DERMA-LOTION

Pays: Bulgarie

Langue: bulgare

Source: Ecolab

Achète-le

Disponible depuis:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Fiche de données de sécurité

                Derma-Lotion
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОДУКТА
DERMA-LOTION
ОТГОВАРЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ (453/2010) - ЕВРОПА
:
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ
ПРЕПОРЪЧВАТ
ПРЕПОРЪЧАНИ УПОТРЕБИ
РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
КОД НА ПРОДУКТА
:
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН
ОРГАН/ЦЕНТЪР ПО ОТРОВИ
Продукт за полагане на грижи към
животните; Ръчен процес
Средство за поддържане на помещения
за животни. Полу-автоматичен процес
Не са известни.
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София
България
ИД Номер: 831235354
Тел: +359 (0)2 976 80 30
Факс:+359 (0)2 976 80 50
bg-office@ecolab.com
:
ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДИСТРИБУТОР/ ВНОСИТЕЛ
:
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
Клиника по токсикология при МБАЛСМ
"Н.П.Пирогов" тел. 02 9154409
110620E
УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА
:
Почистване на вимето
ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
ПРОИЗВОДИТЕЛ/ ДИСТРИБУТОР/ ВНОСИТЕЛ
:
ТЕЛЕФОНЕН НОМ
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité espagnol 27-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité tchèque 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité allemand 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité estonien 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité anglais 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité français 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité lituanien 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité hongrois 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité néerlandais 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité polonais 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité portugais 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité roumain 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovaque 27-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovène 27-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité finnois 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité suédois 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité norvégien 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité ukrainien 28-11-2017

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents