Icandra (previously Vildagliptin / metformin hydrochloride Novartis)

Evrópusambandið - tékkneska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
vildagliptin, metformin hydrochloridu
Fáanlegur frá:
Novartis Europharm Limited
ATC númer:
A10BD08
INN (Alþjóðlegt nafn):
vildagliptin / metformin
Meðferðarhópur:
Léky používané při diabetu, Kombinace perorálních antidiabetik
Lækningarsvæði:
Diabetes mellitus, typ 2
Ábendingar:
Icandra je indikována k léčbě typu 2 diabetes mellitus:Icandra je indikována k léčbě dospělých pacientů, kteří nejsou schopni dosáhnout dostatečné úpravy glykémie užíváním maximální tolerované dávky samotného perorálního metforminu, nebo kteří již byli léčeni kombinací tablet vildagliptinu a metforminu jako samostatných tablet. Icandra je indikována v kombinaci se sulfonylureou (já. trojkombinační léčbě) jako doplněk k dietním opatřením a cvičení u pacientů nedostatečně kontrolovaných metforminem a sulfonylureou. Icandra je indikován v trojkombinační léčbě s inzulinem, jako doplněk k dietním opatřením a cvičení s cílem zlepšit úpravu glykémie u pacientů s inzulín na stabilní dávce a metforminu samotného nezajistí dostatečnou kontrolu glykémie.
Vörulýsing:
Revision: 20
Leyfisstaða:
Autorizovaný
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/001050
Leyfisdagur:
2008-11-30
EMEA númer:
EMEA/H/C/001050

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - maltneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Icandra 50 mg/850 mg potahované tablety

Icandra 50 mg/1000 mg potahované tablety

vildagliptinum/metformini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Icandra a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Icandra užívat

Jak se Icandra užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Icandra uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Icandra a k čemu se používá

Léčivé látky přípravku Icandra, vildagliptin a metformin, patří do skupiny léčivých přípravků

nazývaných „perorální antidiabetika”.

Icandra se užívá k léčbě dospělých pacientů s diabetem (cukrovkou) typu 2. Tento typ diabetu je také

znám jako diabetes mellitus nezávislý na inzulinu.

Diabetes typu 2 se projeví, pokud organismus neprodukuje dostatek inzulinu, nebo pokud inzulin,

který organismus produkuje, neúčinkuje tak, jak by měl. Může se také objevit, pokud organismus

produkuje příliš mnoho glukagonu.

Oba, insulin i glukagon, jsou produkovány slinivkou břišní. Inzulin pomáhá snižovat hladinu cukru v

krvi především po jídle. Glukagon spouští tvorbu cukru v játrech, a tím působí zvýšení hladiny cukru

v krvi.

Jak Icandra působí

Obě léčivé látky, vildagliptin a metformin, pomáhají kontrolovat hladinu cukru v krvi. Léčivá látka

vildagliptin účinkuje tak, že slinivka břišní produkuje více inzulinu a méně glukagonu. Léčivá látka

metformin účinkuje tak, že pomáhá organismu inzulin lépe využívat. Ukázalo se, že tento lék snižuje

krevní cukr, což může pomoci předcházet komplikacím diabetu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Icandra užívat

Neužívejte přípravek Icandra

jestliže jste alergický(á) na vildagliptin, metformin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud si myslíte, že můžete být alergický/á na cokoli z tohoto,

řekněte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Icandra užívat.

pokud máte nekontrolovaný diabetes například se závažnou hyperglykémií (vysoká hladina

glukózy v krvi), pocitem na zvracení, zvracením, průjmem, rychlým úbytkem tělesné hmotnosti,

laktátovou acidózou (viz „Riziko laktátové acidózy“ níže) nebo ketoacidózou. Ketoacidóza je

onemocnění, při kterém se látky označované jako „ketolátky“ hromadí v krvi a které může vést

k diabetickému prekómatu. Příznaky zahrnují bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání,

ospalost nebo neobvyklý ovocný zápach dechu.

jestliže jste měl/a v nedávné době srdeční záchvat, nebo pokud trpíte srdečním selháním nebo

závažnými problémy krevního oběhu, nebo máte dýchací potíže, které mohou být příznakem

srdečních problémů.

pokud máte závažné zhoršení funkce ledvin.

jestliže máte závažnou infekci nebo jste silně dehydratován/a (máte velké ztráty tělesných

tekutin).

jestliže máte podstoupit rentgenové vyšetření kontrastní látkou (zvláštní typ rentgenového

vyšetření zahrnující injekční podání barviva). Viz také, prosím, informaci v bodě „Upozornění

a opatření“.

jestliže trpíte onemocněním jater.

jestliže pijete nadměrně alkohol (zda každý den nebo jen čas od času).

jestliže kojíte (viz také „Těhotenství a kojení”).

Upozornění a opatření

Riziko laktátové acidózy

Přípravek Icandra může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný jako

laktátová acidóza, zvláště pokud Vaše ledviny nefungují správně. Riziko vzniku laktátové acidózy se

také zvyšuje při nekontrolovaném diabetu, závažných infekcích, dlouhodobém hladovění nebo

požívání alkoholu, dehydrataci (viz další informace níže), onemocněních jater a jakýchkoli stavech,

při kterých dochází ke sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako při akutním závažném

onemocnění srdce).

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, promluvte si se svým lékařem, který Vám

poskytne další pokyny.

Ukončete užívání přípravku Icandra na krátkou dobu, pokud máte onemocnění, které může

souviset s dehydratací

(významná ztráta tělesných tekutin), jako při silném zvracení, průjmu,

horečce, vystavení teplu nebo pokud pijete méně než normálně. Promluvte si se svým lékařem, který

Vám poskytne další pokyny.

Ukončete užívání přípravku Icandra a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost,

pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy

, protože tento stav může vést ke

kómatu.

Mezi příznaky laktátové acidózy patří:

zvracení,

bolest žaludku (bolest břicha),

svalové křeče,

celkový pocit nevolnosti se závažnou únavou,

problémy s dýcháním,

snížení tělesné teploty a srdečního tepu.

Laktátová acidóza je zdravotní stav, který vyžaduje naléhavé ošetření, a musí být léčena v nemocnici.

Icandra není náhradou inzulinu. Proto nemáte Icandru užívat k léčbě diabetu typu 1.

Před užitím přípravku Icandra se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud

máte nebo jste měl(a) onemocnění slinivky břišní.

Před užitím přípravku Icandra se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud

užíváte antidiabetikum známé jako sulfonylmočovina. Váš lékař může chtít snížit dávku

sulfonylmočoviny, pokud ji užíváte spolu s přípravkem Icandra, aby se zabránilo nízké hladině cukru

v krvi. (hypoglykémie)

Jestliže jste již dříve užíval(a) vildagliptin a musel(a) jste ukončit jeho užívání kvůli onemocnění

jater, nesmíte tento lék znovu užívat.

Diabetické kožní poruchy jsou častou komplikací diabetu. Doporučuje se Vám, dodržovat rady lékaře

nebo zdravotní sestry, týkající se péče o kůži nebo nohy. Také se Vám doporučuje věnovat zvláštní

pozornost, pokud se Vám objeví puchýře nebo vředy během užívání přípravku Icandra. Pokud se

objeví, ihned kontaktujte svého lékaře.

Pokud budete podstupovat velkou operaci, musíte ukončit užívání přípravku Icandra v období během

tohoto zákroku a určitou dobu po něm. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Icandra

ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit.

Jaterní testy Vám budou provedeny před zahájením léčby přípravkem Icandra, ve tříměsíčních

intervalech během prvního roku a potom opakovaně. Tyto testy budou prováděny, aby případné

zvýšení jaterních enzymů bylo zjištěno co nejdříve.

Během léčby přípravkem Icandra bude Váš lékař provádět kontrolu funkce ledvin minimálně jednou

ročně nebo častěji, pokud jste ve vyšším věku a/nebo pokud máte zhoršenou funkci ledvin.

Lékař Vám bude pravidelně vyšetřovat krev a moč na přítomnost cukru.

Děti a dospívající

Podávání přípravku Icandra dětem a mladistvým do 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Icandra

Pokud Vám musí být podána injekce do žíly s kontrastní látkou, která obsahuje jód, například při

vyšetření pomocí RTG nebo skenu, musíte užívání přípravku Icandra ukončit před nebo v době podání

injekce. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Icandra ukončit a kdy ji můžete znovu

zahájit.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat. Může být nutné častější provádění vyšetření glukózy v krvi a funkce ledvin nebo

Váš lékař může upravit dávkování přípravku Icandra. Je zvláště důležité uvést následující:

glukokortikoidy, užívané obvykle k léčbě zánětů

beta-2 agonisty, užívané obvykle k léčbě poruch dýchání

jiné léky užívané k léčbě diabetu

léky, které zvyšují tvorbu moči (diuretika)

léky, které se používají k léčbě bolesti a zánětu (nesteroidní protizánětlivé léky a inhibitory

COX-2, jako je ibuprofen a celecoxib)

určité léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory a blokátory receptoru pro

angiotenzin II)

některé léky ovlivňující štítnou žlázu nebo

některé léky ovlivňující nervový systém.

Icandra s alkoholem

Během užívání přípravku Icandra se vyhněte nadměrné konzumaci alkoholu, protože to může zvyšovat

riziko laktátové acidózy (viz bod „Upozornění a opatření“).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Icandra, jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz také “Neužívejte Icandra“).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud při užívání přípravku Icandra máte závratě, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

3.

Jak se Icandra užívá

Množství přípravku Icandra, jaké mají lidé užívat, je různé a záleží na jejich zdravotním stavu. Váš

lékař Vám řekne přesně, kolik tablet přípravku Icandra máte užívat.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je jedna potahovaná tableta buď 50 mg/850 mg nebo 50 mg/1000 mg užívaná

dvakrát denně.

Pokud máte zhoršenou funkciledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku. Také pokud užíváte

antidiabetikum známé jako sulfonylmočovina, Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku.

Váš lékař Vám může předepsat tento lék samostatně nebo s určitými jinými léky, které snižují hladinu

cukru v krvi.

Kdy a jak přípravek Icandra užívat

Tablety polykejte celé a zapíjejte je sklenicí vody.

Užívejte jednu tabletu ráno a druhou večer s jídlem nebo těsně po jídle. Užívání tablet těsně po

jídle snižuje riziko žaludeční nevolnosti.

Pokračujte ve všech doporučeních týkajících se diety, které Vám dal Váš lékař, především pokud se to

týká diabetické diety pro kontrolu tělesné hmotnosti. V tomto pokračujte i při užívání přípravku

Icandra.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Icandra, než jste měl(a)

Jestliže jste užil/a příliš mnoho tablet přípravku Icandra, nebo někdo jiný užil Vaše tablety, řekněte to

okamžitě lékaři nebo lékárníkovi. Může být nezbytné lékařské ošetření. Jestliže musíte navštívit lékaře

nebo jít do nemocnice, vezměte s sebou balení léku včetně této příbalové informace.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Icandra

Jestliže jste zapomněl/a užít tabletu, vezměte si ji s následujícím jídlem, pokud to však není v době,

kdy máte užít další dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě tablety najednou), abyste

nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Icandra

Pokračujte v užívání tohoto léku, dokud Vám ho Váš lékař předepisuje, aby mohl i nadále kontrolovat

Váš krevní cukr. Nepřestávejte užívat přípravek Icandra, dokud Vám to neřekne Váš lékař. Pokud

máte jakékoli otázky, jak dlouho budete tento lék užívat, zeptejte se svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé příznaky vyžadují okamžitou lékařskou pomoc

Musíte

přestat užívat přípravek Icandra a navštívit neprodleně svého lékaře

, jestliže se u Vás

vyskytnou následující nežádoucí účinky:

Přípravek Icandra může způsobit velmi vzácný (může postihnout až 1 uživatele z 10 000), ale

velmi závažný nežádoucí účinek označovaný jako laktátová acidóza (viz bod „Upozornění

a opatření“). Pokud k tomu dojde, musíte

okamžitě ukončit užívání přípravku Icandra

a kontaktovat lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost

, protože laktátová acidóza může

vést ke kómatu.

Angioedém (vzácně: mohou se vyskytnout u 1 z 1000 pacientů): Příznaky zahrnují otoky

obličeje, jazyka nebo hrdla, potíže při polykání, potíže při dýchání, náhlý výskyt vyrážky nebo

kopřivky, které mohou naznačovat reakci zvanou „angioedém“.

Onemocnění jater (hepatitida) (vzácně): Příznaky zahrnují zežloutnutí kůže a očí, žaludeční

nevolnost, ztráta chuti k jídlu nebo tmavě zbarvená moč, které mohou být známkou onemocnění

jater (hepatitida).

Zánět slinivky břišní (pankreatitida) (četnost není známa): příznaky zahrnují silnou

a přetrvávající bolest v břiše (oblast žaludku), která může vystřelovat do zad, stejně jako pocit

na zvracení a zvracení.

Jiné nežádoucí účinky

U některých pacientů užívajících přípravek Icandra se vyskytly následující nežádoucí účinky:

Velmi časté

(mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů)

nevolnost, zvracení,

průjem, bolest žaludku a v jeho okolí (bolest břicha), ztráta chuti k jídlu.

Časté

(mohou se vyskytnout u 1 z 10 pacientů)

závratě, bolest hlavy, nekontrolovatelný

třes, kovová pachuť, nízká hladina glukózy.

Méně časté

(mohou se vyskytnout u 1 ze 100 pacientů)

bolest kloubů, únava,

zácpa, otoky rukou, kloubů nebo nohou (otoky).

Velmi vzácné

(mohou se vyskytnout u 1 z 10000 pacientů)

bolest v hrdle, rýma, horečka;

známky vysoké hladiny kyseliny mléčné v krvi (známé jako laktátová acidóza), např. ospalost,

silná nevolnost nebo zvracení, bolesti břicha, nepravidelná srdeční činnost nebo hluboké, rychlé

dýchání; zčervenání kůže, svědění; snížená hladina vitaminu B12 (bledost, únava, psychické

příznaky jako zmatenost nebo poruchy paměti).

U některých pacientů užívajících přípravek Icandra a sulfonylmočovinu se vyskytly následující

nežádoucí účinky:

Časté: závratě, třes, slabost, nízká hladina glukózy v krvi, nadměrné pocení.

U některých pacientů užívajících přípravek Icandra a inzulin se vyskytly následující nežádoucí

účinky:

Časté: bolest hlavy, zimnice, pocit na zvracení (nevolnost), nízká hladina cukru v krvi, pálení

žáhy.

Méně časté: průjem, nadýmání.

Od doby uvedení přípravku na trh byly pozorovány také následující nežádoucí účinky:

Četnost výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit):

svědivá vyrážka, zánět

slinivky břišní,

lokalizované odlupování kůže nebo puchýře, bolest svalů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Icandra uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30

Uchovávejte v původním obalu (blistru), aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Icandra obsahuje

Léčivými látkami jsou vildagliptinum a metformini hydrochloridum.

Jedna potahovaná tableta přípravku Icandra 50 mg/850 mg obsahuje vildagliptinum 50 mg a

metformini hydrochloridum 850 mg (odpovídá metforminum 660 mg).

Jedna potahovaná tableta přípravku Icandra 50 mg/1000 mg obsahuje vildagliptinum 50 mg a

metformini hydrochloridum 1000 mg (odpovídá metforminum 780 mg).

Dalšími složkami jsou: Hyprolosa, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E 171),

žlutý oxid železitý (E 172), makrogol 4000 a mastek.

Jak Icandra vypadá a co obsahuje toto balení

Icandra 50 mg/850 mg jsou žluté, oválné potahované tablety se zkosenými okraji, na jedné straně s

vyznačením „NVR” a „SEH” na straně druhé.

Icandra 50 mg/1000 mg jsou tmavě žluté, oválné potahované tablety se zkosenými okraji, na jedné

straně s vyznačeným „NVR” a „FLO” na straně druhé.

Icandra je dostupná v baleních obsahujících 10, 30, 60, 120, 180 nebo 360 potahovaných tablet a ve

vícečetných baleních obsahujících 120 (2x60), 180 (3x60) nebo 360 (6x60) potahovaných tablet. Na

trhu nemusí být všechny velikosti balení a síly přípravku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irsko

Výrobce

Lek d.d, PE PROIZVODNJA LENDAVA

Trimlini 2D

Lendava, 9220

Slovinsko

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberk

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Apontis Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 2173 48 4949

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L.

Tel: +34 93 378 64 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Merck, S.A.

Tel. +351 21 3613 500

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Icandra 50 mg/850 mg potahované tablety

Icandra 50 mg/1000 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Icandra 50 mg/850 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 850 mg

(odpovídá metforminum 660 mg).

Icandra 50 mg/1000 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 1000 mg

(odpovídá metforminum 780 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Icandra 50 mg/850 mg potahované tablety

Žlutá, oválná potahovaná tableta se zkosenými okraji, na jedné straně s vyznačením „NVR” a „SEH”

na straně druhé.

Icandra 50 mg/1000 mg potahované tablety

Tmavě žlutá, oválná potahovaná tableta se zkosenými okraji, na jedné straně s vyznačeným „NVR”

a „FLO” na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Icandra je indikována k léčbě diabetes mellitus typu 2:

Icandra je indikována k léčbě dospělých pacientů, u kterých nebylo dosaženo adekvátní úpravy

glykemie maximální tolerovanou dávkou perorálně podávaného samotného metforminu, nebo

kteří již byli léčeni kombinací samostatně podávaných tablet vildagliptinu a metforminu.

Icandra je indikována v kombinaci se sulfonylureou (tj. k trojkombinační léčbě) jako doplněk

diety a cvičení u dospělých pacientů, jejichž diabetes není odpovídajícím způsobem

kontrolován metforminem a sulfonylureou.

Icandra je indikována v trojkombinační léčbě s inzulinem, jako doplněk diety a cvičení

ke zlepšení kontroly glykemie u dospělých pacientů, u kterých nebylo dosaženo adekvátní

kontroly glykemie stabilní dávkou inzulinu a samotným metforminem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí s normální funkcí ledvin (GFR ≥ 90 ml/min)

Dávkování antidiabetické léčby s přípravkem Icandra by mělo být individualizováno na základě

pacientova stávajícího režimu, účinnosti a snášenlivosti, přičemž nesmí být překročena maximální

doporučená denní dávka 100 mg vildagliptinu. Léčba přípravkem Icandra může být zahájena buď

tabletou o síle 50 mg/850 mg nebo 50 mg/1000 mg podávanou dvakrát denně, jednu tabletu ráno

a druhou večer.

U pacientů nedostatečně kontrolovaných maximální tolerovanou dávkou metforminu

v monoterapii:

Zahajovací dávka přípravku Icandra by měla obsahovat dávku vildagliptinu 50 mg dvakrát denně

(celková denní dávka 100 mg) plus již užívanou dávku metforminu.

U pacientů přecházejících z kombinované léčby vildagliptinu a metforminu jako samostatných

tablet:

Léčba přípravkem Icandra by měla být zahájena již užívanou dávkou vildagliptinu a metforminu.

U pacientů nedostatečně kontrolovaných dvojkombinační terapií metforminem a sulfonylureou:

Dávka přípravku Icandra by měla obsahovat dávku vildagliptinu 50 mg dvakrát denně (celková denní

dávka 100 mg) a dávku metforminu podobnou dávce již užívané. Pokud se Icandra užívá v kombinaci

se sulfonylureou, měla by být zvážena nižší dávka sulfonylurey ke snížení rizika hypoglykemie.

U pacientů nedostatečně kontrolovaných dvojkombinační terapií inzulinem a maximální

tolerovanou dávkou metforminu:

Dávka přípravku Icandra by měla obsahovat dávku vildagliptinu 50 mg dvakrát denně (celková denní

dávka 100 mg) a dávku metforminu podobnou dávce již užívané.

Bezpečnost a účinnost vildagliptinu a metforminu jako trojité perorální léčby v kombinaci

s thiazolidindionem nebyla stanovena.

Zvláštní populace

Starší pacienti (≥ 65 roků)

Protože je metformin vylučován ledvinami a u starších pacientů je tendence ke snížení funkce ledvin,

měla by být u starších pacientů užívajících přípravek Icandra pravidelně sledována funkce ledvin (viz

body 4.4 a 5.2).

Zhoršená funkce ledvin

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby přípravky s obsahem

metforminu a následně minimálně každý rok. U pacientů se zvýšeným rizikem další progrese poruchy

funkce ledvin a u starších pacientů má být renální funkce vyšetřována častěji, např. každých

3-6 měsíců.

Maximální denní dávka metforminu má být rozdělena nejlépe do 2–3 denních dávek. Před zvážením

léčby metforminem u pacientů s GFR <60 ml/min mají být znovu vyhodnoceny faktory, které mohou

zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod 4.4).

Pokud není k dispozici odpovídající síla přípravku Icandra, je třeba použít jednotlivé složky namísto

fixní kombinace dávky.

GFR ml/min

Metformin

Vildagliptin

60-89

Maximální denní dávka je 3 000 mg.

V souvislosti se zhoršením funkce ledvin

může být zváženo snížení dávky.

Dávku není třeba upravovat.

45-59

Maximální denní dávka je 2 000 mg.

Úvodní dávkou je nejvýše polovina

maximální dávky.

Maximální denní dávka je 50 mg.

30-44

Maximální denní dávka je 1 000 mg.

Úvodní dávkou je nejvýše polovina

maximální dávky.

<30

Metformin je kontraindikován.

Zhoršená funkce jater

Icandra by neměla být podávána pacientům se zhoršenou funkcí jater, včetně pacientů, kteří mají

zvýšené hodnoty alaninaminotransferázy (ALT) nebo aspartátaminotransferázy (AST) > 3x nad horní

hranicí normálu (ULN) před zahájením léčby (viz body 4.3. 4.4 a 4.8).

Pediatrická populace

Podávání přípravku Icandra dětem a dospívajícím (< 18 let) se nedoporučuje. Bezpečnost a účinnost

přípravku Icandra u dětí a dospívajících (< 18 let) nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání

Užívání přípravku Icandra s jídlem nebo hned po jídle může snížit výskyt gastrointestinálních

příznaků související s metforminem (viz také bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Jakýkoli typ akutní metabolické acidózy (jako je laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza)

Diabetické prekoma

Závažné renální selhání (GFR < 30 ml/min) (viz bod 4.4)

Akutní stavy s možností změny funkce ledvin jako:

dehydratace,

závažná infekce,

šok,

intravaskulární aplikace jodovaných kontrastních látek (viz bod 4.4).

Akutní nebo chronické onemocnění, které může být příčinou tkáňové hypoxie jako:

srdeční nebo respirační selhání,

nedávný infarkt myokardu,

šok.

Zhoršená funkce jater (viz body 4.2, 4.3 a 4.8)

Akutní intoxikace alkoholem, alkoholismus

Kojení (viz bod 4.6)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně

Icandra není substituentem inzulinu u pacientů, u kterých je nutné inzulin podávat a neměl by být

používán u pacientů s diabetem typu 1.

Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je velmi vzácná, ale vážná metabolická komplikace, která se nejčastěji vyskytuje

při akutním zhoršení renální funkce nebo při kardiorespiračním onemocnění či sepsi. K akumulaci

metforminu dochází při akutním zhoršení renální funkce; tím se pak zvyšuje riziko laktátové acidózy.

V případě dehydratace (závažný průjem nebo zvracení, horečka nebo snížený příjem tekutin) má být

metformin dočasně vysazen a doporučuje se kontakt se zdravotnickým odborníkem.

Podávání léčivých přípravků, které mohou akutně narušit renální funkci (jako jsou antihypertenziva,

diuretika a NSAID), má být u pacientů léčených metforminem zahajováno s opatrností. Další rizikové

faktory laktátové acidózy jsou nadměrné požívání alkoholu, jaterní insuficience, nedostatečně

kontrolovaný diabetes, ketóza, dlouhotrvající hladovění a jakékoli stavy související s hypoxií, stejně

jako souběžné užívání léčivých přípravků, které mohou způsobit laktátovou acidózu (viz body 4.3

a 4.5).

Pacienti a/nebo pečovatelé mají být informováni o riziku laktátové acidózy.

Laktátová acidóza je

charakterizována acidotickou dušností, bolestí břicha, svalovými křečemi, astenií a hypotermií

následovanou komatem.

V případě suspektních příznaků má pacient ukončit užívání metforminu

a vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Diagnostické laboratorní nálezy zahrnují snížené pH krve

(< 7,35), zvýšenou plazmatickou hladinu laktátu (> 5 mmol/l) a zvýšenou aniontovou mezeru a poměr

laktát/pyruvát.

Podávání jódových kontrastních látek

Intravaskulární podání jódových kontrastních látek může vést k nefropatii indukované kontrastní

látkou s následnou akumulací metforminu a zvýšeným rizikem laktátové acidózy. Metformin má být

vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání nesmí být znovu

zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu vyhodnocena

renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.5.

Renální funkce

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby a následně v pravidelných

intervalech, viz bod 4.2. Metformin je kontraindikován u pacientů s GFR < 30 ml/min a má být

dočasně vysazen při výskytu stavů, které mění renální funkci, viz bod 4.3.

Zhoršená funkce jater

Pacienti se zhoršenou funkcí jater by neměli být léčeni přípravkem Icandra včetně pacientů, kteří mají

zvýšené hodnoty ALT nebo AST > 3x nad ULN před zahájením léčby (viz body 4.2, 4.3 a 4.8).

Monitorování jaterních enzymů

Při užívání vildagliptinu byly hlášeny vzácné případy poruchy funkce jater (včetně hepatitidy).

V těchto případech byli pacienti obvykle asymptomatičtí, bez klinických následků a výsledky

jaterních funkčních testů se po vysazení léčby vrátily k normálním hodnotám. Jaterní funkční testy by

měly být provedeny před zahájením léčby přípravkem Icandra, aby byly známy jejich výchozí

hodnoty. Jaterní funkční testy musí být během prvního roku léčby přípravkem Icandra monitorovány v

tříměsíčních intervalech, dále pak pravidelně v průběhu léčby. Pacientům, u kterých se zjistí zvýšení

hladin trasamináz, by mělo být pro potvrzení nálezu provedeno další vyšetření funkce jater. U těchto

pacientů by mělo být i nadále prováděno vyšetření jaterních funkcí, a to až do doby, než se změna(y)

vrátí k normálním hodnotám. Pokud by zvýšení AST nebo ALT bylo 3x vyšší než ULN, nebo zvýšení

přetrvávalo, doporučuje se léčbu přípravkem Icandra vysadit. U pacientů, u kterých se objeví

žloutenka nebo jiné příznaky naznačující poškození funkce jater, musí být léčba přípravkem Icandra

ukončena.

Po vysazení léčby přípravkem Icandra a normalizaci výsledků jaterních funkčních testů nesmí být

léčba přípravkem Icandra znovu zahájena.

Poruchy kůže

V předklinických studiích toxicity byly u opic zaznamenány kožní léze včetně puchýřů a ulcerací na

končetinách (viz bod 5.3). Ačkoli v klinických studiích nebyly pozorovány ve zvýšeném výskytu

kožní léze, jsou omezené zkušenosti u pacientů s diabetickými kožními komplikacemi. Po uvedení

přípravku na trh byly navíc hlášeny bulózní nebo exfoliativní kožní léze. Z toho důvodu je u pacientů

s diabetem doporučena pravidelná kontrola a sledování kožních obtíží, jako je tvorba puchýřů nebo

vředů.

Akutní pankreatitida

Užívání vildagliptinu bylo spojeno s rizikem rozvoje akutní pankreatitidy. Pacienti by měli být

informováni o typickém příznaku akutní pankreatitidy.

Pokud je podezření na pankreatitidu, vildagliptin je třeba vysadit; pokud je potvrzena akutní

pankreatitida, léčba vildagliptinem nemá být znovu zahájena. U pacientů s akutní pankreatitidou

v anamnéze je třeba dbát opatrnosti.

Hypoglykemie

Deriváty sulfonylurey jsou známé tím, že způsobují hypoglykemii. Pacienti užívající vildagliptin

v kombinaci se sulfonylureou mohou být ohroženi hypoglykemií. Proto by měla být zvážena nižší

dávka sulfonylurey, aby se snížilo riziko hypoglykemie.

Operace

Podávání metforminu musí být ukončeno během operace v celkové, spinální nebo epidurální anestézii.

Léčba může být znovu zahájena nejdříve 48 hodin po operaci nebo obnovení perorální výživy a za

předpokladu, že renální funkce byla znovu vyhodnocena a bylo zjištěno, že je stabilní.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné konkrétní studie interakcí pro přípravek Icandra. Následující údaje

odpovídají informacím dostupným pro jednotlivé účinné látky.

Vildagliptin

Vildagliptin má nízký potenciál pro interakce se společně podávanými léčivými přípravky. Protože

vildagliptin není substrátem pro enzymy cytochromu P (CYP) 450 a neinhibuje ani neindukuje

enzymy CYP 450, není pravděpodobné, že by ovlivňoval léčivé látky, které jsou substráty, inhibitory

nebo induktory těchto enzymů.

Výsledky klinických studií, provedených s perorálními antidiabetiky pioglitazonem, metforminem a

glyburidem v kombinaci s vildagliptinem, neprokázaly klinicky relevantní farmakokinetické interakce

u cílové populace.

Studie lékových interakcí s digoxinem (P-gp substrát) a warfarinem (CYP2C9 substrát) u zdravých

jedinců neprokázaly klinicky relevantní farmakokinetické interakce po podávání společně

s vildagliptinem.

Studie lékových interakcí byly provedeny u zdravých jedinců s amlodipinem, ramiprilem, valsartanem

a simvastatinem. V těchto studiích nebyly po podání vildagliptinu pozorovány relevantní klinické

farmakokinetické interakce. Avšak toto nebylo provedeno u cílové populace.

Kombinace s ACE-inhibitory

U pacientů užívajících současně ACE inhibitory může být zvýšené riziko vzniku angioedému (viz

bod 4.8).

Jako u jiných perorálních antidiabetik může být hypoglykemický účinek vildagliptinu snížen

některými léčivými látkami, např. thiazidy, kortikosteroidy, thyroidálními přípravky a

sympatomimetiky.

Metformin

Souběžné použití se nedoporučuje

Alkohol

Intoxikace alkoholem je spojená se zvýšeným rizikem laktátové acidózy, zvláště v případech

hladovění nebo při malnutrici nebo poruše funkce jater.

Jódové kontrastní látky

Metformin musí být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání

nesmí být znovu zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu

vyhodnocena renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.4.

Kationaktivní léčivé látky

Kationaktivní léčivé látky, které jsou vylučovány renální tubulární sekrecí (např. cimetidin) mohou

vzájemně reagovat s metforminem tak, že soutěží o společný renální tubulární transportní systém,

proto zpožďují vylučování metforminu, který může zvyšovat riziko laktátové acidózy. Studie u

zdravých jedinců ukázaly, že cimetidin, podávaný v dávce 400 mg dvakrát denně, zvyšuje systémovou

expozici metforminu (AUC) o 50%. Proto by se při souběžném podávání kationaktivních léčivých

látek, vylučovaných renální tubulární sekrecí, mělo uvažovat o pečlivém monitorování glykemie,

úpravě dávky doporučeného dávkování a změnách diabetické léčby (viz bod 4.4).

Kombinace vyžadující opatrnost při použití

Některé léčivé přípravky mohou nepříznivě ovlivnit renální funkci, což může zvýšit riziko laktátové

acidózy; jsou to např. NSAID, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy (COX) II, ACE

inhibitorů, antagonistů receptoru pro angiotenzin II a diuretik, zvláště kličkových. Při zahájení nebo

užívání takových přípravků v kombinaci s metforminem je nutné pečlivé monitorování renální funkce.

Glukokortikoidy, beta-2-agonisté a diuretika mají vnitřní hyperglykemickou účinnost. Pacient by o

tom měl být informován, měla by mu být častěji prováděna vyšetření hladiny glukózy v krvi, a to

především na začátku léčby. Pokud je to nutné, mělo by mu být, během kombinované léčby a při jejím

ukončení, upraveno dávkování přípravku Icandra.

Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) mohou snižovat hladiny glukózy v krvi. Pokud

je to nutné, mělo by být během léčby a při jejím ukončení upraveno dávkování

antihyperglykemických léčivých přípravků.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání přípravku Icandra těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly pro vildagliptin, podávaný ve vysokých dávkách, reprodukční toxicitu. Pro

metformin nebyla ve studiích na zvířatech reprodukční toxicita prokázána. Studie na zvířatech,

provedené s vildagliptinem a metforminem neprokázaly teratogenitu, ale v dávkách toxických pro

matku byly prokázány fetotoxické účinky (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Icandra se během těhotenství nemá podávat.

Kojení

Studie na zvířatech prokázaly vylučování obou látek, vildagliptinu i metforminu, do mléka. Není

známo, zda se vildagliptin vylučuje do lidského mateřského mléka, ale metformin je v malém

množství do něj vylučován. Vzhledem k možnému riziku obou látek - hypoglykemie u novorozence

související s metforminem a nedostatku dat pro člověka u vildagliptinu, se Icandra během kojení

nesmí podávat (viz bod 4.3).

Fertilita

S přípravkem Icandra nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinek na lidskou fertilitu (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pacienti, u kterých

se jako nežádoucí účinek objeví závrať, by neměli řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

S přípravkem Icandra nebyly provedeny žádné terapeutické klinické studie. Avšak bioekvivalence

přípravku Icandra byla demonstrována souběžným podáváním vildagliptinu a metforminu (viz

bod 5.2). Údaje, zde demonstrované, se vztahují k souběžnému podávání vildagliptinu a metforminu,

kde byl vildagliptin přidáván k metforminu. Nejsou k dispozici studie, kde by byl metformin přidáván

k vildagliptinu.

Souhrn bezpečnostního profilu

Většina nežádoucích účinků byla mírného a přechodného charakteru a nevyžadovala přerušení léčby.

Nebyla nalezena souvislost mezi nežádoucími účinky a věkem, etnikem, trváním léčby nebo denní

dávkou.

Při užívání vildagliptinu byly hlášeny vzácné případy poruchy funkce jater (včetně hepatitidy). V

těchto případech byli pacienti obvykle asymptomatičtí, bez klinických následků a hodnoty jaterních

funkcí se po vysazení léčby vrátily k normálním hodnotám. V údajích z kontrolovaných studií

monoterapie a přídavné terapie, v délce trvání až 24 týdnů, byla incidence zvýšení ALT nebo AST

3x ULN (hodnoceno jako přítomnost zvýšení nejméně ve 2 po sobě jdoucích vyšetřeních nebo při

poslední návštěvě) 0,2% pro vildagliptin 50 mg jednou denně, 0,3% pro vildagliptin 50 mg dvakrát

denně a 0,2% pro všechny komparátory. Tato zvýšení transamináz byla obvykle asymptomatická,

neprogresivního charakteru a nebyla doprovázena cholestázou nebo žloutenkou.

U vildagliptinu byly hlášeny vzácné případy angioedému, výskyt byl srovnatelný s kontrolní

skupinou. Větší množství případů bylo hlášeno, pokud byl vildagliptin podáván v kombinaci s ACE

inhibitory. Většina případů byla mírného charakteru a odezněla v průběhu léčby vildagliptinem.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří ve dvojitě slepé studii dostávali vildagliptin jako

monoterapii a přídavnou terapii jsou uvedeny níže podle třídy orgánových systémů a absolutní

frekvence. Nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 5 jsou založeny na informaci pro metformin v

Souhrnu údajů o přípravku dostupné v EU. Frekvence jsou definovány jako velmi časté (≥1/10); časté

(≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné

(<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí

účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří dostávali vildagliptin 100 mg denně jako

přídavnou terapii k metforminu ve srovnání s placebem a metforminem ve dvojitě

slepé studii (N=208)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypoglykemie

Poruchy nervového systému

Časté

Třes

Časté

Bolesti hlavy

Časté

Závratě

Méně časté

Únava

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea

Popis vybraných nežádoucích účinků

V kontrolovaných klinických studiích s kombinací 100 mg vildagliptinu denně a metforminu nebylo

hlášeno žádné přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků ze studijní skupiny léčené vildagliptinem

100 mg a metforminem, ani ze skupiny léčené placebem a metforminem.

V klinických studiích byl výskyt hypoglykemie častý u pacientů léčených vildagliptinem v kombinaci

s metforminem (1%) a méně častý u pacientů užívajících placebo + metformin (0,4%). Žádné závažné

příhody hypoglykemie nebyly hlášeny ve vildagliptinové větvi.

V klinických studiích se počáteční hmotnost neměnila, když byl navíc k metforminu podáván

vildagliptin 100 mg denně (+0,2 kg pro vildagliptin a -1,0 kg pro placebo).

Klinická hodnocení trvající více než 2 roky neukázala žádné další bezpečnostní signály či

nepředvídaná rizika při přidání vildagliptinu k metforminu.

Kombinace se sulfonylureou

Tabulka 2

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří dostávali vildagliptin 50 mg dvakrát

denně v kombinaci s metforminem a sulfonylureou (N=157)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypoglykemie

Poruchy nervového systému

Časté

Závratě, třes

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Hyperhidróza

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Asténie

Popis vybraných nežádoucích účinků

Není známo žádné vyřazení z důvodu nežádoucích účinků hlašených v léčebné skupině vildagliptin +

metformin + glimepirid oproti 0,6% v placebo + metformin + glimepirid skupině.

Četnost výskytu hypoglykemie byla častá u obou léčebných skupin (5,1% ve skupině vildagliptin +

metformin + glimepirid oproti 1,9% v placebo + metformin + glimepirid skupině). Jedna závažná

hypoglykemická událost byla hlášena ve skupině s vildagliptinem.

Na konci studie byl účinek na průměrnou tělesnou hmotnost neutrální (+0,6 kg ve skupině

vildagliptinu a -0,1 kg v placebo skupině).

Kombinace s inzulinem

Tabulka 3

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří užívali vildagliptin 100 mg denně

v kombinaci s inzulinem (s nebo bez metforminu) ve dvojitě zaslepených studiích

(N=371)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Snížená glukóza v krvi

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy, zimnice

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, gastroesofageální refluxní choroba

Méně časté

Průjem, plynatost

Popis vybraných nežádoucích účinků

V kontrolovaných klinických studiích, kde byl užíván vildagliptin 50 mg dvakrát denně v kombinaci

s inzulinem, s nebo bez metforminu, byl celkový počet vyřazení z důvodu nežádoucích účinků 0,3%

ve skupině s vildagliptinem a nebylo hlášeno žádné vyřazení v placebo skupině.

Četnost výskytu hypoglykemie byla podobná u obou léčebných skupin (14,0% v léčebné skupině

s vildagliptinem oproti 16,4% v placebo skupině). Dva pacienti hlásili závažné hypoglykemické

příhody ve skupině s vildagliptinem a 6 pacientů v placebo skupině.

Na konci studie byl účinek na průměrnou tělesnou hmotnost neutrální (+0,6 kg oproti výchozí

hmotnosti ve skupině vildagliptinu a žádná hmotnostní změna v placebo skupině).

Další informace o jednotlivých léčivých látkách ve fixní kombinaci.

Vildagliptin

Tabulka 4

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří dostávali vildagliptin 100 mg denně jako

monoterapii ve dvojitě-slepých studiích (N=1 855)

Infekce a infestace

Velmi vzácné

Infekce horní části dýchacích cest

Velmi vzácné

Nazofaryngitida

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

Hypoglykemie

Poruchy nervového systému

Časté

Závratě

Méně časté

Bolesti hlavy

Cévní poruchy

Méně časté

Periferní otoky

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Zácpa

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Artralgie

Popis vybraných nežádoucích účinků

Celkový počet vyřazení z kontrolovaných studií s monoterapií z důvodu nežádoucích účinků nebyla u

pacientů léčených vildagliptinem dávkou 100 mg denně vyšší (0,3%) než u placeba (0,6%) nebo

komparátorů (0,5%).

Ve srovnávacích kontrolovaných studiích s monoterapií byla hypoglykemie hlášena méně často u

0,4% (7 z 1 855) pacientů léčených vildagliptinem 100 mg denně ve srovnání s 0,2% (2 ze 1 082)

pacientů ve skupině léčené účinným komparátorem nebo placebem. Žádné závažné nebo těžké

příhody nebyly hlášeny.

V klinických studiích se počáteční hmotnost neměnila, když byl podáván vildagliptin 100 mg denně

jako monoterapie (+0,3 kg pro vildagliptin a -1,3 kg pro placebo).

Klinická hodnocení trvající více než 2 roky neukázala žádné další bezpečnostní signály či

nepředvídaná rizika v monoterapii vildagliptinem.

Metformin

Tabulka 5

Nežádoucí účinky pro metforminovou komponentu

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Snížení absorpce vitaminu B

a laktátová acidóza*

Poruchy nervového systému

Časté

Kovová chuť

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Odchylky jaterních funkčních testů nebo hepatitida**

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

Kožní reakce jako zarudnutí kůže, pruritus a kopřivka

*Snížení absorpce vitaminu B12 s poklesem hladin v séru bylo velmi vzácně pozorováno při

dlouhodobé léčbě pacientů metforminem. Doporučuje se uvažovat o takové etiologii u pacientů s

megaloblastickou anemií.

**Byly hlášeny ojedinělé případy odchylek v jaterních funkčních testech nebo hepatitidy,

ustupující po vysazení metforminu.

Gastrointestinální nežádoucí účinky se vyskytují častěji na začátku léčby a ve většině případů

spontánně mizí. Aby se jim předešlo, je doporučeno užívat metformin ve 2 dávkách denně během jídla

nebo po jídle. Pomalé zvyšování dávky může také zlepšit gastrointestinální snášenlivost.

Postmarketingové sledování

Tabulka 6

Postmarketingové nežádoucí účinky

Gastrointestinální poruchy

Není známo

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

Hepatitida (reverzibilní po vysazení léčivého přípravku)

Abnormální jaterní funkční testy (reverzibilní po vysazení léčivého

přípravku)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Není známo

Myalgie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo

Kopřivka

Exfoliativní a bulózní kožní léze včetně bulózního pemfigoidu

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Nejsou dostupné žádné údaje týkající se předávkování přípravkem Icandra.

Vildagliptin

Informace týkající se předávkování vildagliptinem jsou omezené.

Symptomy

Informace o pravděpodobných symptomech předávkování vildagliptinem byly převzaty ze studie

snášenlivosti se vzrůstající dávkou, kdy byl zdravým jedincům podáván vildagliptin po dobu 10 dnů.

Po dávce 400 mg byly tři případy bolesti svalů a individuální případy mírné a transientní parestezie,

horečka, otoky a přechodné zvýšení hladin lipázy. Po dávce 600 mg se u jednoho jedince objevily

otoky nohou a rukou, zvýšení hladin kreatinfosfokinázy (CPK), AST, C-reaktivního proteinu (CPR) a

myoglobinu. U tří dalších jedinců se objevily otoky nohou a ve dvou případech parestezie. Všechny

symptomy a laboratorní změny vymizely bez léčby po vysazení studijní medikace.

Metformin

Velké předávkování metforminem (nebo současně existující riziko laktátové acidózy) může mít za

následek laktátovou acidózu, která vyžaduje urgentní lékařskou pomoc a musí být léčena v nemocnici.

Léčba

Nejúčinnější metodou odstranění metforminu je hemodialýza. Vildagliptin však nemůže být odstraněn

hemodialýzou, ačkoli hlavní hydrolyzovaný metabolit (LAY151) je možné odstranit. Doporučuje se

podpůrná léčba.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léky užívané při léčbě diabetu, kombinace perorálních léků snižujících

hladinu glukózy v krvi, ATC kód: A10BD08

Mechanismus účinku

Icandra obsahuje antihyperglykemické látky s doplňujícím se mechanismem účinku, aby došlo ke

zlepšení kontroly glykemie u pacientů s diabetem typu 2: vildagliptin, který patří do skupiny

stimulátorů buněk ostrůvků, a metformin hydrochlorid, který patří do skupiny biguanidů.

Vildagliptin, člen skupiny látek zlepšujících činnost ostrůvků, je účinným a selektivním inhibitorem

enzymu dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4). Metformin působí primárně snížení produkce endogenní

glukózy v játrech.

Farmakodynamické účinky

Vildagliptin

Vildagliptin primárně působí inhibičně na enzym DPP-4, který je zodpovědný za degradaci

inkretinových hormonů GLP-1 (glukanon-like-peptid-1) a GIP (glukózo-dependentní inzulinotropní

polypeptid).

Podání vildagliptinu vede k rychlé a kompletní inhibici účinku DPP-4 s následným zvýšením

endogenních hladin inkretinových hormonů GLP-1 a GIP, nalačno i po příjmu potravy.

Zvýšením endogenních hladin inkretinových hormonů zvyšuje vildagliptin citlivost beta buněk ke

glukóze s výsledným zlepšením sekrece glukózo-dependentního inzulinu. Léčba vildagliptinem

dávkami 50-100 mg denně u pacientů s diabetem typu 2 významně zlepšuje markery funkce beta

buněk včetně HOMA-β (Homeostasis Model Assessment–β), poměr proinzulinu a inzulinu a měření

odpovědi beta buněk na základě častého provádění zátěžových potravinových testů. U nediabetických

jedinců (s normální glykemií) vildagliptin nestimuluje sekreci inzulinu, ani nesnižuje hladiny glukózy.

Zvýšením hladin endogenního GLP-1 vildagliptin také zvyšuje senzitivitu alfa buněk ke glukóze s

výslednou sekrecí glukagonu, která více odpovídá hladině glukózy.

Větší zvýšení poměru inzulin/glukagon během hyperglykemie, způsobené zvýšením hladin

inkretinového hormonu, snižuje nalačno a po jídle produkci glukózy v játrech s následným snížením

glykemie.

Známý účinek zvýšených hladin GLP-1, které zpomalují vyprazdňování žaludku, není pozorován při

léčbě vildagliptinem.

Metformin

Metformin je biguanid s antihyperglykemickými účinky, snižuje jak bazální tak i postprandiální

glykemii. Nestimuluje sekreci inzulinu, a proto nevyvolává hypoglykemii ani nezvyšuje hmotnost.

Metformin může působit na snížení glykemie třemi mechanismy:

snížením tvorby glukózy v játrech inhibicí glukoneogeneze a glykogenolýzy;

ve svalech, mírným zvýšením citlivosti na inzulin, zlepšením vychytávání a utilizace glukózy v

periferních tkáních;

zpomalením absorpce glukózy ze střeva.

Metformin, působením na glykogensyntházu, stimuluje intracelulární tvorbu glykogenu a zvyšuje

transportní kapacitu specifických membránových glukózových přenašečů (GLUT-1 a GLUT-4).

U lidí má metformin příznivý vliv na lipidový metabolismus, a to nezávisle na účinku na glykemii.

Toto bylo prokázáno v terapeutických dávkách v kontrolovaných, střednědobých a dlouhodobých

klinických studiích: metformin snižuje sérové hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a

triglyceridů.

Prospektivní randomizovaná UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) prokázala dlouhodobý přínos

intenzivní kompenzace hladiny glukózy v krvi u pacientů s diabetem typu 2. Analýza výsledků u

pacientů s nadváhou léčených metforminem po selhání samotné diety prokázala:

významné snížení absolutního rizika jakékoli komplikace související s diabetem ve skupině

pacientů léčených metforminem (29,8 příhod/1 000 pacientů a rok) ve srovnání se samotnou

dietou (43,3 příhod/1 000 pacientů a rok), p=0,0023 a oproti skupinám léčených sulfonylureou

nebo monoterapií inzulinem (40,1 příhod/1 000 pacientů a rok), p=0,0034;

významné snížení absolutního rizika s diabetem související mortality: metformin

7,5 příhod/1 000 pacientů a rok, dieta samotná 12,7 příhod/1 000 pacientů a rok, p=0,017;

významné snížení absolutního rizika celkové mortality: metformin 13,5 příhod/1 000 pacientů a

rok versus samotná dieta 20,6 příhod/1 000 pacientů a rok (p=0,011) a oproti skupinám

léčených sulfonylureou nebo monoterapií inzulinem 18,9 příhod/1 000 pacientů a rok

(p=0,021);

významné snížení absolutního rizika infarktu myokardu: metformin 11 příhod/1 000 pacientů a

rok, samotná dieta 18 příhod/1 000 pacientů a rok (p=0,01).

Klinická účinnost a bezpečnost

Přidání vildagliptinu pacientům, u kterých byla kontrola glykemie nedostatečná během monoterapie

metforminem, vedlo po 6měsíční léčbě k dalšímu statisticky významnému snížení průměru HbA

proti placebu (rozdíl mezi skupinami -0,7% po dávce vildagliptinu 50 mg a 1,1% po dávce 100 mg

vildagliptinu). Část pacientů, u kterých bylo dosaženo snížení HbA

o ≥ 0,7% od výchozí hodnoty

byla signifikantně větší v obou skupinách léčených vildagliptinem s metforminem (46% a 60%) ve

srovnání se skupinou, která dostávala metformin a placebo (20%).

Ve 24týdenní studii byl vildagliptin (v dávce 50 mg dvakrát denně) srovnáván s pioglitazonem (30 mg

jednou denně) u pacientů nedostatečně kompenzovaných na metforminu (průměrná denní dávka:

2020 mg). Průměrné snížení od výchozích hodnot HbA

8,4% bylo -0,9% při přidání vildagliptinu

k metforminu a -1,0% při přidání pioglitazonu k metforminu. U pacientů užívajících pioglitazon spolu

s metforminem byl pozorován průměrný nárůst hmotnosti o 1,9 kg ve srovnání s 0,3 kg u těch

pacientů, kteří užívali vildagliptin současně s metforminem.

V klinické studii trvající 2 roky byl vildagliptin (50 mg dvakrát denně) srovnáván s glimepiridem (až

6 mg/den – průměrná dávka po 2 letech: 4,6 mg) u pacientů léčených metforminem (průměrná denní

dávka: 1894 mg). Po jednom roce bylo průměrné snížení HbA

-0,4% při kombinaci vildagliptinu a

metforminu a -0,5% při kombinaci glimepiridu a metforminu, ze střední výchozí hodnoty HbA

7,3%. Změna tělesné hmotnosti u vildagliptinu byla -0,2 kg oproti +1,6 kg u glimepiridu. Incidence

hypoglykemie byla signifikantně nižší ve skupině vildagliptinu (1,7%) ve srovnání se skupinou

glimepiridu (16,2%). V době hodnocení (2 roky) byl HbA

v obou léčených skupinách podobný

výchozím hodnotám a změny tělesné hmotnosti a rozdíly výskytu hypoglykemií trvaly.

V klinické studii trvající 52 týdnů byl vildagliptin (50 mg dvakrát denně) srovnáván s gliklazidem

(průměrná denní dávka: 229,5 mg) u pacientů nedostatečně kompenzovaných na metforminu (dávka

metforminu na začátku léčby 1928 mg/den). Po jednom roce bylo průměrné snížení HbA

-0,81% při

kombinaci vildagliptinu a metforminu (střední výchozí hodnota HbA

8,4%) a -0,85% při kombinaci

gliklazidu a metforminu (střední výchozí hodnota HbA

8,5%); bylo dosaženo statistické non-

inferiority (95% CI -0,11 – 0,20). Změna tělesné hmotnosti při podávání vildagliptinu byla +0,1 kg

v porovnání se zvýšením tělesné hmotnosti o +1,4 kg u gliklazidu.

V klinické studii trvající 24 týdnů byla jako počáteční léčba u dosud farmakologicky neléčených

pacientů hodnocena účinnost fixní kombinace dávek vildagliptinu a metforminu (postupně titrovaných

do dávky 50 mg/500 mg dvakrát denně nebo 50 mg/1000 mg dvakrát denně). Vildagliptin/metformin

50 mg/1000 mg dvakrát denně redukovaly HbA

o -1,82%, vildagliptin/metformin 50 mg/500 mg

dvakrát denně o -1,61%, metformin 1000 mg dvakrát denně o -1,36% a vildagliptin 50 mg dvakrát

denně o -1,09% ze střední výchozí hodnoty HbA

8,6%. Pokles HbA

pozorovaný u pacientů

s výchozí hodnotou ≥10,0% byl vyšší.

24týdenní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie byla provedena

u 318 pacientů s cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost vildagliptinu (v dávce 50 mg dvakrát denně)

v kombinaci s metforminem (≥1500 mg denně) a glimepiridem (≥4 mg denně). Vildagliptin

v kombinaci s metforminem a glimepiridem výrazně snížil HbA

v porovnání s placebem. Průměrné

placebem korigované snížení HbA

bylo o -0,76% z průměrné výchozí hodnoty 8,8%.

24týdenní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie byla provedena

u 449 pacientů s cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost vildagliptinu (v dávce 50 mg dvakrát denně)

v kombinaci se stabilní dávkou bazálního inzulinu nebo kombinovaného inzulinu (průměrná denní

dávka 41 jednotek), při současném užívání metforminu (N=276) nebo bez současného užívání

metforminu (N=173). Vildagliptin v kombinaci s inzulinem významně snížil HbA

v porovnání

s placebem. V celkové populaci bylo placebem korigované průměrné snížení o -0,72% HbA

z průměrné výchozí hodnoty HbA

8,8%. V podskupině léčené inzulinem se současným užíváním

metforminu bylo placebem korigované průměrné snížení HbA

o -0,63% a v podskupině léčené

inzulinem bez současného užívání metfominu bylo placebem korigované průměrné snížení HbA

o -0,84%. Četnost výskytu hypoglykemie v celkové populaci byla 8,4% ve skupině s vildagliptinem

a 7,2% v placebo skupině. U pacientů užívajících vildagliptin nebyl pozorován téměř žádný nárůst

hmotnosti (+0,2 kg), zatímco u pacientů užívajících placebo byl pozorován úbytek hmotnosti

(-0,7 kg).

V další 24týdenní studii u pacientů s pokročilejším diabetem typu 2, který není odpovídajícím

způsobem kompenzován inzulinem (krátkodobým a dlouhodobým, průměrná dávka inzulinu

80 IU/den), bylo průměrné snížení hodnoty HbA

u vildagliptinu (v dávce 50 mg dvakrát denně)

přidaného k inzulinu významně větší než u placeba s inzulinem (0,5%

oproti 0,2%). Četnost výskytu

hypoglykemie byla nižší u skupiny s vildagliptinem než v placebo skupině (22,9% oproti 29,6%).

Kardiovaskulární riziko

Byla provedena metaanalýza nezávisle a prospektivně určených kardiovaskulárních příhod

z 37 klinických studií fáze III a IV s monoterapií a kombinovanou terapií, které trvaly více než 2 roky

(průměrná expozice 50 týdnů pro vildagliptin a 49 týdnů pro komparátory), a tato metaanalýza

ukázala, že léčba vildagliptinem nebyla spojena se zvýšením kardiovaskulárního rizika oproti

komparátorům. Kombinovaný cílový parametr určených významných nežádoucích kardiovaskulárních

příhod (MACE - Major Adverse Cardiovascular Events) včetně akutního infarktu myokardu, cévní

mozkové příhody nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin byl podobný u vildagliptinu versus

kombinované aktivní komparátory a placebo [Mantel-Haenszel relativní riziko (M-H RR) 0,82 (95%

CI 0,61-1,11)]. MACE se objevila u 83 z 9 599 (0,86 %) pacientů léčených vildagliptinem a u 85

ze 7 102 (1,20 %) pacientů léčených komparátorem. Hodnocení každé jednotlivé komponenty MACE

neukázalo žádné zvýšení rizika (stejné M-H RR). Potvrzené příhody srdečního selhání (HF)

definované jako srdeční selhání vyžadující hospitalizaci nebo nově vzniklé srdeční selhání byly

hlášeny u 41 (0,43 %) pacientů léčených vildagliptinem a u 32 (0,45 %) pacientů léčených

komparátorem s M-H RR 1,08 (95% CI 0,68-1,70).

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem vildagliptin v kombinaci s metforminem u všech podskupin pediatrické populace

s diabetes mellitus typu 2 (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Icandra

Absorpce

Bioekvivalence byla prokázána mezi přípravkem Icandra a třemi silami dávek (50 mg/500 mg,

50 mg/850 mg and 50 mg/1000 mg), proti prosté kombinaci tablet vildagliptinu a metformin

hydrochloridu v odpovídajících dávkách.

Potrava neovlivňuje rozsah a rychlost absorpce vildagliptinu z přípravku Icandra. Pokud byl přípravek

podán s jídlem, byly rychlost a rozsah absorpce metforminu z přípravku Icandra sníženy, což se

odrazilo ve snížení C

o 26%, AUC o 7% a prodloužení T

(2,0 až 4,0 h).

Následující údaje reflektují farmakokinetické vlastnosti jednotlivých léčivých látek přípravku Icandra.

Vildagliptin

Absorpce

Po perorálním podání nalačno je vildagliptin rychle absorbován a vrchol koncentrace v plazmě byl

pozorován za 1,7 hodiny. Potrava mírně prodlužuje dobu dosažení vrcholu koncentrace v plazmě na

2,5 hodiny, ale neovlivní celkovou expozici (AUC). Podávání vildagliptinu s jídlem má za následek

snížení C

(19%) ve srovnání s užitím dávky nalačno. Velikost změny však není klinicky významná,

takže vildagliptin může být podáván s jídlem nebo nalačno. Absolutní biologická dostupnost je 85%.

Distribuce

Vazba vildagliptinu na proteiny plazmy je nízká (9,3%) a vildagliptin je distribuován rovnoměrně

mezi plazmou a červenými krvinkami. Průměrný distribuční objem vildagliptinu v ustáleném stavu je

po intravenózním podání (V

) 71 litrů, což svědčí pro extravaskulární distribuci.

Biotransformace

Metabolismus je hlavní eliminační cestou vildagliptinu u lidí. Počítá se, že se takto vyloučí 69%

dávky. Hlavní metabolit (LAY 151) je farmakologicky inaktivní, je výsledkem hydrolýzy kyanové

části a odpovídá 57% podané dávky s následnou amidovou hydrolýzou produktu (4% dávky). Podle

in

vitro

studie u DPP-4 deficientních potkanů přispívá DPP-4 k částečné hydrolýze vildagliptinu.

Vildagliptin není metabolizován enzymy CYP 450 v jakémkoli kvantifikovatelném rozsahu. Podle

metabolické clearance vildagliptinu se nedá předpokládat, že by byl ovlivňen souběžně podávanými

léčivými přípravky, které jsou CYP 450 inhibitory a/nebo induktory. V

in vitro

studiích bylo

demonstrováno, že vildagliptin neinhibuje/neindukuje enzymy CYP 450. Proto není pravděpodobné,

že by vildagliptin ovlivňoval metabolickou clearance souběžně podávaných léčivých přípravků

metabolizovaných enzymy CYP 1A2, CYP 2C8, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 nebo

CYP 3A4/5.

Eliminace

Po perorálním podání [

C] vildagliptinu bylo přibližně 85% vyloučeno do moči a 15% dávky bylo

nalezeno ve stolici. Po perorálním podání bylo renální exkrecí vyloučeno 23% dávky vildagliptinu v

nezměněné formě. Po intravenózní aplikaci zdravým jedincům byla celková plazmatická a renální

clearance 41 resp. 13 l/hodinu. Průměrný eliminační poločas po intravenózním podání je přibližně

2 hodiny. Eliminační poločas po perorálním podání je 3 hodiny.

Linearita/nelinearita

V terapeutickém rozmezí dávek C

vildagliptinu a plocha pod křivkou plazmatické koncentrace za

čas (AUC) stoupala v závislosti na dávce.

Charakteristika pacientů

Pohlaví: U zdravých jedinců, mužů a žen v širokém rozmezí věkovém a body mass indexu (BMI)

nebyly pozorovány žádné klinicky významné rozdíly farmakokinetiky. DPP-4 inhibice vildagliptinem

není pohlavím ovlivněna.

Věk: U zdravých starších jedinců (≥ 70 roků) byla celková expozice vildagliptinu (100 mg jednou

denně) zvýšena o 32%, s 18% zvýšením vrcholu koncentrace v plazmě ve srovnání s mladými

zdravými jedinci (18-40 roků). Tyto změny však nejsou považovány za klinicky významné. Inhibice

DPP-4 vildagliptinem není ovlivněna věkem.

Zhoršená funkce jater: U jedinců s mírným, středním nebo závažným zhoršením funkce jater (Child-

Pugh A-C) nebyly žádné klinicky významné změny (maximum ~30%) v expozici vildagliptinu.

Zhoršená funkce ledvin: U jedinců s mírným, středním nebo závažným zhoršením funkce ledvin byla

systémová expozice vildagliptinu zvýšena (C

8-66%; AUC 32-134%) a celková tělesná clearance

byla, ve srovnání s jedinci s normální funkcí ledvin, snížena.

Etnická skupina: Omezené údaje naznačují, že rasa nemá významný vliv na farmakokinetiku

vildagliptinu.

Metformin

Absorpce

Po perorálním podání dávky metforminu je dosaženo maximální plazmatické koncentrace C

asi za

2,5 hodiny. Absolutní biologická dostupnost 500 mg metforminu je u zdravých jedinců 50-60%. Po

perorálním podání dávky bylo ve stolici nalezeno 20-30% neabsorbované frakce.

Po perorálním podání je absorpce metforminu saturabilní a neúplná. Usuzuje se, že farmakokinetika

absorpce metforminu není lineární. Při obvyklých dávkách metforminu a běžném dávkovacím

schématu je dosaženo ustálených plazmatických koncentrací během 24-48 hodin a jsou obvykle nižší

než 1 µg/ml. V kontrolovaných klinických studiích nepřesáhly maximální koncentrace (C

metforminu v plazmě 4 µg/ml, a to i při maximálních dávkách.

Potrava lehce zpomaluje a snižuje rozsah absorpce metforminu. Po podání dávky 850 mg byl vrchol

koncentrace v plazmě o 40% nižší, AUC byla snížena o 25% a čas dosažení vrcholu plazmatické

koncentrace byl prodloužen o 35 minut. Klinický význam tohoto snížení není znám.

Distribuce

Vazba na proteiny plazmy je zanedbatelná. Metformin částečně vstupuje do erytrocytů. Průměrný

distribuční objem V

se pohybuje v rozmezí 63-276 litrů.

Biotransformace

Metformin je vylučován v nezměněné formě močí. U lidí nebyly nalezeny žádné metabolity.

Eliminace

Metformin je vylučován ledvinami. Renální clearance metforminu je > 400 ml/min, což naznačuje, že

je metformin vylučován glomerulární filtrací a tubulární sekrecí. Po perorálním podání dávky je

zdánlivý terminální eliminační poločas přibližně 6,5 hodiny. Při snížené funkci ledvin je renální

clearance snížena úměrně clearanci kreatininu. Eliminační poločas je proto prodloužen, což vede ke

zvýšeným hladinám metforminu v plazmě.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Byly provedeny studie na zvířatech v délce 13 týdnů s kombinací léčivých látek obsažených v

přípravku Icandra. Žádné nové toxicity, které by souvisely s kombinací látek nebyly identifikovány.

Následující údaje jsou nálezy ze studií provedených individuálně s vildagliptinem nebo metforminem.

Vildagliptin

Do dávky 15 mg/kg (7 násobek expozice u lidí založené na C

) nebylo u psů pozorováno zpomalení

přenosu intrakardiálních impulsů.

U potkanů a myší byla v plicích pozorována akumulace vakuolizovaných alveolárních makrofágů. U

potkanů do dávky 25 mg/kg (5 násobná expozice u lidí dle AUC) a 750 mg/kg u myší (142 násobek

expozice u lidí) nebyl pozorován žádný efekt.

U psů byly pozorovány gastrointestinální symptomy, především řídká stolice, mukoidní stolice,

průjem a při vysokých dávkách krev ve stolici. Hladina nulového účinku nebyla stanovena.

Vildagliptin nebyl mutagenní v konvenčních

in vitro

testech a

in vivo

testech genotoxicity.

Studie fertility a časného embryonálního vývoje u potkanů neodhalily zhoršení fertility, reprodukce

nebo časného embryonálního vývoje způsobené vildagliptinem. Embryofetální toxicita byla

hodnocena u potkanů a králíků. U potkanů byla pozorována zvýšená incidence volných žeber spojená

se sníženou hmotností matek, přičemž dávka 75 mg/kg (10 násobek expozice u lidí) byla bez efektu. U

králíků snížení hmotnosti plodů a změny na skeletu, indikující opožděný vývoj, byly pozorovány

pouze při závažné toxicitě pro matky; dávky do 50 mg/kg (9 násobek expozice u lidí) neměly žádný

účinek. Studie pre a postnatálního vývoje byly provedeny u potkanů. Změny byly pozorovány pouze v

souvislosti s toxicitou pro matku při dávce ≥ 150 mg/kg a zahrnovaly přechodné snížení tělesné

hmotnosti a snížení motorické aktivity u F1 generace.

Dvouletá studie kancerogenity byla provedena u potkanů po perorálních dávkách do 900 mg/kg

(přibližně 200 násobek expozice u lidí při maximální doporučené dávce). Žádné zvýšení incidence

nádorů přisuzované vildagliptinu nebylo pozorováno. Jiná dvouletá studie kancerogenity byla

provedena na myších, po perorálním podávání dávek až do 1000 mg/kg. Byla pozorována zýšená

incidence výskytu mamárních adenokarcinomů a hemangiosarkomů, dávky do 500 mg/kg (59 násobek

expozice u lidí) a 100 mg/kg (16 násobek expozice u lidí) nevyvolaly žádné takové změny. Zvýšená

incidence těchto nádorů u myší není považována za reprezentativní a signifikantní riziko pro lidi,

založeno na chybění genotoxicity vildagliptinu a jeho základního metabolitu, výskytu nádorů pouze u

jednoho druhu a vysokém stupni systémové expozice, při kterém byly nádory pozorovány.

Ve 13týdenní studii toxicity u opic cynomolgus byly při dávce ≥ 5 mg/kg/den zaznamenány kožní

léze. Tyto byly shodně lokalizované na koncových částech těla (ruce, nohy, uši, ocas). Při dávce

5 mg/kg/den (přibližně ekvivalent lidské AUC expozice při dávce 100 mg) byly pozorovány pouze

puchýře, které byly reverzibilní i přes pokračování v léčbě a nebyly doprovázeny histopatologickými

změnami. Šupinatění kůže, odlupování kůže, strupy a otlačeniny na ocasu s doprovodnými

histopatologickými změnami nebyly zaznamenány při dávkách ≥ 20 mg/kg/den (přibližně 3 násobek

lidské AUC expozice při dávce 100 mg). Nekrotické změny na ocasu byly pozorovány při dávce

≥ 80 mg/kg/den. Kožní léze nebyly, během 4týdenního období regenerace, reverzibilní u opic

léčených dávkou 160 mg/kg/den.

Metformin

Neklinické údaje metforminuzískané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti,

toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční

toxicity, neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Hyprolosa

Magnesium-stearát

Potahová vrstva

Hypromelosa

Oxid titaničitý (E 171)

Žlutý oxid železitý (E 172)

Makrogol 4000

Mastek

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

PA/Al/PVC/Al 2 roky

PCTFE/PVC/Al 18 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30

Uchovávejte v původním obalu (blistru), aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Aluminium/Aluminium (PA/Al/PVC/Al) blistr

Dostupné v baleních obsahujících 10, 30, 60, 120, 180 nebo 360 potahovaných tablet a ve vícečetných

baleních obsahujících 120 (2 balení po 60), 180 (3 balení po 60) nebo 360 (6 balení po 60)

potahovaných tablet.

Polychlorotrifluoroethylen (PCTFE)/PVC/Al blistr

Dostupné v baleních obsahujících 10, 30, 60, 120, 180 nebo 360 potahovaných tablet a ve vícečetných

baleních obsahujících 120 (2 balení po 60), 180 (3 balení po 60) nebo 360 (6 balení po 60)

potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení a síly přípravku.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Icandra 50 mg/850 mg potahované tablety

EU/1/08/484/001-006

EU/1/08/484/013-015

EU/1/08/484/019–024

EU/1/08/484/031–033

Icandra 50 mg/1000 mg potahované tablety

EU/1/08/484/007-012

EU/1/08/484/016-018

EU/1/08/484/025–030

EU/1/08/484/034–036

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1. prosince 2008

Datum posledního prodloužení registrace: 31. července 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

EMA/800010/2012

EMEA/H/C/001050

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Icandra

vildagliptinum/metformini hydrochloridum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Icandra. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Icandra.

Co je Icandra?

Icandra je léčivý přípravek, který obsahuje léčivé látky vildagliptin a metformin hydrochlorid. Je

dostupný ve formě tablet (50 mg/850 mg a 50 mg/1 000 mg).

Tento lék je shodný s přípravkem Eucreas, který je v Evropské unii již registrován. Výrobce přípravku

Eucreas souhlasil s použitím vědeckých údajů o tomto přípravku pro přípravek Icandra.

K čemu se přípravek Icandra používá?

Přípravek Icandra se používá u dospělých k léčbě diabetu 2. typu. Používá se těmito způsoby:

u pacientů, u kterých nebylo dosaženo dostatečné kontroly onemocnění maximální tolerovanou

dávkou samostatně podávaného metforminu,

u pacientů, kteří již užívají kombinaci vildagliptinu a metforminu ve formě samostatných tablet,

v kombinaci se sulfonylureou (jiným typem antidiabetika) společně s dietou a cvičením u pacientů,

u nichž není dosahováno uspokojivé kontroly diabetu při podávání metforminu a sulfonylurey,

v kombinaci s inzulinem společně s dietou a cvičením u pacientů, u nichž není dosahováno

dostatečné kontroly diabetu podáváním neměnné dávky inzulinu a metforminu.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak se přípravek Icandra používá?

Doporučená dávka přípravku Icandra je jedna tableta dvakrát denně, přičemž první tableta je

podávána ráno a druhá večer. Volba počáteční síly tablety závisí na pacientově stávající léčbě a

očekávaných účincích přípravku Icandra, ovšem doporučuje se podávat dávku metforminu podobnou

dávce již užívané. Pacienti, kteří již v současné době vildagliptin a metformin užívají, by měli při

přechodu na přípravek Icandra zvolit takovou sílu tablety, která obsahuje odpovídající množství obou

léčivých látek. Nedoporučuje se podávat dávky přesahující 100 mg vildagliptinu.

Užívání přípravku Icandra s jídlem nebo těsně po jídle může snížit případné žaludeční potíže způsobené

metforminem. Přípravek Icandra by neměli užívat pacienti se středně závažným či závažným

onemocněním ledvin a pacienti s jaterními potížemi. U starších pacientů užívajících přípravek Icandra

by měla být pravidelně sledována funkce ledvin.

Jak přípravek Icandra působí?

Diabetes 2. typu je onemocnění, při kterém není ve slinivce břišní vytvářeno dostatečné množství

inzulinu k tomu, aby bylo možné kontrolovat hladinu glukózy (cukru) v krvi, nebo při kterém lidské tělo

nedokáže inzulin účinně využívat. Přípravek Icandra obsahuje dvě léčivé látky, z nichž každá působí

jinak. Vildagliptin, což je inhibitor dipeptidyl peptidázy 4 (DPP--4), působí tak, že blokuje rozpad

„inkretinových“ hormonů v lidském těle.

Tyto hormony se uvolňují po jídle a stimulují slinivku břišní k produkci inzulinu. Pokud jsou hladiny

glukózy v krvi vysoké, zvýšením hladin inkretinových hormonů v krvi stimuluje vildagliptin slinivku

k produkci většího množství inzulinu. Když je hladina glukózy v krvi nízká, vildagliptin neúčinkuje.

Vildagliptin také snižuje množství glukózy vytvářeného játry zvýšením hladin inzulinu a snížením hladin

hormonu glukagonu. Metformin působí zejména prostřednictvím potlačování tvorby glukózy a snížení

míry jejího vstřebávání ve střevech. V důsledku působení těchto dvou látek dochází ke snížení hladiny

cukru v krvi, což napomáhá kontrolovat diabetes 2. typu.

Jak byl přípravek Icandra zkoumán?

Vildagliptin samotný byl v Evropské unii (EU) schválen v září 2007 pod názvem Galvus a metformin je

v EU dostupný již od roku 1959. Vildagliptin může být používán spolu s metfrominem v rámci léčby

pacientů s diabetem 2. typu, u nichž není onemocnění uspokojivě kontrolováno při použití samotného

metforminu. Studie přípravku Galvus jako doplňkové léčby k metforminu, metforminu a sulfonyluree

nebo metforminu a inzulinu byly využity na podporu použití přípravku Icandra ve stejných indikacích.

Ve studiích byl porovnáván přípravek Galvus s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) a měřena

hladina glykosylovaného hemoglobinu (HbA1c) v krvi, neboť tato látka je ukazatelem toho, jak dobře

je kontrolována hladina glukózy v krvi.

Žadatel rovněž předložil výsledky dvou studií, které prokazují, že léčivé látky byly v případě obou sil

přípravku Icandra v lidském těle vstřebávány stejným způsobem jako při podávání ve formě

samostatných tablet.

Jaký přínos přípravku Icandra byl prokázán v průběhu studií?

Po doplnění k léčbě metforminem bylo prokázáno, že v rámci snižování hladin HbA1c je vildagliptin

účinnější než placebo (léčba neúčinným přípravkem). U pacientů, jimž byl k léčbě přidáván vildagliptin,

byl po 24 týdnech léčby zaznamenán pokles hladin HbA1c o 0,88 procentního bodu z počáteční úrovně

8,38 %. Naopak u pacientů, k jejichž léčbě bylo doplněno placebo, byly zaznamenány menší změny

hladin HbA1c, a sice nárůst o 0,23 procentního bodu z počáteční úrovně 8,3 %. V dalších studiích bylo

Icandra

EMA/800010/2012

strana 2/3

prokázáno, že vildagliptin v kombinaci s metforminem je účinnější než placebo, pokud je užíván se

sulfonylureou nebo inzulinem.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Icandra?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Icandra (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou

nauzea (pocit nevolnosti), zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu. Úplný seznam

nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Icandra je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Icandra by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na vildagliptin, metformin

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. Přípravek nesmí být používán u pacientů

s diabetickou ketoacidózou (vysokými hladinami ketonů a kyselin v krvi), diabetickým prekoma,

s onemocněními ledvin či jater, s onemocněními, která mohou ovlivnit ledviny, či s onemocněními,

která způsobují omezený přísun kyslíku do tkání, jako je například srdeční selhání, selhání plic či

nedávno prodělaný infarkt. Přípravek nesmí být používán ani u pacientů s otravou alkoholem

(nadměrným požitím alkoholu) či alkoholiků a v průběhu kojení. Úplný seznam omezení je uveden

v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Icandra schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že vildagliptin podávaný spolu s metforminem snižuje hladiny glukózy

v krvi a že kombinace těchto dvou léčivých látek v jedné tabletě může pacientům pomoci v řádném

dodržování léčby. Výbor CHMP také konstatoval, že kombinace vildagliptinu a metforminu byla stejně

účinná jako doplňková léčba k sulfonyluree nebo inzulinu. Výbor proto rozhodl, že přínosy přípravku

Icandra převyšují jeho rizika, a doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Icandra

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Vildagliptin/Metformin Hydrochloride platné

v celé Evropské unii dne 1. prosince 2008. Název tohoto léčivého přípravku se dne 6. února 2009

změnil na Icandra.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Icandra je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese website ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Icandra naleznete

v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 11-2012.

Icandra

EMA/800010/2012

strana 3/3

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information