دكترين كريم

إسرائيل - العربية - Ministry of Health

اشتر الآن

العنصر النشط:
MICONAZOLE NITRATE 20 MG/G
متاح من:
J-C HEALTH CARE LTD
ATC رمز:
D01AC02
الشكل الصيدلاني:
CREAM
طريقة التعاطي:
DERMAL
المصنعة من قبل:
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,BELGIUM
المجموعة العلاجية:
MICONAZOLE
الخصائص العلاجية:
Broad spectrum antimycotic
تخويل:
048832411801
تاريخ الترخيص:
2010-11-01

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - الإنجليزية

26-04-2018

خصائص المنتج خصائص المنتج - الإنجليزية

13-02-2018

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - العبرية

26-04-2018

1986-ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

2012ראוניב ודי

TRADEMARK

םרק ןירטקד

Miconazole Nitrate 20 mg/g (2%) :בכרה

:םיליעפ יתלב םיביכרמ

PEG-6 (and) PEG-32 Stearate and Glycol Stearate, Oleoyl

Macrogolglycerides, Liquid Paraffin, Butylated Hydroxyanisole,

Benzoic Acid, Purified Water.

םייתירטפםימוהיזבלופיטלתדעוימהפורתה:תיאופרתוליעפ

.םיינוציח

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

.הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר ךל העודי םא שמתשהל ןיא

תלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

:לופיטה

.הקינימ וא ןוירהב ךניה םא

.םייניעה רוזאב םרקה לש עגממ ענמיהל שי:תורהזא

ענמיהלידכאפורבץעוויהליוצררישכתבינושארשומישינפל

הפורתלואוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא .ךרוצלאלששומישמ

.הפורתב שומישה ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ

ללוכ,תפסונהפורתת/לטונךניהםא:תויתפורת-ןיבתובוגת

התעהזתרמגםאוא,הנוזתיפסותוםשרמאללתורכמנהתופורת

עונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע,תרחאהפורתבלופיטה

.תויתפורת-ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי-יא וא םינוכיס

שומישהןמזבהפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב:יאוולתועפות

הריעבתשוחתואימוקמיוריגןוגכ,יאוולתועפותעיפוהלתולולעהב

.םימוטפמיסב הלקהל דע לופיטה תא י/קספה - הלק

תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות

:)רידנ(שומישהרחאלםיעיפומשלופיטהםוקמבתוימומדאודרג

ה/שיגרמךניהובשהרקמלכב .אפורלי/הנפולופיטהתאי/קספה

ךתשגרהביונישלחםאוא,הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפות

.דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ,תיללכה

אפורמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמ ןונימ

.תונידעבתוסעלועוגנהרוזאהלעםויבםיימעפ,םרקטעמחורמלשי

ללכ-ךרדב,םוהיזהלשתטלחומתומלעיהלדעךשמנלופיטה

ךישמהלשיםוהיזהתונשיהתעינמל.תועובשהשישדעםייעובש

.םוהיזה לש תטלחומה תומלעיהה רחאל םימי עובש לופיטב

.אפורהמתושרופמתוארוהיפ-לעאלאעוגנהרוזאהתאתוסכלןיא

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ליגלתחתמתוקוניתוםידלילללכ-ךרדבתדעוימהניאוזהפורת

.אפור תארוה יפ לע אלא םייתנש

.אפורל תונפל שי םימי שדוח ךות ךבצמב רופיש לח אל םא

!בל י/םיש

.דבלב ינוציח שומישל תדעוימ וז הפורת!עולבל אל

.)ףאבו הפב ןוגכ( תויריר תומקר וא םייניע םע עגממ ענמיהל שי

לופיטהןכםאאלאםרקבשומישרחאלםיידיהתאבטיהףוטשלשי

.םיידיה רוזאל וניה

.הנושאר החיתפ רחאל םישדוח3דע רישכתב שמתשהל ןתינ

עוגנהרוזאהלע,םויבםיימעפ,םרקטעמחורמלשי:שומישהןפוא

,םוהיזהלשתטלחומתומלעיהלדעךשמנלופיטה.תונידעבתוסעלו

.תועובש השיש דע םייעובש ללכ-ךרדב

רחאלםימיעובשלופיטבךישמהלשיםוהיזהתונשיהתעינמל

אלאעוגנהרוזאהתאתוסכלןיא.םוהיזהלשתטלחומהתומלעיהה

.אפורהמ תושרופמ תוארוה פ"ע

?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ

שבוילערומשלשיןכל.תוירטיפהתחימצתאתדדועמתוחל

.עוגנה םוקמב

ושבילוהפורתהלשהחירמלכינפלעוגנהרוזאהתאץוחרלשי

.בטיה

.דבלב ישיאה ךשומישל הכימשו תבגמל י/גאד

עונמלידכעוגנהרוזאהםעעגמבםיאבהםידגבףילחהלי/גאד

םייברגבשמתשהליוצר-םיילגרבאוהלופיטהםא.תרזוחהקבדה

.תומיאתמה תונועב םייברג אלל םילדנס לוענלו הנתוכמ

!הלערה י/ענמ

גשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת

.הלערה י/ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי

דימי/הנפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

.ךתיא הפורתה תזירא י/אבהו ,םילוח תיב לש ןוימ רדחל

!אפורהמ תשרופמ הארוה אללהאקהל םורגל ןיא

.קיזהלהלולעאיהת/רחאהלוחב,ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת

.ךירכמ וא ךינכש ,ךיבורקל וז הפורת י/ןתת לא

ךניהשםעפלכבהנמהותיוותהקודבלשי!ךשוחבתופורתלוטילןיא

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ ביכרהל שי .הפורת לטונ

ןיב רירק םוקמב ןסחא:הנסחא

הפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומההנסחה/הזיראהיאנתיפלםג

לכב!רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ.דבלבתלבגומ

ןיא.הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע,קפסלשהרקמ

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל

488324118:הפורתה םושיר 'סמ

.היגלב ,הסריב ,הקיטבצמרפ ןסני:ןרצי

:םושירה לעב

.לארשי ,60990םייפש ץוביק ,מ"עב רק'תלה יס-יי'ג

IL-980111

ةلديصلا ةمظنأ بجوبم كلهتسملل ةيبط ةرشن

1986)تارضحتسم(

ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح ناعمإب ةرشنلا ي/أرقإ

يف اهلبق نم صخُرو صحُف اهاوتحمو ةرشنلا هذه ةغيص ةحصلا ةرازو ترقأ

2012يناث نوناك

TRADEMARK

يمرك نيراتكد

Miconazole Nitrate 20 mg/g (2%) :بيكرتلا

:ةلاعفلا ريغ داولما

PEG-6 (and) PEG-32 Stearate and Glycol Stearate, Oleoyl

Macrogolglycerides, Liquid Paraffin, Butylated Hydroxyanisole,

BenzoicAcid, Purified Water.

ةيبطلا ءاودلا تاريثأت

.ةيجراخلا ةيرطفلا تاثولتلا ةجاعمل صصخم ءاودلا اذه

؟رضحتسملا لامعتسإ كل زوجي لا ىتم

.هتابكرم دحلأ ةيساسح كيدل تدجو اذإ رضحتسملا اذه لامعتسإ كل زوجيلا

:ًامدقم بيبطلا ةعجارم لبق ءاودلا اذه لامعتسإ كل زوجي لا

.ةعاضرلا ةرتف يف وأ لمحلا ةرتف يف نينوكت امدنع

.نينيعلا ةقطنمب ميركلا سامت نع عانتملإا بجي:تاريذحت

ريغلامعتسلإلًابنجت،بيبطلاةراشتسإهببوغرملانم،رضحتسملابيلولأالامعتسلإالبق

.ءاودلل كلامعتسإ لبق ريقاقع وأ ماعطل كيدل ةيساسح يأ نع بيبطلا غلابإ بجي .يرورضلا

ةفصونودبعابُتةيودأكلذيفامب،اًيفاضإًءاودن/ىطاعتتتنكاذإ:ةيودلأانيبتلاعافتلا

كلذو،جلاعملابيبطلاملاعإبجيف،رخآءاودبنلآاجلاعلاتيهنأاذإوأ،ماعطتافاضإوبيبط

.ريقاقعلا نيب تلاعافتلا نع ةجتانلا ةعاجنلا مدع وأ راطخلأا يدافتل

هلامعتسإةرتفءانثأرهظتدقف،ءاودللةبوغرملاةيبطلاتاريثأتلاىلإةفاضإ:ةيبناجلاضارعلأا

جلاعلانعي/فقوتـةفيفخةقرحبساسحلإاوأيعضوملاجيهتلاكةيبناجلاضارعلأاضعب

.ضارعلأا فيفختب روعشلا ىتح

ًاصاخًامامتهإ يضتقت يتلا ةيبناجلا ضارعلأا

جلاعلانعي/فقوت:)ًاردان(لامعتسلإادعبرهظتثيحجلاعلاناكميفرارمحإوةكح

يأأرطاذإوأ،ةرشنلاهذهيفركذتملةيبناجضارعأكيدلترهظاذإامأ.بيبطلاي/عجارو

.ًلااح بيبطلا ةعجارم ذئدنع كيلع،ءاودلا اذهل كلامعتسلإ ةجيتن ماعلا كروعش ىلع رييغت

بيبطلا نم ىرخأ تاميلعت دوجو مدع ةلاح يف ةيدايتعلإا ةيئاودلا ريداقملا

جلاعلارمتسي.فطلبهكيلدتومويلايفنيترم،باصملاناكملايفميركلانمليلقلانهدبجي

.عيباسأ6ىتح نيعوبسأ ةداع رملأا اذه رمتسيو مات لكشب ثولتلا ءافتخإ ىتح

ءافتخإدعبةيفاضإمايأ7جلاعلايفرارمتسلإابجيثولتلارركتعنملجأنمواذه

.ًامامت ثولتلا

.بيبطلا نم ةحيرص تاميلعتب لاإ ةباصملا ةقطنملا ةيطغت زوجي لا

.اهب ىصوملا ريداقملا ي/زواجتت لا

لاإنيتنسرمعنودعضرلاولافطلأاىدلةداعلامعتسلإلصّصخمريغءاودلااذه

.بيبط تاميلعت بسح

.رهش للاخ ةيحصلا كتلاح ىلع نسحت أرطي مل اذإ بيبطلا ةعجارم بجي

!ي/هبتنإ

.طقف يجراخلا لامعتسلإل صصخم ءاودلا اذه!علبلل سيل ءاودلا اذه

نيديلافطشبجي.)فنلأاومفلاك(ةيطاخملاةجسنلأا،نينيعلابءاودلاسامتنععانتملإابجي

.نيديلا ةقطنملًاصصخم جلاعلا ناك اذإ لاإ ميركلا لامعتسإ ءاهتنإبًاديج

.ةرم لولأ هحتف موي نم رهشأ3ىتح رضحتسملا لامعتسا زوجي

مويلايفنيترم،باصملاناكملايفميركلانمليلقلانهدبجي:لامعتسلإاتاداشرإ

ةداعرملأااذهرمتسيوماتلكشبثولتلاءافتخإىتحجلاعلارمتسي.فطلبهكيلدتو

.عيباسأ6ىتح نيعوبسأ

ثولتلاءافتخإدعبةيفاضإمايأ7جلاعلايفرارمتسلإابجيثولتلارركتعنملجأنمواذه

.بيبطلا نم ةحيرص تاميلعتب لاإ ةباصملا ةقطنملا ةيطغت زوجي لا .ًامامت

؟ جلاعلا حاجن يف ي/مهاست نأ ني/عيطتست فيك

ةقطنملاءاقبىلعةظفاحملابجياذل،تايرطفلاومنىلعةدعاسملالماوعلانمةبوطرلاربتعت

.ًاديج اهفيفجتو ءاودلاب ةنهد لك لبق ةباصملا ةقطنملا لسغ بجي .ةفاجةباصملا

ىلعصرحلابجيامك.طقفيصخشلاكلامعتسلإةيناطبوةفشنملامعتسإىلعصرحلابجي

.ىودعلا رركت بنجت ةيغب ةباصملا ةقطنملا عم سامتب يتلا بايثلا لادبتسإ

لدانصلاسبلوةينطقلابراوجلالامعتسإهببوغرملانمـنيمدقلاةقطنملجلاعلاناكاذإ

.ةمئلاملا مساوملا يف براوج نودب

!ممستلا ي/بنجت

،عضرلا وأ/و لافطلأا يديأ لوانتم نعًاديعب قلغم ناكم يف ءاود لكو ءاودلا اذه ظفح بجي

ة/لفطلاعلباذإوأةيئاودلاريداقملالامعتسإيفتطرفأاذإ.ممستلابمهتباصإيدافتلكلذو

.ءاودلا ةوبع ة/ًابحطصمًلااح ىفشتسملا ىلإ هجوتلا كيلع ،ءاودلا اذه نم أطخ

.بيبطلا نم ةحيرص تاميلعت نودبؤيقتلا ي/ببست لا

.رخآ ضيرمل ررضلا ببسي دقو ،كضرم جلاعل فصو ءاودلا اذه

.كفراعم وأ كناريج ،كبراقأ ىلإ ءاودلا نم ي/طعت لا

يفةيئاودلاريداقملانمدكأتلاوءاودلاعباطصيخشتبجي!ةمتعلايفءاودلاي/لوانتتلا

.كلذ رملأا مزل اذإ ةيبطلا تاراظنلا ي/عض .ءاود اهيف ني/لوانتتةرم لك

.ةيوئم ةجرد25-15نيب دراب ناكم يف :نيزختلا

اهظفحمتوةيلصلأااهتبلعيفتلظولوىتح،طقفةدودحمتارتفلةحلاصةيودلأاىقبت

ىلعةنودملارضحتسملاةيحلاصءاهتنإخيراتةظحلامءاجرلا.نزخلاتاميلعتبجومب

نيزختزوجيلا.ءاودلااذهكلفرصيذلايلديصلاةراشتسإكيلع!كشلاةلاحيف.ةوبعلا

.ةوبعلا سفن يف ةفلتخم ةيودأ

488324118:ءاودلا لجس مقر

.اكيجلب ،ةزريب ،اكيتوسامراف نسناي:جتنملا

،.ض.م ريك ثليه يس ـ ييج:ليجستلا بحاص

.ليئارسإ ،60990مييافش ستوبيك

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH

THE PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

Read this package insert carefully in its entirety

before using this medicine

The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health

and its content was checked and approved in January 2012.

TRADEMARK Daktarin

Cream

COMPOSITION:Miconazole Nitrate 20 mg/g (2%)

Inactive ingredients:

PEG-6 (and) PEG-32 Stearate and Glycol Stearate, Oleoyl

Macrogolglycerides, Liquid Paraffin, Butylated Hydroxyanisole, Benzoic

Acid, Purified Water.

THERAPEUTIC ACTIVITY

This medicine is intended for the treatment of external fungal infections.

WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED?

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients.

Donotusethismedicinewithoutconsultingadoctorbeforestarting

treatment:

If you are pregnant or breastfeeding.

WARNINGS:Avoid contact of the cream with the eyes area.

Beforestartingtreatmentwiththepreparation,itispreferabletoconsult

a doctor in order to avoid unnecessary use.

Ifyouaresensitivetoanytypeoffoodormedicine,informyourdoctor

before commencing treatment with this medicine.

DRUGINTERACTIONS:Ifyouaretakinganotherdrugconcomitantly,

includingmedicinespurchasedwithoutaprescriptionandfoodadditives,

orifyouhavejustfinishedtreatmentwithanothermedicine,informthe

attendingdoctor,inordertopreventhazardsorlackofefficacyarising

from drug interactions.

SIDEEFFECTS:Inadditiontothedesiredeffectofthemedicine,adverse

reactionsmayoccurduringthecourseofusingthismedicine,suchas

localirritationoramildburningsensationoftheskin-stoptreatment

until symptoms are relieved.

Side effects that require special attention:

Itchingandrednessatthesiteoftreatmentwhichappearafteruse(rare):

stop treatment and refer to the doctor.

Intheeventthatyouexperiencesideeffectsnotmentionedinthisleaflet,orif

there is a change in your general health, consult your doctor immediately.

RECOMMENDED DOSAGE

UNLESS OTHERWISE DIRECTED BY THE DOCTOR:

Applyasmallamountofcream,twiceaday,ontheaffectedareaand

rubingently.Treatmentshouldbecontinueduntilthelesionshave

completely disappeared, usually after 2 to 6 weeks.

Topreventarelapse,continuetreatmentforafurtherweekafterthe

infection has disappeared completely.

Donotcovertheaffectedareaunlessexplicitlyinstructedtodosoby

a doctor.

Do not exceed the recommended dosage.

Thismedicineisnotusuallyintendedforadministrationtochildren

and infants under 2 years of age without a physician’s instructions.

Ifthereisnoimprovementinyourconditionwithin1month,referto

your doctor.

ATTENTION!Do not swallow!

This medicine is intended for external use only.

Avoidcontactwiththeeyesormucousmembranes(suchasinthe

mouth and nose).

Washyourhandsthoroughlyafterusingthecreamunlesstheinfection

being treated is on your hands.

The product can be used up to 3 months after first opening.

DIRECTIONSFORUSE:Applyasmallamountofcream,twiceaday,on

theaffectedareaandrubingently.Treatmentshouldbecontinueduntil

the lesions have completely disappeared, usually after 2 to 6 weeks.

Topreventarelapse,continuetreatmentforafurtherweekafterthe

infection has disappeared completely.

Donotcovertheaffectedareaunlessexplicitlyinstructedtodosoby

a doctor.

HOW CAN YOU CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF THE TREATMENT?

Dampnesspromotesfungalgrowth.Therefore,theaffectedareashould

be kept dry.

Theaffectedareamustbewashedanddriedthoroughlybeforeeach

application of the medicine.

Keep a towel and a blanket for your own use only.

Changeanyclotheswhichhavecomeincontactwiththeinfectedareain

order to prevent re-infection.

Whentreatingthefeet,itisadvisabletowearcottonsocksandduringthe

appropriate seasons, it is advisable to wear sandals without socks.

AVOID POISONING!

Thismedicine,andallothermedicines,mustbestoredinasafeplaceout

of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning.

Ifyouhavetakenanoverdose,orifachildhasaccidentallyswallowedthe

medicine,proceedimmediatelytoahospitalemergencyroomandbring

the package of the medicine with you.

Donotinducevomitingunlessexplicitlyinstructedtodosobyadoctor!

Thismedicinehasbeenprescribedforthetreatmentofyourailment;in

anotherpatientitmaycauseharm.Donotgivethismedicinetoyour

relatives, neighbours or acquaintances.

Donottakemedicinesinthedark!Checkthelabelandthedoseeachtime

you take your medicine. Wear glasses if you need them.

STORAGE:Store in a cool place between 15°-25°C.

Evenifkeptintheiroriginalcontainerandstoredasrecommended,

medicinesmaybekeptforalimitedperiodonly.Pleasenotetheexpiry

dateofthemedicine!Incaseofdoubt,consultthepharmacistwho

dispensedthemedicinetoyou.Donotstoredifferentmedicationsin

the same package.

Drug Reg. No:488324118

Manufacturer:Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgium.

Registration Holder:J-C Health Care Ltd.,

Byajhvfwbjyysq kbcnjr lkz gfwbtynf

d cjjndtncndbb c ghfdbkfvb afhvfwtdnbrb !Ghtgfhfns> 1986@

Gthtl ghbtvjv ktrfhcndf dybvfntkmyj ghjxnbnt

dc/ ghbkfuftve/ byajhvfwb/

Ajhvfn pnjuj byajhvfwbjyyjuj kbcnrf ecnfyjdkty Vbybcnthcndjv

plhfdjj[hfytybz> f cjlth;fybt ghjdthtyj b jlj,htyj d zydfht 2012 ujlf.

TRADEMARK

LFRNFHBY

Vfpm

Cjcnfd% Miconazole nitrate 20 mg/g (2%)

Gfccbdyst rjvgjytyns%

PEG-6(and)PEG-32StearateandGlycolStearate,OleoylMacrogolglycerides,LiquidParaffin,Butylated

Hydroxyanisole, BenzoicAcid, Purified Water.

Nthfgtdnbxtcrbq paatrn

Vfpm ghtlyfpyfxtyf lkz ktxtybz yfhe;ys[ uhb,rjds[ byatrwbq.

Rjulf yt cktletn gjkmpjdfnmcz ghtgfhfnjv*

Ghtgfhfnjvytcktletngjkmpjdfnmczghbgjdsityyjqxedcndbntkmyjcnbrk/,jvebptuj

rjvgjytynjd.

Yt cktletn yfxbyfnm gjkmpjdfybt ghtgfhfnjv ,tp ghtldfhbntkmyjq rjycekmnfwbb dhfxf%

<thtvtyysv ;tyobyfv b rjhvzobv vfnthzv.

Vths ghtljcnjhj;yjcnb

Bp,tufqnt rjynfrnf vfpb c j,kfcnm/ ukfp.

Gthtlyfxfkjvgjkmpjdfybzghtgfhfnjv;tkfntkmyjghjrjycekmnbhjdfnmczcdhfxjv. Эnj

gjpdjkbn bp,t;fnm tuj ghbvtytybz ,tp ytj,[jlbvjcnb.

Ghbgjdsityyjqxedcndbntkmyjcnbrk/,svgbotdsvghjlernfvbkbktrfhcndfvgthtl

yfxfkjv ktxtybz cktletn cjj,obnm j, pnjv dhfxe.

Dpfbvjltqcndbt c lheubvb ghtgfhfnfvb%

Tckbdsghbybvftntlheubtghtgfhfns>drk/xfzktrfhcndf>bvt/obtczdcdj,jlyjq

ghjlf;t>bgbotstlj,fdrb>njcjj,obntj,pnjvktxfotvedhfxe.Nfrbvj,hfpjvds

cvj;tntghtljndhfnbnmdjpvj;ysqhbcrbkbcyb;tybtpaatrnbdyjcnbktxtybz>rjnjhst

vjuen ,snm dspdfys dpfbvjltqcndbtv ktrfhcnd lheu c lheujv.

Gj,jxyst zdktybz

Rhjvt;tkftvjujpaatrnfghtgfhfnvj;tnjrfpsdfnmytufnbdyjtgj,jxyjtltqcndbt>

yfghbvthvtcnyjthfplhf;tybtbkbjoeotybtkturjuj;;tybzyfrj;t.Dpnjvckexft

cktletn ghtrhfnbnm ktxtybt lj j,ktuxtybz cbvgnjvjd.

Gj,jxyst zdktybz> nht,e/obt jcj,juj dybvfybz%

Pelbgjrhfcytybtdj,kfcnbktxtybzgjcktyfytctybzvfpb!htlrj@%cktletnghtrhfnbnm

ktxtybt b j,hfnbnmcz r dhfxe.

Tckbedfcgjzdznczgj,jxystzdktybz>rjnjhstytjgbcfysdpnjvbyajhvfwbjyyjv

kbcnrt>kb,jdckexftbpvtytybzj,otujcjcnjzybzpljhjdmzcktletnytvtlktyyj

ghjrjycekmnbhjdfnmcz c dhfxjv.

Htrjvtyletvfz ljpf

Tckb dhfxjv yt ghtlgbcfyj byjt%

Cktletnldf;lsdltymyfytcnbyt,jkmijtrjkbxtcndjvfpbyfgjhf;tyye/j,kfcnmb

frrehfnyjdnthtnmttdrj;e.Ktxtybtljk;yj,snmghjljk;tyjljgjkyjujbcxtpyjdtybz

exfcnrjd gjhf;tybz. J,sxyj pnj pfybvftn jn 2 lj 6 ytltkm.

Xnj,sghtljndhfnbnmgjdnjhyjtgjzdktybtbyatrwbbcktletnghjljk;fnmktxtybtdntxtybt

ytltkb gjckt tt gjkyjuj bcxtpyjdtybz.

Yt cktletn yfrhsdfnm gjhf;tyye/ j,kfcnm> tckb yf pnj ytn xtnrb[ erfpfybq dhfxf.

Yt ghtdsifqnt htrjvtyletve/ ljpe.

“njktrfhcndjj,sxyjytghtlyfpyfxtyjlkzltntqbvkfltywtdlj2ktn,tpghtlgbcfybz

dhfxf.

Tckb xthtp vtczw cjcnjzybt yt ekexibncz> cktletn j,hfnbnmcz r dhfxe.

Dybvfybt^

Yt ukjnfqnt ghtgfhfn^

Jy ghtlyfpyfxty njkmrj lkz yfhe;yjuj egjnht,ktybz.

Bp,tufqnt rjynfrnf c j,kfcnm/ ukfp b ckbpbcnsvb j,jkjxrfvb !yfghbvth> yjcf bkb hnf@.

Nofntkmyjvjqntherbgjcktyfytctybzghtgfhfnf>tckbbyatrwbzythfcghjcnhfybkfcmyf

j,kfcnm her.

Ghjlernjv vj;yj gjkmpjdfnmcz lj 3 vtczwtd gjckt dcrhsnbz egfrjdrb.

Cgjcj, ghbvtytybz

Cktletnldf;lsdltymyfytcnbyt,jkmijtrjkbxtcndjvfpbyfgjhf;tyye/j,kfcnmb

frrehfnyjdnthtnmttdrj;e.Ktxtybtljk;yj,snmghjljk;tyjljgjkyjujbcxtpyjdtybz

exfcnrjd gjhf;tybz. J,sxyj pnj pfybvftn jn 2 lj 6 ytltkm.

Xnj,sghtljndhfnbnmgjdnjhyjtgjzdktybtbyatrwbbcktletnghjljk;fnmktxtybtdntxtybt

ytltkb gjckt tt gjkyjuj bcxtpyjdtybz.

Yt cktletn yfrhsdfnm gjhf;tyye/ j,kfcnm> tckb yf pnj ytn xtnrb[ erfpfybq dhfxf.

Rfr vj;yj cgjcj,cndjdfnm ecgt[e ktxtybz*

Dkfufcnbvekbhetnhjcnuhb,rjd.Gj’njvegjhf;tyystexfcnrbdctulfljk;ysjcnfdfnmcz

ce[bvb.

Gthtlrf;lsvyfytctybtvvfpbgjhf;tyystexfcnrbcktletndsvsnmbnofntkmyj

ghjceibnm.

Gjkmpeqntcm njkmrj kbxysv gjkjntywtv b jltzkjv.

K/,e/jlt;le>rjynfrnbhjdfdie/cgjhf;tyysvbexfcnrfvbrj;b>cktletncvtybnm>xnj,s

ghtljndhfnbnm gjdnjhyjt pfhf;tybt.

Ghbktxtybbyjuhtrjvtyletnczyjcbnm[kjgxfnj,evf;ystyjcrb.Dntgkjtdhtvzujlf

;tkfntkmyj yjcbnm cfylfkbb ,tp yjcrjd.

Bp,tufqnt jnhfdktybz^

“njnghtgfhfn>rfrbk/,jtlheujtktrfhcndj>ye;yj[hfybnmd,tpjgfcyjvvtcnt>ytljcnegyjv

lkz ltntq b#bkb vk адtywtd.Эnj gjvj;tn bp,t;fnm ckexfqyjuj jnhfdktybz.

Tckbdsghtdscbkbhtrjvtyletve/ljpebkbht,tyjrckexfqyjghjukjnbkghtgfhfn>cktletn

ytvtlktyyjj,hfnbnmczdghbtvyjtjnltktybt,jkmybwsbghbdtpnbccj,jqjhbubyfkmye/

egfrjdre jn ktrfhcndf.

Yt dspsdfqnt hdjne> yt gjkexbd yf pnj xtnrb[ erfpfybq dhfxf.

Vfpmghtlyfpyfxtyflkzktxtybzd ашtq,jktpybbvj;tnghbxbybnmdhtllheujvegfwbtyne.

Yt lfdfqnt tt cdjbv hjlcndtyybrfv> pyfrjvsv bkb cjctlzv.

Ytghbybvfqntktrfhcndfdntvyjnt^Ghbrf;ljvghbtvtghtgfhfnfdybvfntkmyjghjxnbnt

pnbrtnre b ghjdthmnt ljpbhjdre. Tckb ds j,sxyj xbnftnt d jxrf[> nj yt pf,elmnt yалtnm b[.

{hfytybt

{hfybnm d ghj[k адyjv vtcnt ghb 15·-25·C.

Chjrujlyjcnbk/,s[ktrfhcndjuhfybxtylf;tghbghfdbkmyjv[hfytybbdcjjndtncndbb

chtrjvtylfwbzvbghjbpdjlbntkz.J,hfnbntdybvfybtyflfnebcntxtybzchjrfujlyjcnb

ghtgfhfnf^ Ghb djpybryjdtybb k/,s[ cjvytybq ghjrjycekmnbheqntcm c afhvfwtdnjv.

Yt [hfybnt hfpyst ktrfhcndf d jlyjq b njq ;t egfrjdrt.

Yjvth htubcnhfwbjyyjq kbwtypbb yf ktrfhcndtyysq ghtgfhfn%488324118

Ghjbpdjlbntkm%$Zyccty Afhvfwtdnbrf$> <bhc> <tkmubz

IL-980111

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات