Doxycyclin "ScanVet" Vet. 750 mg/g oralt pulver

국가: 덴마크

언어: 덴마크어

출처: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

지금 구매하세요

제품 특성 요약 제품 특성 요약 (SPC)
01-01-2015

유효 성분:

DOXYCYCLINHYCLAT

제공처:

ScanVet Animal Health A/S

ATC 코드:

QJ01AA02

INN (International Name):

doxycycline hyclate

복용량:

750 mg/g

약제 형태:

oralt pulver

치료 그룹:

Svin

승인 날짜:

2007-09-05

제품 특성 요약

                25. MAJ 2011
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DOXYCYCLIN ”SCANVET” VET., ORALT PULVER
0.
D.SP.NR
22568
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Doxycyclin ”ScanVet” Vet.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Doxycyclin ”ScanVet” Vet. 1 g pulver indeholder: Doxycyclin 750 mg
som
doxycyclinhyclat.
Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Oralt pulver.
Gult homogent pulver.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Svin.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af infektioner forårsaget af doxycyclinfølsomme
mikroorganismer.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Må ikke anvendes til dyr, der tidligere har udvist overfølsomhed
over for tetracycliner.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER FOR HVER DYREART
Ingen.
_37090_spc.doc_
_Side 1 af 5_
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Det anbefales at kontrollere in-vitro følsomheden over for isolerede
patogene bakterier.
Drikkevandsfaciliteter (beholder, rør, sutter etc.) bør rengøres
grundigt efter ophør af
behandlingen.
Sygdom kan influere på dyrenes æde- og drikkemønster.
Koncentrationen af doxycyclin
tilpasses herefter.
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR PERSONER, DER ADMINISTRERER
LÆGEMIDLET
På grund af risiko for sensibilisering og kontaktdermatit, bør
direkte kontakt med huden
undgås. Handsker bør anvendes.
Medicinrester på hud eller i øjne skylles omgående med vand.
ANDRE FORSIGTIGHEDSREGLER
-
4.6
BIVIRKNINGER
På grund af forstyrrelse af den normale tarmflora kan der forekomme
diarré. I alvorlige
tilfælde bør behandlingen med doxycyclin seponeres.
Som for alle tetracycliner kan allergiske reaktioner eller
fotosensitivisering forekomme.
Gulfarvning af knogler og tænder samt emaljehypoplasi kan ses efter
anvendelse til unge
dyr.
4.7
DRÆGTIGHED, DIEGIVNING ELLER ÆGLÆGNING
Studier på laboratoriedyr (rotte, kanin) viste ikke teratogenitet,
embryotoksisk eller
maternotoksisk effekt af doxycyclin. Sikkerheden blev ikke fastlagt
hos drægtige og
diegivende søer. Det anbefales ikke at anvend
                
                전체 문서 읽기