DUXIL COLOR (914337)

Country: Դանիա

language: դանիերեն

source: Ecolab

buyitnow

SDS SDS (SDS)
17-09-2021

MAH:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

SDS

                Duxil color
SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN
DUXIL COLOR
ER I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (REACH), BILAG
II (453/2010) -
EUROPA
:
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES
IDENTIFICEREDE ANVENDELSER
PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
PRODUKTKODE
:
ANVENDELSE DER FRARÅDES
1.4 NØDTELEFON
NATIONALE RÅDGIVENDE ORGAN/GIFTINFORMATION
Vaskemiddel. Automatisk proces
Ingen kendte.
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby
DANMARK
Tel +45 36 15 85 85
Fax +45 36 15 85 48
dk@ecolab.com
:
PRODUCENT/ DISTRIBUTØR/
IMPORTØR
:
TELEFONNUMMER
82121212
115394E
ANVENDELSESOMRÅDE
:
Basisvaskemiddel
PRODUKTET ER KUN TIL PROFESSIONELT BRUG
PRODUCENT/ DISTRIBUTØR/ IMPORTØR
:
TELEFONNUMMER
36 15 85 85
VERSION:
: 1
KLASSIFICERING
Xi; R36
:
:
SUNDHEDSFARER FOR
MENNESKER
Irriterer øjnene.
I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om
helbredspåvirkninger og symptomer.
KLASSIFICERING I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
(EF) 1272/2008 [CLP/GHS]
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
PRODUKTDEFINITION
:
Blanding
Se den komplette tekst med R-sætninger eller faresætninger nævnt
ovenfor i afsnit 16.
KLASSIFICERING IFØLGE DIREKTIV 1999/45/EC [DPD]
Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet
1999/45/EF og det's senere tilpasninger.
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
FAREPIKTOGRAMMER
:
SIGNALORD
:
Farlig
Eye Dam. 1, H318
INDEHOLDER
:
alkohol ethoxylater
UDGIVELSESDATO/REVISIONSDATO
:
_1/13_
29 november 2012
_DUXIL COLOR_
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
:
ANDRE FARER, SOM IKKE
INDEBÆRER KLASSIFICERING
Håndtering og/eller behandling af dette materiale kan danne støv,
som kan
forårsage mekanisk irritation af øjnene, huden, næsen og halsen.
Procent af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt
toksicitet: 8%
Procent af blandingen består af en eller
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

SDS SDS բուլղարերեն 17-09-2021
SDS SDS իսպաներեն 20-09-2021
SDS SDS չեխերեն 17-09-2021
SDS SDS գերմաներեն 16-09-2021
SDS SDS էստոներեն 17-09-2021
SDS SDS հունարեն 18-09-2021
SDS SDS անգլերեն 18-09-2021
SDS SDS ֆրանսերեն 17-09-2021
SDS SDS իտալերեն 18-09-2021
SDS SDS լատվիերեն 26-01-2022
SDS SDS լիտվերեն 19-09-2021
SDS SDS հունգարերեն 18-09-2021
SDS SDS հոլանդերեն 16-09-2021
SDS SDS լեհերեն 19-09-2021
SDS SDS պորտուգալերեն 19-09-2021
SDS SDS ռումիներեն 19-09-2021
SDS SDS սլովակերեն 20-09-2021
SDS SDS սլովեներեն 20-09-2021
SDS SDS ֆիններեն 17-09-2021
SDS SDS շվեդերեն 18-09-2021
SDS SDS ռուսերեն 19-09-2021
SDS SDS Նորվեգերեն 19-09-2021
SDS SDS ուկրաիներեն 20-09-2021
SDS SDS խորվաթերեն 17-09-2021
SDS SDS սերբերեն 19-09-2021

search_alerts