DUXIL COLOR (914337)

Pays: Danemark

Langue: danois

Source: Ecolab

Achète-le

Disponible depuis:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Fiche de données de sécurité

                Duxil color
SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN
DUXIL COLOR
ER I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (REACH), BILAG
II (453/2010) -
EUROPA
:
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES
IDENTIFICEREDE ANVENDELSER
PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
PRODUKTKODE
:
ANVENDELSE DER FRARÅDES
1.4 NØDTELEFON
NATIONALE RÅDGIVENDE ORGAN/GIFTINFORMATION
Vaskemiddel. Automatisk proces
Ingen kendte.
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby
DANMARK
Tel +45 36 15 85 85
Fax +45 36 15 85 48
dk@ecolab.com
:
PRODUCENT/ DISTRIBUTØR/
IMPORTØR
:
TELEFONNUMMER
82121212
115394E
ANVENDELSESOMRÅDE
:
Basisvaskemiddel
PRODUKTET ER KUN TIL PROFESSIONELT BRUG
PRODUCENT/ DISTRIBUTØR/ IMPORTØR
:
TELEFONNUMMER
36 15 85 85
VERSION:
: 1
KLASSIFICERING
Xi; R36
:
:
SUNDHEDSFARER FOR
MENNESKER
Irriterer øjnene.
I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om
helbredspåvirkninger og symptomer.
KLASSIFICERING I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
(EF) 1272/2008 [CLP/GHS]
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
PRODUKTDEFINITION
:
Blanding
Se den komplette tekst med R-sætninger eller faresætninger nævnt
ovenfor i afsnit 16.
KLASSIFICERING IFØLGE DIREKTIV 1999/45/EC [DPD]
Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet
1999/45/EF og det's senere tilpasninger.
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
FAREPIKTOGRAMMER
:
SIGNALORD
:
Farlig
Eye Dam. 1, H318
INDEHOLDER
:
alkohol ethoxylater
UDGIVELSESDATO/REVISIONSDATO
:
_1/13_
29 november 2012
_DUXIL COLOR_
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
:
ANDRE FARER, SOM IKKE
INDEBÆRER KLASSIFICERING
Håndtering og/eller behandling af dette materiale kan danne støv,
som kan
forårsage mekanisk irritation af øjnene, huden, næsen og halsen.
Procent af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt
toksicitet: 8%
Procent af blandingen består af en eller
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité bulgare 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité espagnol 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité tchèque 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité allemand 16-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité estonien 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité anglais 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité français 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité italien 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité lituanien 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité hongrois 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité néerlandais 16-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité polonais 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité portugais 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité roumain 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovaque 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovène 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité finnois 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité suédois 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité norvégien 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité ukrainien 20-09-2021

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents