BACFORCE EL 900

Pays: Danemark

Langue: danois

Source: Ecolab

Achète-le

Disponible depuis:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Fiche de données de sécurité

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
BACFORCE EL 900
114831E
1 / 18
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
BACFORCE EL 900
UFI
:
X09M-R71J-520X-8ARG
Produktkode
:
114831E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Rengørings- og desinfektionsmiddel
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
2.0 % - 3.0 %
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Overfladedesinfektionsmiddel. Manuel proces
Overfladedesinfektionsmiddel. Spray og aftør, manuel proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
+4578746855
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
18.06.2021
Udgave
:
2.3
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
PRODUKTET SOM KONCENTRAT
Metalætsende, Kategori 1
H290
Hudætsning, Kategori 1
H314
Alvorlig øjenskade, Kategori 1
H318
Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet, Kategori 1
H400
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
BACFORCE EL 900
114831E
2 / 18
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2
H411
Klassificeringen af dette produkt er udelukkende baseret på dets
ekstreme pH værdi (i
overensstemmelse med gældende EU regler)
PRODUKTET VED ANVENDELSE FORTYNDING
Hudætsning, Kategori 1
H314
Alvorlig øjenskade, Kategori 1
H318
Klassificeringen af dette produkt er udelukkende baseret på dets
ekstreme pH værdi (i
overensstemmelse med gældende EU regler)
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
PRODUKTET SOM KONCENTRAT
Farepiktogrammer
:
Signalord
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité bulgare 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité espagnol 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité tchèque 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité allemand 16-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité estonien 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité anglais 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité français 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité italien 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité lituanien 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité hongrois 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité néerlandais 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité polonais 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité portugais 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité roumain 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovaque 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovène 27-01-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité finnois 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité suédois 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité norvégien 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité ukrainien 28-11-2017

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents