Brufen Effect 400 mg šumeće granule

国: クロアチア

言語: クロアチア語

ソース: HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

即購入

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
01-03-2024

有効成分:

ibuprofen

から入手可能:

Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska

ATCコード:

M01AE01

INN(国際名):

ibuprofen

医薬品形態:

šumeće granule

構図:

Urbroj: jedna vrećica sadrži 400 mg ibuprofena

処方タイプ:

bez recepta

製:

AbbVie S.r.L., Campoverde di Aprilia (LT), Italija

製品概要:

Pakiranje: 12 vrećica s granulama, u kutiji [HR-H-071108593-01]; 20 vrećica s granulama, u kutiji [HR-H-071108593-02] Urbroj: 381-12-01/154-22-04

承認日:

2022-07-06

情報リーフレット

                1/8
UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA KORISNIKA
BRUFEN EFFECT 400 MG ŠUMEĆE GRANULE
ibuprofen
PAŽLJIVO PROČITAJTE CIJELU UPUTU PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI OVAJ
LIJEK JER SADRŽI VAMA VAŽNE
PODATKE.
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili
kako Vam je rekao liječnik ili
ljekarnik.
-
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
-
Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom
ljekarniku.
-
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti
liječnika ili ljekarnika. To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Pogledajte dio 4.
-
Ako ste odrasli bolesnik, obavezno se obratite liječniku ako se ne
osjećate bolje ili ako se
osjećate lošije nakon 3 dana u slučaju vrućice i nakon 5 dana u
slučaju boli.
-
Ako ste adolescent, obavezno se obratite liječniku ako se ne
osjećate bolje ili ako se osjećate
lošije nakon 3 dana.
ŠTO SE NALAZI U OVOJ UPUTI:
1.
Što su Brufen Effect 400 mg šumeće granule i za što se koriste
2.
Što morate znati prije nego počnete uzimati Brufen Effect 400 mg
šumeće granule
3.
Kako uzimati Brufen Effect 400 mg šumeće granule
4.
Moguće nuspojave
5.
Kako čuvati Brufen Effect 400 mg šumeće granule
6.
Sadržaj pakiranja i druge informacije
1.
ŠTO SU BRUFEN EFFECT 400 MG ŠUMEĆE GRANULE I ZA ŠTO SE KORISTE
Brufen Effect 400 mg šumeće granule sadrži djelatnu tvar ibuprofen
koji pripada skupini lijekova koji
se nazivaju nesteroidni protuupalni lijekovi.
Brufen Effect 400 mg šumeće granule namijenjen je za odrasle i
adolescente starije od 12 godina
(tjelesne težine veće od 40 kg).
Koriste se za kratkotrajno simptomatsko liječenje
blage do umjerene boli kao što su glavobolja,
menstrualna bol, zubobolja te za snižavanje vrućice.
Ako ste odrasli bolesnik, obavezno se obratite liječniku ako se ne
osjećate bolje ili ako se osjećate
lošije nakon 3 dana u slučaju vrućice i nakon 5 dana u slučaju
boli.
Ako ste adolescent, obavezno se obratite liječniku ako se ne
osj
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA
1.
NAZIV LIJEKA
Brufen Effect 400 mg šumeće granule
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna vrećica sadrţi 400 mg ibuprofena.
Pomoćne tvari s poznatim učinkom: Svaka vrećica sadrţi 2222,2 mg
saharoze i 131 mg natrija.
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Šumeće granule.
Bijele granule s okusom naranče.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1.
TERAPIJSKE INDIKACIJE
Kratkotrajno simptomatsko liječenje blagih do umjerenih bolova kao
što su glavobolja, menstrualna
bol, zubobolja te sniţavanje vrućice.
Brufen Effect 400 mg šumeće granule namijenjene su za primjenu u
odraslih i adolescenata starijih od
12 godina (tjelesne teţine veće od 40 kg).
4.2.
DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE
Doziranje
Za primjenu kroz usta te isključivo za kratkotrajnu primjenu.
Najniţu
učinkovitu
dozu
potrebno
je
primjenjivati
tijekom
najkraćeg
razdoblja
potrebnog
za
ublaţavanje
simptoma
(vidjeti
dio
4.4).
Nuspojave
se
mogu
minimalizirati
primjenom
najniţe
učinkovite doze tijekom najkraćeg vremena potrebnog za kontrolu
simptoma (vidjeti dio 4.4).
Potrebna doza ovisi o dobi i tjelesnoj teţini bolesnika.
_Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (tjelesne težine ≥ 40
kg): _
400 mg u pojedinačnoj dozi, do tri puta na dan s razmakom izmeĎu
doza od 4 do 6 sati.
Maksimalna pojedinačna doza za odrasle i adolescente ne smije biti
veća od 400 mg ibuprofena. Više
od 400 mg odjednom ne daje bolji analgetski učinak.
Za odrasle i adolescente, ukupna dnevna doza od 1200 mg ne smije se
premašiti u bilo kojem 24-
satnom periodu.
_Trajanje liječenja _
Odrasli bolesnik se mora posavjetovati s liječnikom ukoliko se
simptomi ne povuku ili se pogoršaju, ili
ako je Brufen Effect 400 mg šumeće granule potrebno primjenjivati
dulje od 3 dana u slučaju vrućice i
5 dana u slučaju boli.
Za adolescente se mora posavjetovati s liječnikom ukoliko se simptomi
pogoršaju, ili ako je Brufen
Effect 400 mg šumeće granule potrebno primjenjivati dulje od 3 dana.
H A L M E D
28 
                
                完全なドキュメントを読む