ELTRA NR 57 TOWER POWDER

Valsts: Polija

Valoda: poļu

Klimata pārmaiņas: Ecolab

Nopērc to tagad

Lejuplādēt Drošības datu lapa (SDS)
19-09-2021

Pieejams no:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Drošības datu lapa

                ELTRA NR 57 TOWER POWDER
KARTA CHARAKTERYSTYKI
NAZWA PRODUKTU
ELTRA NR 57 TOWER POWDER
SPEŁNIA WYMAGANIA PRZEPISÓW WE 1907/2006 (REACH), ZAŁĄCZNIK II
(453/2010) - EUROPA
:
1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU
1.3 DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE
ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA
SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
KOD PRODUKTU
:
NIE ZALECANE STOSOWANIE
1.4 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
KRAJOWA INSTYTUCJA DORADCZA/OŚRODEK ZATRUĆ
Produkt piorący. Proces półautomatyczny.
Produkt piorący. Proces manualny.
Nie są znane.
Ecolab sp. z o.o.
ul. Opolska 100
31-323 Kraków
tel. +48 (12) 26 16 100
faks +48 (12) 26 16 101
email osoby odpowiedzialnej za kartę: reach.pl@ecolab.com
:
PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR/
IMPORTER
108990E
ZASTOSOWANIE PRODUKTU
:
Ecolab do wszelkich warunków
PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.
PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR/ IMPORTER
:
NUMER TELEFONU
(42) 657 99 00, (42) 631 47 67, 24h na dobę (Instytut Medycyny Pracy
w Łodzi).
:
NUMER TELEFONU
(12) 26 16 100 (09.00 - 17.00 w dni robocze)
WERSJA
: 2
KLASYFIKACJA
Xi; R41, R38
:
:
ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA
CZŁOWIEKA
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa drażniąco na skórę.
Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania
na zdrowie człowieka i na środowisko znajduje
się w sekcji 1, jeśli wystepują.
KLASYFIKACJA WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
DEFINICJA PRODUKTU
:
Mieszanina
Pełny tekst powyższych zwrotów R lub uwag H podano w punkcie 16.
KLASYFIKACJA WEDŁUG DYREKTYWY 1999/45/WE [DPD]
Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu
Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi
zmianami.
2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
DATA WYDANIA/AKTUALIZACJA
(DATA)
:
_1/14_
2 stycznia 2013
_ELTRA NR 57 TOWER POWDER_
SEKCJA 2:
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Drošības datu lapa Drošības datu lapa bulgāru 24-01-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa spāņu 20-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa čehu 17-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa dāņu 17-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa vācu 16-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa igauņu 17-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa grieķu 18-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa angļu 28-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa franču 17-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa itāļu 18-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa latviešu 18-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa lietuviešu 19-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa ungāru 18-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa holandiešu 16-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa portugāļu 19-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa rumāņu 19-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa slovāku 20-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa slovēņu 20-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa somu 17-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa zviedru 18-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa krievu 19-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa norvēģu 28-04-2022
Drošības datu lapa Drošības datu lapa ukraiņu 20-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa horvātu 17-09-2021
Drošības datu lapa Drošības datu lapa serbu 19-09-2021

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu