Gabapenstad

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Gabapenstad Hart hylki 400 mg
 • Skammtar:
 • 400 mg
 • Lyfjaform:
 • Hart hylki
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Gabapenstad Hart hylki 400 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • d3a394a0-3f84-4796-aaa7-8a00b2051c2d
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Gabapentin PCD 100 mg hörð hylki

Gabapentin PCD 300 mg hörð hylki

Gabapentin PCD 400 mg hörð hylki

Gabapentin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Gabapentin PCD og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Gabapentin PCD

Hvernig nota á Gabapentin PCD

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Gabapentin PCD

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Gabapentin PCD

og við hverju það er notað

Gabapentin tilheyrir flokki lyfja sem notuð eru til meðferðar við flogaveiki og útlægum taugaverkjum

(langvinnir verkir af völdum taugaskemmda).

Virka efnið í Gabapentin PCD er gabapentin.

Gabapentin PCD er notað við meðferð á

Ýmsum tegundum flogaveiki (flog sem í byrjun eru bundin við ákveðna hluta heilans, hvort sem

flogin breiðast til annarra hluta heilans eða ekki). Læknirinn mun ávísa þér Gabapentin PCD til

meðferðar við flogaveiki ef yfirstandandi meðferð nægir ekki til að hafa fulla stjórn á

flogaveikinni. Þú skalt taka Gabapentin PCD til viðbótar við yfirstandandi meðferð, nema

læknirinn hafi gefið þér önnur fyrirmæli. Gabapentin PCD má einnig nota eitt sér, til að meðhöndla

fullorðna og börn eldri en 12 ára.

Útlægum taugaverkjum (langvinnir verkir af völdum taugaskemmda). Ýmsir sjúkdómar geta valdið

útlægum taugaverkjum (koma fyrst og fremst fyrir í handleggjum og/eða fótleggjum), t.d.

sykursýki og ristill. Verkjunum má lýsa sem hita, sviða, slætti, skoti, stungu, nístandi, krampa,

verk, dofa, sting og náladofa o.s.frv.

2.

Áður en byrjað er að nota Gabapentin PCD

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknisins og leiðbeiningum á merkimiða frá

lyfjabúð.

Ekki má nota Gabapentin PCD

ef um er að ræða ofnæmi fyrir gabapentini eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Gabapentin PCD

er notað.

ef þú ert með nýrnasjúkdóm má vera að læknirinn ávísi öðrum skammti

ef þú ert í blóðskilun (til að fjarlægja úrgangsefni úr blóðinu vegna nýrnabilunar), láttu lækninn vita

ef þú finnur fyrir vöðvaverkjum og/eða máttleysi í vöðvum

ef þú færð viðvarandi kviðverk, ógleði eða uppköst skalt þú strax hafa samband við lækninn, þar

sem þetta geta verið einkenni um bráða brisbólgu

ef þú ert með kvilla í taugakerfi, öndunarfærakvilla eða þú ert eldri en 65 ára getur verið að

læknirinn ávísi þér öðrum skömmtum

Eftir að lyfið kom á markað hefur verið tilkynnt um misnotkun og ávanabindingu. Ef þú hefur sögu

um misnotkun eða ávanabindingu skaltu segja lækninum frá því.

Hjá fáeinum einstaklingum sem fá meðferð með flogaveikilyfjum, eins og gabapentini, hefur orðið

vart við sjálfsskaðahugsanir og sjálfsvígshugsanir. Ef þú færð einhvern tíma slíkar hugsanir skalt þú

strax hafa samband við lækni.

Mikilvægar upplýsingar um hugsanlegar alvarlegar aukaverkanir

Fáeinir einstaklingar sem taka Gabapentin PCD sýna ofnæmisviðbrögð eða hugsanlega alvarleg

húðviðbrögð, sem geta þróast yfir í alvarlegra vandamál ef þau eru ekki meðhöndluð. Þú þarft að

þekkja þessi einkenni til að vera vakandi fyrir þeim þegar þú ert að taka Gabapentin PCD.

Lestu lýsinguna á einkennunum í kafla 4. “Hugsanlegar aukaverkanir”

undir ”Hafðu strax

samband við lækninn ef þú færð einhver eftirtalinna einkenna eftir að hafa tekið þetta lyf, þar sem þau

geta verið alvarleg“.

Ef þú finnur fyrir þróttleysi, eymslum eða verkjum í vöðvum, og sérstaklega ef þér líður einnig illa eða

ert með háan hita, getur verið um óeðlilegt niðurbrot vöðva að ræða. Þetta getur verið lífshættulegt og

valdið nýrnavandamálum. Einnig getur þvag upplitast og niðurstöður úr blóðprófum breyst (einkum

aukning á kreatínkínasa í blóði). Hafðu strax samband við lækni ef eitthvert þessara einkenna kemur

fram.

Notkun annarra lyfja samhliða Gabapentin PCD

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð. Einkum átt þú að segja lækninum (eða lyfjafræðingi) frá því ef þú tekur eða hefur

nýlega tekið einhver lyf við krömpum, svefntruflunum, þunglyndi, kvíða eða öðrum tauga- eða

geðrænum vandamálum.

Lyf sem innihalda ópíóíða, eins og morphin

Hafðu samband við lækninn eða lyfjafræðing, ef þú notar lyf sem innihalda ópíóíða (eins og morphin),

því ópíóíðar geta aukið verkun Gabapentin PCD. Að auki getur samhliða notkun Gabapentin PCD

með ópíóíða valdið einkennum eins og þreytu og/eða minnkaðri öndunartíðni.

Sýrubindandi lyf við meltingartruflunum

Ef þú tekur Gabapentin PCD samtímis sýrubindandi lyfjum sem innihalda ál eða magnesíum, getur

það minnkað frásog á Gabapentin PCD úr maga. Því er ráðlagt að taka Gabapentin PCD í fyrsta lagi

tveimur klukkustundum eftir að sýrubindandi lyf er tekið.

Gabapentin PCD

ekki er gert ráð fyrir áhrifum á verkun annarra flogaveikilyfja eða getnaðarvarnalyfja til inntöku.

getur haft áhrif á rannsóknarniðurstöður, ef þú þarft að skila þvagprufu skaltu láta vita að þú notir

lyfið.

Notkun Gabapentin PCD með mat

Gabapentin PCD má taka með eða án matar.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Meðganga

Ekki skal taka Gabapentin PCD á meðgöngu, nema samkvæmt fyrirmælum læknis. Konur sem geta

orðið þungaðar skulu nota örugga getnaðarvörn.

Ekki hafa verið gerðar sérstakar rannsóknir varðandi notkun gabapentins hjá þunguðum konum, en

tilkynnt hefur verið um aukna hættu á fósturskaða eftir notkun annarra flogaveikilyfja, sérstaklega

þegar fleiri en eitt flogaveikilyf er notað á sama tíma. Því átt þú, ef hægt er, að reyna að nota aðeins

eitt flogaveikilyf á meðgöngu og aðeins í samráði við lækninn.

Hafðu strax samband við lækni ef þú verður þunguð, heldur að þú getir verið þunguð eða ráðgerir að

verða þunguð á meðan á meðferð með Gabapentin PCD stendur. Ekki hætta notkun þessa lyfs

snögglega, því það getur leitt til endurkomu floga, sem getur haft alvarlegar afleiðingar bæði fyrir þig

og barnið.

Brjóstagjöf

Gabapentin, virka efnið í Gabapentin PCD, skilst út í brjóstamjólk. Þar sem áhrifin á barnið eru ekki

þekkt er brjóstagjöf ekki ráðlögð samhliða meðferð með Gabapentin PCD.

Frjósemi

Engin áhrif á frjósemi hafa komið fram í dýrarannsóknum.

Akstur og notkun véla

Gabapentin PCD getur valdið sundli, syfju og þreytu. Þú skalt ekki aka, stjórna flóknum vélum eða

taka þátt í verkefnum sem hugsanlega geta verið hættuleg fyrr en þú veist hvort þetta lyf hefur áhrif á

hæfni þína til slíkra hluta.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Gabapentin PCD inniheldur laktósa

Lyfið inniheldur mjólkursykur (laktósa). Ef læknirinn hefur sagt þér að þú hafir óþol fyrir sumum

gerðum sykurs, hafðu þá samband við lækninn áður en þú notar þetta lyf.

3.

Hvernig nota á Gabapentin PCD

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Læknirinn mun ákveða hvaða skammtur hentar þér.

Flogaveiki, ráðlagður skammtur er

Fullorðnir og unglingar

Taktu þann fjölda af hylkjum sem læknirinn hefur sagt til um. Læknirinn mun yfirleitt auka

skammtinn smám saman. Upphafsskammturinn er venjulega á milli 300 mg og 900 mg á dag. Síðan

má auka skammtinn í þrepum, samkvæmt ráðleggingum læknisins, upp í að hámarki 3.600 mg á dag

og læknirinn mun segja þér að taka þennan skammt í 3 aðskildum skömmtum, þ.e. einu sinni að

morgni, einu sinni um miðjan dag og einu sinni að kvöldi.

Börn 6 ára og eldri

Læknirinn velur skammtinn sem barnið þitt á að fá og hann er reiknaður út frá þyngd barnsins.

Meðferðin er hafin með litlum upphafsskammti sem er smám saman aukinn á u.þ.b. 3 dögum.

Venjulegur skammtur til að hafa stjórna á flogaveiki er 25-35 mg/kg/dag. Hann er venjulega gefinn í

3 aðskildum skömmtum, með því að taka hylkin á hverjum degi, yfirleitt einu sinni að morgni, einu

sinni um miðjan dag og einu sinni að kvöldi.

Notkun Gabapentin PCD er ekki ráðlögð hjá börnum yngri en 6 ára.

Útlægir taugaverkir, ráðlagður skammtur er

Fullorðnir:

Taktu þann fjölda af hylkjum sem læknirinn hefur sagt til um. Læknirinn mun yfirleitt auka

skammtinn smám saman. Upphafsskammturinn er venjulega á milli 300 mg og 900 mg á dag. Síðan

má auka skammtinn í þrepum, samkvæmt ráðleggingum læknisins, upp í að hámarki 3.600 mg á dag

og læknirinn mun segja þér að taka þennan skammt í 3 aðskildum skömmtum, þ.e. einu sinni að

morgni, einu sinni um miðjan dag og einu sinni að kvöldi.

Ef þú ert með nýrnavandamál eða ert í blóðskilun

Læknirinn getur ávísað öðruvísi skammtaáætlun og/eða skömmtum ef þú ert með nýrnavandamál eða

ert í blóðskilun.

Ef þú ert aldraður sjúklingur (eldri en 65 ára)

Þú skalt taka venjulegan skammt af Gabapentin PCD, nema ef þú ert með nýrnavandamál. Læknirinn

getur ávísað öðruvísi skammtaáætlun og/eða skömmtum ef þú ert með nýrnavandamál.

Leitaðu sem fyrst til læknisins eða lyfjafræðings ef þér finnast áhrifin af Gabapentin PCD vera of

mikil eða of lítil.

Lyfjagjöf

Gabapentin PCD er til inntöku. Gleypið hylkin alltaf heil með miklu vatni.

Haltu áfram að nota Gabapentin PCD þar til læknirinn segir þér að hætta.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Stærri skammtar en ráðlagðir eru geta valdið aukningu á aukaverkunum, þar með talið

meðvitundarleysi, svimi, tvísýni, þvoglumæli, svefnhöfgi og vægur niðurgangur.

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Takið með ykkur hylki sem kunna

að verða eftir, ílátið og fylgiseðilinn svo auðveldlega megi sjá á sjúkrahúsinu hvaða lyf var tekið.

Ef gleymist að taka Gabapentin PCD

Ef gleymist að taka skammt skal taka hann inn strax og það uppgötvast nema komið sé að næsta

skammti. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Gabapentin PCD

Ekki hætta að nota Gabapentin PCD nema samkvæmt ráðleggingum læknisins. Ef meðferðinni er hætt

skal það gert smám saman á a.m.k. 1 viku. Ef þú hættir snögglega að nota Gabapentin PCD eða áður

en læknirinn hefur ráðlagt þér að gera það, verður aukin hætta á flogum.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hafðu strax samband við lækninn ef þú finnur fyrir einhverjum eftirtalinna einkenna eftir að

hafa tekið inn þetta lyf vegna þess að þau geta verið alvarleg:

Alvarleg húðviðbrögð sem þarfnast tafarlausrar meðhöndlunar, t.d. bjúgur á vörum og í

andliti, húðútbrot og roði og/eða hármissir (þetta geta verið einkenni um alvarleg

ofnæmisviðbrögð)

Viðvarandi kviðverkur, ógleði og uppköst, þar sem þetta geta verið einkenni um bráða

brisbólgu

Gabapentin PCD getur valdið alvarlegum eða lífshættulegum ofnæmisviðbrögðum sem geta

haft áhrif á húð eða aðra líkamshluta, svo sem lifur eða blóðkorn. Viðbrögðin geta komið

fram með eða án útbrota. Einkennin geta leitt til innlagnar á sjúkrahús eða til þess að hætta

þarf meðferð með Gabapentin PCD. Hafðu strax samband við lækni ef eitthvert af

eftirfarandi einkennum kemur fram:

útbrot

ofsakláði

hiti

bólga í eitlum sem ekki hverfur

bólga í vörum og tungu

gulur litur á húð eða í augnhvítum

óvenjulegt mar eða blæðing

mikil þreyta og slappleiki

óvæntir vöðvaverkir

tíðar sýkingar

Þessi einkenni geta verið fyrsta vísbending um alvarleg ofnæmisviðbrögð. Læknir á að skoða þig

til þess að ákveða hvort hætta skuli meðferð með Gabapentin PCD.

Ef þú ert í blóðskilun, skalt þú láta lækninn vita ef þú færð verki og/eða þreytu í vöðva.

Öndunarvandamál, því ef þau eru alvarleg gætir þú þurft bráðameðferð og gjörgæslu til að geta

haldið áfram að anda eðlilega.

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

veirusýking

syfja, sundl, skortur á samhæfingu

þreyta, hiti

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

lungnabólga, öndunarfærasýkingar, þvagfærasýking, eyrnabólga eða aðrar sýkingar

lítill fjöldi hvítra blóðkorna

lystarleysi, aukin matarlyst

reiði gagnvart öðrum, ringlun, skapsveiflur, þunglyndi, kvíði, taugaóstyrkur, erfiðleikar með

hugsun

krampar, skrykkjóttar hreyfingar, taltruflanir, minnistap, skjálfti, svefntruflanir, höfuðverkur,

viðkvæm húð, minnkuð skynjun (dofi), erfiðleikar með samhæfingu, óvenjulegar augnhreyfingar,

aukin viðbrögð, minnkuð viðbrögð eða skortur á viðbrögðum

þokusýn, tvísýni

svimi

hár blóðþrýstingur, andlitsroði eða víkkun æða

öndunarerfiðleikar, berkjubólga, særindi í hálsi, hósti, þurrkur í nefi

uppköst, ógleði, tannvandamál, tannholdsbólga, niðurgangur, magaverkur, meltingartruflanir,

hægðatregða, þurrkur í munni eða hálsi, vindgangur

bjúgur í andliti, mar, útbrot, kláði, þrymlabólur

liðverkir, vöðvaverkir, bakverkur, vöðvakippir

stinningarvandamál (getuleysi)

þroti á fót- og handleggjum, erfiðleikar við göngu, máttleysi, verkur, vanlíðan, flensulík einkenni

fækkun hvítra blóðkorna, þyngdaraukning

áverkar vegna slysa, beinbrot, fleiður

Auk þess hefur í klínískum rannsóknum hjá börnum verið tilkynnt um reiði gagnvart öðrum og

krampakenndar hreyfingar.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

ofnæmisviðbrögð, svo sem ofsakláði

minnkaðar hreyfingar

hraður hjartsláttur

bjúgur, sem getur verið m.a. í andliti, búk og útlimum

óeðlilegar niðurstöður úr blóðprófum, sem benda til lifrarvandamála

andleg skerðing

dettni (byltur)

hækkun á gildi blóðsykurs (sést oftast hjá sykursjúkum sjúklingum)

æsingur (langvarandi eirðarleysi og ósjálfráðar og tilgangslausar hreyfingar)

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

meðvitundarleysi

lækkun á gildi blóðsykurs (sést oftast hjá sykursjúkum sjúklingum)

erfiðleikar við öndun, gunn öndun (öndunarbæling)

Tilkynnt hefur verið um eftirtaldar aukaverkanir eftir markaðssetningu:

fækkun blóðflagna (frumur sem stuðla að blóðstorknun)

ofskynjanir

vandamál vegna óeðlilegra hreyfinga, svo sem að vera á iði, skrykkjóttar hreyfingar og stirðleiki

eyrnasuð

fjöldi aukaverkana sem koma fyrir samtímis, þ.á.m. bólgnir eitlar (einstaka smáir upphleyptir

hnúðar undir húðinni), hiti, útbrot og bólga í lifur

gulnun húðar og augna (gula), lifrarbólga

bráð nýrnabilun, þvagleki

aukinn brjóstvefur, brjóstastækkun

aukaverkanir eftir að meðferð með gabapentini er hætt snögglega (kvíði, svefnvandamál, ógleði,

verkir, svitamyndun), brjóstverkur

niðurbrot á vöðvatrefjum (rákvöðvalýsa)

breytingar á niðurstöðum blóðprófa (aukinn kreatínkínasi)

kynlífsvandamál, þ.m.t. vandamál við að fá fullnægingu, seinkun á sáðláti

lítið magn natríums í blóði

bráðaofnæmi (alvarleg, mögulega lífshættuleg viðbrögð, meðal annars öndunarerfiðleikar, bólga í

vörum, hálsi og tungu og lágþrýstingur sem krefst bráðameðferðar)

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunnar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Gabapentin PCD

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Glös: Geymið glasið vel lokað.

Nota má hylkin í 12 vikur eftir fyrstu opnun glass.

Þynnur: Geymið í upprunalegum umbúðum. Geymið þynnur í ytri öskju.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Gabapentin PCD

Gabapentin PCD 100 mg hörð hylki

Hvert hart hylki inniheldur 100 mg af gabapentini.

Gabapentin PCD 300 mg hörð hylki

Hvert hart hylki inniheldur 300 mg af gabapentini.

Gabapentin PCD 400 mg hörð hylki

Hvert hart hylki inniheldur 400 mg af gabapentini.

Önnur innihaldsefni í Gabapentin PCD eru:

Innihald hylkis:

Vatnsfrír laktósi, maíssterkja, talkúm

Hylkið sjálft:

Gelatín, títan tvíoxíð (E171)

Að auki: 300 mg hylki innihalda gult járnoxíð (E172).

Að auki: 400 mg hylki innihalda gult járnoxíð (E172), rautt járnoxíð (E172).

Útlit Gabapentin PCD og pakkningastærðir

Gabapentin PCD 100 mg hörð hylki:

hart gelatínhylki (stærð 3), með hvítum ógegnsæjum botni og loki.

Gabapentin PCD 300 mg hörð hylki:

hart gelatínhylki (stærð 1), með gulum ógegnsæjum botni og loki.

Gabapentin PCD 400 mg hörð hylki

hart gelatínhylki (stærð 0), með appelsínugulum ógegnsæjum botni og loki.

PVC/Ál þynna eða HDPE glas með PP tappa. Innsiglið er úr pólýstýren frauði, með EvaWax

þrýstiviðloðunar-himnu á annarri hliðinni.

Pakkningastærðir:

PVC/ÁL þynna:

5, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 140, 150, 200 (2x100), 210, 250,

300, 400, 500, 1000 hylki.

Sjúkrahúspakkning eingöngu: 500 (5x100), 1.000 (10x100) hylki.

Stakskammtar: 20x1, 60x1, 100x1 hylki.

HDPE glas:

50, 100, 250 hylki

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A,

2730 Herlev

Danmörk

Framleiðandi

STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, D-61118 Bad Vibel, Þýskaland.

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, 4879 Etter-Leur, Holland.

PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46 A, 2730 Herlev, Danmörk.

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa

LYFIS ehf.

Grensásvegi 22

108 Reykjavík

Ísland

Sími: 534 3500

Netfang: lyfis@lyfis.is

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Danmörk

Gabapentin PCD 100 mg, 300 mg, 400 mg

Ísland

Gabapentin PCD 100 mg, 300 mg, 400 mg hörð hylki

Þýskaland

Gabapentin AL 100 mg, 300 mg, 400 mg Hartkapseln

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í nóvember 2017.