HuveGuard NB

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Oocysts no Eimeria brunetti, celms roybru 3+28, Oocysts no Eimeria necatrix, celms mednec 3+8
Pieejams no:
Huvepharma NV, Beļģija
ATĶ kods:
QI01AN01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Oocysts of Eimeria brunetti, strain roybru 3+28, Oocysts of Eimeria necatrix, strain mednec 3+8
Zāļu forma:
suspensija iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
Bioveta, Bulgārija
Ārstniecības grupa:
vistas
Autorizācija numurs:
V/MRP/16/0012

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/14/0064

LV Macrolan 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, kazām, aitām un cūkām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Interchemie werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi village

Viimsi

74013 Harjumaa

Igaunija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

LV Macrolan 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, kazām, aitām un cūkām

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

200 mg tilozīna tartrāts

Palīgvielas:

Benzilspirts 10,5 mg

Nātrija citrāts 20,0 mg

Dinātrija edetāts 5,0 mg

Boraks 30,0 mg

Propilēnglikols 0,2 ml

Dzidrs, gaiši dzeltens šķīdums injekcijām.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Gastrointestinālā un respiratorā trakta infekciju ārstēšanai, ko ierosina pret tilozīnu jutīgas baktērijas -

Campylobacter, Mycoplasma, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus, Treponema spp., Bacillus,

Corynebacterium,

Clostridium,

Erysipelothrix,

Spirochaetes,

Fusiformis,

Chlamydia

liellopiem,

kazām, aitām un cūkām.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem ar pastiprinātu jutību pret tilozīnu vai citām makrolīdu grupas zālēm.

Nelietot zirgu dzimtas dzīvniekiem.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Iespējamas:

hipersensitivitātes reakcijas,

lokālas pārejošas reakcijas - sāpes un/vai pietūkums,

sāpes pakrūtē, vemšana, diareja, anoreksija,

taisnās zarnas gļotādas tūska, neliela ānusa izvirzīšanās ar niezi, eritēma un diareja cūkām.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi, kazas, aitas, cūkas.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārām injekcijām.

Liellopiem, aitām, kazām un cūkām: 5–10 mg/kg ķermeņa svara 3–5 dienas pēc kārtas.

Pēc

iespējas

precīzāk

jānosaka

dzīvnieka

ķermeņa

svars,

izvairītos

pārāk

mazas

devas

lietošanas.

Ievadīt ne vairāk kā 5 ml vienā un tajā pašā injekcijas vietā cūkām un ne vairāk kā 10 ml vienā un tajā

pašā injekcijas vietā liellopiem.

Nepārsniegt ieteiktās devas.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skatīt 8. punktu.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem:

Liellopi: 21 diena;

Cūkas, aitas, kazas:14 dienas.

Pienam:

Liellopi, aitas, kazas: 96 stundas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Uzglabāt sausā vietā.

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 2 nedēļas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Kad vien iespējams, zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem.

Ja tas nav iespējams, terapijai jābūt pamatotai ar vietējo (reģionālo, saimniecības) epidemioloģisko

informāciju par mērķa baktēriju jutību.

Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju

izplatība, kas rezistentas pret tilozīnu un iespējamās krusteniskās rezistences dēļ samazināt ārstēšanas

efektivitāti, ja izmanto citas makrolīdu grupas antibiotikas.

Ievadīt ne vairāk kā 5 ml vienā un tajā pašā injekcijas vietā cūkām, un ne vairāk kā 10 ml vienā un tajā

pašā injekcijas vietā liellopiem.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, norīšana, saskare ar ādu vai acīm, nekavējoties

meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Personām ar pastiprinātu jutību pret makrolīdiem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām

zālēm. Ir ziņots par alerģiskām reakcijām pret tilozīnu.

Šīs veterinārās zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus piesardzības pasākumus.

Nomazgāt rokas pēc šo veterināro zāļu ievadīšanas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Grūsnība un laktācija:

Grūsnības laikā lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Drīkst lietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Vienlaicīga tilozīna un penicilīna vai baktericīdo antibiotiku lietošana var radīt šo veterināro zāļu

antagonistiskas reakcijas. Nelietot kombinācijā ar penicilīniem, cefalosporīniem, kvinoloniem un

ciklosporīniem.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Ziņots par šoka un nāves gadījumiem maziem sivēniem, kuriem ievadīta pārāk liela tilozīna deva.

Ievadot intramuskulāri, tilozīna LD50 ir apmēram 1 g/kg svara cūkām. Nepārsniegt ieteiktās devas.

Nesaderība:

veikti

saderības

pētījumi,

šīs

veterinārās

zāles

nedrīkst

lietot

maisījumā

citām

veterinārajām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

04/2017

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/14/0064

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

LV Macrolan 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, kazām, aitām un cūkām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

200 mg tilozīna tartrāts

Palīgvielas:

Benzilspirts 10,5 mg

Nātrija citrāts 20,0 mg

Dinātrija edetāts 5,0 mg

Boraks 30,0 mg

Propilēnglikols 0,2 ml

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs, gaiši dzeltens šķīdums injekcijām.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Liellopi, aitas, kazas, cūkas.

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Gastrointestinālā un respiratorā trakta infekciju ārstēšanai, ko ierosina pret tilozīnu jutīgas baktērijas -

Campylobacter, Mycoplasma, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus, Treponema spp., Bacillus,

Corynebacterium,

Clostridium,

Erysipelothrix,

Spirochaetes,

Fusiformis,

Chlamydia

liellopiem,

kazām, aitām un cūkām.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot dzīvniekiem ar pastiprinātu jutību pret tilozīnu vai citām makrolīdu grupas zālēm.

Nelietot zirgu dzimtas dzīvniekiem.

4.4

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Ievadīt ne vairāk kā 5 ml vienā un tajā pašā injekcijas vietā cūkām, un ne vairāk kā 10 ml vienā un tajā

pašā injekcijas vietā liellopiem.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Kad vien iespējams, zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem.

Ja tas nav iespējams, terapijai jābūt pamatotai ar vietējo (reģionālo, saimniecības) epidemioloģisko

informāciju par mērķa baktēriju jutību.

Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju

izplatība, kas rezistentas pret tilozīnu un iespējamās krusteniskās rezistences dēļ samazināt ārstēšanas

efektivitāti, ja izmanto citas makrolīdu grupas antibiotikas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, norīšana, saskare ar ādu vai acīm, nekavējoties

meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Personām

pastiprinātu

jutību

pret

makrolīdiem

vajadzētu

izvairīties

saskares

šīm

veterinārajām zālēm. Ir ziņots par alerģiskām reakcijām pret tilozīnu.

Šīs veterinārās zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus piesardzības pasākumus.

Nomazgāt rokas pēc šo veterināro zāļu ievadīšanas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Iespējamas:

hipersensitivitātes reakcijas,

lokālas pārejošas reakcijas - sāpes un/vai pietūkums,

sāpes pakrūtē, vemšana, diareja, anoreksija,

taisnās zarnas gļotādas tūska, neliela ānusa izvirzīšanās ar niezi, eritēma un diareja cūkām.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Grūsnības laikā lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Drīkst lietot laktācijas laikā.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vienlaicīga tilozīna un penicilīna vai baktericīdo antibiotiku lietošana var radīt šo veterināro zāļu

antagonistiskas reakcijas. Nelietot kombinācijā ar penicilīniem, cefalosporīniem,

kvinoloniem un

ciklosporīniem.

4.9

Devas un lietošanas veids

Intramuskulārām injekcijām.

Liellopiem, aitām, kazām un cūkām: 5–10 mg/kg ķermeņa svara 3–5 dienas pēc kārtas.

Pēc

iespējas

precīzāk

jānosaka

dzīvnieka

ķermeņa

svars,

izvairītos

pārāk

mazas

devas

lietošanas.

Ievadīt ne vairāk kā 5 ml vienā un tajā pašā injekcijas vietā cūkām un ne vairāk kā 10 ml vienā un tajā

pašā injekcijas vietā liellopiem.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Ziņots par šoka un nāves gadījumiem maziem sivēniem, kuriem ievadīta pārāk liela tilozīna deva.

Ievadot intramuskulāri, tilozīna LD

ir apmēram 1 g/kg svara cūkām.

Nepārsniegt ieteiktās devas.

4.11

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļai un blakusproduktiem:

Liellopi: 21 diena.

Cūkas, aitas, kazas: 14 dienas.

Pienam:

Liellopi, aitas, kazas: 96 stundas.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: makrolīdu grupas antibiotikas sistēmiskai lietošanai.

ATĶ vet kods: QJ01FA90.

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Tilozīns ir makrolīdu grupas antibiotika ar bakteriostatisku iedarbību galvenokārt pret grampozitīvām

baktērijām, struktūras ziņā tilozīns ir līdzīgs eritromicīnam.

Tilozīnam

piemīt

bakteriostatiska

iedarbība

galvenokārt

pret

grampozitīvām

baktērijām

-

Erysipelothrix

rhusiopathiae,

Mycoplasma,

Chlamydia

spp,

Spirochetes,

Rickettsia,

Treponema,

Staphylococcus, Streptococcus spp, tajā skaitā pret daudzām penicilīna rezistentām baktērijām, kuras

producē beta-laktamāzi, pret dažām anaerobām baktērijām, kā arī pret dažām gramnegatīvām baktērijām -

Bordetella bronchiseptica, Campylobacter, Pasteurella spp. Cūkām visjutīgākās baktērijas pret tilozīnu ir

Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus un Erysipelothrix

rhusiopathiae.

Makrolīdi iekļūst baktēriju šūnās un bloķē proteīnu sintēzi, atgriezeniski saistoties ar S ribosomu

subvienībām. Tilozīns bloķē arī saistīto aminoacil-tRNS. Makrolīdu iedarbība ir bakteriostatiska pie

minimālām koncentrācijām, bet lielā koncentrācijā makrolīdi darbojas baktericīdi.

5.2

Farmakokinētiskie dati

5.2.1 Absorbcijas ātrums un ekstensitāte

Parasti tilozīns tiek ievadīts intramuskulāru injekciju veidā. Pēc parenterālas ievadīšanas tilozīns tiek ātri

absorbēts. Cūkām pēc intramuskulāras injekcijas sekojošā devā: 10 mg/kg ķermeņa svara, tilozīna

maksimālā koncentrācija plazmā tika sasniegta 0,3-3 stundu laikā, bioizmantojamība bija 95% no

ievadītās devas. Mazajiem atgremotājiem pēc intramuskulāras injekcijas sekojošā devā:

15 mg/kg

ķermeņa svara, tilozīna koncentrācija 2,08 μg/ml (Nūbijas kazām) un 2,58 μg/ml (tuksneša aitām)

plazmā tika sasniegta, attiecīgi, 3,8 un 3,3 stundu laikā. Bioizmantojamība no ievadītās tilozīna devas

bija 84% (N. kazām) un 73% (t. aitām). Cits pētījums liecina, ka zemākā bioizmantojamība tilozīna

tartrātam, kurš ievadīts intramuskulāri, kazām bija 72,6%. Teļiem pēc intramuskulāras injekcijas sekojošā

devā: 17,66 mg/kg ķermeņa svara, tilozīna maksimālā koncentrācija (2,07-2,3 μg/ml) tika novērota 2

stundas pēc injekcijas. Kad teļiem tika ievadīta tilozīna deva 25 mg/kg ķermeņa svara, tilozīna

maksimālā koncentrācija (2,07-4,7 un 1,25-2,8 μg/ml) tika sasniegta 2 un 8 stundas pēc, attiecīgi,

intramuskulāras vai subkutānas injekcijas. Citā pētījumā tika konstatēts, ka liellopiem pēc tilozīna

intramuskulāras

injekcijas

maksimālā

koncentrācija

tika

novērota

stundas

pēc

injekcijas,

bioizmantojamība asinsritē bija 70-80% no ievadītās devas. Kādā salīdzinošā farmakokinētikas pētījumā

liellopiem un bifeļiem (Bubalus bubalis) netika atrastas būtiskas atšķirības tilozīna kinētikā, kurš

ievadīts intramuskulāri tartrāta formā 10 gm/kg ķermeņa svara devā un abām sugām tika novērota

maksimālā koncentrācija plazmā (0,65 μg/ml liellopiem pēc 1 stundas un 0,47 μg/ml bifeļiem pēc 0,85

stundas).

5.2.2 Izplatīšanās organismā

Tilozīns ir vāja organiska bāze (pKa = 7,73) ar augstu šķīdību lipīdos, tāpēc tas labi sadalās dzīvnieku

orgānos un audos. Pēc sistēmiskas ievadīšanas tilozīns plaši izplatās pa visu ķermeni, izņemot centrālo

nervu sistēmu. Izplatības apjoms maza auguma dzīvniekiem ir 1,7 L/kg. Tilozīns nokļūst pienā, kur tā

koncentrācija ir apmēram 20% no koncentrācijas, kādā tilozīns atrodams serumā. Pateicoties jonu

filtrēšanai un augstai šķīdībai lipīdos, makrolīdi parasti audos ir augstākā koncentrācijā nekā serumā.

Teļiem

tilozīna

koncentrācija

plaušu

audos

pēc

intramuskulāras

ievadīšanas

2-36

stundu

laikā

sasniedz daudz reižu augstāku līmeni nekā serumā. Tilozīna izkliedes apjoms 7 nedēļas veciem teļiem

ir 2,5 L / kg un 1,1 L / kg govīm. Tilozīna izkliedes apjoms pēc intramuskulāras ievadīšanas bifeļiem

bija 1,91 ± 0,12 L/kg, bet liellopiem – 1,33 ± 0,09 L/kg. Teļiem ar inducētu pneimoniju tilozīna

izkliedes apjoms bija 2480 ± 294 /kg. Pēc intravenozas tilozīna ievadīšanas cūkām 14,6 un 9,7 L/kg,

respektīvi, apstiprina šo veterināro zāļu izplatīšanos perifērajos organisma audos. Tilozīna spēju iziet

cauri bioloģiskajām membrānām sekmē zema vai vidēji augsta piesaistīšanās plazmas olbaltumvielām.

Pētījumos ar dzīvniekiem atklāts, koeficienti tilozīna piesaistei pie olbaltumvielām ir: 33,5-44%

govīm, 37,6% kazām un 38-45,4% aitām.

5.2.3 Metabolisms

Tilozīns

satur

galvenokārt

tilozīnu

(faktors

mainīgā

daudzumā

arī

tilozīna

faktoru

(desmikozīnu),

tilozīna

faktoru

(makrozīnu)

tilozīna

faktoru

(relomicīnu).

Lielāko

daļu

mikrobioloģiskās aktivitātes veic tilozīns A (parasti apmēram 90%). Tilozīna faktoriem B, C, D un

dihidrodesmikozīnam (metabolīts) piemīt attiecīgi ap 50%, 70%, 30% un 15% no tilozīna A aktivitātes.

Primārā tilozīna vielmaiņa notiek aknās.

In vitro pētījumā ar aknu mikrosomām, kuras izolētas no trušiem, konstatēts, ka tilozīnam piemīt

izteikta spēja saistīties ar citohromu P450-3A veidojot vielmaiņas starpproduktu kompleksus. Kazām

un liellopiem tilozīns ir vājš citohroma P450-3A inhibitors, bet 12β-OH-testosterona veidošanos

inhibē tikai augsta tilozīna koncentrācija (125 μM). Pēc iekšķīgas ievadīšanas kopā ar barību devā 110

mg 14C-tilozīna uz kg ķermeņa 1 reizi dienā trīs dienas pēc kārtas, tilozīns C un dihidrodesmikozīns

(DDM) uzrāda 15% atliekvielas aknās.

5.2.4 Eliminācija

Tilozīna eliminācija notiek galvenokārt ar žulti, bet tas tiek izvadīts arī ar urīnu un pienu. 20-40% apmērā

tilozīns tiek izvadīts caur nierēm, un 7-10% apmērā ar fēcēm neizmainītā veidā. Tilozīna pusizdalīšanās

periods jaundzimušiem teļiem ir 2,3 h, teļiem sākot no 1 nedēļas vecuma līdz 9 mēnešiem: 1-1,5 h, govīm

1,6 h. Tilozīna izdalīšanās notiek ar ātrumu 23,7 ml/min/kg 7 nedēļas veciem teļiem, un 7,8 ml/min/kg

govīm. Cūkām tilozīna pusizdalīšanās laiks pārsniedz 24 stundas pēc intramuskulāras ievadīšanas devā 10

mg/kg dzīvsvara. Tilozīna pilnīga izdalīšanās 7 nedēļu veciem teļiem ir 23,7 ml/min/kg, govīm 7,8

ml/min/kg.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Benzilspirts

Nātrija citrāts

Dinātrija edetāts

Boraks

Propilēnglikols

Ūdens injekcijām

6.2

Būtiska nesaderība

veikti

saderības

pētījumi,

šīs

veterinārās

zāles

nedrīkst

lietot

maisījumā

citām

veterinārajām zālēm.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 2 nedēļas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Uzglabāt sausā vietā.

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Uzglabāt cieši noslēgtā flakonā.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

100 ml brūns stikla flakons, kas noslēgts ar gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu un ievietots kartona

kastītē.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Interchemie werken “De Adelaar” Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi village

Viimsi, 74013 Harjumaa

Igaunija

Tel: +372 6 005 005

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/14/0064

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 31/10/2014

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2017

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju