DERMA-LOTION

Ország: Bulgária

Nyelv: bolgár

Forrás: Ecolab

Vedd Meg Most

Letöltés Biztonsági adatlap (SDS)
24-11-2017

Beszerezhető a:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Biztonsági adatlap

                Derma-Lotion
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОДУКТА
DERMA-LOTION
ОТГОВАРЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ (453/2010) - ЕВРОПА
:
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ
ПРЕПОРЪЧВАТ
ПРЕПОРЪЧАНИ УПОТРЕБИ
РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
КОД НА ПРОДУКТА
:
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН
ОРГАН/ЦЕНТЪР ПО ОТРОВИ
Продукт за полагане на грижи към
животните; Ръчен процес
Средство за поддържане на помещения
за животни. Полу-автоматичен процес
Не са известни.
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София
България
ИД Номер: 831235354
Тел: +359 (0)2 976 80 30
Факс:+359 (0)2 976 80 50
bg-office@ecolab.com
:
ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДИСТРИБУТОР/ ВНОСИТЕЛ
:
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
Клиника по токсикология при МБАЛСМ
"Н.П.Пирогов" тел. 02 9154409
110620E
УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА
:
Почистване на вимето
ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
ПРОИЗВОДИТЕЛ/ ДИСТРИБУТОР/ ВНОСИТЕЛ
:
ТЕЛЕФОНЕН НОМ
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap spanyol 27-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap cseh 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap dán 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap német 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap észt 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap görög 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap angol 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap francia 23-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lett 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap litván 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap magyar 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap holland 23-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lengyel 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap portugál 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap román 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovák 27-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovén 27-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap finn 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap svéd 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap orosz 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap norvég 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap ukrán 28-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap horvát 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szerb 27-11-2017

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése