Etoposide-Teva 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

21-09-2017

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

21-09-2017

Aktīvā sastāvdaļa:
Etopozīds
Pieejams no:
Teva Pharma B.V., Netherlands
ATĶ kods:
L01CB01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Etoposidum
Deva:
100 mg/5 ml
Zāļu forma:
Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Pharmachemie B.V., Netherlands
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
98-0816

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Etoposide-Teva 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Etoposidum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Etoposide-Teva un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Etoposide-Teva lietošanas

Kā lietot Etoposide-Teva

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Etoposide-Teva

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Etoposide-Teva un kādam nolūkam tās lieto

Šo zāļu nosaukums ir Etoposide-Teva. Katrs flakons satur 100 mg aktīvās vielas, etopozīda.

Etopozīds pieder zāļu grupai, ko sauc par citostatiskiem līdzekļiem un ko lieto vēža ārstēšanai.

Etoposide-Teva lieto noteiktu vēža veidu ārstēšanai pieaugušajiem:

sēklinieku vēzis;

sīkšūnu plaušu vēzis;

asins vēzis (akūta mieloleikoze);

limfātiskās sistēmas vēzis (Hodžkina limfoma un nehodžkina limfoma);

reproduktīvās sistēmas vēži (gestācijas trofoblastisks audzējs un olnīcu vēzis).

Etoposide-Teva lieto noteiktu vēža veidu ārstēšanai bērniem:

asins vēzis (akūta mieloleikoze);

limfātiskās sistēmas vēzis (Hodžkina limfoma un nehodžkina limfoma).

Konkrēto iemeslu, kāpēc Jums nozīmēts Etoposide-Teva, vislabāk apspriest ar ārstu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Etoposide-Teva lietošanas

Nelietojiet Etoposide-Teva šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret etopozīdu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs nesen vakcinēja ar dzīvu vakcīnu, tai skaitā dzeltenā drudža vakcīnu;

ja Jūs barojat vai plānojat barot bērnu ar krūti.

Ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums vai arī Jūs neesat pārliecināts, vai tas attiecas uz Jums,

sazinieties ar savu ārstu, kurš spēs sniegt Jums padomu.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Etoposide-Teva lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja Jums ir jebkāda infekcija;

ja Jūs nesen saņēmāt staru terapiju vai ķīmijterapiju;

ja Jums ir zems olbaltumvielas, ko sauc par albumīnu, līmenis asinīs;

ja Jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi.

Efektīva pretvēža ārstēšana var iznīcināt vēža šūnas ātri un lielā skaitā. Ļoti retos gadījumos tas var

izraisīt no šīm vēža šūnām nākošu vielu bīstama daudzuma izplatīšanos asinīs. Ja tas notiek, tas var

izraisīt aknu, nieru, sirds darbības traucējumus vai izmaiņas asinīs, kā rezultātā var būt nāve, ja

nenotiek ārstēšana.

Lai to novērstu, Jūsu ārstam jāveic regulāras asins analīzes, lai kontrolētu šo vielu līmeni asinīs, kamēr

notiek ārstēšana ar šīm zālēm.

Šīs zāles var izraisīt dažu asins šūnu skaita samazināšanos, kas var Jūs pakļaut infekcijām vai arī

nozīmēt, ka Jūsu asinis nerecē, kā tam vajadzētu notikt, ja Jūs sagrieztos. Lai pārliecinātos, ka tā

nenotiek, asins analīzes tiks veiktas ārstēšanas sākumā un pirms katras devas, ko saņemsiet.

Ja Jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi, ārsts var arī vēlēties, lai Jūs veicat regulāras asins

analīzes, lai kontrolētu šos rādītājus.

Citas zāles un Etoposide-Teva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Tas ir īpaši svarīgi:

ja Jūs lietojat zāles, ko sauc par ciklosporīnu (zāles, ko lieto, lai samazinātu imūnās sistēmas

aktivitāti);

ja Jūs ārstē ar cisplatīnu (zāles, ko lieto vēža ārstēšanai);

ja Jūs lietojat fenitoīnu vai citas zāles, ko lieto epilepsijas ārstēšanai;

ja Jūs lietojat varfarīnu (zāles, ko lieto, lai novērstu asins trombu veidošanos);

ja Jūs nesen saņēmāt jebkādas dzīvās vakcīnas;

ja Jūs lietojat fenilbutazonu, nātrija salicilātu vai aspirīnu;

ja Jūs lietojat jebkādus antraciklīnus (zāļu grupa, ko lieto vēža ārstēšanai);

ja Jūs lietojat jebkādas zāles, kuru darbības mehānisms ir līdzīgs Etoposide-Teva darbībai.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Etoposide-Teva nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien to nepārprotami nenosaka Jūsu ārsts.

Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti, kamēr lietojat Etoposide-Teva.

Gan vīriešu, gan sieviešu dzimuma pacientiem reproduktīvā vecumā ārstēšanās laikā un vēl 6 mēnešus

pēc Etoposide-Teva lietošanas jālieto efektīva kontracepcijas metode (piem., barjeras metode vai

prezervatīvi).

Ar Etoposide-Teva ārstētiem vīriešu dzimuma pacientiem ieteicams nekļūt par bērna tēvu ārstēšanas

laikā un vēl 6 mēnešus pēc ārstēšanas. Turklāt vīriešiem ieteicams konsultēties par spermas

saglabāšanu pirms ārstēšanas sākuma.

Gan vīriešu, gan sieviešu dzimuma pacientiem, kuri apsver iespēju pēc ārstēšanas ar Etoposide-Teva

kļūt par vecākiem, jākonsultējas ar ārstu vai medmāsu.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti. Tomēr, ja

jūtat nogurumu, sliktu dūšu, reiboni vai apdullumu, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet

mehānismus, kamēr neesat konsultējies ar savu ārstu.

Etoposide-Teva satur etilspirtu (alkoholu)

Šīs zāles satur 24% m/v etilspirta. Viens 5 ml flakons satur līdz 1205 mg etilspirta. Tas var kaitēt

pacientiem ar aknu slimībām, alkoholismu, epilepsiju, smadzeņu traumām vai slimībām, kā arī

bērniem un grūtniecēm. Spirts var arī mainīt vai pastiprināt citu zāļu darbību.

Etoposide-Teva satur polisorbātu 80

Priekšlaicīgi dzimušiem bērniem ir aprakstīts dzīvībai bīstams sindroms, kas ietver aknu un nieru

mazspēju, plaušu darbības traucējumus, trombocitopēniju un ascītu, kas radās pēc zāļu, kas satur

vitamīnu E un arī polisorbātu 80, lietošanas injekcijas veidā.

3.

Kā lietot Etoposide-Teva

Etoposide-Teva Jums ievadīs ārsts vai medmāsa. To ievadīs vēnā lēnas infūzijas veidā. Tas prasīs

aptuveni 30 – 60 minūtes.

Devu, ko saņemsiet, ārsts būs aprēķinājis tieši Jums. Parastā deva ir no 50 līdz 100 mg/m

ķermeņa

virsmas katru dienu 5 dienas pēc kārtas vai no 100 līdz 200 mg/m

ķermeņa virsmas 1., 3. un 5. dienā.

Šo ārstēšanas kursu var atkārtot atkarībā no asins analīžu rezultātiem, bet tas nenotiks vismaz 21 dienu

pēc pirmā ārstēšanas kursa beigām.

Bērniem, kuriem ārstē asins vēzi vai limfātiskās sistēmas vēzi, parastā deva ir no 75 līdz 150 mg/m

ķermeņa virsmas katru dienu 2 – 5 dienas.

Reizēm ārsts var izrakstīt atšķirīgu devu, īpaši, ja Jūs saņemat vai esat saņēmis citu vēža ārstēšanu vai

Jums ir nieru darbības traucējumi.

Ja esat lietojis Etoposide-Teva vairāk nekā noteikts

Tā kā Etoposide-Teva Jums ievada ārsts vai medmāsa, pārdozēšana ir maz ticama. Tomēr, ja tas

noticis, ārsts nozīmēs ārstēšanu visiem izrietošajiem simptomiem.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet zāļu lietošanu un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums rodas kāds no šiem

simptomiem: mēles vai rīkles pietūkums, apgrūtināta elpošana, paātrināta sirdsdarbība, ādas

pietvīkums vai izsitumi. Tās var būt smagas alerģiskas reakcijas pazīmes.

Lietojot Etoposide-Teva kopā ar citām pretvēža zālēm, dažreiz novēroja smagu aknu, nieru vai sirds

bojājumu, ko sauc par audzēja sabrukšanas sindromu un ko izraisa asinīs nokļuvušais bīstamais

daudzums vielu no vēža šūnām.

Citas blakusparādības, kas rodas, lietojot Etoposide-Teva, ir šādas.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

asinsrades traucējumi (tādēļ ārstēšanas laikā jums jāveic asins analīzes);

pārejoša matu izkrišana;

slikta dūša un vemšana;

sāpes vēderā;

ēstgribas zudums;

ādas krāsas izmaiņas (pigmentācija);

aizcietējums;

vājums (astēnija);

vispārēja slikta pašsajūta (savārgums);

aknu bojājums (hepatoksicitāte);

paaugstināts aknu enzīmu līmenis;

dzelte (paaugstināts bilirubīna līmenis).

Biežas blakusparādības (var ietekmēt 1 no 10 līdz 1 no 100 cilvēkiem):

akūta leikoze;

neregulāra sirdsdarbība (aritmija) vai sirdslēkme (miokarda infarkts);

reibonis;

caureja;

reakcija infūzijas vietā;

smagas alerģiskas reakcijas;

paaugstināts asinsspiediens;

zems asinsspiediens;

sāpošas lūpas, čūlas mutē vai rīklē;

ādas bojājumi, tai skaitā nieze vai izsitumi;

vēnas iekaisums;

infekcija.

Retākas blakusparādības (var ietekmēt 1 no 100 līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

roku un kāju tirpšana vai nejutīgums;

asiņošana.

Retas blakusparādības (var ietekmēt 1 no 1000 līdz 1 no 10 000 cilvēku)

skābes atvilnis;

pietvīkums;

apgrūtināta rīšana;

garšas sajūtas izmaiņas;

smagas alerģiskas reakcijas;

krampji (lēkmes);

drudzis;

miegainība vai nogurums;

elpošanas traucējumi;

pārejošs aklums;

nopietnas ādas un/vai gļotādas reakcijas, kas var ietvert sāpīgas čūlas un drudzi, tai skaitā plašu

ādas lobīšanos (Stīvensa-Džonsona sindroms un toksiska epidermas nekrolīze);

saules apdegumam līdzīgi izsitumi, kas var parādīties uz ādas, kas iepriekš pakļauta staru

terapijai, un var būt smagi (starojuma izraisīts dermatīts).

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem);

audzēja sabrukšanas sindroms (komplikācijas, ko izraisa vielu izdalīšanās no ārstētā vēža šūnām

un nonākšana asinīs);

sejas un mēles pietūkums;

neauglība;

apgrūtināta elpošana.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Etoposide-Teva

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Nesasaldēt.

Lietošanai sagatavotais šķīdums ir fizikāli un ķīmiski stabils 120 stundas temperatūrā līdz 25°C. No

mikrobioloģiskā viedokļa, pagatavotais šķīdums jālieto nekavējoties. Ja tas netiek izlietots

nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas atbildīgs ir lietotājs.

Neuzglabāt atšķaidītās zāles ledusskapī (2-8

C), jo tas var izraisīt nogulšņu veidošanos. Šķīdumus ar

nogulsnēm lietot nedrīkst.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakona pēc „Derīgs

līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Etoposide-Teva satur

Aktīvā viela ir etopozīds. 1 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 20 mg

etopozīda.

1 flakons (5 ml) koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 100 mg etopozīda.

Citas sastāvdaļas ir citronskābe, polisorbāts 80, etilspirts un makrogols 300.

Etoposide-Teva ārējais izskats un iepakojums

Dzidrs dzeltenīgs, viegli viskozs šķīdums.

Bezkrāsaina stikla flakons ar gumijas aizbāzni un alumīnija aizvākojumu, kas pārklāts ar krāsainu

polipropilēna pārklājumu pa 5 ml (100 mg/5 ml).

Pieejami iepakojumi ar 1 vai 10 flakoniem.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nīderlande

Ražotājs

Pharmachemie B.V., P.O.Box 552, 2003 RN Haarlem, Nīderlande

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08/2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Intravenozā šķīduma sagatavošana

Jāievēro procedūras par pareizu rīkošanos ar pretvēža zālēm un to un likvidēšanu.

Etoposide-Teva šķīdums jāgatavo aseptiskos apstākļos.

Ir ziņots, ka no akrila vai ABS polimēriem izgatavoti plastmasas priekšmeti saplaisā, nonākot saskarē

ar neatšķaidītu Etoposide-Teva, jo šīs zāles satur polisorbātu.

Flakona saturs jāatšķaida tieši pirms lietošanas ar 5% glikozes šķīdumu vai 0,9% nātrija hlorīda

šķīdumu (500 ml šķīduma uz 100 mg etopozīda).

Ja zāļu koncentrācija pārsniedz 0,4 mg/ml, var rasties etopozīda nogulsnējumi.

Lietojiet tikai dzidrus šķīdumus. Duļķaini vai izmainītas krāsas šķīdumi jāiznīcina.

Etoposide-Teva nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

Etoposide-Teva ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli

jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Ievadīšana un devas

Etoposide-Teva ievada lēnas infūzijas veidā (parasti 30 – 60 minūšu laikā) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Etoposide-Teva NEDRĪKST IEVADĪT ĀTRAS INTRAVENOZAS INJEKCIJAS VEIDĀ.

Ieteicamā Etoposide-Teva deva pieaugušiem pacientiem ir no 50 līdz 100 mg/m

dienā (etopozīda

ekvivalents) no 1. līdz 5. dienai vai no 100 līdz 120 mg/m

1., 3. un 5. dienā ik pēc 3 – 4 nedēļām

kombinācijā ar citām zālēm, kas indicētas ārstētai slimībai. Deva jāpielāgo, ņemot vērā citu

vienlaicīgi lietoto zāļu vai iepriekšējas staru terapijas vai ķīmijterapijas mielosupresīvo ietekmi, kas

var būt samazinājusi kaulu smadzeņu rezervi.

Lietošanas brīdinājumi: tāpat kā lietojot citus potenciāli toksiskus savienojumus rīkojoties ar

Etoposide-Teva šķīdumiem un tos pagatavojot, ir jāievēro piesardzība. Pēc nejaušas saskares ar

Etoposide-Teva var rasties ādas reakcijas. Ieteicams lietot cimdus. Ja Etoposide-Teva šķīdums

saskāries ar ādu vai gļotādu, nekavējoties nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni un noskalojiet gļotādu

ar ūdeni.

Jāuzmanās, lai nepieļautu ekstravazāciju.

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem (vecums > 65 gadi) devas pielāgošana nav nepieciešama, izņemot saistībā

ar nieru darbību.

Lietojums pediatrijā

Etoposide-Teva pediatrijas pacientiem ir lietots diapazonā no 75 līdz 150 mg/m

dienā (etopozīda

ekvivalents) 2 līdz 5 dienas savienojumā ar citiem antineoplastikas līdzekļiem. Lai izvēlētos atbilstošu

ārstēšanas režīmu, jāņem vērā pašreizējie specializētie protokoli un pamatnostādnes.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem sākotnējā deva jāpielāgo šādi, pamatojoties uz kreatinīna

klīrensa mērījumiem.

Kreatinīna klīrensa mērījumi

Etopozīda fosfāta deva

>50 ml/min

100% deva

15-50 ml/min

75% deva

Nākamās devas jāveido atbilstoši pacienta tolerancei un klīniskajai iedarbībai. Gadījumos ar dialīzes

pacientiem ar kreatinīna klīrensu, kas zemāks par 15 ml/min, jāapsver devas samazināšana.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Etoposide-Teva 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 20 mg etopozīda (Etoposidum).

1 flakons (5 ml) koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 100 mg etopozīda.

Palīgviela ar zināmu iedarbību

1 flakons (5 ml) satur 1205 mg etilspirta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

Dzidrs dzeltenīgs, viegli viskozs šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Sēklinieku vēzis

Etoposide-Teva ir indicēts kombinācijā ar citiem apstiprinātiem ķīmijterapijas līdzekļiem pirmreizēja,

recidivējoša vai refraktāra sēklinieku vēža ārstēšanai pieaugušiem pacientiem.

Sīkšūnu plaušu vēzis

Etoposide-Teva ir indicēts kombinācijā ar citiem apstiprinātiem ķīmijterapijas līdzekļiem sīkšūnu

plaušu vēža ārstēšanai pieaugušiem pacientiem.

Hodžkina limfoma

Etoposide-Teva ir indicēts kombinācijā ar citiem apstiprinātiem ķīmijterapijas līdzekļiem Hodžkina

limfomas ārstēšanai pieaugušiem un pediatrijas pacientiem.

Nehodžkina limfoma

Etoposide-Teva ir indicēts kombinācijā ar citiem apstiprinātiem ķīmijterapijas līdzekļiem nehodžkina

limfomas ārstēšanai pieaugušiem un pediatrijas pacientiem.

Akūta mieloleikoze

Etoposide-Teva ir indicēts kombinācijā ar citiem apstiprinātiem ķīmijterapijas līdzekļiem akūtas

mieloleikozes ārstēšanai pieaugušiem un pediatrijas pacientiem.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Gestācijas trofoblastiskais audzējs

Etoposide-Teva ir indicēts pirmās un otrās izvēles terapijai kombinācijā ar citiem apstiprinātiem

ķīmijterapijas līdzekļiem augsta riska gestācijas trofoblastiskā audzēja ārstēšanai pieaugušiem

pacientiem.

Olnīcu vēzis

Etoposide-Teva ir indicēts kombinācijā ar citiem apstiprinātiem ķīmijterapijas līdzekļiem neepitēliālā

olnīcu vēža ārstēšanai pieaugušiem pacientiem.

Etoposide-Teva ir indicēts pret platīnu rezistenta/refraktāra epitēliālā olnīcu vēža ārstēšanai

pieaugušiem pacientiem.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Etoposide-Teva jālieto tikai tāda kvalificēta ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze pretaudzēju zāļu

lietošanā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pieaugušie pacienti

Ieteicamā Etoposide-Teva deva pieaugušiem pacientiem ir no 50 līdz 100 mg/m

dienā (etopozīda

ekvivalents) no 1. līdz 5. dienai vai no 100 līdz 120 mg/m

1., 3. un 5. dienā ik pēc 3 – 4 nedēļām

kombinācijā ar citām zālēm, kas indicētas ārstētai slimībai. Deva jāpielāgo, ņemot vērā citu vienlaicīgi

lietoto zāļu vai iepriekšējas staru terapijas vai ķīmijterapijas mielosupresīvo ietekmi (skatīt

4.4. apakšpunktu), kas var būt samazinājusi kaulu smadzeņu rezervi. Pēc sākotnējās devas lietošanas

devas jāpielāgo, ja neitrofilo leikocītu skaits ir mazāks par 500 šūnām/mm

ilgāk nekā 5 dienas.

Turklāt deva jāpielāgo, ja parādās drudzis, infekcijas vai trombocītu skaits ir mazāks par

25 000 šūnām/mm

un tās nav slimības sekas. Turpmākās devas jāpielāgo, ja parādās 3. vai 4. pakāpes

toksicitāte vai ja kreatinīna klīrenss ir mazāks par 50 ml/min. Kreatinīna klīrensam pazeminoties no 15

līdz 50 ml/min, ieteicama devas samazināšana par 25%.

Lietošanas brīdinājumi: tāpat kā lietojot citus potenciāli toksiskus savienojumus, rīkojoties ar

Etoposide-Teva šķīdumiem un tos pagatavojot, ir jāievēro piesardzība. Pēc nejaušas saskares ar

Etoposide-Teva var rasties ādas reakcijas. Ieteicams lietot cimdus. Ja Etoposide-Teva šķīdums

saskāries ar ādu vai gļotādu, nekavējoties nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni un noskalojiet gļotādu

ar ūdeni (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem (vecums > 65 gadi) devas pielāgošana nav nepieciešama, izņemot saistībā

ar nieru darbību (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Hodžkina limfoma, nehodžkina limfoma, akūta mieloleikoze

Etopozīds pediatrijas pacientiem ir lietots devu diapazonā no 75 līdz 150 mg/m

dienā (etopozīda

ekvivalents) 2 – 5 dienas kombinācijā ar citām pretaudzēju zālēm. Ārstēšanas shēma ir jāizvēlas

saskaņā ar vietējiem aprūpes standartiem.

Olnīcu vēzis, sīkšūnu plaušu vēzis, gestācijas trofoblastiskais audzējs, sēklinieku vēzis

Etoposide-Teva drošums un efektivitāte bērniem līdz 18 gadu vecumam nav pierādīta. Pašlaik

pieejamie dati aprakstīti 5.2. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem sākotnējā deva jāpielāgo šādi, pamatojoties uz kreatinīna

klīrensa mērījumiem.

Kreatinīna klīrensa mērījumi

Etopozīda fosfāta deva

>50 ml/min

100% deva

15-50 ml/min

75% deva

Pacientiem ar kreatinīna klīrensu, kas mazāks par 15 ml/min, un kuri saņem dialīzi, var būt

nepieciešama turpmāka devas samazināšana, jo etopozīda klīrenss šiem pacientiem turpina

samazināties (skatīt 4.4. apakšpunktu). Vidēji smagu un smagu nieru darbības traucējumu gadījumā

turpmākai devas samazināšanai jāpamatojas uz zāļu panesamību un klīnisku iedarbību pacientam

(skatīt 4.4. apakšpunktu). Tā kā etopozīds un tā metabolīti nav dializējami, tos var lietot pirms un pēc

hemodialīzes (skatīt 4.9. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Etopozīda fosfātu ievada lēnas intravenozas infūzijas veidā (parasti 30 – 60 minūšu periodā) (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu un atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Vienlaicīga dzeltenā drudža vakcīnas vai citu dzīvo vakcīnu lietošana ir kontrindicēta

imūnsupresīviem pacientiem (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Bērna barošana ar krūti (skatīt 4.6. apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Etoposide-Teva jālieto tikai tāda kvalificēta ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze pretaudzēju zāļu

lietošanā. Visos gadījumos, kad ķīmijterapijai tiek izskatīta Etoposide-Teva lietošanas iespēja, ārstam

jāizvērtē šo zāļu nepieciešamība un lietderība salīdzinājumā ar nevēlamo blakusparādību risku.

Lielākā daļa šādu nevēlamo blakusparādību ir atgriezeniskas, ja tās atklāj agrīni. Ja rodas smagas

blakusparādības, jāsamazina zāļu deva vai arī jāpārtrauc to lietošana un jāveic atbilstoši korektīvi

pasākumi saskaņā ar ārsta klīnisko vērtējumu. Etoposide-Teva lietošana ir jāatsāk piesardzīgi, rūpīgi

izvērtējot tālāku nepieciešamību pēc šīm zālēm un pievēršot uzmanību toksicitātes atkārtošanās

iespējamībai.

Mielosupresija

Devu ierobežojošs kaulu smadzeņu nomākums ir visnozīmīgākā ar Etoposide-Teva terapiju saistītā

toksicitāte. Pēc etopozīda fosfāta lietošanas ir ziņots par letālu mielosupresiju. Ar Etoposide-Teva

ārstētie pacienti rūpīgi un bieži jānovēro terapijas laikā un pēc terapijas, vai nerodas mielosupresija.

Pirms terapijas uzsākšanas un pirms katras nākamās Etoposide-Teva devas jānosaka šādi

hematoloģiskie rādītāji: trombocītu skaits, hemoglobīns, leikocītu skaits un leikocītu formula. Ja pirms

etopozīda terapijas uzsākšanas ir saņemta staru terapija vai ķīmijterapija, jāievēro atbilstošs intervāls,

lai nodrošinātu kaulu smadzeņu atveseļošanos. Etoposide-Teva pacientiem nedrīkst nozīmēt, ja

neitrofilo leikocītu skaits ir mazāks par 1500 šūnām/mm

vai trombocītu skaits ir mazāks nekā

10 0000 šūnu/mm

, ja vien šādi rādītāji nav ļaundabīgas slimības sekas. Turpmākās devas pēc

sākotnējās devas ir jāpielāgo, ja neitrofilo leikocītu skaits ir mazāks par 500 šūnām/mm

ilgāk par

5 dienām, vai arī tas ir saistīts ar drudzi vai infekciju, ja trombocītu skaits ir mazāks par 25 000 šūnām/

, ja attīstās jebkāda 3. vai 4. pakāpes toksicitāte vai ja nieru klīrenss ir mazāks nekā 50 ml/min.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Var rasties smaga mielosupresija ar izrietošu infekciju vai asiņošanu. Pirms ārstēšanas ar Etoposide-

Teva jānovērš bakteriālas infekcijas.

Sekundāra leikoze

Pacientiem, kuri ārstēti ar etopozīdu saturošām ķīmijterapijas shēmām, ir aprakstīta akūtas leikozes

rašanās ar mielodisplastisko sindromu vai bez tā. Ar sekundāras leikozes rašanos saistītais

kumulatīvais risks un predisponējošie faktori nav zināmi. Pastāv pieņēmumi gan etopozīda lietošanas

grafiku, gan kumulatīvo devu lomu, taču tā nav skaidri noteikta.

Pacientiem, kuri saņēma epipodofilotoksīnus, dažos sekundārās leikozes gadījumos novērota 11q23

hromosomas pataloģija. Šāda pataloģija novērota arī pacientiem ar sekundāro leikozi pēc ārstēšanas ar

epipodofilotoksīnus nesaturošām ķīmijterapijas shēmām un de novo leikozes gadījumā. Citas pazīmes,

kas ir saistītas ar sekundāro leikozi pacientiem, kuri saņēmuši epipodofilotoksīnus, acīmredzot ietver

īsu latentu periodu ar laika mediānu līdz leikozes attīstībai aptuveni 32 mēneši.

Paaugstināta jutība

Ārstiem jāapzinās anafilaktiskas reakcijas rašanās iespējamība, lietojot Etoposide-Teva, par ko liecina

drebuļi, drudzis, tahikardija, bronhospazmas, aizdusa un hipotensija, kas var būt letāla. Ārstēšana ir

simptomātiska. Etoposide-Teva lietošana nekavējoties jāpārtrauc un jāievada asinsspiedienu

paaugstinoši līdzekļi, kortikosteroīdi, antihistamīna vai cirkulējošā šķidruma apjoma palielināšanas

līdzekļi pēc ārsta ieskatiem.

Hipotensija

Etoposide-Teva jāievada tikai lēnas intravenozas infūzijas veidā (parasti 30 – 60 minūšu laikā), jo

ziņots par hipotensiju kā ātras intravenozas injekcijas iespējamo blakusparādību.

Reakcija injekcijas vietā

Etoposide-Teva ievadīšanas laikā var rasties reakcijas injekcijas vietā. Ņemot vērā ekstravazācijas

iespējamību, ieteicams rūpīgi kontrolēt infūzijas vietu, vai nerodas infiltrācija zāļu ievadīšanas laikā.

Zems albumīna līmenis serumā

Zems albumīna līmenis serumā ir saistīts ar etopozīda iedarbības palielināšanos. Tādēļ pacientiem ar

zemu albumīna līmeni serumā var būt paaugstināts ar etopozīdu saistītas toksicitātes risks.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar vidēji smagiem (CrCl = no 15 līdz 50 ml/min) vai smagiem (CrCl <15 ml/min) nieru

darbības traucējumiem, kuri saņem hemodialīzi, etopozīds jālieto samazinātā devā (skatīt

4.2. apakšpunktu). Pacientiem ar vidēji smagiem un smagiem nieru darbības traucējumiem nākamajos

ciklos jānosaka hematoloģiskie rādītāji un jāpielāgo deva, pamatojoties uz hematoloģisko toksicitāti

un klīnisko iedarbību.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem regulāri jākontrolē aknu darbība, jo pastāv akumulācijas

risks.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Audzēja sabrukšanas sindroms

Pēc etopozīda lietošanas kopā ar citām ķīmijterapijas zālēm ir ziņots par audzēja sabrukšanas

sindromu (dažkārt letālu). Lai atklātu agrīnas audzēja sabrukšanas sindroma pazīmes, nepieciešama

rūpīga pacientu novērošana, īpaši tādu pacientu, kuriem ir tādi riska faktori kā lieli audzēji, kas labi

reaģē uz ārstēšanu, vai nieru mazspēja. Tāpat jāapsver atbilstoši profilaktiski pasākumi pacientiem,

kuriem ir šādas terapijas komplikācijas risks.

Mutagēnais potenciāls

Ņemot vērā etopozīda mutagēno potenciālu, gan sieviešu, gan vīriešu dzimuma pacientiem ārstēšanas

laikā un līdz pat 6 mēnešus pēc tās nepieciešama efektīva kontracepcija. Ja pacients pēc ārstēšanas

pabeigšanas vēlas bērnus, ieteicama ģenētiķa konsultācija. Tā kā etopozīds var samazināt vīriešu

fertilitāti, var apsvērt spermas saglabāšanu vēlākas paternitātes nolūkā (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Palīgvielas

Šīs zāles satur 24% m/v etilspirta. Viens 5 ml flakons satur 1205 mg etilspirta. Tas var kaitēt

pacientiem ar aknu slimībām, alkoholismu, epilepsiju, smadzeņu traumām vai slimībām, kā arī

bērniem un grūtniecēm. Etilspirts var arī mainīt vai pastiprināt citu zāļu darbību.

Etoposide-Teva satur polisorbātu 80. Priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem injicējama E vitamīna, kas

saturēja polisorbātu 80, ievadīšana tika saistīta ar dzīvībai bīstamu sindromu – aknu un nieru

mazspēju, plaušu darbības traucējumiem, trombocitopēniju un ascītu.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Citu zāļu ietekme uz etopozīda fosfāta farmakokinētiku

Lielas ciklosporīna devas, kas izraisa koncentrāciju plazmā virs 2000 ng/ml, ja tās lieto kopā ar

iekšķīgi lietojamo etopozīdu, izraisīja etopozīda iedarbības palielināšanos par 80% (AUC) ar kopējā

etopozīda klīrensa samazināšanos par 38% salīdzinājumā ar etopozīda monoterapiju.

Vienlaicīga cisplatīna terapija ir saistīta ar samazinātu kopējo etopozīda klīrensu.

Vienlaicīga fenitoīna terapija ir saistīta ar palielinātu etopozīda klīrensu un samazinātu iedarbību, un

cita enzīmus inducējoša pretepilepsijas terapija var būt saistīta ar palielinātu Etoposide-Teva klīrensu

un samazinātu efektivitāti.

Tā kā etopozīda fosfāts tiek pārvērsts in vivo par etopozīdu ar fosforilācijas palīdzību, ievadot

etopozīda fosfātu ar zālēm, par kurām ir zināms, ka tās inhibē fosfotāzes aktivitāti, ir jāievēro

piesardzība, jo šāda kombinācija var samazināt etopozīda fosfāta efektivitāti.

Saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām in vitro ir 97%. Fenilbutazons, nātrija salicilāts un aspirīns var

izspiest etopozīdu no saistīšanās vietām ar plazmas olbaltumvielām.

Etopozīda fosfāta ietekme uz citu zāļu farmakokinētiku

Zāļu farmakokinētiskās mijiedarbības dēļ vienlaicīga pretepilepsijas zāļu un Etoposide-Teva lietošana

var pavājināt lēkmju kontroli.

Varfarīna un etopozīda vienlaicīga lietošana var izraisīt Starptautiskā standartizētā koeficienta (INR –

international normalized ratio) paaugstināšanos. Ieteicama rūpīga INR kontrole.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Farmakodinamiskā mijiedarbība

Pastāv paaugstināts letālas sistēmiskas vakcīnas izraisītas slimības risks, lietojot dzeltenā drudža

vakcīnu. Dzīvās vakcīnas ir kontrindicētas imūnsupresīviem pacientiem (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Paredzams, ka citu zāļu ar etopozīdam līdzīgu mielosupresīvu iedarbību iepriekšējai vai vienlaicīgai

lietošanai var būt papildinoša vai sinerģētiska iedarbība (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Preklīniskajos eksperimentos ir ziņots par antraciklīna un etopozīda krustenisko rezistenci.

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā/kontracepcija vīriešiem un sievietēm

Sievietēm reproduktīvā vecumā jāizmanto atbilstoši kontracepcijas līdzekļi, lai izvairītos no

grūtniecības etopozīda terapijas laikā. Etopozīds ir bijis teratogēns pelēm un žurkām (skatīt

5.3. apakšpunktu). Ņemot vērā etopozīda mutagēno potenciālu, gan sieviešu, gan vīriešu dzimuma

pacientiem ārstēšanas laikā un līdz pat 6 mēnešus pēc ārstēšanas pabeigšanas ir nepieciešama efektīva

kontracepcija (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ja pacients pēc ārstēšanas pabeigšanas vēlas bērnus, ieteicama

ģenētiķa konsultācija.

Grūtniecība

Dati par etopozīda fosfāta lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami. Pētījumi ar

dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Kopumā etopozīds var kaitēt

auglim, ja to lieto grūtniecības laikā. Etoposide-Teva grūtniecības laikā lietot nedrīkst, ja vien sievietes

klīniskā stāvokļa dēļ nav nepieciešama ārstēšana ar etopozīdu. Sievietes reproduktīvā vecumā

jābrīdina izvairīties no grūtniecības. Sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto efektīva kontracepcija

ārstēšanās laikā un līdz pat 6 mēnešiem pēc tās. Ja šīs zāles lieto grūtniecības laikā vai ja pacientei

zāļu lietošanas laikā iestājas grūtniecība, paciente jāinformē par iespējamo kaitējumu auglim.

Barošana ar krūti

Etopozīds izdalās cilvēka pienā. Ar krūti barotiem zīdaiņiem pastāv nopietnu Etoposide-Teva izraisītu

blakusparādību iespējamība. Lēmums pārtraukt bērna barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no

terapijas ar Etoposide-Teva, jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no

terapijas sievietei (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Fertilitāte

Tā kā etopozīds var samazināt vīriešu fertilitāti, var apsvērt spermas saglabāšanu vēlākas paternitātes

nolūkā.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti. Etopozīda

fosfāts var izraisīt nevēlamas blakusparādības, kas ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus, tai skaitā nogurumu, miegainību, sliktu dūšu, vemšanu, kortikālu aklumu, paaugstinātu

jutību un hipotensiju. Pacientiem, kuriem ir šādas blakusparādības, jāiesaka nevadīt transportlīdzekļus

un neapkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Drošuma profila kopsavilkums

Devu ierobežojošs kaulu smadzeņu nomākums ir visnozīmīgākā ar Etoposide-Teva terapiju saistītā

toksicitāte. Klīniskajos pētījumos, kuros etopozīdu lietoja monoterapijā kopējā devā ≥450 mg/m

visbiežākās dažādas smaguma pakāpes nevēlamās blakusparādības bija leikopēnija (91%),

neitropēnija (88%), anēmija (72%), trombocitopēnija (23%), astēnija (39%), slikta dūša un/vai

vemšana (37%), alopēcija (33%) un drebuļi, un/vai drudzis (24%).

Nevēlamo blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā

Etoposide-Teva klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā tika ziņots par šādām nevēlamajām

blakusparādībām. Šīs blakusparādības sakārtotas pēc orgānu sistēmu klasifikācijas un biežuma, kas

definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti

(≥1/10 000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Orgānu sistēmu

klasifikācija

Biežums

Nevēlamā blakusparādība (MedDRA termini)

Infekcijas un infestācijas

Bieži

Infekcija

Labdabīgi, ļaundabīgi un

neprecizēti audzēji (ieskaitot

cistas un polipus)

Bieži

Akūta leikoze

Asins un limfātiskās sistēmas

traucējumi

Ļoti bieži

Anēmija, leikopēnija, mielosupresija*,

neitropēnija, trombocitopēnija

Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži

Anafilaktiskas reakcijas**

Nav zināmi

Angioedēma, bronhospazmas

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Nav zināmi

Audzēja sabrukšanas sindroms

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Reibonis

Retāk

Perifēra neiropātija

Reti

Īslaicīgs kortikāls aklums, neirotoksicitāte

(piem., miegainība un nogurums), redzes nerva

neirīts, krampju lēkme***

Sirds funkcijas traucējumi

Bieži

Aritmija, miokarda infarkts

Asinsvadu sistēmas

traucējumi

Bieži

Hipertensija, pārejoša sistoliskā hipotensija pēc

ātras intravenozas ievadīšanas

Retāk

Asiņošana

Elpošanas sistēmas

traucējumi, krūšu kurvja un

videnes slimības

Reti

Intersticiāls pneimonīts, plaušu fibroze

Nav zināmi

Bronhospazmas

Kuņģa-zarnu trakta

traucējumi

Ļoti bieži

Vēdera sāpes, anoreksija, aizcietējumi, slikta

dūša, vemšana

Bieži

Caureja, mukozīts (ieskaitot stomatītu un

ezofagītu)

Reti

Garšas sajūtas traucējumi, disfāgija

Aknu un/vai žults izvades

sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Paaugstināta alanīna aminotransferāze,

paaugstināta sārmainā fosfatāze, paaugstināta

aspartātaminotransferāze, paaugstināts

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

bilirubīns, hepatotoksicitāte

Ādas un zemādas audu

bojājumi

Ļoti bieži

Alopēcija, pigmentācija

Bieži

Nieze, izsitumi, nātrene

Reti

Starojuma izraisīts dermatīts, Stīvensa-Džonsona

sindroms, toksiska epidermas nekrolīze

Reproduktīvās sistēmas

traucējumi un krūts slimības

Nav zināmi

Neauglība

Vispārēji traucējumi un

reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Astēnija, savārgums

Bieži

Ekstravazācija****, flebīts

Reti

Drudzis

*Ziņots par mielosupresiju ar letālu iznākumu

** Anafilaktiskās reakcijas var būt letālas

*** Reizēm krampju lēkmes ir saistītas ar alerģiskām reakcijām

**** Pēcreģistrācijas periodā saņemtās ziņas par komplikācijām, ko izraisa ekstravazācija, ietvēra

mīksto audu toksicitāti, pietūkumu, sāpes, celulītu un nekrozi, tajā skaitā ādas nekrozi

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Nākamajās rindkopās minētā nevēlamo blakusparādību sastopamība, kas izteikta procentos, novērota

pētījumos, kuros izmantoja etopozīda monoterapiju.

Hematoloģiska toksicitāte

Pēc etopozīda fosfāta lietošanas ir ziņots par mielosupresiju (skatīt 4.4. apakšpunktu) ar letālu

iznākumu. Mielosupresija visbiežāk ir devu ierobežojoša. Kaulu smadzeņu atveseļošanās parasti

beidzas līdz 20. dienai, un nav ziņots par kumulatīvu toksicitāti. Granulocītu un trombocītu mazākais

skaits parasti parādās aptuveni 10 – 14 dienas pēc etopozīda fosfāta lietošanas atkarībā no ievadīšanas

veida un ārstēšanas shēmas. Intravenozas ievadīšanas gadījumā mazākajam trombocītu skaitam ir

tendence izpausties agrāk nekā pēc iekšķīgas lietošanas. Lietojot etopozīda fosfātu, leikopēnija un

smaga leikopēnija (mazāk nekā 1000 šūnu/mm

) tika novērota attiecīgi 91% un 17% gadījumu.

Lietojot etopozīda fosfātu, trombocitopēnija un smaga trombocitopēnija (mazāk nekā

50 000 trombocītu/mm

) tika novērota attiecīgi 23% un 9% gadījumu. Pacientiem, kuri ārstēti ar

etopozīda fosfātu, ļoti bieži tika ziņots arī par drudzi un infekciju. Ir ziņots par asiņošanu.

Kuņģa-zarnu trakta toksicitāte

Slikta dūša un vemšana ir galvenās etopozīda fosfāta izraisītās kuņģa-zarnu trakta toksicitātes. Sliktu

dūšu un vemšanu parasti var kontrolēt ar pretvemšanas terapiju.

Alopēcija

Atgriezeniska alopēcija, kas dažkārt progresē līdz pilnīgai plikpaurībai, tika novērota līdz 44% ar

etopozīda fosfātu ārstēto pacientu.

Hipotensija

Ar etopozīda fosfātu ārstētiem pacientiem pēc ātras intravenozas ievadīšanas ir ziņots par pārejošu

hipotensiju, un tā nebija saistīta ar sirds toksicitāti vai elektrokardiogrāfiskām izmaiņām. Hipotensijai

parasti ir atbildes reakcija uz etopozīda fosfāta infūzijas un/vai citas balstterapijas pārtraukšanu.

Atsākot infūziju, jāizmanto lēnāks ievadīšanas ātrums. Informācijas par vēlīnu hipotensiju nav.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Hipertensija

Ar etopozīda fosfātu saistītajos klīniskajos pētījumos ir ziņots par hipertensijas gadījumiem. Ja

pacientiem, kuri saņem etopozīda fosfātu, parādās klīniski nozīmīga hipertensija, jāuzsāk atbalstoša

terapija.

Paaugstināta jutība

Ir ziņots par anafilaktiskām reakcijām, kas rodas etopozīda fosfāta intravenozas ievadīšanas laikā vai

tūlīt pēc tās. Koncentrācijas vai infūzijas ātruma loma anafilaktisko reakciju attīstībā nav skaidra.

Asinsspiediens parasti normalizējas dažu stundu laikā pēc infūzijas pārtraukšanas. Anafilaktiskas

reakcijas var rasties etopozīda fosfāta sākotnējās devas ievadīšana laikā.

Ir ziņots par anafilaktiskām reakcijām (skatīt 4.4. apakšpunktu), par ko liecina drebuļi, tahikardija,

bronhospazmas, aizdusa, diaforēze, drudzis, nieze, hipertensija vai hipotensija, sinkope, slikta dūša un

vemšana un kas rodas 3% (7 no 245 ar etopozīdu ārstētiem pacientiem 7 klīniskos pētījumos) ar

etopozīdu ārstētiem pacientiem. Tiek ziņots par sejas pietvīkumu 2% pacientu un ādas izsitumiem 3%

pacientu. Šīm reakcijām parasti ir atbildes reakcija uz infūzijas pārtraukšanu un asinsspiedienu

paaugstinošu līdzekļu, kortikosteroīdu, antihistamīna līdzekļu vai cirkulējošā šķidruma apjoma

palielināšanas līdzekļu ievadīšanu.

Lietojot etopozīda fosfātu, ir ziņots par akūtām letālām reakcijām, kas saistītas ar bronhospazmu.

Tāpat tiek ziņots arī par aizdusu ar spontānu elpošanas atjaunošanos pēc infūzijas pārtraukšanas.

Metaboliskas komplikācijas

Pēc etopozīda fosfāta lietošanas kopā ar citām ķīmijterapijas zālēm ir ziņots par audzēja sabrukšanas

sindromu (dažkārt letālu) (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Sagaidāms, ka pediatriskiem pacientiem un pieaugušiem pacientiem drošuma profils ir līdzīgs.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

4.9.

Pārdozēšana

Kopējās 2,4 g/m

līdz 3,5 g/m

devas intravenoza ievadīšana trīs dienu periodā ir izraisījusi smagu

mukozītu un mielotoksicitāti. Pacientiem, kuri saņēmuši intravenozo etopozīda devu, kas pārsniedz

ieteicamo devu, ir ziņots par metabolisko acidozi un nopietniem aknu toksicitātes gadījumiem. Līdzīga

toksicitāte sagaidāma arī iekšķīgi lietojamās zāļu formas gadījumā. Speciāls antidots nav pieejams.

Tādēļ ārstēšanai jābūt simptomātiskai un atbalstošai, un pacienti rūpīgi jākontrolē.

Etopozīds un tā metabolīti nav dializējami.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi, augu alkaloīdi un citi dabiskas izcelsmes līdzekļi,

podofilotoksīna atvasinājumi.

ATĶ kods: L01CB01

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Etopozīds ir pussintētisks podofilotoksīna atvasinājums. Etopozīds ir citotoksisks līdzeklis, kas

pieder mitozes inhibitoru grupai.

Darbības mehānisms

Etopozīda fosfāts in vivo tiek metabolizēts defosforilācijas ceļā par aktīvo vielu etopozīdu. Tiek

uzskatīts, ka etopozīda fosfāta un etopozīda darbības mehānismi ir vienādi.

Tiek uzskatīts, ka zīdītāju šūnās etopozīda galvenā iedarbība notiek šūnas cikla vēlīnajā S un agrīnajā

stadijā. Ir novērotas divas no devas atkarīgas reakcijas: augstas koncentrācijas (10 μg/ml vai

vairāk) gadījumā mitozes stadijā pārejošās šūnas tiek lizētas zemas koncentrācijas (no 0,3 līdz 10 μg/

ml) gadījumā tiek inhibēta šūnas pāreja profāzē. Mikrocaurulīšu tīkls netiek ietekmēts. Par etopozīda

noteicošo makromolekulāro iedarbību uzskatāms dubultās ķēdes pārrāvums, kas notiek, pateicoties

mijiedarbībai ar DNS topoizomerāzi II vai brīvo radikāļu izveidei. Cāļu fibroblastos etopozīds aptur

metafāzi.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc intravenozas infūzijas vai kapsulas iekšķīgas lietošanas novēro būtisku C

un AUC vērtību

individuālu un starppersonu mainību.

Izkliede

Vidējais izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā ir diapazonā no 18 līdz 29 litriem. Etopozīdam ir

zema penetrācijas spēja cerebrospinālajā šķidrumā (CSF). In vitro etopozīds kā lielā mērā proteīnam

piesaistīts (97%) saistās ar cilvēku plazmas olbaltumvielām.

Etopozīda piesaistes attiecība tieši korelē ar seruma albumīnu vēža pacientiem un veseliem

brīvprātīgajiem. Nesaistītā etopozīda frakcija nozīmīgi korelē ar bilirubīnu vēža pacientiem.

Biotransformācija

Pieaugušo un bērnu urīnā atrod hidroksiskābes metabolītu [4' dimetilepipodofiliskābe-9-(4,6 0-

dietilēns-β-D-glikopiranozīds)], kas veidojas atveroties laktona gredzenam. Tas atrodams arī cilvēka

plazmā, iespējams, kā trans-izomērs. Etopozīda glikuronīdu un/vai sulfātu konjugāti izdalās arī cilvēka

urīnā. Turklāt dimetoksifenola gredzena O-demetilācija notiek pa CYP450 3A4 izoenzīma ceļu, lai

radītu atbilstošo pirokatehīnu.

Eliminācija

Intravenozas ievadīšanas gadījumā etopozīda izvietojumu vislabāk raksturot kā bifāzisku procesu ar

izkliedes eliminācijas pusperiodu aptuveni 1,5 stundas un terminālo eliminācijas pusperiodu diapazonā

no 4 līdz 11 stundām. Organisma kopējā klīrensa vērtības svārstās no 33 līdz 48 ml/min vai no 16 līdz

36 ml/min/m

un, līdzīgi kā terminālās eliminācijas pusperiods, nav atkarīgas no devas diapazonā no

100 līdz 600 mg/m

. Pēc

C etopozīda (no 100 līdz 124 mg/m

) intravenozas ievadīšanas urīnā atklāja

vidēji 56% radioaktivitātes (45% no devas, kas tika izvadīta kā etopozīds) un fēcēs atklāja

44% radioaktivitātes no 120 stundās ievadītās devas.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Linearitāte/nelinearitāte

Organisma kopējais klīrenss un terminālās eliminācijas pusperiods nav atkarīgi no devas diapazonā no

100 līdz 600 mg/m

. Tajā pašā devas diapazonā koncentrācija plazmā salīdzinājumā ar laika līkni

(AUC) un maksimālās koncentrācijas plazmā (C

) vērtības palielinās lineāri devai.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, kuri saņem etopozīdu, bija samazināts organisma kopējais

klīrenss, palielināts AUC un lielāka izkliede līdzsvara koncentrācijā (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pieaugušiem vēža pacientiem ar aknu darbības traucējumiem etopozīda organisma kopējais klīrenss

nav samazināts.

Gados vecāki pacienti

Lai arī ir novērotas nelielas farmakokinētikas rādītāju atšķirības pacientiem vecumā ≤65 gadiem un

>65 gadiem, tās netiek uzskatītas par klīniski nozīmīgām.

Pediatriskā populācija

Bērniem aptuveni 55% devas tiek izdalīti urīnā kā etopozīds 24 stundu laikā. Etopozīda vidējais

renālais klīrenss ir no 7 līdz 10 ml/min/m

vai aptuveni 35 % no organisma kopējā klīrensa devas

diapazonā no 80 līdz 600 mg/m

. Līdz ar to etopozīds tiek izvadīts gan renālos, gan nerenālos

procesos, t.i., metabolisma ceļā un ar žults ekskrēciju. Nieru slimības ietekme uz etopozīda klīrensu no

plazmas bērniem nav zināma. Bērniem paaugstināts alanīnaminotransferāzes (AIAT) līmenis ir saistīts

ar samazinātu zāļu kopējā organisma klīrensu. Iepriekšēja cisplatīna lietošana arī var izraisīt etopozīda

kopējā organisma klīrensa samazināšanos bērniem.

Bērniem ir atklāta apgriezta attiecība starp plazmas albumīna līmeni un etopozīda renālo klīrensu.

Dzimums

Lai arī ir novērotas nelielas farmakokinētikas rādītāju atšķirības starp dzimumiem, tās netiek

uzskatītas par klīniski nozīmīgām.

Zāļu mijiedarbība

Pētījumā par citu ārstniecības līdzekļu iedarbību uz

C etopozīda in vitro saistīšanos ar cilvēka

seruma olbaltumvielām tikai fenilbutazons, nātrija salicilāts un aspirīns aizstāja ar olbaltumvielām

saistīto etopozīdu tādās koncentrācijās, kādas parasti tiek sasniegtas in vivo (skatīt 4.5. apakšpunktu).

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Hroniska toksicitāte

Anēmija, leikopēnija un trombocitopēnija tika novērota pelēm un žurkām, savukārt suņiem tika

novēroti viegli, atgriezeniski aknu un nieru darbības traucējumi. Devas palielināšana (pamatojoties uz

mg/m

devām) šādu rezultātu gadījumā, kad preklīniskos pētījumos netika novērots negatīvas

iedarbības līmenis, bija ≥aptuveni 0,05 reizes salīdzinājumā ar augstāko klīnisko devu. Vēsturiski

preklīniskās sugas salīdzinājumā ar cilvēkiem ir bijušas daudz jutīgākas pret citotoksiskiem

līdzekļiem. Pelēm un žurkām ziņoja par sēklinieku atrofiju, spermatoģenēzes pārtraukšanos un

augšanas aizkavēšanos.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Mutagenitāte

Zīdītāju šūnās etopozīds ir mutagēnisks.

Reproduktīvā toksicitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem etopozīds bija saistīts ar embriotoksicitāti un teratogenitāti, kas atkarīga no

devas.

Kancerogēnais potenciāls

Ņemot vērā darbības mehānismu, etopozīda fosfāts uzskatāms par iespējamu cilvēka kancerogēnu.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Citronskābe

Polisorbāts 80

Etilspirts

Makrogols 300

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, izņemot 6.6. apakšpunktā minētās.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

Neatvērts flakons

3 gadi.

Pēc atšķaidīšanas

Atšķaidītās zāles jāizmanto nekavējoties.

Lietošanai sagatavotais šķīdums ir fizikāli un ķīmiski stabils 120 stundas temperatūrā līdz 25°C, ja zāles

atšķaidītas līdz 0,2 mg/ml koncentrācijai ar 5% glikozes šķīdumu vai 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu.

No mikrobioloģiskā viedokļa, pagatavotais šķīdums jālieto nekavējoties. Ja tas netiek izlietots

nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas atbildīgs ir lietotājs.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nesasaldēt.

Neuzglabāt atšķaidītās zāles ledusskapī (2-8

C), jo tas var izraisīt nogulšņu veidošanos. Šķīdumus ar

nogulsnēm lietot nedrīkst.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Bezkrāsaina stikla flakons ar gumijas aizbāzni un alumīnija aizvākojumu, kas pārklāts ar krāsainu

polipropilēna pārklājumu pa 5 ml (100 mg/5 ml).

Pieejami iepakojumi ar 1 vai 10 flakoniem.

SASKAŅOTS ZVA 21-09-2017

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Jāievēro procedūras par pareizu rīkošanos ar pretvēža zālēm un to likvidēšanu.

Rīkojoties ar citostatiskiem līdzekļiem, vienmēr jāievēro piesardzība. Vienmēr jāveic profilaktiski

pasākumi, lai novērstu nonākšanu saskarē ar šiem līdzekļiem. Tāpat kā rīkojoties ar citiem potenciāli

toksiskiem savienojumiem, arī rīkojoties ar Etoposide-Teva šķīdumiem un tos pagatavojot ir jāievēro

piesardzība. Pēc nejaušas saskares ar Etoposide-Teva var rasties ādas reakcijas. Ieteicams lietot

cimdus. Ja etopozīda fosfāts nonācis saskarē ar ādu, gļotādu vai acīm, nekavējoties nomazgājiet ādu ar

ziepēm un ūdeni un noskalojiet gļotādu vai acis ar ūdeni.

Etoposide-Teva šķīdumi jāgatavo aseptiskos apstākļos.

Ir ziņots, ka no akrila vai ABS polimēriem izgatavoti plastmasas priekšmeti saplaisā, nonākot saskarē

ar neatšķaidītu Etoposide-Teva, jo šīs zāles satur polisorbātu.

Ja zāļu koncentrācija pārsniedz 0,4 mg/ml, var rasties etopozīda nogulsnējumi.

Pirms ievadīšanas šķīdums vizuāli jāpārbauda, vai nav daļiņu vai krāsas maiņas. Ja tiek novērota

krāsas maiņa vai daļiņu klātbūtne, sagatavotais šķīdums ir jāiznīcina.

Etoposide-Teva ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli

jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

98-0816

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1998. gada 16. decembris

Pārreģistrācijas datums: 2003. gada 14. novembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. gada 03. marts

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

08/2017

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju