Xeljanz

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Xeljanz
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Xeljanz
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Ónæmisbælandi,
 • Lækningarsvæði:
 • Liðagigt, liðagigt
 • Ábendingar:
 • Xeljanz ásamt stendur (METÓTREXATI) er ætlað fyrir meðferð í meðallagi til alvarlega virk liðagigt (RA) í fullorðinn sjúklingum sem hafa brugðist ekki nægilega til, eða hverjir eru þola einn eða fleiri sjúkdómur-að breyta verkjalyf lyf. Xeljanz getur verið gefið eitt og sér í málið óþol METÓTREXATI eða þegar meðferð með METÓTREXATI er óviðeigandi (sjá kafla 4. 4 og 4.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 6

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/004214
 • Leyfisdagur:
 • 21-03-2017
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/004214
 • Síðasta uppfærsla:
 • 26-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

XELJANZ 5 mg filmuhúðaðar töflur

XELJANZ 10 mg filmuhúðaðar töflur

tofacitinib

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og

örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.

Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Auk þessa fylgiseðils mun læknirinn einnig láta þig fá öryggiskort fyrir sjúklinga sem inniheldur

mikilvægar öryggisupplýsingar sem þú þarft að hafa í huga áður en þér er gefið XELJANZ og á meðan

á meðferð með XELJANZ stendur. Hafðu þetta öryggiskort ávallt meðferðis.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um XELJANZ og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota XELJANZ

Hvernig nota á XELJANZ

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á XELJANZ

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um XELJANZ og við hverju það er notað

XELJANZ er lyf sem inniheldur virka efnið tofacitinib.

XELJANZ er notað til meðferðar við eftirtöldum bólgusjúkdómum:

iktsýki

sóragigt

sáraristilbólgu

Iktsýki

XELJANZ er notað til meðferðar hjá fullorðnum sjúklingum með miðlungi alvarlega til alvarlega

virka iktsýki, langvarandi sjúkdóm sem einkum veldur verk og bólgu í liðum.

XELJANZ er notað ásamt metótrexati þegar fyrri meðferð við iktsýki hefur ekki reynst fullnægjandi

eða þoldist illa. XELJANZ er einnig hægt að nota eitt sér þegar meðferð með metótrexati þolist illa

eða meðferð með metótrexati er ekki ráðlögð.

Sýnt hefur verið fram á að XELJANZ dragi úr verkjum og bólgu í liðum og bæti getu til að sinna

daglegum athöfnum þegar það er gefið eitt sér eða ásamt metótrexati.

Sóragigt

XELJANZ er notað til meðferðar við sjúkdómi sem nefnist sóragigt. Þetta er bólgusjúkdómur í liðum

sem fylgir oft psoríasis. Ef þú ert með virka sóragigt munt þú fyrst fá annað lyf til meðferðar við

sóragigt. Ef svörunin er ekki nægileg eða ef þú þolir ekki lyfið getur verið að þér verði gefið

XELJANZ til að draga úr teiknum og einkennum virkrar sóragigtar og bæta getu þína til að sinna

daglegum athöfnum.

Sáraristilbólga

Sáraristilbólga er bólgusjúkdómur í ristli. XELJANZ er notað til að draga úr teiknum og einkennum

sáraristilbólgu þegar fyrri meðferð við sáraristilbólgu hefur ekki reynst fullnægjandi eða þoldist illa.

XELJANZ er notað ásamt metótrexati til meðferðar hjá fullorðnum sjúklingum með virka sóragigt.

2.

Áður en byrjað er að nota XELJANZ

Ekki má nota XELJANZ:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir tofacitinibi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú ert með alvarlega sýkingu eins og blóðsýkingu eða virka berkla.

ef þér hefur verið sagt að þú sért með alvarlegan lifrarkvilla, þ.m.t. skorpulifur (örvefsmyndun í

lifur).

ef þú ert kona og ert þunguð eða með barn á brjósti.

Ef þú ert ekki viss um eitthvað af ofantöldu skaltu hafa samband við lækninn.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en XELJANZ er notað:

ef þú heldur að þú sért með sýkingu eða ert með einkenni um sýkingu eins og hita,

svitamyndun, kuldahroll, verki í vöðvum, hósta, mæði, nýtt kvefslím eða breytingu á kvefslími,

þyngdartap, hita, roða eða verk í húð eða sár á líkama, erfiðleika eða sársauka við að kyngja,

niðurgang eða magaverk, sviða við þvaglát eða tíðari þvaglát en venjulega, mikla

þreytutilfinningu.

ef þú ert með sjúkdóm sem eykur hættuna á sýkingum (t.d. sykursýki, HIV/alnæmi eða veiklað

ónæmiskerfi).

ef þú ert með einhverja sýkingu, færð meðferð við einhverri sýkingu eða ef þú ert með sýkingar

sem koma alltaf aftur. Láttu lækninn tafarlaust vita ef þú finnur fyrir lasleika. XELJANZ getur

dregið úr getu líkamans til að bregðast við sýkingum og getur gert sýkingu sem er fyrir

alvarlegri eða aukið hættuna á því að fá nýja sýkingu.

ef þú ert með eða hefur sögu um berkla eða hefur verið í nánu samneyti við einhvern með

berkla. Læknirinn mun gera á þér berklapróf áður en meðferð með XELJANZ er hafin og verið

getur að hann prófi þig aftur meðan á meðferðinni stendur.

ef þú ert með langvinnan lungnasjúkdóm.

ef þú ert með lifrarkvilla.

ef þú ert með eða hefur verið með lifrarbólgu B eða lifrarbólgu C (veirusýkingar í lifur). Veira

getur orðið virk á meðan þú notar XELJANZ. Verið getur að læknirinn taki blóðsýni vegna

lifrarbólgu áður en meðferð með XELJANZ er hafin og meðan þú notar XELJANZ.

ef þú hefur einhvern tíma fengið krabbamein. XELJANZ getur aukið hættuna á tilteknum

krabbameinum. Tilkynnt hefur verið um eitilfrumukrabbamein og önnur krabbamein (svo sem

krabbamein í lungum, brjóstum, sortuæxli, krabbamein í blöðruhálskirtli og brisi) hjá

sjúklingum sem fengu meðferð með XELJANZ. Ef þú færð krabbamein meðan þú tekur

XELJANZ mun læknirinn meta hvort hætta eigi meðferð með XELJANZ.

ef þú ert í áhættuhóp vegna myndunar húðkrabbameins gæti læknirinn ráðlagt þér að fara

reglulega í húðskoðun meðan þú tekur XELJANZ.

ef þú hefur verið með sarpbólgu (tegund bólgu í ristli) eða sár í maga eða þörmum (sjá kafla 4).

ef þú ert með nýrnakvilla.

ef þú hefur í hyggju að fá bólusetningu skaltu láta lækninn vita. Sumar tegundir bóluefna á ekki

að gefa meðan á notkun XELJANZ stendur. Áður en byrjað er að nota XELJANZ eiga allar

ráðlagðar bólusetningar að vera í lagi. Læknirinn mun ákveða hvort þú þurfir að fá bólusetningu

gegn ristli (herpes zoster).

ef þú ert með hjartavandamál, háan blóðþrýsting eða hátt kólesteról í blóði.

Fleiri eftirlitspróf

Læknirinn á að taka blóðsýni áður en þú byrjar að nota XELJANZ, eftir 4 til 8 vikna meðferð og síðan

á 3 mánaða fresti til að ákvarða hvort þú sért með of fá hvít blóðkorn (daufkyrninga eða eitilfrumna)

eða rauð blóðkorn (blóðleysi).

Þú átt ekki að fá XELJANZ ef fjöldi hvítra blóðkorna (daufkyrninga eða eitilfrumna) eða rauðra

blóðkorna er of lítill. Ef þörf er á getur verið að læknirinn geri hlé á XELJANZ meðferðinni til að

minnka hættu á sýkingum (fjöldi hvítra blóðkorna) eða blóðleysi (fjöldi rauðra blóðkorna).

Læknirinn getur einnig gert önnur próf, til dæmis til að athuga kólesterólmagn í blóði þínu eða fylgjast

með heilbrigði lifrarinnar. Læknirinn á að athuga kólesterólmagnið í blóði 8 vikum eftir að þú byrjar

að nota XELJANZ. Læknirinn á að framkvæma lifrarpróf reglulega.

Aldraðir

Tíðni sýkinga er hærri hjá sjúklingum sem eru 65 ára og eldri. Láttu lækninn vita um leið og fram

koma merki eða einkenni um sýkingu.

Sjúklingar af asískum uppruna

Tíðni ristils er hærri hjá sjúklingum af japönskum og kóreskum uppruna. Láttu lækninn vita ef fram

koma sársaukafullar blöðrur á húðinni.

Sjúklingar af asískum uppruna gætu einnig verið í aukinni hættu að fá tiltekna lungnakvilla. Láttu

lækninn vita ef fram koma öndunarerfiðleikar.

Börn og unglingar

Ekki er ráðlagt að nota XELJANZ handa börnum eða unglingum yngri en 18 ára. Ekki hefur enn verið

sýnt fram á öryggi og ávinning af XELJANZ hjá börnum eða unglingum.

Notkun annarra lyfja samhliða XELJANZ

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Hægt er að nota XELJANZ ásamt metótrexati eða eitt sér þegar það er notað til meðferðar við iktsýki.

Almennt sjást færri aukaverkanir ef XELJANZ er notað eitt sér við iktsýki.

Sum lyf má ekki nota með XELJANZ. Ef þau eru notuð með XELJANZ geta þau breytt magni

XELJANZ í líkamanum og það getur þurft að aðlaga XELJANZ skammtinn. Láttu lækninn vita ef þú

notar lyf (til inntöku) sem innihalda einhver af eftirtöldum virkum innihaldsefnum:

sýklalyf eins og klaritrómýcin og rífampicín, notuð við meðferð bakteríusýkinga

flúkónazól, ketókónazól, klótrímazól, ítrakónazól og vorikónazól, notuð við meðferð

sveppasýkinga

Ekki er mælt með notkun XELJANZ ásamt lyfjum sem bæla ónæmiskerfið, þ.m.t. svonefnd

marksækin líffræðileg lyf (mótefni), svo sem lyf sem hamla virkni TNF (tumour necrosis factor),

interleukin-17, interleukin-12/interleukin-23, and-integrín og öflug ónæmisbælandi lyf, þ.m.t.

azatíóprín, merkatópúrín, ciklósporín og takrólímus. Notkun XELJANZ með þessum lyfjum getur

aukið hættuna á aukaverkunum, þ.m.t. sýkingu.

Alvarlegar sýkingar geta komið oftar fyrir hjá einstaklingum sem nota einnig barkstera (t.d.

prednisón).

Meðganga og brjóstagjöf

Ef þú ert kona á barneignaraldri skaltu nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með XELJANZ

stendur og í minnst 4 vikur eftir notkun síðasta skammts.

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

áður en lyfið er notað. XELJANZ má ekki nota á meðgöngu. Láttu lækninn vita tafarlaust ef þú verður

þunguð meðan þú notar XELJANZ.

Ef þú notar XELJANZ og ert með barn á brjósti verður þú að hætta brjóstagjöf þar til þú hefur rætt við

lækninn um að stöðva meðferðina með XELJANZ.

Akstur og notkun véla

XELJANZ hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

XELJANZ inniheldur laktósa

XELJANZ 5 mg filmuhúðuð tafla inniheldur u.þ.b. 59 mg af laktósa í hverri töflu og XELJANZ

10 mg filmuhúðuð tafla inniheldur u.þ.b. 119 mg af laktósa í hverri töflu. Ef læknirinn hefur sagt þér

að þú þolir ekki tilteknar sykrur skaltu hafa samband við lækninn áður en þetta lyf er notað.

3.

Hvernig nota á XELJANZ

Sérfræðilæknir sem hefur reynslu af meðferð við sjúkdómnum þínum hefur ávísað þessu lyfi og hefur

umsjón með notkun þess.

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Iktsýki

Ráðlagður skammtur er 5 mg tvisvar á dag.

Sóragigt

Ráðlagður skammtur er 5 mg tvisvar á dag.

Sáraristilbólga

Ráðlagður skammtur er 10 mg tvisvar á dag í 8 vikur og síðan 5 mg tvisvar á dag.

Læknirinn getur ákveðið að halda áfram að gefa upphaflega 10 mg tvisvar á dag skammtinn í

8 vikur til viðbótar (16 vikur alls) og síðan 5 mg tvisvar á dag.

Læknirinn getur ákveðið að hætta gjöf XELJANZ ef XELJANZ virkar ekki fyrir þig innan

16 vikna.

Hjá sjúklingum sem hafa áður fengið líffræðileg lyf til meðferðar á sáraristilbólgu (eins og

TNF-hemla) án þess að þau virkuðu, getur læknirinn ákveðið að halda áfram að gefa 10 mg

tvisvar á dag. Læknirinn mun láta þig vita ef þetta á við um þig.

Ef það virkaði ekki fyrir þig að halda áfram með XELJANZ 5 mg tvisvar á dag getur verið að

læknirinn ákveði að auka skammtinn í 10 mg tvisvar á dag.

Ef gert er hlé á meðferðinni getur verið að læknirinn ákveði að hefja meðferðina að nýju.

Reyndu að taka töfluna á sama tíma á hverjum degi (ein tafla að morgni og ein tafla að kvöldi).

Læknirinn getur minnkað skammtinn ef þú ert með lifrar- eða nýrnakvilla eða ef þú ert að taka önnur

lyf. Læknirinn gæti gert hlé á meðferðinni eða stöðvað hana ef blóðpróf sýna of fá hvít eða rauð

blóðkorn.

XELJANZ er til inntöku. XELJANZ má taka með eða án matar.

Ef tekinn er stærri skammtur af XELJANZ en mælt er fyrir um

Ef teknar eru fleiri töflur en mælt er fyrir um skaltu hafa tafarlaust samband við lækninn eða

lyfjafræðing.

Ef gleymist að nota XELJANZ

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp fyrir skammt sem gleymst hefur að taka. Taktu næstu töflu

á venjulegum tíma og haltu áfram sem fyrr.

Ef hætt er að nota XELJANZ

Þú skalt ekki hætta að nota XELJANZ án þess að ræða það við lækninn.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar og krafist læknisaðstoðar.

Hugsanlegar alvarlegar aukaverkanir

Í mjög sjaldgæfum tilvikum geta sýkingar verið lífshættulegar.

Láttu lækninn vita tafarlaust ef þú finnur fyrir einhverjum eftirtalinna alvarlegra aukaverkana:

Meðal ummerkja alvarlegra sýkinga (algengar) geta verið

hiti og kuldahrollur

hósti

blöðrur á húð

magaverkur

þrálátir höfuðverkir

Meðal ummerkja ofnæmisviðbragða (mjög sjaldgæf) geta verið

þyngsli fyrir brjósti

hvæsandi öndunarhljóð

alvarlegt sundl eða yfirliðstilfinning

þroti í vörum, tungu eða koki

ofsakláði (kláði eða útbrot á húð)

Meðal ummerkja magavandamála (sjaldgæf: sár eða göt á maga eða þörmum) geta verið

hiti

maga- eða kviðverkir

blóð í hægðum

óútskýrðar breytingar á hægðavenjum

Algengast er að göt komi á maga eða þarma hjá sjúklingum sem einnig taka bólgueyðandi gigtarlyf

eða barkstera (t.d. prednisón).

Aðrar aukaverkanir sem hafa komið fram með XELJANZ eru taldar upp hér fyrir neðan.

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): lungnasýking (lungnabólga og

berkjubólga), ristill (herpes zoster), sýkingar í nefi, koki eða barka (nefkoksbólga), inflúensa,

skútabólga, sýking í þvagblöðru (blöðrubólga), eymsli í hálsi (kokbólga), hækkuð vöðvaensím í blóði

(merki um vöðvakvilla), magaverkur (kviðverkur) (sem getur verið vegna bólgu í slímhúð í maga),

uppköst, niðurgangur, ógleði, meltingartregða, tognun í lið, of fá rauð blóðkorn (blóðleysi), hiti,

þreyta, bólga í fótum og höndum, höfuðverkur, hár blóðþrýstingur (háþrýstingur), hósti, útbrot.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): berklar, sýking í nýrum,

sýking í húð, herpes simplex eða áblástur (herpes í munni), of fá hvít blóðkorn, hækkuð lifrarensím í

blóði (merki um lifrarkvilla), hækkað kreatínín í blóði (mögulega teikn um nýrnakvilla), hækkað

kólesteról í blóði, þyngdaraukning, ofþornun, vöðvatognun, verkur í vöðvum og liðum, sinarbólga,

liðbólga, óeðlileg skynjun, lélegur svefn, stífla í ennisholum, mæði eða öndunarerfiðleikar, roði í húð,

kláði, fitulifur, sársaukafull bólga í pokum í slímhúð þarma (sarpbólga), veirusýkingar, veirusýkingar í

meltingarvegi, sumar tegundir húðkrabbameina (ekki sortuæxli).

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): sýking í blóði

(blóðeitrun), dreifðir berklar í beinum og öðrum líffærum og aðrar óvenjulegar sýkingar, sýkingar í

liðum.

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 einstaklingum): berklar í

heila og mænu, heilahimnubólga.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á XELJANZ

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á merkimiðanum. Fyrningardagsetning

er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um hitastig við geymslu lyfsins.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ekki skal nota þetta lyf ef vart verður við að töflurnar eru sýnilega skemmdar (til dæmis brotnar eða á

þeim eru litabreytingar).

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

XELJANZ inniheldur

XELJANZ 5 mg filmuhúðuð tafla

Virka innihaldsefnið er tofacitinib.

Hver 5 mg filmuhúðuð tafla inniheldur 5 mg af tofacitinibi (sem tofacitinibsítrat).

Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi, laktósaeinhýdrat (sjá kafla 2), natríum

kroskarmellósi, magnesíumsterat, hýprómellósi 6 cP (E464), títantvíoxíð (E171), makrógól

3350 og þríasetín (E1518).

XELJANZ 10 mg filmuhúðuð tafla

Virka innihaldsefnið er tofacitinib.

Hver 10 mg filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af tofacitinibi (sem tofacitinibsítrat).

Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi, laktósaeinhýdrat (sjá kafla 2), natríum

kroskarmellósi, magnesíumsterat, hýprómellósi 6 cP (E464), títantvíoxíð (E171), makrógól

3350, þríasetín (E1518), FD&C blátt #2/indigótín karmín álsetlitarefni (E132) og FD&C blátt

#1/briljant blátt FCF álsetlitarefni (E133) .

Lýsing á útliti XELJANZ og pakkningastærðir

XELJANZ 5 mg filmuhúðuð tafla er hvít og hringlaga í útliti.

XELJANZ 10 mg filmuhúðuð tafla er blá og hringlaga í útliti.

XELJANZ 5 mg filmuhúðaðar töflur

Töflurnar eru fáanlegar í þynnum með 14 töflum. Hver pakkning inniheldur 56, 112 eða 182 töflur og

hvert lyfjaglas inniheldur 60 eða 180 töflur.

XELJANZ 10 mg filmuhúðaðar töflur

Töflurnar eru fáanlegar í þynnum með 14 töflum. Hver pakkning inniheldur 56, 112 eða 182 töflur og

hvert lyfjaglas inniheldur 60 eða 180 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgía

Framleiðandi

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België /Belgique / Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel: +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420 283 004 111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Vivian Corporation Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel : + 35621 344610

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer bv

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Norge AS

Tel: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 67 85 800

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Polska

Pfizer S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 3908 777

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: + 354 540 8000

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Κύπρος

Sverige

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)

Τηλ: +357 22 817690

Pfizer Innovations AB

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: +371 670 35 775

Tel: +44 (0)1304 616161

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu