EQVALAN DUO

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Ivermectin, Praziquantelum
Pieejams no:
MERIAL S.A.S., Francija
ATĶ kods:
QP54AA51
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ivermectin, Praziquantelum
Zāļu forma:
pasta iekšķīgai lietošanai
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Merial, Francija
Ārstniecības grupa:
zirgi
Autorizācija numurs:
V/MRP/04/1636

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/96/0456

Cefa-Safe

300 mg

suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefa-Safe

300 mg suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem

Cefapirinum

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens injektors (10 ml) satur :

Aktīvā viela:

Cefapirīns (cefapirīna benzatīna formā) 300 mg

Palīgviela(-s):

Zemesriekstu eļļa 8590,0 mg

Alumīnija tristearāts 295,0 mg

Krēmveida eļļaina suspensija.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Govīm cietstāves perioda sākumā subklīniskā mastīta ārstēšanai un mastīta novēršanai, kuru ierosina

pret cefapirīnu jutīgas baktērijas.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret cefalosporīniem vai citām β-laktāma grupas

antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dažreiz var novērot alerģiskas reakcijas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi (govis cietstāves periodā).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ievadīšanai tesmenī.

Pēc

pēdējās

slaukšanas

reizes

cietstāves

perioda

sākumā

katrā

tesmens

ceturksnī

ievadīt

viena

injektora saturu.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas tesmeņa ceturkšņus rūpīgi izslaukt. Notīrīt un dezinficēt pupa galu, izmantojot

iepakojumā iekļautās vienreizējās lietošanas salvetes. Noņemt aizsarguzmavu no injektora kanulas

gala. Rūpīgi ievadīt kanulu pupa kanāla atverē. Lēnām izspiest visu injektora saturu pupa kanālā un

viegli masēt, lai suspensija izplatītos pa visu tesmens ceturksni virzienā uz augšu.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena.

Pienam: 1 diena pēc dzmdībām, ja cietstāves periods ir ilgāks par 35 dienām;

36 dienas pēc ārstēšanas, ja cietstāves periods ir 35 dienas vai īsāks.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Šo veterināro zāļu lietošana jāpamato ar no dzīvnieka izolētu mikroorganismu jutības testu

rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jāpamato ar reģionālo, saimniecības līmeņa

epidemioloģisko situāciju par mērķa baktēriju jutību.

Zāļu lietošana, atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināt rezistentu baktēriju

izplatību un samazināt ārstēšanas

efektivitāti ar citiem

pretmikrobu

līdzekļiem, jo ir iespējama

krusteniskās rezistences rašanās.

Šīs veterinārās zāles jāizvēlas tikai tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kuros novērojama vāja vai

iespējami vāja reakcija uz ārstēšanu ar citu grupu pretmikrobiem līdzekļiem vai šaura spektra β-

laktāma grupas pretmikrobiem līdzekļiem.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt

pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko

reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var novērot nopietnas alerģiskas

reakcijas.

Personām, ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

veterinārajām zālēm. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.

Ja pēc zāļu lietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja novērojami tādi

simptomi kā sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, kas ir daudz nopietnāki simptomi,

nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība.

Mazgāt rokas pēc šo veterināro zāļu lietošanas.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības beigu periodā.

Nelietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot

cefalosporīnus

kombinācijā

bakteriostatiskas

darbības

pretmikrobām

zālēm,

antagonistiskas darbības dēļ.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

07/2017

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojums: kastē 20 injektori un 20 tīrīšanas salvetes.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/96/0456

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefa-Safe

300 mg suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens injektors (10 ml) satur:

Aktīvā viela:

Cefapirīns (cefapirīna benzatīna veidā) 300 mg

Palīgviela(-s):

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Suspensija ievadīšanai tesmenī.

Krēmveida eļļaina suspensija.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Mērķa sugas

Liellopi (govis cietstāves periodā).

4.2.

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Govīm cietstāves perioda sākumā subklīniskā mastīta ārstēšanai un mastīta novēršanai, kuru ierosina

pret cefapirīnu jutīgas baktērijas.

4.3.

Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret cefalosporīniem vai citām β-laktāma grupas

antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Nav.

4.5.

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

veterināro

zāļu

lietošana

jāpamato

dzīvnieka

izolētu

mikroorganismu

jutības

testu

rezultātiem.

iespējams,

ārstēšana

jāpamato

reģionālo,

saimniecības

līmeņa

epidemioloģisko situāciju par mērķa baktēriju jutību.

Zāļu lietošana, atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināt rezistentu baktēriju

izplatību un samazināt ārstēšanas efektivitāti ar citiem pretmikrobu līdzekļiem, jo ir iespējama

krusteniskās rezistences rašanās.

Šīs veterinārās zāles jāizvēlas tikai tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kuros novērojama vāja vai

iespējami vāja reakcija uz ārstēšanu ar citu grupu pretmikrobiem līdzekļiem vai šaura spektra β-

laktāma grupas pretmikrobiem līdzekļiem.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt

pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko

reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var novērot nopietnas alerģiskas

reakcijas.

Personām, ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

veterinārajām zālēm. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.

Ja pēc zāļu lietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja novērojami tādi

simptomi kā sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, kas ir daudz nopietnāki simptomi,

nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība.

Mazgāt rokas pēc šo veterināro zāļu lietošanas.

4.6. Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Dažreiz var novērot alerģiskas reakcijas.

4.7.

Lietošana grūsnības, laktācijas laikā vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības beigu periodā.

Nelietot laktācijas laikā.

4.8.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot

cefalosporīnus

kombinācijā

bakteriostatiskas

darbības

pretmikrobām

zālēm,

antagonistiskas darbības dēļ.

4.9.

Devas un lietošanas veids

Ievadīšanai tesmenī.

Pēc

pēdējās

slaukšanas reizes

cietstāves

perioda

sākumā

katrā

tesmens

ceturksnī

ievadīt

viena

injektora saturu.

Pirms lietošanas tesmeņa ceturkšņus rūpīgi izslaukt. Notīrīt un dezinficēt pupa galu, izmantojot

iepakojumā iekļautās vienreizējās lietošanas salvetes. Noņemt aizsarguzmavu no injektora kanulas

gala. Rūpīgi ievadīt kanulu pupa kanāla atverē. Lēnām izspiest visu injektora saturu pupa kanālā un

viegli masēt, lai suspensija izplatītos pa visu tesmens ceturksni virzienā uz augšu.

4.10.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav zināma.

4.11.

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena.

Pienam: 1 diena pēc dzemdībām, ja cietstāves periods ir ilgāks par 35 dienām;

36 dienas pēc ārstēšanas, ja cietstāves periods ir 35 dienas vai īsāks.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: pretmikrobie līdzekļi ievadīšanai tesmenī, cefapirīns.

ATĶ vet kods: QJ51DB08.

Cefapirīns ir cefalosporīnu β-laktāma grupas antitiotika. Tas ir pirmās paaudzes cefalosporīns, kurš

darbojas pret daudziem grampozitīviem un dažiem gramnegatīviem mikroorganismiem. To neinaktivē

penicilināzi producējošie stafilokoki.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Zemesriekstu eļļa

Alumīnija tristearāts

6.2.

Būtiska nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

6.5.

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Zema blīvuma polietilēna injektors (10 ml) vienreizējai lietošanai. Injektors ir noslēgts ar uzgali. Kastē

20 injektori un 20 tīrīšanas salvetes.

6.6.

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/960456

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 01/11/1996

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 21/10/2011

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

07/2017

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju