ELTRA NR 57 TOWER POWDER

Country: Դանիա

language: դանիերեն

source: Ecolab

buyitnow

download SDS (SDS)
17-09-2021

MAH:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

SDS

                ELTRA NR 57 TOWER POWDER
SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN
ELTRA NR 57 TOWER POWDER
ER I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (REACH), BILAG
II (453/2010) -
EUROPA
:
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES
IDENTIFICEREDE ANVENDELSER
PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
PRODUKTKODE
:
ANVENDELSE DER FRARÅDES
1.4 NØDTELEFON
NATIONALE RÅDGIVENDE ORGAN/GIFTINFORMATION
Vaskemiddel. Semi-automatisk proces
Vaskemiddel. Manuel proces
Ingen kendte.
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby
DANMARK
Tel +45 36 15 85 85
Fax +45 36 15 85 48
dk@ecolab.com
:
PRODUCENT/ DISTRIBUTØR/
IMPORTØR
:
TELEFONNUMMER
82121212
108990E
ANVENDELSESOMRÅDE
:
Ecolab - halvfabrikata
PRODUKTET ER KUN TIL PROFESSIONELT BRUG
PRODUCENT/ DISTRIBUTØR/ IMPORTØR
:
TELEFONNUMMER
36 15 85 85
VERSION:
: 2
KLASSIFICERING
Xi; R41, R38
:
:
SUNDHEDSFARER FOR
MENNESKER
Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer huden.
I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om
helbredspåvirkninger og symptomer.
KLASSIFICERING I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
(EF) 1272/2008 [CLP/GHS]
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
PRODUKTDEFINITION
:
Blanding
Se den komplette tekst med R-sætninger eller faresætninger nævnt
ovenfor i afsnit 16.
KLASSIFICERING IFØLGE DIREKTIV 1999/45/EC [DPD]
Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet
1999/45/EF og det's senere tilpasninger.
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
UDGIVELSESDATO/REVISIONSDATO
:
_1/13_
2 januar 2013
_ELTRA NR 57 TOWER POWDER_
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
:
ANDRE FARER, SOM IKKE
INDEBÆRER KLASSIFICERING
Håndtering og/eller behandling af dette materiale kan danne støv,
som kan
forårsage mekanisk irritation af øjnene, huden, næsen og halsen.
FAREPIKTOGRAMMER
:
SIGNALORD
:
FARESÆTNINGER
:
F
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

SDS SDS բուլղարերեն 24-01-2022
SDS SDS իսպաներեն 20-09-2021
SDS SDS չեխերեն 17-09-2021
SDS SDS գերմաներեն 16-09-2021
SDS SDS էստոներեն 17-09-2021
SDS SDS հունարեն 18-09-2021
SDS SDS անգլերեն 28-04-2022
SDS SDS ֆրանսերեն 17-09-2021
SDS SDS իտալերեն 18-09-2021
SDS SDS լատվիերեն 18-09-2021
SDS SDS լիտվերեն 19-09-2021
SDS SDS հունգարերեն 18-09-2021
SDS SDS հոլանդերեն 16-09-2021
SDS SDS լեհերեն 19-09-2021
SDS SDS պորտուգալերեն 19-09-2021
SDS SDS ռումիներեն 19-09-2021
SDS SDS սլովակերեն 20-09-2021
SDS SDS սլովեներեն 20-09-2021
SDS SDS ֆիններեն 17-09-2021
SDS SDS շվեդերեն 18-09-2021
SDS SDS ռուսերեն 19-09-2021
SDS SDS Նորվեգերեն 28-04-2022
SDS SDS ուկրաիներեն 20-09-2021
SDS SDS խորվաթերեն 17-09-2021
SDS SDS սերբերեն 19-09-2021