دكترين كريم

Izraēla - arābu - Ministry of Health

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)
14-12-2021
Aktīvā sastāvdaļa:
MICONAZOLE NITRATE 20 MG/G
Pieejams no:
J-C HEALTH CARE LTD
ATĶ kods:
D01AC02
Zāļu forma:
CREAM
Ievadīšanas:
DERMAL
Ražojis:
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,BELGIUM
Ārstniecības grupa:
MICONAZOLE
Ārstēšanas norādes:
Broad spectrum antimycotic
Autorizācija numurs:
048832411801
Autorizācija datums:
2010-11-01

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija
angļu 14-12-2021
Produkta apraksts Produkta apraksts
angļu 13-02-2018
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija
ivrits 14-12-2021

Izlasiet visu dokumentu

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה םרק

TM

ןירטקד - ליעפ רמוח

miconazole

( טארטינ לוזאנוקימ )2%( ג"מ 20 ליכמ םרג לכ

nitrate

."ףסונ עדימ" 6 קרפ האר :םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז .חקורה לא וא אפורה לא הנפ עדימל קוקז ךנה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב הב שמתשהל ךילע )םימוטפמיס( הלחמה ינמיס םאב אפורה לא תונפל ךילע .ףסונ .םימי שדוח רחאל םירפתשמ םניא וא םירימחמ ?הפורתה תדעוימ המל .1 ידי-לע םימרגנה םיינוציח םימוהיזב לופיטל תדעוימ םרק ןירטקד .תוירטפ ןירטקד יהמ םימוהיזו תוירטפב לופיטל תשמשמש הפורת איה םרק ןירטקד םילוכי רועה לש םימוהיז .תוירטפל םירושקה רועה לש םייקדייח ,העשפמה וא ףוגה ,תינוציחה ןזואה ,םיילגרה ,םיידיה לע עיפוהל םרקה .ףוגה ילפקב החירפו תפשפש ,לגרה ףכ לש תרטפ ללוכ ידי-לע ןה לעופש )

miconazole nitrate

( טארטינ לוזאנוקימ ליכמ םיגוס המכ תליטק ידי-לע ןהו תקלדל תומרוגש תוירטפה תדמשה םירוזאב םימעפל םיאצמנ םה םגש ,ןהילא םירושקש םיקדייח לש רוע עיגרהל עייסל ידכ חולחל לש תונוכת םג םרקל שי .םיעוגנה .קודסו םודא :תיטיופרת הצובק .רועב םימוהיז דגונ הפורתב שומישה ינפל

.2

םימיוסמ םישנאל לבא ,םידליהו םירגובמה בורל המיאתמ הפורתה אפורה םע ץעייתה ,והשלכ קפס ךל שי םא .הב שמתשהל רוסא .חקורה םע וא ךלש :םא הפורתב שמתשהל ןיא

תויתיירטפ-יטנא תופורתל ,ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא תומוד .)"ףסונ עדימ" 6 קרפ האר( הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא .םייניעה םע עגממ ענמיה ∙ תויהל ךילע .תורומח תויגרלא תובוגתל םורגל הלולע ןירטקד ∙ ןירטקדב שמתשמ התא רשאכ תיגרלא הבוגת לש םינמיסל עדומ .)"יאוול תועפות" 4 קרפ האר( םרק ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תלטנ םא וא ,לטונ התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת :לטונ התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב תושמשמה תופורת -

anticoagulants

( הפה ךרד הליטנל םד יללדמ ∙ .)ןירפרו ןוגכ ,םדה תא ללדל ידכ תא הארה ,לטונ התאש יהשלכ הפורת יבגל חוטב ךניא םא ∙ .ךלש חקורל הזיראה וא ןולעה הקנהו ןויריה וא ןויריהב תאש תבשוח תא םא ,הקינימ וא ןויריהב תא םא שומישה ינפל אפור םע ץעייתהל ךיילע ,ןויריהב תויהל תננכתמ הפורתב שמתשהל הלוכי תא םא טילחי ךלש אפורה .הפורתב .הקנה וא ןויריה ךלהמב תאז הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ יוריגל םורגל הלולע )

E210 - Benzoic acid

( תיאוזנב הצמוח

רועה לש הבהצה( תבהצ תלחמ םיצעהל הלולע איה .ימוקמ .)תועובש 4 ליג דע( םידוליב )םייניעהו

E320 - Butylated hydroxyanisole

( לוזינאיסקורדיה דיטייליטוב ∙ - עגממ רוע תקלד ןוגכ( רועב תוימוקמ תובוגתל םורגל לולע .תוירירה תומקרבו םייניעב יוריג וא ,)

contact dermatitis

?הפורתב שמתשת דציכ .3 לע הרישי החירמל הדעונ הפורתה רמולכ ,דבלב ירוע שומישל ∙ .רועב עוגנה רוזאה ךשמב לופיטה תא ךשמה .םויב םיימעפ עוגנה רוזאה לע חרמ ∙ תא עונמל ידכ ,ומלענ םינימסתה לכש רחאל םימי העבש ךבצמב רופיש ןיאו םימלענ םניא םינימסתה םא .שדחמ םתעפוה .ךלש אפורה םע ץעייתה ,שדוח ךות םוקימל םאתהב ,תועובש 6 דע 2 -מ תונתשהל לוכי לופיטה ךשמ

.עגנה לש הרמוחלו .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע ∙ הסכמב שמתשה - םטא תועצמאב הרוגס םרק לש תרפופש לכ

.םטאה תא בקנל ידכ םרקה תא חורמל דציכ .בטיה ותוא שביו עוגנה רוזאה תא ץחר ∙ ויהיש דיפקהל ךילע ,םיקבדמ םה רועה לש םיעגנ הברהש רחאמ ∙ רשפאל אלו ,ידעלבה ךשומישל הצחר תילטמו תבגמ ךתושרב .הקבדה עונמל ידכ ,ןהב שמתשהל רחא דחא ףאל ךידי תא ץחר .וביבסש רועה לעו עוגנה רוזאה לע םרקה תא חרמ

אוה וב לפטל שיש םוהיזה םא אלא( םרקה תחירמ רחאל בטיה םירחא םיקלחל םוהיזה לש תוטשפתה עונמל ידכ ,)ךלש םיידיב תובורק םיתעל סבכל שי ,ןכ ומכ .םירחא םישנאל וא ףוגה לש .םייברג ןוגכ ,םיעוגנה םירוזאה םע עגמב ויהש םידגב תונועבו ,הנתוכמ םייברג שובלל ץלמומ ,םיילגרב םילפטמ רשאכ

.םייברג אלל םילדנס לוענל תומיאתמה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא רתי ןונימ תלטנ םא םלענ ללכ ךרדב רשא ,רועב יוריגל םורגל לולע זרפומ שומיש .לופיטה תקספה רחאל רדח לא וא אפור לא הנפ ,םרק ןירטקד תועטב עלוב והשימ םא ןולעה תא ךתיא חקו ,רתויב ךילא בורקה םילוחה-תיבב ןוימה .הזיראה תאו הזה הפורתה תא לוטיל תחכש םא .שרדנכ האבה הנמב שמתשה ,תחא הנמב שמתשהל תחכש םא .הלופכ הנמב שמתשת לא ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ עוגנה רוזאהש דיפקהל שי ןכל .תוירטפ תחימצ תדדועמ תוחל ∙ .שבי רמשיי לופיט ןיב .הפורתה לש החירמ לכ ינפל עוגנה רוזאה תא ץחר ∙ שבייל ידכ תוירטפ דגנ הקבאב שמתשהל ןתינ - םרקב לופיטל .םוקמה תא שובייו תידוסי הציחר לע דיפקהל שי - םיילגרב לופיטה םא ∙ ענמיהל שי ,הנתוכמ םייברג שובלל ץלמומ .תונוהבה ןיב דחוימב םפילחהל יוצר .םייטטניס םירמוחמ וא רמצמ םייברג שובללמ לוענל תומיאתמה תונועבו )העיזה תומכ יפל( םויב םימעפ רפסמ .םייברג אלל םילדנס ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת חקול ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יאוול תועפות .4 קלחב יאוול תועפותל םורגל הלולע םרק ןירטקד ,הפורת לכ ומכ ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלש םא יאופר לופיט תלבקל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי :תואבה יאוולה תועפותמ תחא ךלצא העיפומ 1-10 -ב תועיפומש תועפות - תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :1,000 ךותמ םישמתשמ ,יוריג( לפוטמה רוזאב תוימוקמ תובוגת ,רועב הבירצ תשוחת ∙ .רועה עבצב יוניש ,)דוריג ,םוח ,הבירצ .החירמה רוזאב םוח ,רועה לש היצטנמגיפופיה ,רוע תקלד ∙ םרט ןתוחיכשש תועפות( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות :)העבקנ ,םינפה לש תוחפנתה ללוכ )תיטקליפנא( הרומח תיגרלא הבוגת

.רתי תושיגר ,)

angioedema

( ןורגה וא ןושלה ,הפה ,םייתפשה

contact

( עגממ רוע תקלד ,תדפרס ןוגכ תויגרלא תובוגת ∙ .דוריג ,תוימומדא ,החירפ ,הרוגמ רוע ,)

dermatitis

הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה :רושיקל הסינכ ידי לע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה

https://sideeffects.health.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ .אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא .הלערה ענמת

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוחה לש

.25°C

-ל תחתמ ןסחאל שי .החיתפה רחאל םישדוח השולש דע רצומב שמתשהל רשפא ץעייתה .תיתיבה תלוספל וא םיכפשל הפורתה תא ךילשהל ןיא לע הרימשל עייסי הז .הפורתהמ רטפהל שי דציכ חקורה םע .הביבסה ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

PEG-6, PEG-32 and glycol stearate, oleoyl macrogolglycerides,

liquid paraffin, benzoic acid (E210), butylated hydroxyanisole

(E320), purified water.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .ןבל םרק אוה םרק ןירטקד .םרג 30 וא םרג 15 תוליכמה תורפופשב תקוושמ ןירטקד .וקוושי תוזיראה יגוס לכ אלש ןכתיי :םושירה לעב .לארשי ,6099000 ,םייפש ץוביק ,מ"עב רק 'תלה יס-יי'ג :ןרציה .היגלב ,הסריב ,

B2340 ,30

גווסטוהנרוט ,

הקיטבצמרפ ןסנ'ג .תואירבה דרשמ תויחנהל םאתהב 2021 רבוטקואב ךרענ :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ

048-83-24118

.םושר ירחסמ למס אוה ןירטקד ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

Daktarin Cream SH 09/21

Daktarin Cream SH 09/21

J-C 2021

Izlasiet visu dokumentu

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju