Icandra (previously Vildagliptin / metformin hydrochloride Novartis)

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
vildagliptin, metformin hydrochloridu
Dostupné s:
Novartis Europharm Limited
ATC kód:
A10BD08
INN (Mezinárodní Name):
vildagliptin, metformin
Terapeutické skupiny:
Léky používané při diabetu, Kombinace perorálních antidiabetik
Terapeutické oblasti:
Diabetes mellitus, typ 2
Terapeutické indikace:
Icandra is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:in patients who are inadequately controlled with metformin hydrochloride alone. in patients who are already being treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control (see sections 4. 4, 4. 5 a 5. 1 pro dostupné údaje o různých kombinacích).
Přehled produktů:
Revision: 23
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/001050
Datum autorizace:
2008-11-30
EMEA kód:
EMEA/H/C/001050

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

08-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

26-11-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

26-11-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

26-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

26-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

08-09-2021

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Icandra 50 mg/850 mg potahované tablety

Icandra 50 mg/1000 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Icandra 50 mg/850 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 850 mg

(odpovídá metforminum 660 mg).

Icandra 50 mg/1000 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 1000 mg

(odpovídá metforminum 780 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Icandra 50 mg/850 mg potahované tablety

Žlutá, oválná potahovaná tableta se zkosenými okraji, na jedné straně s vyznačením „NVR” a „SEH”

na straně druhé.

Icandra 50 mg/1000 mg potahované tablety

Tmavě žlutá, oválná potahovaná tableta se zkosenými okraji, na jedné straně s vyznačeným „NVR”

a „FLO” na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Icandra je indikována jako přídatná léčba k dietě a cvičení ke zlepšení kontroly glykemie u dospělých

s diabetes mellitus typu 2:

u pacientů, kteří nejsou adekvátně kontrolováni metformin hydrochloridem samotným.

u pacientů, kteří jsou již léčeni kombinací samostatně podávaných tablet vildagliptinu

a metformin hydrochloridu.

v kombinaci s ostatními léčivými přípravky, určenými k léčbě diabetu, včetně inzulinu, pokud

tyto léčivé přípravky neposkytují adekvátní kontrolu glykemie (viz body 4.4, 4.5 a 5.1 pro data

dostupná k různým kombinacím).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí s normální funkcí ledvin (GFR ≥ 90 ml/min)

Dávkování antidiabetické léčby s přípravkem Icandra by mělo být individualizováno na základě

pacientova stávajícího režimu, účinnosti a snášenlivosti, přičemž nesmí být překročena maximální

doporučená denní dávka 100 mg vildagliptinu. Léčba přípravkem Icandra může být zahájena buď

tabletou o síle 50 mg/850 mg nebo 50 mg/1000 mg podávanou dvakrát denně, jednu tabletu ráno

a druhou večer.

U pacientů nedostatečně kontrolovaných maximální tolerovanou dávkou metforminu

v monoterapii:

Zahajovací dávka přípravku Icandra by měla obsahovat dávku vildagliptinu 50 mg dvakrát denně

(celková denní dávka 100 mg) plus již užívanou dávku metforminu.

U pacientů přecházejících z kombinované léčby vildagliptinu a metforminu jako samostatných

tablet:

Léčba přípravkem Icandra by měla být zahájena již užívanou dávkou vildagliptinu a metforminu.

U pacientů nedostatečně kontrolovaných dvojkombinační terapií metforminem a sulfonylureou:

Dávka přípravku Icandra by měla obsahovat dávku vildagliptinu 50 mg dvakrát denně (celková denní

dávka 100 mg) a dávku metforminu podobnou dávce již užívané. Pokud se Icandra užívá v kombinaci

se sulfonylureou, měla by být zvážena nižší dávka sulfonylurey ke snížení rizika hypoglykemie.

U pacientů nedostatečně kontrolovaných dvojkombinační terapií inzulinem a maximální

tolerovanou dávkou metforminu:

Dávka přípravku Icandra by měla obsahovat dávku vildagliptinu 50 mg dvakrát denně (celková denní

dávka 100 mg) a dávku metforminu podobnou dávce již užívané.

Bezpečnost a účinnost vildagliptinu a metforminu jako trojité perorální léčby v kombinaci

s thiazolidindionem nebyla stanovena.

Zvláštní populace

Starší pacienti (≥ 65 roků)

Protože je metformin vylučován ledvinami a u starších pacientů je tendence ke snížení funkce ledvin,

měla by být u starších pacientů užívajících přípravek Icandra pravidelně sledována funkce ledvin (viz

body 4.4 a 5.2).

Zhoršená funkce ledvin

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby přípravky s obsahem

metforminu a následně minimálně každý rok. U pacientů se zvýšeným rizikem další progrese poruchy

funkce ledvin a u starších pacientů má být renální funkce vyšetřována častěji, např. každých

3-6 měsíců.

Maximální denní dávka metforminu má být rozdělena nejlépe do 2–3 denních dávek. Před zvážením

léčby metforminem u pacientů s GFR <60 ml/min mají být znovu vyhodnoceny faktory, které mohou

zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod 4.4).

Pokud není k dispozici odpovídající síla přípravku Icandra, je třeba použít jednotlivé složky namísto

fixní kombinace dávky.

GFR ml/min

Metformin

Vildagliptin

60-89

Maximální denní dávka je 3 000 mg.

V souvislosti se zhoršením funkce ledvin

může být zváženo snížení dávky.

Dávku není třeba upravovat.

45-59

Maximální denní dávka je 2 000 mg.

Úvodní dávkou je nejvýše polovina

maximální dávky.

Maximální denní dávka je 50 mg.

30-44

Maximální denní dávka je 1 000 mg.

Úvodní dávkou je nejvýše polovina

maximální dávky.

<30

Metformin je kontraindikován.

Zhoršená funkce jater

Icandra by neměla být podávána pacientům se zhoršenou funkcí jater, včetně pacientů, kteří mají

zvýšené hodnoty alaninaminotransferázy (ALT) nebo aspartátaminotransferázy (AST) > 3x nad horní

hranicí normálu (ULN) před zahájením léčby (viz body 4.3. 4.4 a 4.8).

Pediatrická populace

Podávání přípravku Icandra dětem a dospívajícím (< 18 let) se nedoporučuje. Bezpečnost a účinnost

přípravku Icandra u dětí a dospívajících (< 18 let) nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání

Užívání přípravku Icandra s jídlem nebo hned po jídle může snížit výskyt gastrointestinálních

příznaků související s metforminem (viz také bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Jakýkoli typ akutní metabolické acidózy (jako je laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza)

Diabetické prekoma

Závažné renální selhání (GFR < 30 ml/min) (viz bod 4.4)

Akutní stavy s možností změny funkce ledvin jako:

dehydratace,

závažná infekce,

šok,

intravaskulární aplikace jodovaných kontrastních látek (viz bod 4.4).

Akutní nebo chronické onemocnění, které může být příčinou tkáňové hypoxie jako:

srdeční nebo respirační selhání,

nedávný infarkt myokardu,

šok.

Zhoršená funkce jater (viz body 4.2, 4.3 a 4.8)

Akutní intoxikace alkoholem, alkoholismus

Kojení (viz bod 4.6)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně

Icandra není substituentem inzulinu u pacientů, u kterých je nutné inzulin podávat a neměl by být

používán u pacientů s diabetem typu 1.

Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je velmi vzácná, ale vážná metabolická komplikace, která se nejčastěji vyskytuje při

akutním zhoršení renální funkce nebo při kardiorespiračním onemocnění či sepsi. K akumulaci

metforminu dochází při akutním zhoršení renální funkce; tím se pak zvyšuje riziko laktátové acidózy.

V případě dehydratace (závažný průjem nebo zvracení, horečka nebo snížený příjem tekutin) má být

metformin dočasně vysazen a doporučuje se kontakt se zdravotnickým odborníkem.

Podávání léčivých přípravků, které mohou akutně narušit renální funkci (jako jsou antihypertenziva,

diuretika a NSAID), má být u pacientů léčených metforminem zahajováno s opatrností. Další rizikové

faktory laktátové acidózy jsou nadměrné požívání alkoholu, jaterní insuficience, nedostatečně

kontrolovaný diabetes, ketóza, dlouhotrvající hladovění a jakékoli stavy související s hypoxií, stejně

jako souběžné užívání léčivých přípravků, které mohou způsobit laktátovou acidózu (viz body 4.3

a 4.5).

Pacienti a/nebo pečovatelé mají být informováni o riziku laktátové acidózy.

Laktátová acidóza je

charakterizována acidotickou dušností, bolestí břicha, svalovými křečemi, astenií a hypotermií

následovanou komatem.

V případě suspektních příznaků má pacient ukončit užívání metforminu

a vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Diagnostické laboratorní nálezy zahrnují snížené pH krve

(< 7,35), zvýšenou plazmatickou hladinu laktátu (> 5 mmol/l) a zvýšenou aniontovou mezeru a poměr

laktát/pyruvát.

Podávání jódových kontrastních látek

Intravaskulární podání jódových kontrastních látek může vést k nefropatii indukované kontrastní

látkou s následnou akumulací metforminu a zvýšeným rizikem laktátové acidózy. Metformin má být

vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání nesmí být znovu

zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu vyhodnocena

renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.5.

Renální funkce

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby a následně v pravidelných

intervalech, viz bod 4.2. Metformin je kontraindikován u pacientů s GFR < 30 ml/min a má být

dočasně vysazen při výskytu stavů, které mění renální funkci, viz bod 4.3.

Souběžné léčivé přípravky, které mohou ovlivnit renální funkce, vedou k významné hemodynamické

změně nebo inhibují renální transport a zvyšují systémovou expozici metforminu, mají být užívány

s opatrností (viz bod 4.5).

Zhoršená funkce jater

Pacienti se zhoršenou funkcí jater by neměli být léčeni přípravkem Icandra včetně pacientů, kteří mají

zvýšené hodnoty ALT nebo AST > 3x nad ULN před zahájením léčby (viz body 4.2, 4.3 a 4.8).

Monitorování jaterních enzymů

Při užívání vildagliptinu byly hlášeny vzácné případy poruchy funkce jater (včetně hepatitidy).

V těchto případech byli pacienti obvykle asymptomatičtí, bez klinických následků a výsledky jaterních

funkčních testů se po vysazení léčby vrátily k normálním hodnotám. Jaterní funkční testy by měly být

provedeny před zahájením léčby přípravkem Icandra, aby byly známy jejich výchozí hodnoty. Jaterní

funkční testy musí být během prvního roku léčby přípravkem Icandra monitorovány v tříměsíčních

intervalech, dále pak pravidelně v průběhu léčby. Pacientům, u kterých se zjistí zvýšení hladin

trasamináz, by mělo být pro potvrzení nálezu provedeno další vyšetření funkce jater. U těchto pacientů

by mělo být i nadále prováděno vyšetření jaterních funkcí, a to až do doby, než se změna(y) vrátí k

normálním hodnotám. Pokud by zvýšení AST nebo ALT bylo 3x vyšší než ULN, nebo zvýšení

přetrvávalo, doporučuje se léčbu přípravkem Icandra vysadit. U pacientů, u kterých se objeví

žloutenka nebo jiné příznaky naznačující poškození funkce jater, musí být léčba přípravkem Icandra

ukončena.

Po vysazení léčby přípravkem Icandra a normalizaci výsledků jaterních funkčních testů nesmí být

léčba přípravkem Icandra znovu zahájena.

Poruchy kůže

V předklinických studiích toxicity byly u opic zaznamenány kožní léze včetně puchýřů a ulcerací na

končetinách (viz bod 5.3). Ačkoli v klinických studiích nebyly pozorovány ve zvýšeném výskytu

kožní léze, jsou omezené zkušenosti u pacientů s diabetickými kožními komplikacemi. Po uvedení

přípravku na trh byly navíc hlášeny bulózní nebo exfoliativní kožní léze. Z toho důvodu je u pacientů s

diabetem doporučena pravidelná kontrola a sledování kožních obtíží, jako je tvorba puchýřů nebo

vředů.

Akutní pankreatitida

Užívání vildagliptinu bylo spojeno s rizikem rozvoje akutní pankreatitidy. Pacienti by měli být

informováni o typickém příznaku akutní pankreatitidy.

Pokud je podezření na pankreatitidu, vildagliptin je třeba vysadit; pokud je potvrzena akutní

pankreatitida, léčba vildagliptinem nemá být znovu zahájena. U pacientů s akutní pankreatitidou

v anamnéze je třeba dbát opatrnosti.

Hypoglykemie

Deriváty sulfonylurey jsou známé tím, že způsobují hypoglykemii. Pacienti užívající vildagliptin

v kombinaci se sulfonylureou mohou být ohroženi hypoglykemií. Proto by měla být zvážena nižší

dávka sulfonylurey, aby se snížilo riziko hypoglykemie.

Operace

Podávání metforminu musí být ukončeno během operace v celkové, spinální nebo epidurální anestézii.

Léčba může být znovu zahájena nejdříve 48 hodin po operaci nebo obnovení perorální výživy a za

předpokladu, že renální funkce byla znovu vyhodnocena a bylo zjištěno, že je stabilní.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné konkrétní studie interakcí pro přípravek Icandra. Následující údaje

odpovídají informacím dostupným pro jednotlivé účinné látky.

Vildagliptin

Vildagliptin má nízký potenciál pro interakce se společně podávanými léčivými přípravky. Protože

vildagliptin není substrátem pro enzymy cytochromu P (CYP) 450 a neinhibuje ani neindukuje

enzymy CYP 450, není pravděpodobné, že by ovlivňoval léčivé látky, které jsou substráty, inhibitory

nebo induktory těchto enzymů.

Výsledky klinických studií, provedených s perorálními antidiabetiky pioglitazonem, metforminem a

glyburidem v kombinaci s vildagliptinem, neprokázaly klinicky relevantní farmakokinetické interakce

u cílové populace.

Studie lékových interakcí s digoxinem (P-gp substrát) a warfarinem (CYP2C9 substrát) u zdravých

jedinců neprokázaly klinicky relevantní farmakokinetické interakce po podávání společně

s vildagliptinem.

Studie lékových interakcí byly provedeny u zdravých jedinců s amlodipinem, ramiprilem, valsartanem

a simvastatinem. V těchto studiích nebyly po podání vildagliptinu pozorovány relevantní klinické

farmakokinetické interakce. Avšak toto nebylo provedeno u cílové populace.

Kombinace s ACE-inhibitory

U pacientů užívajících současně ACE inhibitory může být zvýšené riziko vzniku angioedému (viz

bod 4.8).

Jako u jiných perorálních antidiabetik může být hypoglykemický účinek vildagliptinu snížen

některými léčivými látkami, např. thiazidy, kortikosteroidy, thyroidálními přípravky a

sympatomimetiky.

Metformin

Souběžné použití se nedoporučuje

Alkohol

Intoxikace alkoholem je spojená se zvýšeným rizikem laktátové acidózy, zvláště v případech

hladovění nebo při malnutrici nebo poruše funkce jater.

Jódové kontrastní látky

Metformin musí být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání

nesmí být znovu zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu

vyhodnocena renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.4.

Kombinace vyžadující opatrnost při použití

Některé léčivé přípravky mohou nepříznivě ovlivnit renální funkci, což může zvýšit riziko laktátové

acidózy; jsou to např. NSAID, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy (COX) II, ACE

inhibitorů, antagonistů receptoru pro angiotenzin II a diuretik, zvláště kličkových. Při zahájení nebo

užívání takových přípravků v kombinaci s metforminem je nutné pečlivé monitorování renální funkce.

Glukokortikoidy, beta-2-agonisté a diuretika mají vnitřní hyperglykemickou účinnost. Pacient by o

tom měl být informován, měla by mu být častěji prováděna vyšetření hladiny glukózy v krvi, a to

především na začátku léčby. Pokud je to nutné, mělo by mu být, během kombinované léčby a při jejím

ukončení, upraveno dávkování přípravku Icandra.

Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) mohou snižovat hladiny glukózy v krvi. Pokud

je to nutné, mělo by být během léčby a při jejím ukončení upraveno dávkování antihyperglykemických

léčivých přípravků.

Souběžné užívání léčivých přípravků, které interferují se společnými renálními tubulárními

transportními systémy, zahrnutými do renální eliminace metforminu (například inhibitorů transportéru

organických kationtů-2 [OCT2] / transportéru mnohočetné lékové a toxinové extruze [MATE], jako

například ranolazin, vandetanib, dolutegravir a cimetidin), může zvýšit systémovou expozici

metforminu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání přípravku Icandra těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly pro vildagliptin, podávaný ve vysokých dávkách, reprodukční toxicitu. Pro metformin

nebyla ve studiích na zvířatech reprodukční toxicita prokázána. Studie na zvířatech, provedené s

vildagliptinem a metforminem neprokázaly teratogenitu, ale v dávkách toxických pro matku byly

prokázány fetotoxické účinky (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Icandra se

během těhotenství nemá podávat.

Kojení

Studie na zvířatech prokázaly vylučování obou látek, vildagliptinu i metforminu, do mléka. Není

známo, zda se vildagliptin vylučuje do lidského mateřského mléka, ale metformin je v malém

množství do něj vylučován. Vzhledem k možnému riziku obou látek - hypoglykemie u novorozence

související s metforminem a nedostatku dat pro člověka u vildagliptinu, se Icandra během kojení

nesmí podávat (viz bod 4.3).

Fertilita

S přípravkem Icandra nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinek na lidskou fertilitu (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pacienti, u kterých se

jako nežádoucí účinek objeví závrať, by neměli řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

S přípravkem Icandra nebyly provedeny žádné terapeutické klinické studie. Avšak bioekvivalence

přípravku Icandra byla demonstrována souběžným podáváním vildagliptinu a metforminu (viz

bod 5.2). Údaje, zde demonstrované, se vztahují k souběžnému podávání vildagliptinu a metforminu,

kde byl vildagliptin přidáván k metforminu. Nejsou k dispozici studie, kde by byl metformin přidáván

k vildagliptinu.

Souhrn bezpečnostního profilu

Většina nežádoucích účinků byla mírného a přechodného charakteru a nevyžadovala přerušení léčby.

Nebyla nalezena souvislost mezi nežádoucími účinky a věkem, etnikem, trváním léčby nebo denní

dávkou.

Při užívání vildagliptinu byly hlášeny vzácné případy poruchy funkce jater (včetně hepatitidy). V

těchto případech byli pacienti obvykle asymptomatičtí, bez klinických následků a hodnoty jaterních

funkcí se po vysazení léčby vrátily k normálním hodnotám. V údajích z kontrolovaných studií

monoterapie a přídavné terapie, v délce trvání až 24 týdnů, byla incidence zvýšení ALT nebo AST

3x ULN (hodnoceno jako přítomnost zvýšení nejméně ve 2 po sobě jdoucích vyšetřeních nebo při

poslední návštěvě) 0,2% pro vildagliptin 50 mg jednou denně, 0,3% pro vildagliptin 50 mg dvakrát

denně a 0,2% pro všechny komparátory. Tato zvýšení transamináz byla obvykle asymptomatická,

neprogresivního charakteru a nebyla doprovázena cholestázou nebo žloutenkou.

U vildagliptinu byly hlášeny vzácné případy angioedému, výskyt byl srovnatelný s kontrolní skupinou.

Větší množství případů bylo hlášeno, pokud byl vildagliptin podáván v kombinaci s ACE inhibitory.

Většina případů byla mírného charakteru a odezněla v průběhu léčby vildagliptinem.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří ve dvojitě slepé studii dostávali vildagliptin jako

monoterapii a přídavnou terapii jsou uvedeny níže podle třídy orgánových systémů a absolutní

frekvence. Nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 5 jsou založeny na informaci pro metformin v

Souhrnu údajů o přípravku dostupné v EU. Frekvence jsou definovány jako velmi časté (≥1/10); časté

(≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné

(<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí

účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří dostávali vildagliptin 100 mg denně jako

přídavnou terapii k metforminu ve srovnání s placebem a metforminem ve dvojitě

slepé studii (N=208)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypoglykemie

Poruchy nervového systému

Časté

Třes

Časté

Bolesti hlavy

Časté

Závratě

Méně časté

Únava

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea

Popis vybraných nežádoucích účinků

V kontrolovaných klinických studiích s kombinací 100 mg vildagliptinu denně a metforminu nebylo

hlášeno žádné přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků ze studijní skupiny léčené vildagliptinem

100 mg a metforminem, ani ze skupiny léčené placebem a metforminem.

V klinických studiích byl výskyt hypoglykemie častý u pacientů léčených vildagliptinem v kombinaci

s metforminem (1%) a méně častý u pacientů užívajících placebo + metformin (0,4%). Žádné závažné

příhody hypoglykemie nebyly hlášeny ve vildagliptinové větvi.

V klinických studiích se počáteční hmotnost neměnila, když byl navíc k metforminu podáván

vildagliptin 100 mg denně (+0,2 kg pro vildagliptin a -1,0 kg pro placebo).

Klinická hodnocení trvající více než 2 roky neukázala žádné další bezpečnostní signály či

nepředvídaná rizika při přidání vildagliptinu k metforminu.

Kombinace se sulfonylureou

Tabulka 2

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří dostávali vildagliptin 50 mg dvakrát

denně v kombinaci s metforminem a sulfonylureou (N=157)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypoglykemie

Poruchy nervového systému

Časté

Závratě, třes

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Hyperhidróza

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Asténie

Popis vybraných nežádoucích účinků

Není známo žádné vyřazení z důvodu nežádoucích účinků hlašených v léčebné skupině vildagliptin +

metformin + glimepirid oproti 0,6% v placebo + metformin + glimepirid skupině.

Četnost výskytu hypoglykemie byla častá u obou léčebných skupin (5,1% ve skupině vildagliptin +

metformin + glimepirid oproti 1,9% v placebo + metformin + glimepirid skupině). Jedna závažná

hypoglykemická událost byla hlášena ve skupině s vildagliptinem.

Na konci studie byl účinek na průměrnou tělesnou hmotnost neutrální (+0,6 kg ve skupině

vildagliptinu a -0,1 kg v placebo skupině).

Kombinace s inzulinem

Tabulka 3

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří užívali vildagliptin 100 mg denně

v kombinaci s inzulinem (s nebo bez metforminu) ve dvojitě zaslepených studiích

(N=371)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Snížená glukóza v krvi

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy, zimnice

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, gastroesofageální refluxní choroba

Méně časté

Průjem, plynatost

Popis vybraných nežádoucích účinků

V kontrolovaných klinických studiích, kde byl užíván vildagliptin 50 mg dvakrát denně v kombinaci

s inzulinem, s nebo bez metforminu, byl celkový počet vyřazení z důvodu nežádoucích účinků 0,3%

ve skupině s vildagliptinem a nebylo hlášeno žádné vyřazení v placebo skupině.

Četnost výskytu hypoglykemie byla podobná u obou léčebných skupin (14,0% v léčebné skupině

s vildagliptinem oproti 16,4% v placebo skupině). Dva pacienti hlásili závažné hypoglykemické

příhody ve skupině s vildagliptinem a 6 pacientů v placebo skupině.

Na konci studie byl účinek na průměrnou tělesnou hmotnost neutrální (+0,6 kg oproti výchozí

hmotnosti ve skupině vildagliptinu a žádná hmotnostní změna v placebo skupině).

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Icandra 50 mg/850 mg potahované tablety

Icandra 50 mg/1000 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Icandra 50 mg/850 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 850 mg

(odpovídá metforminum 660 mg).

Icandra 50 mg/1000 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 1000 mg

(odpovídá metforminum 780 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Icandra 50 mg/850 mg potahované tablety

Žlutá, oválná potahovaná tableta se zkosenými okraji, na jedné straně s vyznačením „NVR” a „SEH”

na straně druhé.

Icandra 50 mg/1000 mg potahované tablety

Tmavě žlutá, oválná potahovaná tableta se zkosenými okraji, na jedné straně s vyznačeným „NVR”

a „FLO” na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Icandra je indikována jako přídatná léčba k dietě a cvičení ke zlepšení kontroly glykemie u dospělých

s diabetes mellitus typu 2:

u pacientů, kteří nejsou adekvátně kontrolováni metformin hydrochloridem samotným.

u pacientů, kteří jsou již léčeni kombinací samostatně podávaných tablet vildagliptinu

a metformin hydrochloridu.

v kombinaci s ostatními léčivými přípravky, určenými k léčbě diabetu, včetně inzulinu, pokud

tyto léčivé přípravky neposkytují adekvátní kontrolu glykemie (viz body 4.4, 4.5 a 5.1 pro data

dostupná k různým kombinacím).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí s normální funkcí ledvin (GFR ≥ 90 ml/min)

Dávkování antidiabetické léčby s přípravkem Icandra by mělo být individualizováno na základě

pacientova stávajícího režimu, účinnosti a snášenlivosti, přičemž nesmí být překročena maximální

doporučená denní dávka 100 mg vildagliptinu. Léčba přípravkem Icandra může být zahájena buď

tabletou o síle 50 mg/850 mg nebo 50 mg/1000 mg podávanou dvakrát denně, jednu tabletu ráno

a druhou večer.

U pacientů nedostatečně kontrolovaných maximální tolerovanou dávkou metforminu

v monoterapii:

Zahajovací dávka přípravku Icandra by měla obsahovat dávku vildagliptinu 50 mg dvakrát denně

(celková denní dávka 100 mg) plus již užívanou dávku metforminu.

U pacientů přecházejících z kombinované léčby vildagliptinu a metforminu jako samostatných

tablet:

Léčba přípravkem Icandra by měla být zahájena již užívanou dávkou vildagliptinu a metforminu.

U pacientů nedostatečně kontrolovaných dvojkombinační terapií metforminem a sulfonylureou:

Dávka přípravku Icandra by měla obsahovat dávku vildagliptinu 50 mg dvakrát denně (celková denní

dávka 100 mg) a dávku metforminu podobnou dávce již užívané. Pokud se Icandra užívá v kombinaci

se sulfonylureou, měla by být zvážena nižší dávka sulfonylurey ke snížení rizika hypoglykemie.

U pacientů nedostatečně kontrolovaných dvojkombinační terapií inzulinem a maximální

tolerovanou dávkou metforminu:

Dávka přípravku Icandra by měla obsahovat dávku vildagliptinu 50 mg dvakrát denně (celková denní

dávka 100 mg) a dávku metforminu podobnou dávce již užívané.

Bezpečnost a účinnost vildagliptinu a metforminu jako trojité perorální léčby v kombinaci

s thiazolidindionem nebyla stanovena.

Zvláštní populace

Starší pacienti (≥ 65 roků)

Protože je metformin vylučován ledvinami a u starších pacientů je tendence ke snížení funkce ledvin,

měla by být u starších pacientů užívajících přípravek Icandra pravidelně sledována funkce ledvin (viz

body 4.4 a 5.2).

Zhoršená funkce ledvin

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby přípravky s obsahem

metforminu a následně minimálně každý rok. U pacientů se zvýšeným rizikem další progrese poruchy

funkce ledvin a u starších pacientů má být renální funkce vyšetřována častěji, např. každých

3-6 měsíců.

Maximální denní dávka metforminu má být rozdělena nejlépe do 2–3 denních dávek. Před zvážením

léčby metforminem u pacientů s GFR <60 ml/min mají být znovu vyhodnoceny faktory, které mohou

zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod 4.4).

Pokud není k dispozici odpovídající síla přípravku Icandra, je třeba použít jednotlivé složky namísto

fixní kombinace dávky.

GFR ml/min

Metformin

Vildagliptin

60-89

Maximální denní dávka je 3 000 mg.

V souvislosti se zhoršením funkce ledvin

může být zváženo snížení dávky.

Dávku není třeba upravovat.

45-59

Maximální denní dávka je 2 000 mg.

Úvodní dávkou je nejvýše polovina

maximální dávky.

Maximální denní dávka je 50 mg.

30-44

Maximální denní dávka je 1 000 mg.

Úvodní dávkou je nejvýše polovina

maximální dávky.

<30

Metformin je kontraindikován.

Zhoršená funkce jater

Icandra by neměla být podávána pacientům se zhoršenou funkcí jater, včetně pacientů, kteří mají

zvýšené hodnoty alaninaminotransferázy (ALT) nebo aspartátaminotransferázy (AST) > 3x nad horní

hranicí normálu (ULN) před zahájením léčby (viz body 4.3. 4.4 a 4.8).

Pediatrická populace

Podávání přípravku Icandra dětem a dospívajícím (< 18 let) se nedoporučuje. Bezpečnost a účinnost

přípravku Icandra u dětí a dospívajících (< 18 let) nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání

Užívání přípravku Icandra s jídlem nebo hned po jídle může snížit výskyt gastrointestinálních

příznaků související s metforminem (viz také bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Jakýkoli typ akutní metabolické acidózy (jako je laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza)

Diabetické prekoma

Závažné renální selhání (GFR < 30 ml/min) (viz bod 4.4)

Akutní stavy s možností změny funkce ledvin jako:

dehydratace,

závažná infekce,

šok,

intravaskulární aplikace jodovaných kontrastních látek (viz bod 4.4).

Akutní nebo chronické onemocnění, které může být příčinou tkáňové hypoxie jako:

srdeční nebo respirační selhání,

nedávný infarkt myokardu,

šok.

Zhoršená funkce jater (viz body 4.2, 4.3 a 4.8)

Akutní intoxikace alkoholem, alkoholismus

Kojení (viz bod 4.6)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně

Icandra není substituentem inzulinu u pacientů, u kterých je nutné inzulin podávat a neměl by být

používán u pacientů s diabetem typu 1.

Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je velmi vzácná, ale vážná metabolická komplikace, která se nejčastěji vyskytuje při

akutním zhoršení renální funkce nebo při kardiorespiračním onemocnění či sepsi. K akumulaci

metforminu dochází při akutním zhoršení renální funkce; tím se pak zvyšuje riziko laktátové acidózy.

V případě dehydratace (závažný průjem nebo zvracení, horečka nebo snížený příjem tekutin) má být

metformin dočasně vysazen a doporučuje se kontakt se zdravotnickým odborníkem.

Podávání léčivých přípravků, které mohou akutně narušit renální funkci (jako jsou antihypertenziva,

diuretika a NSAID), má být u pacientů léčených metforminem zahajováno s opatrností. Další rizikové

faktory laktátové acidózy jsou nadměrné požívání alkoholu, jaterní insuficience, nedostatečně

kontrolovaný diabetes, ketóza, dlouhotrvající hladovění a jakékoli stavy související s hypoxií, stejně

jako souběžné užívání léčivých přípravků, které mohou způsobit laktátovou acidózu (viz body 4.3

a 4.5).

Pacienti a/nebo pečovatelé mají být informováni o riziku laktátové acidózy.

Laktátová acidóza je

charakterizována acidotickou dušností, bolestí břicha, svalovými křečemi, astenií a hypotermií

následovanou komatem.

V případě suspektních příznaků má pacient ukončit užívání metforminu

a vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Diagnostické laboratorní nálezy zahrnují snížené pH krve

(< 7,35), zvýšenou plazmatickou hladinu laktátu (> 5 mmol/l) a zvýšenou aniontovou mezeru a poměr

laktát/pyruvát.

Podávání jódových kontrastních látek

Intravaskulární podání jódových kontrastních látek může vést k nefropatii indukované kontrastní

látkou s následnou akumulací metforminu a zvýšeným rizikem laktátové acidózy. Metformin má být

vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání nesmí být znovu

zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu vyhodnocena

renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.5.

Renální funkce

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby a následně v pravidelných

intervalech, viz bod 4.2. Metformin je kontraindikován u pacientů s GFR < 30 ml/min a má být

dočasně vysazen při výskytu stavů, které mění renální funkci, viz bod 4.3.

Souběžné léčivé přípravky, které mohou ovlivnit renální funkce, vedou k významné hemodynamické

změně nebo inhibují renální transport a zvyšují systémovou expozici metforminu, mají být užívány

s opatrností (viz bod 4.5).

Zhoršená funkce jater

Pacienti se zhoršenou funkcí jater by neměli být léčeni přípravkem Icandra včetně pacientů, kteří mají

zvýšené hodnoty ALT nebo AST > 3x nad ULN před zahájením léčby (viz body 4.2, 4.3 a 4.8).

Monitorování jaterních enzymů

Při užívání vildagliptinu byly hlášeny vzácné případy poruchy funkce jater (včetně hepatitidy).

V těchto případech byli pacienti obvykle asymptomatičtí, bez klinických následků a výsledky jaterních

funkčních testů se po vysazení léčby vrátily k normálním hodnotám. Jaterní funkční testy by měly být

provedeny před zahájením léčby přípravkem Icandra, aby byly známy jejich výchozí hodnoty. Jaterní

funkční testy musí být během prvního roku léčby přípravkem Icandra monitorovány v tříměsíčních

intervalech, dále pak pravidelně v průběhu léčby. Pacientům, u kterých se zjistí zvýšení hladin

trasamináz, by mělo být pro potvrzení nálezu provedeno další vyšetření funkce jater. U těchto pacientů

by mělo být i nadále prováděno vyšetření jaterních funkcí, a to až do doby, než se změna(y) vrátí k

normálním hodnotám. Pokud by zvýšení AST nebo ALT bylo 3x vyšší než ULN, nebo zvýšení

přetrvávalo, doporučuje se léčbu přípravkem Icandra vysadit. U pacientů, u kterých se objeví

žloutenka nebo jiné příznaky naznačující poškození funkce jater, musí být léčba přípravkem Icandra

ukončena.

Po vysazení léčby přípravkem Icandra a normalizaci výsledků jaterních funkčních testů nesmí být

léčba přípravkem Icandra znovu zahájena.

Poruchy kůže

V předklinických studiích toxicity byly u opic zaznamenány kožní léze včetně puchýřů a ulcerací na

končetinách (viz bod 5.3). Ačkoli v klinických studiích nebyly pozorovány ve zvýšeném výskytu

kožní léze, jsou omezené zkušenosti u pacientů s diabetickými kožními komplikacemi. Po uvedení

přípravku na trh byly navíc hlášeny bulózní nebo exfoliativní kožní léze. Z toho důvodu je u pacientů s

diabetem doporučena pravidelná kontrola a sledování kožních obtíží, jako je tvorba puchýřů nebo

vředů.

Akutní pankreatitida

Užívání vildagliptinu bylo spojeno s rizikem rozvoje akutní pankreatitidy. Pacienti by měli být

informováni o typickém příznaku akutní pankreatitidy.

Pokud je podezření na pankreatitidu, vildagliptin je třeba vysadit; pokud je potvrzena akutní

pankreatitida, léčba vildagliptinem nemá být znovu zahájena. U pacientů s akutní pankreatitidou

v anamnéze je třeba dbát opatrnosti.

Hypoglykemie

Deriváty sulfonylurey jsou známé tím, že způsobují hypoglykemii. Pacienti užívající vildagliptin

v kombinaci se sulfonylureou mohou být ohroženi hypoglykemií. Proto by měla být zvážena nižší

dávka sulfonylurey, aby se snížilo riziko hypoglykemie.

Operace

Podávání metforminu musí být ukončeno během operace v celkové, spinální nebo epidurální anestézii.

Léčba může být znovu zahájena nejdříve 48 hodin po operaci nebo obnovení perorální výživy a za

předpokladu, že renální funkce byla znovu vyhodnocena a bylo zjištěno, že je stabilní.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné konkrétní studie interakcí pro přípravek Icandra. Následující údaje

odpovídají informacím dostupným pro jednotlivé účinné látky.

Vildagliptin

Vildagliptin má nízký potenciál pro interakce se společně podávanými léčivými přípravky. Protože

vildagliptin není substrátem pro enzymy cytochromu P (CYP) 450 a neinhibuje ani neindukuje

enzymy CYP 450, není pravděpodobné, že by ovlivňoval léčivé látky, které jsou substráty, inhibitory

nebo induktory těchto enzymů.

Výsledky klinických studií, provedených s perorálními antidiabetiky pioglitazonem, metforminem a

glyburidem v kombinaci s vildagliptinem, neprokázaly klinicky relevantní farmakokinetické interakce

u cílové populace.

Studie lékových interakcí s digoxinem (P-gp substrát) a warfarinem (CYP2C9 substrát) u zdravých

jedinců neprokázaly klinicky relevantní farmakokinetické interakce po podávání společně

s vildagliptinem.

Studie lékových interakcí byly provedeny u zdravých jedinců s amlodipinem, ramiprilem, valsartanem

a simvastatinem. V těchto studiích nebyly po podání vildagliptinu pozorovány relevantní klinické

farmakokinetické interakce. Avšak toto nebylo provedeno u cílové populace.

Kombinace s ACE-inhibitory

U pacientů užívajících současně ACE inhibitory může být zvýšené riziko vzniku angioedému (viz

bod 4.8).

Jako u jiných perorálních antidiabetik může být hypoglykemický účinek vildagliptinu snížen

některými léčivými látkami, např. thiazidy, kortikosteroidy, thyroidálními přípravky a

sympatomimetiky.

Metformin

Souběžné použití se nedoporučuje

Alkohol

Intoxikace alkoholem je spojená se zvýšeným rizikem laktátové acidózy, zvláště v případech

hladovění nebo při malnutrici nebo poruše funkce jater.

Jódové kontrastní látky

Metformin musí být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání

nesmí být znovu zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu

vyhodnocena renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.4.

Kombinace vyžadující opatrnost při použití

Některé léčivé přípravky mohou nepříznivě ovlivnit renální funkci, což může zvýšit riziko laktátové

acidózy; jsou to např. NSAID, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy (COX) II, ACE

inhibitorů, antagonistů receptoru pro angiotenzin II a diuretik, zvláště kličkových. Při zahájení nebo

užívání takových přípravků v kombinaci s metforminem je nutné pečlivé monitorování renální funkce.

Glukokortikoidy, beta-2-agonisté a diuretika mají vnitřní hyperglykemickou účinnost. Pacient by o

tom měl být informován, měla by mu být častěji prováděna vyšetření hladiny glukózy v krvi, a to

především na začátku léčby. Pokud je to nutné, mělo by mu být, během kombinované léčby a při jejím

ukončení, upraveno dávkování přípravku Icandra.

Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) mohou snižovat hladiny glukózy v krvi. Pokud

je to nutné, mělo by být během léčby a při jejím ukončení upraveno dávkování antihyperglykemických

léčivých přípravků.

Souběžné užívání léčivých přípravků, které interferují se společnými renálními tubulárními

transportními systémy, zahrnutými do renální eliminace metforminu (například inhibitorů transportéru

organických kationtů-2 [OCT2] / transportéru mnohočetné lékové a toxinové extruze [MATE], jako

například ranolazin, vandetanib, dolutegravir a cimetidin), může zvýšit systémovou expozici

metforminu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání přípravku Icandra těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly pro vildagliptin, podávaný ve vysokých dávkách, reprodukční toxicitu. Pro metformin

nebyla ve studiích na zvířatech reprodukční toxicita prokázána. Studie na zvířatech, provedené s

vildagliptinem a metforminem neprokázaly teratogenitu, ale v dávkách toxických pro matku byly

prokázány fetotoxické účinky (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Icandra se

během těhotenství nemá podávat.

Kojení

Studie na zvířatech prokázaly vylučování obou látek, vildagliptinu i metforminu, do mléka. Není

známo, zda se vildagliptin vylučuje do lidského mateřského mléka, ale metformin je v malém

množství do něj vylučován. Vzhledem k možnému riziku obou látek - hypoglykemie u novorozence

související s metforminem a nedostatku dat pro člověka u vildagliptinu, se Icandra během kojení

nesmí podávat (viz bod 4.3).

Fertilita

S přípravkem Icandra nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinek na lidskou fertilitu (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pacienti, u kterých se

jako nežádoucí účinek objeví závrať, by neměli řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

S přípravkem Icandra nebyly provedeny žádné terapeutické klinické studie. Avšak bioekvivalence

přípravku Icandra byla demonstrována souběžným podáváním vildagliptinu a metforminu (viz

bod 5.2). Údaje, zde demonstrované, se vztahují k souběžnému podávání vildagliptinu a metforminu,

kde byl vildagliptin přidáván k metforminu. Nejsou k dispozici studie, kde by byl metformin přidáván

k vildagliptinu.

Souhrn bezpečnostního profilu

Většina nežádoucích účinků byla mírného a přechodného charakteru a nevyžadovala přerušení léčby.

Nebyla nalezena souvislost mezi nežádoucími účinky a věkem, etnikem, trváním léčby nebo denní

dávkou.

Při užívání vildagliptinu byly hlášeny vzácné případy poruchy funkce jater (včetně hepatitidy). V

těchto případech byli pacienti obvykle asymptomatičtí, bez klinických následků a hodnoty jaterních

funkcí se po vysazení léčby vrátily k normálním hodnotám. V údajích z kontrolovaných studií

monoterapie a přídavné terapie, v délce trvání až 24 týdnů, byla incidence zvýšení ALT nebo AST

3x ULN (hodnoceno jako přítomnost zvýšení nejméně ve 2 po sobě jdoucích vyšetřeních nebo při

poslední návštěvě) 0,2% pro vildagliptin 50 mg jednou denně, 0,3% pro vildagliptin 50 mg dvakrát

denně a 0,2% pro všechny komparátory. Tato zvýšení transamináz byla obvykle asymptomatická,

neprogresivního charakteru a nebyla doprovázena cholestázou nebo žloutenkou.

U vildagliptinu byly hlášeny vzácné případy angioedému, výskyt byl srovnatelný s kontrolní skupinou.

Větší množství případů bylo hlášeno, pokud byl vildagliptin podáván v kombinaci s ACE inhibitory.

Většina případů byla mírného charakteru a odezněla v průběhu léčby vildagliptinem.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří ve dvojitě slepé studii dostávali vildagliptin jako

monoterapii a přídavnou terapii jsou uvedeny níže podle třídy orgánových systémů a absolutní

frekvence. Nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 5 jsou založeny na informaci pro metformin v

Souhrnu údajů o přípravku dostupné v EU. Frekvence jsou definovány jako velmi časté (≥1/10); časté

(≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné

(<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí

účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří dostávali vildagliptin 100 mg denně jako

přídavnou terapii k metforminu ve srovnání s placebem a metforminem ve dvojitě

slepé studii (N=208)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypoglykemie

Poruchy nervového systému

Časté

Třes

Časté

Bolesti hlavy

Časté

Závratě

Méně časté

Únava

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea

Popis vybraných nežádoucích účinků

V kontrolovaných klinických studiích s kombinací 100 mg vildagliptinu denně a metforminu nebylo

hlášeno žádné přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků ze studijní skupiny léčené vildagliptinem

100 mg a metforminem, ani ze skupiny léčené placebem a metforminem.

V klinických studiích byl výskyt hypoglykemie častý u pacientů léčených vildagliptinem v kombinaci

s metforminem (1%) a méně častý u pacientů užívajících placebo + metformin (0,4%). Žádné závažné

příhody hypoglykemie nebyly hlášeny ve vildagliptinové větvi.

V klinických studiích se počáteční hmotnost neměnila, když byl navíc k metforminu podáván

vildagliptin 100 mg denně (+0,2 kg pro vildagliptin a -1,0 kg pro placebo).

Klinická hodnocení trvající více než 2 roky neukázala žádné další bezpečnostní signály či

nepředvídaná rizika při přidání vildagliptinu k metforminu.

Kombinace se sulfonylureou

Tabulka 2

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří dostávali vildagliptin 50 mg dvakrát

denně v kombinaci s metforminem a sulfonylureou (N=157)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypoglykemie

Poruchy nervového systému

Časté

Závratě, třes

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Hyperhidróza

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Asténie

Popis vybraných nežádoucích účinků

Není známo žádné vyřazení z důvodu nežádoucích účinků hlašených v léčebné skupině vildagliptin +

metformin + glimepirid oproti 0,6% v placebo + metformin + glimepirid skupině.

Četnost výskytu hypoglykemie byla častá u obou léčebných skupin (5,1% ve skupině vildagliptin +

metformin + glimepirid oproti 1,9% v placebo + metformin + glimepirid skupině). Jedna závažná

hypoglykemická událost byla hlášena ve skupině s vildagliptinem.

Na konci studie byl účinek na průměrnou tělesnou hmotnost neutrální (+0,6 kg ve skupině

vildagliptinu a -0,1 kg v placebo skupině).

Kombinace s inzulinem

Tabulka 3

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří užívali vildagliptin 100 mg denně

v kombinaci s inzulinem (s nebo bez metforminu) ve dvojitě zaslepených studiích

(N=371)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Snížená glukóza v krvi

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy, zimnice

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, gastroesofageální refluxní choroba

Méně časté

Průjem, plynatost

Popis vybraných nežádoucích účinků

V kontrolovaných klinických studiích, kde byl užíván vildagliptin 50 mg dvakrát denně v kombinaci

s inzulinem, s nebo bez metforminu, byl celkový počet vyřazení z důvodu nežádoucích účinků 0,3%

ve skupině s vildagliptinem a nebylo hlášeno žádné vyřazení v placebo skupině.

Četnost výskytu hypoglykemie byla podobná u obou léčebných skupin (14,0% v léčebné skupině

s vildagliptinem oproti 16,4% v placebo skupině). Dva pacienti hlásili závažné hypoglykemické

příhody ve skupině s vildagliptinem a 6 pacientů v placebo skupině.

Na konci studie byl účinek na průměrnou tělesnou hmotnost neutrální (+0,6 kg oproti výchozí

hmotnosti ve skupině vildagliptinu a žádná hmotnostní změna v placebo skupině).

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/319422/2021

EMEA/H/C/000807

Icandra

(vildagliptinum / metformini hydrochloridum)

Přehled pro přípravek Icandra a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Icandra a k čemu se používá?

Icandra je antidiabetikum, které se používá společně s dietou a cvičením ke kontrole hladiny glukózy

(cukru) v krvi u dospělých s diabetem 2. typu. Používá se:

u pacientů, jejichž hladina glukózy v krvi není dostatečně kontrolována samotným metforminem,

u pacientů, kteří již užívají kombinaci vildagliptinu a metforminu ve formě samostatných tablet,

kombinaci

s jinými

antidiabetiky,

včetně

inzulinu,

pokud

tyto

léčivé přípravky nezajišťují

dostatečnou kontrolu hladiny glukózy v krvi.

Přípravek Icandra obsahuje léčivé látky vildagliptin a metformin hydrochlorid. Tento léčivý přípravek je

shodný s přípravkem Eucreas, který je v EU již registrován. Výrobce přípravku Eucreas souhlasil

s použitím vědeckých údajů o tomto přípravku pro přípravek Icandra (informovaný souhlas).

Jak se přípravek Icandra používá?

Přípravek Icandra je dostupný ve formě tablet (50 mg / 850 mg a 50 mg / 1 000 mg) a doporučená

dávka je jedna tableta dvakrát denně (jedna ráno a jedna večer). Počáteční síla tablety závisí na stávající

léčbě pacienta a očekávaných účincích přípravku Icandra. Užívání přípravku Icandra s jídlem nebo hned

po něm může zmírnit případné žaludeční potíže způsobené metforminem.

Lékař by měl před zahájením léčby přípravkem Icandra provést testy ke kontrole funkce ledvin a jater

pacienta a v průběhu léčby je v pravidelných intervalech opakovat.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Více informací o používání přípravku Icandra

naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Icandra působí?

Diabetes 2. typu je onemocnění, při kterém se ve slinivce břišní nevytváří dostatečné množství inzulinu

k tomu, aby bylo možné kontrolovat hladinu glukózy v krvi, nebo při kterém lidské tělo nedokáže inzulin

účinně využívat. Přípravek Icandra obsahuje dvě léčivé látky, které se liší způsobem účinku.

Vildagliptin je inhibitor dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4). Působí tak, že blokuje rozpad inkretinových

hormonů v těle. Tyto hormony se uvolňují po jídle a stimulují produkci inzulinu ve slinivce břišní.

Dříve známý pod názvem Vildagliptin/metformin hydrochlorid Novartis.

Icandra (vildagliptin Icandra0F (vildagliptinum / metformini hydrochloridum)

EMA/319422/2021

strana 2/3

Blokováním rozpadu inkretinových hormonů v krvi vildagliptin prodlužuje jejich působení a stimuluje

slinivku břišní k tvorbě většího množství inzulinu, pokud je hladina glukózy v krvi vysoká. Pokud je však

hladina glukózy v krvi nízká, vildagliptin nepůsobí. Vildagliptin také snižuje množství glukózy vytvářené

játry tím, že zvyšuje hladinu inzulinu a snižuje hladinu hormonu glukagonu.

Metformin působí zejména tak, že potlačuje tvorbu glukózy a snižuje míru jejího vstřebávání ve střevech.

V důsledku působení obou látek dochází ke snížení hladiny glukózy v krvi, což napomáhá kontrolovat

diabetes 2. typu.

Jaké přínosy přípravku Icandra byly prokázány v průběhu studií?

Vildagliptin podávaný samostatně je schválen k použití v EU pod názvem Galvus a metformin je v EU

dostupný od roku 1959. Vildagliptin může být používán v kombinaci s metforminem u pacientů

s diabetem 2. typu, u nichž není toto onemocnění uspokojivě kontrolováno samostatně podávaným

metforminem.

Studie přípravku Galvus jako doplňku k metforminu, metforminu a sulfonyluree, nebo metforminu

a inzulinu byly využity na podporu použití přípravku Icandra ve stejných indikacích. Studie porovnávaly

přípravek Galvus s placebem (neúčinným přípravkem) a měřily hladinu látky zvané glykosylovaný

hemoglobin (HbA

) v krvi, která je ukazatelem toho, jak dobře je kontrolována hladina glukózy v krvi.

Bylo prokázáno, že pokud je vildagliptin doplněn k metforminu, v rámci snižování hladiny HbA

účinnější než placebo. U pacientů, k jejichž léčbě byl vildagliptin doplněn, byl po 24 týdnech léčby

zaznamenán pokles hladiny HbA

o 0,88 procentního bodu z počáteční úrovně 8,38 %. Oproti tomu

pacienti, k jejichž léčbě bylo doplněno placebo, vykazovali menší změny hladiny HbA

, a to nárůst

o 0,23 procentního bodu z počáteční úrovně 8,3 %. V dalších studiích bylo prokázáno, že pokud je

vildagliptin užíván se sulfonylureou nebo inzulinem, v kombinaci s metforminem je účinnější než placebo.

Žadatel rovněž předložil výsledky dvou studií, které prokázaly, že léčivé látky jsou v případě obou sil

přípravku Icandra v těle vstřebávány stejným způsobem jako při podávání ve formě samostatných

tablet.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Icandra?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Icandra (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou

nauzea (pocit na zvracení), zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta chuti k jídlu. Úplný seznam

nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Icandra je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Icandra nesmí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na vildagliptin, metformin nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku. Přípravek Icandra rovněž nesmí užívat pacienti s určitými

onemocněními ledvin, jater nebo srdce ani pacienti, u nichž by se mohla rozvinout metabolická acidóza

(hromadění kyseliny v krvi). Přípravek nesmí užívat také pacienti, kteří konzumují nadměrné množství

alkoholu nebo trpí alkoholismem, ani kojící ženy. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Icandra registrován v EU?

Studie prokázaly, že vildagliptin užívaný v kombinaci s metforminem je účinný v rámci snižování hladiny

glukózy v krvi a že kombinace vildagliptinu a metforminu je účinná jako doplněk k sulfonyluree nebo

inzulinu. Kombinace těchto dvou léčivých látek, vildagliptinu a metforminu, v jedné tabletě může

pacientům pomoci dodržovat léčbu. Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy

přípravku Icandra převyšují jeho rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Icandra (vildagliptin Icandra0F (vildagliptinum / metformini hydrochloridum)

EMA/319422/2021

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného používání

přípravku Icandra?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Icandra, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Icandra průběžně sledovány. Podezření

na nežádoucí účinky nahlášená v souvislosti s tímto přípravkem jsou pečlivě hodnocena a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Icandra

Přípravku Vildagliptin/metformin hydrochlorid Novartis bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé

EU dne 1. prosince 2008. Název tohoto léčivého přípravku se dne 6. února 2009 změnil na Icandra.

Další informace o přípravku Icandra jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/icandra

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 06-2021.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace