļus un ierobežo spēju apkalpot iekārtas. Memantīnam turklāt piemīt neliela līdz vidēji

stipra ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, tādēļ ambulatorie pacienti

jābrīdina, lai viņi būtu īpaši uzmanīgi.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos par vieglu līdz smagu demenci, kuros bija iekļauti 1784 pacienti, kurus ārstēja

ar memantīnu, un 1595 pacienti, kurus ārstēja ar placebo, kopējā blakusparādību attiecība neatšķīrās

no tās, ko ieguva, terapijā lietojot placebo; blakusparādības parasti bija vieglas vai vidēji smagas.

Visbiežāk novērotās blakusparādības ar augstāku sastopamību memantīna grupā nekā placebo grupā

bija galvas reiboņi (attiecīgi 6,3% pret 5,6%), galvassāpes (5,2% pret 3,9%), aizcietējumi (4,6% pret

2,6%), miegainība (3,4% pret 2,2%) un hipertensija (4,1% pret 2,8%).

Nevēlamo blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā

Tabulā ir uzskaitītas sekojošas nevēlamas blakusparādības, kuras apkopotas no visiem pētījumiem,

lietojot memantīnu, un kopš tā ieviešanas tirgū.

Nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas saskaņā ar orgānu sistēmu klasifikāciju, izmantojot turpmāk

minēto biežuma iedalījumu: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži, (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz

< 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc

pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to

nopietnības samazināšanās secībā.

Infekcijas un infestācijas

Retāk

Sēnīšu infekcijas

Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži

Paaugstināta jutība pret zālēm

Psihiskie traucējumi

Bieži

Miegainība

Retāk

Apjukums, halucinācijas

Nav zināmi

Psihotiskas reakcijas

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Reibonis, līdzsvara traucējumi

Retāk

Gaitas traucējumi

Ļoti reti

Krampji

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk

Sirds mazspēja

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži

Hipertensija

Retāk

Venoza tromboze/tromboembolija

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

Bieži

Aizdusa

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Aizcietējumi

Retāk

Vemšana

Nav zināmi

Pankreatīts

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Bieži

Paaugstināts aknu funkcionālais tests

Nav zināmi

Hepatīts

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži

Galvassāpes

Retāk

Nespēks

Halucinācijas galvenokārt novērotas pacientiem ar smagu Alcheimera slimību.

Pēc ieviešanas tirgū ir ziņots par atsevišķiem gadījumiem.

Alcheimera slimība ir saistīta ar depresiju, tieksmi uz pašnāvību un pašnāvības mēģinājumiem. Pēc

ieviešanas tirgū ir ziņots par atsevišķiem šādiem gadījumiem pacientiem, kuri tika ārstēti ar

memantīnu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā,

LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

4.9.

Pārdozēšana

Klīniskajos pētījumos pēc zāļu ieviešanas tirgū iegūtie dati par pārdozēšanas gadījumiem ir ierobežoti.

Simptomi

Relatīvi liela pārdozēšana (200 mg un 105 mg/dienā attiecīgi 3 dienas) tika saistīta vai nu vienīgi ar

nogurumu, vājumu un/vai caureju vai bez simptomiem. Pārdozēšanas gadījumos ar devu mazāku par

140 mg vai nezināmu devu pacientiem parādījās centrālās nervu sistēmas simptomi (apjukums,

miegainums, miegainība, reibonis, uzbudinājums, agresija, halucinācijas un gaitas traucējumi) un/vai

gastrointestināli simptomi (vemšana un caureja).

Visnopietnākajā pārdozēšanas gadījumā pacients izdzīvoja pēc iekšķīgas 2000 mg memantīna

lietošanas, bet radās centrālās nervu sistēmas traucējumi (10 dienu koma, vēlāk diplopija un

uzbudinājums). Pacients saņēma simptomātisku ārstēšanu un plazmaferēzi. Pacients atveseļojās bez

paliekošām sekām.

Arī citā nopietnā pārdozēšanas gadījumā pacients izdzīvoja un atveseļojās. Pacients iekšķīgi bija

lietojis 400 mg memantīna. Pacientam novēroja tādus centrālās nervu sistēmas simptomus kā nemieru,

psihozi, redzes halucinācijas, noslieci uz konvulsijām, miegainību, stuporu un bezsamaņu.

Ārstēšana

Pārdozēšanas gadījumā ārstēšanai jābūt simptomātiskai. Nav pieejams specifisks antidots

intoksikācijas vai pārdozēšanas gadījumā. Atbilstoši jāveic standarta klīniskās procedūras aktīvās

vielas izvadīšanai, piemēram, kuņģa skalošana, aktīvās ogles ievadīšana (iespējamās enterohepatiskās

recirkulācijas pārtraukšana), urīna acidifikācija, forsēta diurēze.

Ja pazīmes un simptomi liecina par vispārēju centrālās nervu sistēmas (CNS) uzbudinājumu, jāapsver

rūpīga klīnisko simptomu ārstēšana.

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Psihoanaleptiski līdzekļi; Citas zāles demences ārstēšanai, ATĶ kods:

N06DX01.

Ir palielinājies pierādījumu skaits par to, ka glutamāterģiskās neirotransmisijas disfunkcija, īpaši pie

NMDA receptoriem, veicina gan simptomu izpausmi, gan slimības attīstību neirodeģeneratīvās

demences gadījumā.

Memantīns ir voltāžatkarīgs, nekonkurējošs NMDA receptoru antagonists ar vidēju optimitāti. Tas

modulē glutamāta izraisīto patoloģiski paaugstināto tonizējošo līmeni, kas var izraisīt neironu

disfunkciju.

Klīniskie pētījumi

Galvenais monoterapijas pētījums ar vidēji smagas līdz smagas Alcheimera slimības pacientu

populāciju (īsajā garīgā stāvokļa skrīningā (MMSE) kopējais punktu skaits pie bāzes līnijas 3-14)

ietvēra 252 ambulatoros pacientus. Pētījums parādīja labvēlīgu memantīna terapijas iedarbību,

salīdzinot ar placebo, pēc 6 mēnešiem (novēroto gadījumu analīzes veiktas, klīnicista intervijā

noskaidrojot pārmaiņu radīto iespaidu (CIBIC-plus): p=0,025; novērtējums, izmantojot Alcheimera

slimības kooperatīvās izpētes metodes, – ikdienas dzīves aktivitātēs (ADCS-ADLsev): p=0,003;

izpētes testu rādītājs smagu traucējumu gadījumā (SIB): p=0,002).

Galvenais pētījums par memantīna monoterapiju vieglas līdz vidēji smagas Alcheimera slimības

ārstēšanā (MMSE kopējais punktu skaits pie bāzes līnijas 10-22) ietvēra 403 pacientus. Ar memantīnu

ārstētie pacienti parādīja statistiski nozīmīgi labāku efektu nekā ar placebo ārstētie pacienti šādos

primārajos rādītājos: Alcheimera slimības novērtējuma skala (ADAS-cog (p=0,003) un CIBIC-plus

(p=0,004) 24. nedēļā, mainīgos izmeklēšanas rādītājus aizvietojot ar pēdējā novērojumā iegūtajiem

(LOCF). Citā monoterapijas pētījumā, ko veica pacientiem ar vieglu līdz vidēji smagu Alcheimera

slimību, tika nejauši izvēlēti pavisam 470 pacienti (MMSE kopējais punktu skaits pie bāzes līnijas 11-

23). Iepriekš definētajā primārajā analīzē primārās efektivitātes rezultāti 24. nedēļā statistisku

nozīmību nesasniedza.

Pacientu ar vidēji smagu līdz smagu Alcheimera slimību (MMSE kopējais punktu skaits pie bāzes

līnijas zemāks par 20) datu metaanalīze no sestās III fāzes stadijas, placebo kontrolētos, 6 mēnešus

ilgos klīniskos pētījumos (ietverot monoterapijas pētījumus un pētījumus ar pacientiem, kuri saņēma

pastāvīgu acetilholīnesterāzes inhibitoru devu) liecināja, ka radusies statistiski nozīmīga iedarbība par

labu ārstēšanai ar memantīnu kognitīvajā, vispārējā un funkcionālajā jomā. Kad tika identificēti

pacienti, kuru stāvoklis vienlaikus pasliktinājās visās trijās jomās, iegūtie rezultāti liecināja par

statistiski nozīmīgu memantīna efektivitāti klīniskas pasliktināšanās novēršanā, jo pasliktināšanos

visās trijās jomās uzrādīja divas reizes vairāk ar placebo ārstētu pacientu nekā ar memantīnu ārstētu

pacientu (21% pret 11%, p<0,0001).

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Memantīnam piemīt gandrīz 100% absolūta biopieejamība. T

ir no 3 līdz 8 stundām. Nav

pierādījumu par ēdiena ietekmi uz memantīna absorbciju.

Izkliede

Dienas deva 20 mg uzrādīja vienmērīgu memantīna koncentrāciju plazmā robežās no 70 līdz

150 ng/ml (0,5-1 μmol) ar plašām variācijām starp indivīdiem. Ja ievadīja dienas devu no 5 līdz

30 mg, vidējā aprēķinātā cerebrospinālā šķidruma (CSŠ)/seruma attiecība bija 0,52. Izplatīšanās

tilpums ir apmēram 10 l/kg. Aptuveni 45% memantīna saistās ar plazmas olbaltumvielām.

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

Biotransformācija

Cilvēkiem apmēram 80% no cirkulējošā saistītā memantīna ir neizmainītā veidā. Galvenie metabolīti

cilvēkiem ir N-3,5-dimetil-gludantāns, t.i., 4- un 6- hidroksimemantīna izomēru maisījums un 1-

nitrozo-3,5-dimetil-adamantāns. Neviens no šiem metabolītiem neuzrāda NMDA antagonistu

aktivitāti. In vitro netika noteikts citohroma P 450 katalizēts metabolisms.

Pētījumos ar perorāli ievadītu

C-memantīnu, vidēji 84% no devas izdalījās 20 dienu laikā, vairāk

nekā 99% izdalījās caur nierēm.

Eliminācija

Memantīns izdalās monoeksponenciāli ar eliminācijas pusperiodu t

60 līdz 100 stundu laikā.

Brīvprātīgajiem ar normālu nieru darbību kopējais klīrenss (Cl

) bija 170 ml/min/1,73 m

, un daļa no

kopējā nieru klīrensa tika sasniegta ar tubulāro sekrēciju.

Izdalīšanās caur nierēm ietver arī tubulāro reabsorbciju, kur kā starpnieks, iespējams, ir proteīns –

katjonu pārnesējs. Memantīna renālās izdalīšanās ātrumu var samazināt, mainot urīna pH no 7 uz 9

(skatīt 4.4. apakšpunktu). Šādas pārmaiņas var izraisīt krasas diētas izmaiņas, piem., pāreja no diētas,

kas satur gaļu, uz veģetāro diētu, vai arī sārmainu dzērienu lietošana lielos daudzumos.

Linearitāte

Pētījumi ar brīvprātīgajiem parādīja lineāru farmakokinētiku devu režīmā no 10 līdz 40 mg.

Farmakokinētiskā/farmakodinamiskā attiecība

Lietojot memantīna devu 20 mg dienā, memantīna līmenis CSŠ sakrīt ar k

vērtību (k

= inhibēšanas

konstante), kas ir 0,5 μmol cilvēka smadzeņu garozā.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Īslaicīgos pētījumos ar žurkām, memantīns, līdzīgi citiem NMDA antagonistiem, inducē vakuolu

veidošanos neironos un nekrozi (Olney bojājumi) tikai pēc devām, kas izraisa ļoti augstu maksimālo

koncentrāciju serumā. Pirms vakuolu veidošanās un nekrozes parādās ataksija un citas klīniskas

pazīmes. Šādu iedarbību nenovēroja ilglaicīgos pētījumos ne ar grauzējiem, ne citiem dzīvniekiem,

tāpēc nav zināms, cik šie atklājumi ir klīniski nozīmīgi.

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos novēroja nepastāvīgas redzes izmaiņas grauzējiem un suņiem,

bet pērtiķiem nenovēroja. Speciālas oftalmoskopiskas pārbaudes klīniskos pētījumos ar memantīnu

neatklāja nekādas redzes izmaiņas.

Memantīna uzkrāšanās lizosomās grauzējiem izraisīja fosfolipidozi plaušu makrofāgos. Ir zināms, ka

šāda iedarbība piemīt citām aktīvām vielām ar katjon-amfifilām īpašībām. Iespējams, ka pastāv

saistība starp šo uzkrāšanos un plaušās novēroto vakuolu veidošanos. Grauzējiem šādu iedarbību

novēroja tikai pie augstām devām. Nav zināms, cik šie atklājumi ir klīniski nozīmīgi.

Pēc memantīna testēšanas standarta apstākļos nenovēroja genotoksicitāti. Nav pierādījumu par

kancerogenitāti pelēm un žurkām, veicot pētījumus visā to dzīves laikā. Memantīns nav teratogēns

žurkām un trušiem, pat pie mātītei toksiskām devām; neatklāja memantīna nelabvēlīgu iedarbību uz

fertilitāti. Žurkām tika novērota augļa augšanas samazināšanās pie identiskas vai nedaudz augstākas

nekā cilvēkiem ieteiktās memantīna devas.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols:

Mikrokristāliskā celuloze

Krospovidons (B tips)

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Talks

Magnija stearāts

Tabletes apvalks:

Hipromeloze

Makrogols 400

Titāna dioksīds (E 171)

Papildu 20 mg apvalkotām tabletēm:

Dzeltenais dzelzs oksīds (E 172)

Sarkanais dzelzs oksīds (E 172)

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Caurspīdīgs PVH/PVDH/Al-Al blisteris, kartona kastītē pa 28, 30, 50, 56, 98 vai 100 tabletēm.

ABPE pudelēs pa 100 vai 150 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Memantine Orion 10 mg: 13-0071

Memantine Orion 20 mg: 13-0072

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. gada 4. aprīlis

Pēdējās pārreģistrācijas datums:

SASKAŅOTS ZVA 01-11-2018

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2018

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju