BACFORCE EL 900

Country: Դանիա

language: դանիերեն

source: Ecolab

buyitnow

download SDS (SDS)
25-01-2022

MAH:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

SDS

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
BACFORCE EL 900
114831E
1 / 18
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
BACFORCE EL 900
UFI
:
X09M-R71J-520X-8ARG
Produktkode
:
114831E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Rengørings- og desinfektionsmiddel
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
2.0 % - 3.0 %
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Overfladedesinfektionsmiddel. Manuel proces
Overfladedesinfektionsmiddel. Spray og aftør, manuel proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
+4578746855
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
18.06.2021
Udgave
:
2.3
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
PRODUKTET SOM KONCENTRAT
Metalætsende, Kategori 1
H290
Hudætsning, Kategori 1
H314
Alvorlig øjenskade, Kategori 1
H318
Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet, Kategori 1
H400
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
BACFORCE EL 900
114831E
2 / 18
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2
H411
Klassificeringen af dette produkt er udelukkende baseret på dets
ekstreme pH værdi (i
overensstemmelse med gældende EU regler)
PRODUKTET VED ANVENDELSE FORTYNDING
Hudætsning, Kategori 1
H314
Alvorlig øjenskade, Kategori 1
H318
Klassificeringen af dette produkt er udelukkende baseret på dets
ekstreme pH værdi (i
overensstemmelse med gældende EU regler)
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
PRODUKTET SOM KONCENTRAT
Farepiktogrammer
:
Signalord
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

SDS SDS բուլղարերեն 17-09-2021
SDS SDS իսպաներեն 24-11-2017
SDS SDS չեխերեն 17-09-2021
SDS SDS գերմաներեն 16-09-2021
SDS SDS էստոներեն 17-09-2021
SDS SDS հունարեն 18-09-2021
SDS SDS անգլերեն 18-09-2021
SDS SDS ֆրանսերեն 23-11-2017
SDS SDS իտալերեն 18-09-2021
SDS SDS լատվիերեն 18-09-2021
SDS SDS լիտվերեն 19-09-2021
SDS SDS հունգարերեն 18-09-2021
SDS SDS հոլանդերեն 23-11-2017
SDS SDS լեհերեն 19-09-2021
SDS SDS պորտուգալերեն 19-09-2021
SDS SDS ռումիներեն 19-09-2021
SDS SDS սլովակերեն 20-09-2021
SDS SDS սլովեներեն 27-01-2022
SDS SDS ֆիններեն 17-09-2021
SDS SDS շվեդերեն 18-09-2021
SDS SDS ռուսերեն 19-09-2021
SDS SDS Նորվեգերեն 19-09-2021
SDS SDS ուկրաիներեն 28-11-2017
SDS SDS խորվաթերեն 17-09-2021
SDS SDS սերբերեն 19-09-2021

search_alerts