FREEZER CLEANER

Country: Բուլղարիա

language: բուլղարերեն

source: Ecolab

buyitnow

SDS SDS (SDS)
27-04-2022

MAH:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

SDS

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
FREEZER CLEANER
104199E
1 / 16
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
FREEZER CLEANER
UFI
:
7QD0-66GA-F00M-9C62
Код на продукта
:
104199E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващо средство за кухни. Ръчен
процес
Почистващо средство за под.
Полу-автоматичен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
27.01.2022
Издание
:
2.1
РАЗДЕЛ 2. ОПИСА
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

SDS SDS իսպաներեն 29-04-2022
SDS SDS չեխերեն 27-04-2022
SDS SDS դանիերեն 27-04-2022
SDS SDS գերմաներեն 26-04-2022
SDS SDS հունարեն 28-04-2022
SDS SDS անգլերեն 28-04-2022
SDS SDS ֆրանսերեն 26-04-2022
SDS SDS իտալերեն 28-04-2022
SDS SDS լատվիերեն 28-04-2022
SDS SDS հունգարերեն 28-04-2022
SDS SDS հոլանդերեն 26-04-2022
SDS SDS լեհերեն 29-04-2022
SDS SDS պորտուգալերեն 29-04-2022
SDS SDS ռումիներեն 29-04-2022
SDS SDS սլովակերեն 29-04-2022
SDS SDS սլովեներեն 29-04-2022
SDS SDS ֆիններեն 27-04-2022
SDS SDS շվեդերեն 27-04-2022
SDS SDS ռուսերեն 19-09-2021
SDS SDS Նորվեգերեն 28-04-2022
SDS SDS ուկրաիներեն 28-01-2022
SDS SDS խորվաթերեն 27-04-2022
SDS SDS սերբերեն 29-04-2022