ELTRA NR 57 TOWER POWDER

Pays: Danemark

Langue: danois

Source: Ecolab

Achète-le

Disponible depuis:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Fiche de données de sécurité

                ELTRA NR 57 TOWER POWDER
SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN
ELTRA NR 57 TOWER POWDER
ER I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (REACH), BILAG
II (453/2010) -
EUROPA
:
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES
IDENTIFICEREDE ANVENDELSER
PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
PRODUKTKODE
:
ANVENDELSE DER FRARÅDES
1.4 NØDTELEFON
NATIONALE RÅDGIVENDE ORGAN/GIFTINFORMATION
Vaskemiddel. Semi-automatisk proces
Vaskemiddel. Manuel proces
Ingen kendte.
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby
DANMARK
Tel +45 36 15 85 85
Fax +45 36 15 85 48
dk@ecolab.com
:
PRODUCENT/ DISTRIBUTØR/
IMPORTØR
:
TELEFONNUMMER
82121212
108990E
ANVENDELSESOMRÅDE
:
Ecolab - halvfabrikata
PRODUKTET ER KUN TIL PROFESSIONELT BRUG
PRODUCENT/ DISTRIBUTØR/ IMPORTØR
:
TELEFONNUMMER
36 15 85 85
VERSION:
: 2
KLASSIFICERING
Xi; R41, R38
:
:
SUNDHEDSFARER FOR
MENNESKER
Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer huden.
I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om
helbredspåvirkninger og symptomer.
KLASSIFICERING I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
(EF) 1272/2008 [CLP/GHS]
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
PRODUKTDEFINITION
:
Blanding
Se den komplette tekst med R-sætninger eller faresætninger nævnt
ovenfor i afsnit 16.
KLASSIFICERING IFØLGE DIREKTIV 1999/45/EC [DPD]
Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet
1999/45/EF og det's senere tilpasninger.
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
UDGIVELSESDATO/REVISIONSDATO
:
_1/13_
2 januar 2013
_ELTRA NR 57 TOWER POWDER_
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
:
ANDRE FARER, SOM IKKE
INDEBÆRER KLASSIFICERING
Håndtering og/eller behandling af dette materiale kan danne støv,
som kan
forårsage mekanisk irritation af øjnene, huden, næsen og halsen.
FAREPIKTOGRAMMER
:
SIGNALORD
:
FARESÆTNINGER
:
F
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité bulgare 24-01-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité espagnol 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité tchèque 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité allemand 16-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité estonien 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité anglais 28-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité français 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité italien 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité lituanien 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité hongrois 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité néerlandais 16-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité polonais 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité portugais 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité roumain 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovaque 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovène 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité finnois 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité suédois 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité norvégien 28-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité ukrainien 20-09-2021

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents