ELTRA NR 57 TOWER POWDER

국가: 폴란드

언어: 폴란드어

출처: Ecolab

지금 구매하세요

Download 안전 데이터 시트 (SDS)
19-09-2021

제공처:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

안전 데이터 시트

                ELTRA NR 57 TOWER POWDER
KARTA CHARAKTERYSTYKI
NAZWA PRODUKTU
ELTRA NR 57 TOWER POWDER
SPEŁNIA WYMAGANIA PRZEPISÓW WE 1907/2006 (REACH), ZAŁĄCZNIK II
(453/2010) - EUROPA
:
1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU
1.3 DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE
ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA
SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
KOD PRODUKTU
:
NIE ZALECANE STOSOWANIE
1.4 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
KRAJOWA INSTYTUCJA DORADCZA/OŚRODEK ZATRUĆ
Produkt piorący. Proces półautomatyczny.
Produkt piorący. Proces manualny.
Nie są znane.
Ecolab sp. z o.o.
ul. Opolska 100
31-323 Kraków
tel. +48 (12) 26 16 100
faks +48 (12) 26 16 101
email osoby odpowiedzialnej za kartę: reach.pl@ecolab.com
:
PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR/
IMPORTER
108990E
ZASTOSOWANIE PRODUKTU
:
Ecolab do wszelkich warunków
PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.
PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR/ IMPORTER
:
NUMER TELEFONU
(42) 657 99 00, (42) 631 47 67, 24h na dobę (Instytut Medycyny Pracy
w Łodzi).
:
NUMER TELEFONU
(12) 26 16 100 (09.00 - 17.00 w dni robocze)
WERSJA
: 2
KLASYFIKACJA
Xi; R41, R38
:
:
ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA
CZŁOWIEKA
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa drażniąco na skórę.
Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania
na zdrowie człowieka i na środowisko znajduje
się w sekcji 1, jeśli wystepują.
KLASYFIKACJA WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
DEFINICJA PRODUKTU
:
Mieszanina
Pełny tekst powyższych zwrotów R lub uwag H podano w punkcie 16.
KLASYFIKACJA WEDŁUG DYREKTYWY 1999/45/WE [DPD]
Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu
Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi
zmianami.
2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
DATA WYDANIA/AKTUALIZACJA
(DATA)
:
_1/14_
2 stycznia 2013
_ELTRA NR 57 TOWER POWDER_
SEKCJA 2:
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 불가리아어 24-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 스페인어 20-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 체코어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 덴마크어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 독일어 16-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 에스토니아어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 그리스어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 영어 28-04-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 프랑스어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 이탈리아어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 라트비아어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 리투아니아어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 헝가리어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 네덜란드어 16-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 포르투갈어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 루마니아어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 슬로바키아어 20-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 슬로베니아어 20-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 핀란드어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 스웨덴어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 러시아어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 노르웨이어 28-04-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 우크라이나어 20-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 크로아티아어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 세르비아어 19-09-2021

이 제품과 관련된 검색 알림