FREEZER CLEANER

Nazione: Bulgaria

Lingua: bulgaro

Fonte: Ecolab

Compra

Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza (SDS)
27-04-2022

Commercializzato da:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Scheda di Sicurezza

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
FREEZER CLEANER
104199E
1 / 16
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
FREEZER CLEANER
UFI
:
7QD0-66GA-F00M-9C62
Код на продукта
:
104199E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за кухни. Ръчен
процес
Почистващо средство за под.
Полу-автоматичен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
27.01.2022
Издание
:
2.1
РАЗДЕЛ 2. ОПИСА
                
                Leggi il documento completo
                
              

Documenti in altre lingue

Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza spagnolo 29-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza ceco 27-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza danese 27-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza tedesco 26-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza greco 28-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza inglese 28-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza francese 26-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza italiano 28-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza lettone 28-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza ungherese 28-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza olandese 26-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza polacco 29-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza portoghese 29-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza rumeno 29-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza slovacco 29-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza sloveno 29-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza finlandese 27-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza svedese 27-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza russo 19-09-2021
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza norvegese 28-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza ucraino 28-01-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza croato 27-04-2022
Scheda di Sicurezza Scheda di Sicurezza serbo 29-04-2022

Cerca alert relativi a questo prodotto

Visualizza cronologia documenti